Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’


НазваТермін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСоціологія – наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодій.

 • Соціологія – наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодій.Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів – латинського ‘’societas’’ (суспільство) та грецького ‘’logos’’ (вчення), і в буквальному перекладі означає ‘’вчення про суспільство’’.

 • Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів – латинського ‘’societas’’ (суспільство) та грецького ‘’logos’’ (вчення), і в буквальному перекладі означає ‘’вчення про суспільство’’.

 • Впровадив цей термін до наукового вжитку у 30-х роках ХIХ cт. французький філософ, соціолог Огюст Конт (1798-1857), який ототожнював соціологію з суспільствознавством, що охоплює всі галузі знань про суспільство.Позитивізм – філософська течія, представники якої єдиним джерелом знання вважали емпіричні (засновані на чуттєвому досвіді) дані, заперечували пізнавальну цінність теоретичного мислення, філософських знань.

 • Позитивізм – філософська течія, представники якої єдиним джерелом знання вважали емпіричні (засновані на чуттєвому досвіді) дані, заперечували пізнавальну цінність теоретичного мислення, філософських знань.Філософія О.Конта отримала назву позитивізм, головним для якого була відмова від абстрактних тлумачень суспільства і створення позитивної (грунтованої на досвіді людини) доказової соціальної теорії, роль якої вбачав у спостереженні, описі і систематизації фактів, процесів суспільного життя.

 • Філософія О.Конта отримала назву позитивізм, головним для якого була відмова від абстрактних тлумачень суспільства і створення позитивної (грунтованої на досвіді людини) доказової соціальної теорії, роль якої вбачав у спостереженні, описі і систематизації фактів, процесів суспільного життя.Основна наукова робота О.Конта ‘’Курс позитивної філософії’’ у 6-ти томах була опублікована у 1830-1842 рр.

 • Основна наукова робота О.Конта ‘’Курс позитивної філософії’’ у 6-ти томах була опублікована у 1830-1842 рр.

 • Створюючи свою позитивістську концепцію, О.Конт спочатку наводить визначення суспільної науки як ‘’соціальної фізики’’, а потім – як ‘’соціології’’.

 • Розвиток суспільства, за Контом, підлягає тим самим законам, що і природа, тому соціологія є частиною природознавства.Наприкінці ХIХ – на поч. ХХ ст. у наукових дослідженнях суспільства, поряд з економічними, демографічними, правовими та іншими аспектами, став виокремлюватися і соціальний, відповідно предмет соціології обмежувався вивченням соціальних аспектів суспільного буття.

 • Наприкінці ХIХ – на поч. ХХ ст. у наукових дослідженнях суспільства, поряд з економічними, демографічними, правовими та іншими аспектами, став виокремлюватися і соціальний, відповідно предмет соціології обмежувався вивченням соціальних аспектів суспільного буття.Першим застосував вузьке трактування соціології як науки Еміль Дюркгейм (1858-1917) – французький соціолог і філософ, який створив французьку соціологічну школу.

 • Першим застосував вузьке трактування соціології як науки Еміль Дюркгейм (1858-1917) – французький соціолог і філософ, який створив французьку соціологічну школу.

 • Завдяки Дюркгейму соціологія зосередилася на вивченні соціальних процесів і соціальних явищ суспільного життя, тобто оформилася як галузь знань, що межує з іншими суспільними науками – історією, філософією, політекономією тощо.Сьогодні існую майже 100 визначень соціології, що говорить про розбіжності у поглядах на соціологію.

 • Сьогодні існую майже 100 визначень соціології, що говорить про розбіжності у поглядах на соціологію.

 • Наприкінці ХХ ст. стала домінувати активістська соціологія, яка в трактуванні предмета науки на перше місце висунула активний чинник у соціальних відносинах – суб’єкт дії, виділила поняття ‘’соціальна спільнота’’ як оновоположну категорію соціологічного аналізу.Соціальна спільнота – сукупність людей (сім’я, плем’я, етнос тощо), об’єднана відносно стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.

 • Соціальна спільнота – сукупність людей (сім’я, плем’я, етнос тощо), об’єднана відносно стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.Предметом вивчення соціології є: окремі аспекти, особливості, відносини, об'єкта дослідження, або свідомість і поведінка людини в конкретній соціально-економічній ситуації, які обумовлюють появу різних соціально-демографічних, національних, соціально-професійних структур..

 • Предметом вивчення соціології є: окремі аспекти, особливості, відносини, об'єкта дослідження, або свідомість і поведінка людини в конкретній соціально-економічній ситуації, які обумовлюють появу різних соціально-демографічних, національних, соціально-професійних структур..

 • Об’єктом соціологічного пізнання є сукупність соціальних зв’язків і соціальних відносин.

Соціальний закон – об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей або їх дій.

 • Соціальний закон – об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей або їх дій.

 • Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх діяльності.загальні

 • загальнідинамічні

 • динамічні

Розрізняють дві основні групи категорій соціології:

 • Розрізняють дві основні групи категорій соціології:

 • 1. Категорії, що пояснюють статику суспільства, його структуру з виокремленням її основних підсистем та елементів (напр. ‘’соціальна спільність’’, ‘’соціалізація’’, ‘’соціальна група’’, ‘’соціальний контроль’’…)

 • 2. Категорії, що характеризують динаміку суспільства, його основні зміни – причини, характер, етапи тощо. (напр. ‘’соціальний розвиток’’, ‘’соціальний протест’’, ‘’соціальна мобільність’’…).1. Загальнонаукові категорії (‘’суспільство’’, ‘’соціальна система’’, ‘’соціальний розвиток’’ тощо).

 • 1. Загальнонаукові категорії (‘’суспільство’’, ‘’соціальна система’’, ‘’соціальний розвиток’’ тощо).

 • 2. Безпосередні соціологічні категорії (‘’соціальний статус’’, ‘’стратифікація’’, ‘’соціальний інститут’’, ‘’соціальна мобільність’’ тощо).

 • 3. Категорії дисциплін, суміжних із соціологією (‘’особистість’’, ‘’сім’я’’, ‘’соціологія політик’’, тощо).Соціальне (лат. socialis – товариський, громадський) – сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами, спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя.

 • Соціальне (лат. socialis – товариський, громадський) – сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами, спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя.Соціальні відносини - самостійний, специфічний вид суспільних відносин, які виражають діяльність соціальних суб'єктів, зумовлену їх неоднаковим становищем у суспільстві та роллю в суспільному житті.

 • Соціальні відносини - самостійний, специфічний вид суспільних відносин, які виражають діяльність соціальних суб'єктів, зумовлену їх неоднаковим становищем у суспільстві та роллю в суспільному житті.

Більшість вчених дотримуються думки про трирівневу структуру соціології, яка передбачає такі рівні соціологічного знання:

 • Більшість вчених дотримуються думки про трирівневу структуру соціології, яка передбачає такі рівні соціологічного знання:

 • теоретична соціологія,

 • спеціальні соціологічні теорії

 • емпіричні дослідження.Теоретична соціологія – на цьому рівні суспільство вивчають як єдиний соціальний організм, акцентуючи на глобальних проблемах.

 • Теоретична соціологія – на цьому рівні суспільство вивчають як єдиний соціальний організм, акцентуючи на глобальних проблемах.

 • Теоретична соціологія охоплює різноманітні течії, школи, напрями, які зі своїх методологічних позицій пояснюють розвиток суспільства.

 • Вона має самостійний статус із вищим рівнем достовірного, узагальнюючого знання про соціальні процеси, формування і розвиток соціальних відносин, про закономірності соціального життя.Спеціальні соціологічні теорії вивчають закономірності розвитку окремих соціальних спільнот, функціонування соціальних інститутів і процесів.

 • Спеціальні соціологічні теорії вивчають закономірності розвитку окремих соціальних спільнот, функціонування соціальних інститутів і процесів.

 • Функції спеціальних соціологічних теорій полягають у виробленні науково обґрунтованих рекомендацій для управління соціальними процесами у короткостроковій перспективі та в окремих сферах суспільного життя.1. Спеціальні соціологічні теоріївивчають соціальні закони, закономірності функціонування і розвитку соціальних спільнот (теорія соціальної структури, теорія соціальної стратифікації, теорія соціальних систем, теорія соціального розвитку, теорія соціальних конфліктів).

 • 1. Спеціальні соціологічні теоріївивчають соціальні закони, закономірності функціонування і розвитку соціальних спільнот (теорія соціальної структури, теорія соціальної стратифікації, теорія соціальних систем, теорія соціального розвитку, теорія соціальних конфліктів).

 • 2. Галузеві соціологічні теорії – вивчає окремі сфери суспільного життя і форми масової свідомості (соціологія праці, соціологія науки, освіти, дозвілля).

 • 3. Особлива група соціологічні теорії (соціологія особистості, соціологія молоді, соціологія моралі тощо).

 • 4. Соціологічні теорії вузького значення (теорія бюрократії, теорія референтних груп, теорія мотивації тощо).В емпіричному дослідженні предметом аналізу стають різноманітні дії, характеристики поведінки, погляди, настрої, потреби, інтереси, мотиви людей, відображення соціальної реальності у фактах людської свідомості.

 • В емпіричному дослідженні предметом аналізу стають різноманітні дії, характеристики поведінки, погляди, настрої, потреби, інтереси, мотиви людей, відображення соціальної реальності у фактах людської свідомості.Гносеологічні:

 • Гносеологічні:

 • - теоретико-пізнавальна;

 • - світоглядно-ідеологічна.

 • Соціальні:

 • -практико-перетворювальна;

 • - прогностична;

 • - критична;

 • - гуманістична;

 • - описова;

 • - інформаційна;

 • - соціального контролю;

 • - соціального управління.Схожі:

Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconУ реальному житті існують різні колективи
Термін «колектив» походить від латинського collectives збірний. Він означає соціальну групу, об’єднану на основі суспільно значимих...
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconСучасні аспекти усунення больового синдрому Термін «біль» походить від латинського «poena», що перекладається як покарання
Біль являє собою захисну реакцію організму, яка виникла в процесі еволюційного розвитку. Іноді біль є першою ознакою хвороби або...
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconСлово “прогресія” походить від латинського слова “progressio” і означає “рух уперед” (як і слово “прогрес”)
Слово "прогресія" походить від латинського слова "progressio" і означає "рух уперед" (як і слово "прогрес")
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconСлово “прогресія” походить від латинського слова “progressio” і означає “рух уперед” (як і слово “прогрес”)
Слово "прогресія" походить від латинського слова "progressio" і означає "рух уперед" (як і слово "прогрес")
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconТермін «технологія» походить від грецьких слів techne (мистецтво, ремесло, наука) І logos (поняття, учення). Dперше прозвучало на конференції юнеско у 1970 році.
Юнеско у 1970 році. Технологія навчання характеризується як сукупність способів І засобів зв'язку (спілкування) між людьми, що виникають...
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconКомп’ютер І людина підготувала
Слово "комп’ютер" походить від латинського слова "compute", що означає "обчислювати"
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconВідсотки Відсотки у нашому житті
Слово «процент» походить від латинських слів pro і centum, які означають «від сотні» ( звідси українською «відсоток»)
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconЧи знаєте Ви, що термін “Спа” походить від назви бельгійського курорту Спа? Чи знаєте Ви, що термін “Спа” походить від назви бельгійського курорту Спа?

Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconСвастика походження
...
Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів латинського ‘’societas’’ iconКлассицизм
Назва стилю походить від латинського classicus образцовый. Классицизм -мистецтво симетрії й статики. Класицизму притаманна суворість...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка