Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога


НазваЦя спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСоціальна робота в Україні - відносно молодий вид діяльності. Але існує безліч інших професій, які також сталі відомі українцям нещодавно. Але дотепер соціальна робота, на жаль, ще не зовсім відома і приваблива для української молоді.

 • Соціальна робота в Україні - відносно молодий вид діяльності. Але існує безліч інших професій, які також сталі відомі українцям нещодавно. Але дотепер соціальна робота, на жаль, ще не зовсім відома і приваблива для української молоді.

 • Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова

 • «допомога» та «доброта»

 • мають велике значення у

 • житті та займають провідне

 • місце у серці.Це професійна діяльність із надання допомоги індивідам, групам і спільнотам, посилення чи відновлення їх здатності до соціального функціонування та створення сприятливих умов для досягнення цих цілей.

 • Це професійна діяльність із надання допомоги індивідам, групам і спільнотам, посилення чи відновлення їх здатності до соціального функціонування та створення сприятливих умов для досягнення цих цілей.Діяльність фахівця із соціальної роботи спрямована на надання допомоги людям, що потребують її (що зна-ходяться у важкій життєвій ситуації), не здатним без сторонньої допомоги вирішити свої життєві проблеми, а у багатьох випадках і жити.

 • Діяльність фахівця із соціальної роботи спрямована на надання допомоги людям, що потребують її (що зна-ходяться у важкій життєвій ситуації), не здатним без сторонньої допомоги вирішити свої життєві проблеми, а у багатьох випадках і жити.

 • Соціальна робота - це специфічний вид професійної діяльності, надання державного і недержавного спри-яння людині з метою забезпечення культурного, соці-ального і матеріального рівня її життя, надання інди-відуальної допомоги людині, сім'ї або групі осіб.Метою соціальної роботи як професійної дія-льності є, з одного боку, задоволення інтересів клієнта, а з іншого боку – підтримка стабіль-ності в суспільстві. Оптимальний варіант вирі-шення даної проблеми – це знаходження ком-промісу між цими двома цілями.

 • Метою соціальної роботи як професійної дія-льності є, з одного боку, задоволення інтересів клієнта, а з іншого боку – підтримка стабіль-ності в суспільстві. Оптимальний варіант вирі-шення даної проблеми – це знаходження ком-промісу між цими двома цілями.

 • В іншому значенні соціальна робота – це при-кладна наука, що пов’язана з великим спектром знань як про окрему особистість, так і про все суспільство та функціонування його соціальних інститутів.Одинокі люди

 • Одинокі люди

 • Безробітні

 • Сироти

 • Безпритульні

 • Люди похилого віку

 • Люди з асоціальною поведінкою (алкоголіки, наркомани, жінки секс-бізнесу та інші)

 • ВІЛ-інфіковані, хворі на СНІД, туберкульоз

 • Діти та молодь, схильні до правопорушень та інші групи людей.керівника соціальних структур підприємств, організацій, ме-дичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних уста-нов, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення;

 • керівника соціальних структур підприємств, організацій, ме-дичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних уста-нов, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення;

 • керівника департаменту управління персоналом, відділу соці-ального планування, соціального забезпечення;

 • керівника відділу кадрів;

 • керівника адміністративного відділу;

 • виконавчого директора (заступника директора із соціальних питань);

 • керівника відділу освіти, школи, коледжу, училища;

 • керівника (фахівця) служби зайнятості;

 • практика-соціолога на підприємстві, в установі;

 • консультанта з соціальних, психологічних питань;

 • молодшого наукового співробітника науково-дослідних орга-нізацій з проблем соціології і соціального управління;

 • викладача соціології і соціальної роботи.Міністерство праці

 • Міністерство праці

 • та соціальної політики (центр зайнятості, територіальні центри

 • з обслуговування оди-ноких непрацездатних громадян)

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту (школи-інтернати для дітей-сиріт, спецшколи-інтернати, центри соціальних служб для молоді, служби у справах неповнолітніх)

Стрельник Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи

 • Стрельник Олена Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи • Індивідуальні гранти на участь в 11 конференціях:

 • 2011 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Транс-формація маскулінності у ХХЇ столітті: глобальні виклики, норма-тивні очікування, статусні суперечності» (Москва, Heinrich Böll Stiftung);

 • 2010 р. – Міжнародна конференція «Сучасні моделі сім’ї: транс-формації та тенденції розвитку» (Харків, Heinrich Böll Stiftung);

 • 2009 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики впровадження гендерної освіти» (Луганськ, SIDA)

 • 2008 р. – Всеукраїнська практична конференція “Актуалізація про-блем чоловіків в контексті їх рівних прав та можливостей» (м. Вінниця, SIDA);

 • 2006 р. – третя Міжнародна зимова школа для викладачів соціально-гуманітарних дисциплін тему «Мистецтво викладання та оцінювання: ґендерна чутливість в аудиторії» (м. Харків, Харківський націона-льний університет) та інші.Участь у проектах:

 • Участь у проектах:

 • з 2012 року – учасниця Між-народного проекту з підви-щення кваліфікації університе-тських викладачів «Гендер, сексуальність, влада» (фонд Сороса).

 • Перемоги та нагороди:

 • переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Ґе-ндерні проблеми очима моло-ді» (м. Київ, 2005 рік).

 • Наукові публікації:

 • 47 публікацій, у тому числі од-ноосібний навчальний посіб-ник (з грифом МОН), розділ у колективній монографії та пу-блікація у зарубіжному видан-ні англійською мовою.Інша діяльність:

 • Інша діяльність:

 • досвід проведення наукових, навчальних та прикладних со-ціологічних досліджень з ши-рокого кола проблем;

 • авторка семінарів-тренінгів із формування гендерної культу-ри для державних службовців, соціальних працівників, студе-нтів вишів, школярів.

 • Громадянська активність:

 • учасниця Партнерства «16 днів протидії гендерному на-сильству» у Полтавській об-ласті (спільно з НГО «Євро-пейський вибір»).

соціологія;

 • соціологія;

 • соціальна педагогіка;

 • соціальна психологія;

 • реабілітаційна педагогіка;

 • психологія особистості;

 • методи соціологічних досліджень;

 • правові основи соціальної роботи;

 • система служб соціальної роботи;

 • теорія соціальної роботи;

 • технології соціальної роботи;

 • соціальна політика в Україні;

 • основи державного соціального страхування;

Полтавський обласний центр зайнятості населення

 • Полтавський обласний центр зайнятості населення

 • Центри соціальних служб для молоді

 • Служби у справах неповнолітніх

 • Обласне управління праці та соціального захисту населення

 • Горбанівський геріатричний інтернат ветеранів війни та праці

 • Школа-інтернат для дітей-сиріт

 • Відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді „Клініка, дружня до молоді”

 • Монтессорі-Центр реабілітації дітей-інвалідів "Соняшник"

 • Центр реабілітації для дітей-інвалідів до 18 років

 • Товариство “Червоний Хрест”

 • УТОГ

 • Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 • Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД «Світло надії» та інші.

16 березня 2012 р. відбулась цере-монія вручення дипломів магістрам спеціа-льності «Соціальна робота». Цього року дипломи одержали 9 ви-пускників.

 • 16 березня 2012 р. відбулась цере-монія вручення дипломів магістрам спеціа-льності «Соціальна робота». Цього року дипломи одержали 9 ви-пускників.

 • Випускників вітали директор Полтав-ського інституту економіки і права Мякушко Надія Семенівна, проректор із науково-педагогічної роботи Глоба Сергій Миколайович, декан соціально-гумані-тарного факультету Губарь Тетяна Воло-димирівна, завідувач кафедри соціальної роботи, доцент, кандидат соціологічних наук, професор кафедри Стрельник Олена Олександрівна та викладачі кафедри.В свою чергу магістри подякували коле-ктиву інституту, викладачам за плідну працю з підготовки та виховання нового покоління фахівців соціальної сфери.

 • В свою чергу магістри подякували коле-ктиву інституту, викладачам за плідну працю з підготовки та виховання нового покоління фахівців соціальної сфери.Ми вітаємо магістрів випускників і ніколи не забудемо їх особливої теплоти, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя в нашому  Інституті.

 • Ми вітаємо магістрів випускників і ніколи не забудемо їх особливої теплоти, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя в нашому  Інституті.

 • Щиро бажаємо професійного зростання, міцного здоров’я і добробуту. Нехай здобуті знання приносять користь державі, людям і суспільству.Значний досвід практичної соціальної ро-боти набувають студенти, які є членами клубу «Волонтер-studio». Вже з І курсу ті з них, хто відчуває потребу реально допомагати знедоленим людям, залучаються до пра-ктичної діяльності на волонтерських засадах у численних соціальних агенціях та у ство-реній при інституті школі «Сходинки» для дітей-інвалідів, котрі не мають можливості навчатися у традиційних освітніх закладах.

 • Значний досвід практичної соціальної ро-боти набувають студенти, які є членами клубу «Волонтер-studio». Вже з І курсу ті з них, хто відчуває потребу реально допомагати знедоленим людям, залучаються до пра-ктичної діяльності на волонтерських засадах у численних соціальних агенціях та у ство-реній при інституті школі «Сходинки» для дітей-інвалідів, котрі не мають можливості навчатися у традиційних освітніх закладах.

 • ШКОЛА

 • “Сходинки”

 • для дітей-інвалідів

Українська мова та література

 • Українська мова та література

 • Історія України (профільний)

 • Іноземна мова або ГеографіяЗдійснення навчання з перепідготовки спеціалістів (друга вища освіта)

 • Здійснення навчання з перепідготовки спеціалістів (друга вища освіта)

 • за спеціальністю “Соціальна робота”;

 • Здійснення навчання молодших спеціалістів за спеціальністю “Соціальна робота”;

 • Створення Інституту третього віку – навчальний заклад для пенсіонерів, у якому вони мають можливість здійснити курсову підготовку з напрямів, що можуть допомогти людині орієнтуватися та співіснувати у сучасному суспільно-політичному житті.Схожі:

Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconГригорій Сковорода байкар
...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconРішення питань «що, як і для кого виробляти?»
Тема Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки Тема уроку: Ринкове вирішення питань «що, як і для кого...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconТема: Біологія старіння. Геронтологія як наука Будинки-штернати для престарілих. Спеціальність: "Сестринська справа"
Тема: Біологія старіння. Геронтологія як наука Будинки-штернати для престарілих. Спеціальність: "Сестринська справа" Дисципліна :...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconСпеціальність 14010202 «Організація обслуговування населення» Спеціальність 14010202 «Організація обслуговування населення»
Спеціальність "Організація обслуговування населення" в нашому коледжі відкрита з 2007 року. Здійснюється підготовка молодших фахівців...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога icon6 Раунд
«Паліативна допомога для дітей, які живуть з віл/снід» для соціальних працівників та психологів
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconДля чого служать службові слова: Для чого служать службові слова
Для запису алгоритмів використовують в основному три типи команд: присвоєння, розгалудження І повторення. Ми розглянули програми...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconУку сьогодні
Український Католицький Університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе східно-християнською традицією і виховує провідників...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconВеснянки «Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець»
Мета уроку: поповнити знання учнів про пісні весняного календарного циклу; вчити учнів сприймати веснянки серцем і душею; удосконалювати...
Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconПрестижна спеціальність: слова, що зачаровують абітурієнтів та їх батьків. Вони прагнуть багато заробляти

Ця спеціальність для людей із відкритою душею, та щирим серцем. Для кого слова допомога iconЛітературознавчий словник Для використання на уроках української літератури та мови Сенкан
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка