Курсова робота на тему


НазваКурсова робота на тему
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Курсова робота на тему:

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ОЗДОБЛЕННЮ ВИРОБІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ДЕРЕВООБРОБКА»

Мета роботи: створити ЕНМК для предмету технології варіативного модулю «Технологія художнього різьблення по дереву» та обґрунтувати методику його використання на уроках технології.

Мета роботи: створити ЕНМК для предмету технології варіативного модулю «Технологія художнього різьблення по дереву» та обґрунтувати методику його використання на уроках технології.

Об’єкт дослідження: процес формування знань і вмінь учнів старшої школи на уроках предмету технології з художнього різьблення по дереву.

Предмет дослідження: умови і методи застосування ІКТ для викладання предмету технології у загальноосвітніх школах.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що рівень знань і умінь учнів старшої школи на уроках предмету технології можна підвищити шляхом використання ЕНМК «Технологія художнього різьблення по дереву» в процесі викладання предмету технології у загальноосвітніх школах.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що рівень знань і умінь учнів старшої школи на уроках предмету технології можна підвищити шляхом використання ЕНМК «Технологія художнього різьблення по дереву» в процесі викладання предмету технології у загальноосвітніх школах.

Завдання дослідження:

 • Проаналізувати навчальну, науково-теоретичну та методичну літературу з теми дослідження.

 • Визначити особливості методики викладання предмету технології в процесі виконання проекту для оздоблення виробів.

 • Розробити ЕНМК варіативного модуля «Технологія художнього різьблення по дереву» для викладання предмету технології.Методи дослідження:

 • аналіз психологічної, педагогічної, методичної та спеціальної літератури;

 • узагальнення досвіду;

 • педагогічне спостереження;

 • педагогічний експеримент.РОЗДІЛ 1

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Завдання вивчення предмету технології у школах

 • індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через реалізацію особистісно орієнтованої парадигми навчання;

 • розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу саморозвитку та пошуку й застосування на практиці знань, що є спільними для будь-яких видів виробничої діяльності людини;

 • формування вмінь практичного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернет-технологій;

 • формування системи компетентностей про перетворювальну діяльність людини як основи для навчання впродовж життя;

 • розширення й систематизація знань про технології і технологічну діяльність як основний засіб перетворювальної діяльності людини;

 • виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, відповідальності, формування вміння обґрунтовано обстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві.Під час вивчення варіативного модуля «Технологія художнього різьблення по дереву» учням пропонують різні власні конструкції виробу: складають ескізні малюнки своєї найкращої конструкції для оздоблення виробів, яка відповідає сучасним вимогам та дизайну; розробляють конструкторсько-технологічну документацію (креслення, схеми, художнє конструювання); визначають найдоцільнішу технологію виготовлення розробленої конструкції, планують технологію виготовлення виробу, обирають технології обробки деталей, їх з’єднання, складають технологічну послідовність виконання виробу; здійснюють добір матеріалів та інструментів; планують організацію робочого місця, виконують екологічні, економічні та мінімаркетингові дослідження, у яких визначають доцільність виготовлення виробу щодо економії матеріалів та енергоресурсів для його виготовлення.

Під час вивчення варіативного модуля «Технологія художнього різьблення по дереву» учням пропонують різні власні конструкції виробу: складають ескізні малюнки своєї найкращої конструкції для оздоблення виробів, яка відповідає сучасним вимогам та дизайну; розробляють конструкторсько-технологічну документацію (креслення, схеми, художнє конструювання); визначають найдоцільнішу технологію виготовлення розробленої конструкції, планують технологію виготовлення виробу, обирають технології обробки деталей, їх з’єднання, складають технологічну послідовність виконання виробу; здійснюють добір матеріалів та інструментів; планують організацію робочого місця, виконують екологічні, економічні та мінімаркетингові дослідження, у яких визначають доцільність виготовлення виробу щодо економії матеріалів та енергоресурсів для його виготовлення.

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Використання ІКТ у навчанні учнів забезпечує:

 • розширення можливостей підвищення якості освіти, відкриття нових можливостей розвитку мислення учнів, підбір індивідуальних способів отримання знань шляхом самостійної роботи за допомогою комп’ютера, реалізація важливих функцій використання ІКТ як фактора зближення сфери освіти з реальним світом;

 • організація навчання на основі поєднання традиційних та сучасних методів навчання, педагогічних та ІКТ навчання, що пов’язано зі створенням єдиного інформаційного освітнього та інформаційного середовища.Дидактичні можливості ІКТ:

 • забезпечення гнучкості навчального процесу за допомогою варіативності, зміни змісту і методів навчання, форм організації навчальних занять, поєднання різних методик навчання для учнів різного рівня підготовки;

 • варіювання складності завдань, об’єму завдань та темпу їх виконання;

 • активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів за рахунок ігрового навчання, моделювання якісно нового типу візуалізації навчального матеріалу, як реальних, так і віртуальних об’єктів, процесів та явищ;

 • посилення мотивації і пізнавального інтересу учнів у навчанні за рахунок новизни методів навчання, можливості індивідуалізації навчання, реалізації технічних можливостей комп’ютера, забезпечення позитивного емоційного фону навчання;

 • організація гнучкого управління навчальним процесом на основі здійснення педагогічної корекції і безперервного зворотного зв’язку, якісні зміни контролю навчальної діяльності – це здійснення контролю з діагностикою, зворотнім зв’язком і оцінюванням етапів, надання контролю характеристик систематичності й об’єктивності.Вимоги до ЕНМК

1. Інформація з обраного курсу повинна бути добре структурована й представляти собою закінчені фрагменти курсу з обмеженою кількістю нових понять.

2. Кожний фрагмент, поряд з текстом, має представляти інформацію в аудіо– або відео («живі лекції»). Обов'язковим елементом інтерфейсу для живих лекцій буде лінійка прокручування, що дозволяє повторити лекцію з будь-якого місця.

3. Текстова інформація може дублювати деяку частину живих лекцій.

4. На ілюстраціях, що представляють складні моделі або пристрої, повинна бути миттєва підказка, що з'являється або зникає синхронно з рухом курсору по окремих елементах ілюстрації (карти, плани, схеми, креслення зборки виробу, пульта керування об'єктом і т.д.).

5. Текстова частина має супроводжуватися численними перехресними посиланнями, що дозволяють скоротити час пошуку необхідної інформації, а також потужним пошуковим центром. Перспективним елементом може бути підключення спеціалізованого тлумачного словника з даної предметної галузі.

5. Текстова частина має супроводжуватися численними перехресними посиланнями, що дозволяють скоротити час пошуку необхідної інформації, а також потужним пошуковим центром. Перспективним елементом може бути підключення спеціалізованого тлумачного словника з даної предметної галузі.

6. Відеоінформація або анімації повинні супроводжувати розділи, які важко зрозуміти у звичайному викладі. У цьому випадку витрати часу для користувачів у п'ять-десять разів менше в порівнянні із традиційним підручником. Деякі явища взагалі неможливо описати людині. Відеокліпи дозволяють змінювати масштаб часу й демонструвати явища в прискореній, уповільненій або вибірковій зйомці.

7. Наявність аудіоінформації, що у багатьох випадках є основною й часом незамінною змістовною частиною підручника.

Структура ЕНМК з предмету технології для модуля «Технологія токарної обробки деревини»

 • Методична інформація: анотація, навчальна та робоча програма.

 • Навчальний матеріал: Зміст цього блоку визначається програмою з з предмету технології. Він містить основний теоретичний матеріал, лабораторні роботи деякі довідкові дані; основні висновки. У текстовій частині розміщені гіперпосилання, за допомогою яких здійснюється перехід до ілюстративного матеріалу та довідкової бібліотеки.

 • Контроль знань. Запитання та вправи для самоперевірки. Завдання для самостійної роботи. Дана рубрика має включати короткий зміст тем, винесених на самостійне навчання, схему її засвоєння, перелік отриманих учнями знань і вмінь, досвіду діяльності, а також указувати учню можливості поглибленого засвоєння того чи іншого розділу та перспективи виходу на науково-дослідницьку роботу учнів.

ВИСНОВКИ

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що на сучасному етапі розвитку старшої школи діяльність учителів має набути нових ознак, стати різноманітнішою, більш варіативною, такою, що враховує потреби, можливості і психологічні особливості учнів, гнучкою, адаптивною, здатною реагувати на зміни в освітньому просторі, неповторною, більш творчою за характером, спрямованою на самореалізацію та саморозвиток особливостей як вчителя, так і учня.

Проблема створення нових та вдосконалення традиційних технологій навчання, спрямованих на формування знань, умінь та особистісних якостей таких як здатність до саморозвитку, вміння планувати власну діяльність, здатність до роботи у групі, команді, до виконання проектів у складі колективів.учнів старшої школи на уроках предмету технології

Використання ЕНМК у процесі вивчення варіативного модуля «Технологія токарної обробки деревини» дозволяє розв`язувати такі основні завдання на уроках технології в процесі оздоблення виробів:

Використання ЕНМК у процесі вивчення варіативного модуля «Технологія токарної обробки деревини» дозволяє розв`язувати такі основні завдання на уроках технології в процесі оздоблення виробів:
 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних технологій у сучасному виробництві, повсякденному житті;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів використання різноманітних засобів праці;

 • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства.Дякую за увагу!Схожі:

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: “експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду” Виконав: Якименко Д. О
Курсова робота на тему: "експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду"
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
«педагогічні основи використання комп’ютерної техніки учнями 10-11 класів у гуртковій роботі»
Курсова робота на тему iconКурсова робота з курсу “Промисловий маркетинг” на тему: “Розробка гіпотези маркетингової стратегії для зат “умз”(«мтс»)

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: використання засобів
«використання засобів сучасного програмного забезпечення на уроках предмету «технології»
Курсова робота на тему iconЛекція 7 курсова, дипломна, магістерська роботи як форми наукової роботи курсова робота
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного...
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування енмк на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати...
Курсова робота на тему iconНаукова робота «Нетрадиційні джерела енергії» Дослідницька робота на тему

Курсова робота на тему iconКонцепція ключових кваліфікацій і компетенцій у професійній освіті
Курсова робота студента групи а освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» заочної форми навчання мазура віталія
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
«педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка