Мета курсу Метою навчання курсу


НазваМета курсу Метою навчання курсу
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей – головна мета програми з інформатики для 5-9 класів. Зміст та структура програми. Характеристика умов навчання
Освітня галузь “Технології” Основна школа Інформаційно-комунікаційний компонентОсвітня галузь “Технології” Основна школа Інформаційно-комунікаційний компонентМета курсу

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

 • проводити основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах;

 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;

 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;

 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;

 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;

 • безпечно працювати з інформаційними системами.Особливості курсу

 • В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно орієнтованому підходу та запровадженню курсів за вибором та факультативних занять за рахунок варіативної складової навчального плану.

 • Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики.

 • Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання.Особливості курсу

 • В основу побудови змісту навчання інформатики й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів покладено компетентнісний підхід (предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна).

 • Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється.Інформаційно-комунікаційна компетентність

 • Предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня застосовувати в конкретній життєвій та навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо добору відповідних ІКТ та їх використання для пошуку необхідних даних, їх аналізу, організації, перетворення, зберігання, передавання з дотриманням етичних і правових норм та вирішення завдань предметної галузі.Структура навчальної програмиКурс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями:

 • інформація, інформаційні процеси, системи, технології;

 • комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

 • комп’ютерні мережі;

 • інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних;

 • комп’ютерне моделювання;

 • основи алгоритмізації та програмування.Рівні формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності

 • другий рівень (8 – 9 класи) – формування предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей при виконанні репродуктивних, проблемних і евристичних (частково-пошукових) завдань, зокрема індивідуальних і групових проектів, компетентнісних задач, виконання яких передбачає використання кількох різних інформаційних технологій або програмних середовищ.Розподіл змісту і навчального часу

 • Зміст навчання інформатики структуровано за темами із визначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю та авторам підручників надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Водночас учитель не може порушувати порядок вивчення тем, між якими є змістові залежності. Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (до 15 % від загального навчального часу для кожного класу). При цьому вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми.

Практичні роботи

 • Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері є важливою складовою уроку інформатики. Їх мета може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація знань; формування вмінь, навичок і здібностей; поточне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 25 хвилин (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

 • Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо).Розв’язування компетентнісних задач

 • У 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач. Розв’язування компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів:

  • визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
  • пошук даних: учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);
  • управління: учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
  • інтеграція: учень порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук.
  • оцінка: учень правильно шукає відомості у базі даних, вибирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
  • створення: учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно грамотно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
  • передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.
 • Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим для всіх учнів класу.Проектна діяльність

 • Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну чи групову.

 • Проектування та реалізація навчальних проектів може здійснюватися за такими етапами:

  • визначення мети проекту із зазначенням здатностей, знань, умінь, навичок, яких повинні набути учні в результаті роботи над проектом;
  • презентація ситуацій, які дають змогу виявити одну чи кілька проблем з обговорюваної тематики;
  • висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми («мозковий штурм»), обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез;
  • обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих групах, обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки висунутої гіпотези;
  • обговорення форми подання результатів;
  • робота індивідуально або в групах над пошуком фактів, аргументів, які підтверджують чи спростовують гіпотезу;
  • захист проектів (гіпотез розв’язування проблеми) кожною групою та засвоєння інформації всіма учнями класу;
  • порушення нових проблем.
 • Оцінювання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу.Оцінювання індивідуальних досягнень учнів

 • Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод «Портфоліо». Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для внесеення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки учня тощо.Умови реалізації мети та завдань курсуПерелік необхідних програмних засобів:

 • операційна система з графічним інтерфейсом;

 • клавіатурний тренажер і тренажер миші;

 • програма для запису даних на оптичні носії;

 • архіватор;

 • антивірусна програма;

 • векторний графічний редактор;

 • растровий графічний редактор;

 • текстовий процесор;

 • редактор презентацій;

 • редактор публікацій;

 • програми для опрацювання об’єктів мультимедіа;

 • табличний процесор;

 • система управління базами даних;

 • програма для створення карт знань;

 • програма для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки потокових презентацій;

 • електронні словники та програми-перекладачі;

 • веб-браузер;

 • навчальне середовище виконання алгоритмів;

 • програми для розвитку логічного та критичного мислення;

 • розвиваючі програми;

 • комп’ютерні програми для підтримки вивчення різних навчальних предметів.

Дякую за увагу!Схожі:

Мета курсу Метою навчання курсу iconПредмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу
Структура, зміст курсу та його місце в підготовці техніка-конструктора (електроніка)
Мета курсу Метою навчання курсу iconСтворені належні умови для навчання і виховання учнів 1 класу
Розклад складено з метою чергування предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками курсу "Основи здоров'я",...
Мета курсу Метою навчання курсу iconПризначення та зміст курсу. Призначення та зміст курсу
Метою дисципліни є ознайомлення студентів із загальними положеннями комплексу ескд та згідно них отримати навики виконання креслеників,...
Мета курсу Метою навчання курсу iconКостантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
Предмет і завдання курсу. Виховання в історії педагогічних джерел (Летурно, Шмідт, Монро, Каптєрєв, Соколов та ін.). Історія педагогіки...
Мета курсу Метою навчання курсу iconЄвропейський вимір України Проект курсу з європейської інтеграції
Проект курсу з європейської інтеграції для вчителів у системі післядипломного навчання
Мета курсу Метою навчання курсу iconВиконав студент 5 курсу групи А
Використання Web-технологій при створенні електронного навчального посібника з курсу: "Апаратне забезпечення"
Мета курсу Метою навчання курсу iconВикористання методу проектів на уроках трудового навчання відповідно до програми курсу intel®навчання для майбутнього

Мета курсу Метою навчання курсу iconОб’єкт та мета курсу Об’єкт та мета курсу

Мета курсу Метою навчання курсу iconПрограма курсу за вибором „основи геоінформаційних систем І технологій” для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Програма курсу за вибором „основи геоінформаційних систем І технологій для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх...
Мета курсу Метою навчання курсу iconВідділ освіти Дубенської міської ради Дубенська гімназія №2 Алгоритмізація та програмування
Дубенської гімназії №2 Колошкіної Т. В. з питань вивчення курсу "Алгоритмізація та програмування" за опорними конспектами. Матеріал...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка