Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології


НазваСоціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Соціологія як наука про суспільство

 • План

 • 1. Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології.

 • 2. Структура соціології.

 • 3. Функції соціології.


 • Соціологія – наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодій. • Термін ‘’соціологія’’ походить від двох слів – латинського ‘’societas’’ (суспільство) та грецького ‘’logos’’ (вчення), і в буквальному перекладі означає ‘’вчення про суспільство’’.

 • Впровадив цей термін до наукового вжитку у 30-х роках ХIХ cт. французький філософ, соціолог Огюст Конт (1798-1857), який ототожнював соціологію з суспільствознавством, що охоплює всі галузі знань про суспільство. • Філософія О.Конта отримала назву позитивізм, головним для якого була відмова від абстрактних тлумачень суспільства і створення позитивної (грунтованої на досвіді людини) доказової соціальної теорії, роль якої вбачав у спостереженні, описі і систематизації фактів, процесів суспільного життя. • Основна наукова робота О.Конта ‘’Курс позитивної філософії’’ у 6-ти томах була опублікована у 1830-1842 рр.

 • Створюючи свою позитивістську концепцію, О.Конт спочатку наводить визначення суспільної науки як ‘’соціальної фізики’’, а потім – як ‘’соціології’’.

 • Розвиток суспільства, за Контом, підлягає тим самим законам, що і природа, тому соціологія є частиною природознавства. • Позитивізм – філософська течія, представники якої єдиним джерелом знання вважали емпіричні (засновані на чуттєвому досвіді) дані, заперечували пізнавальну цінність теоретичного мислення, філософських знань. • Наприкінці ХIХ – на поч. ХХ ст. у наукових дослідженнях суспільства, поряд з економічними, демографічними, правовими та іншими аспектами, став виокремлюватися і соціальний, відповідно предмет соціології обмежувався вивченням соціальних аспектів суспільного буття. • Соціальне (лат. socialis – товариський, громадський) – сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами, спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, явищ і процесів суспільного життя. • Першим застосував вузьке трактування соціології як науки Еміль Дюркгейм (1858-1917) – французький соціолог і філософ, який створив французьку соціологічну школу.

 • Завдяки Дюркгейму соціологія зосередилася на вивченні соціальних процесів і соціальних явищ суспільного життя, тобто оформилася як галузь знань, що межує з іншими суспільними науками – історією, філософією, політекономією тощо. • Сьогодні існую майже 100 визначень соціології, що говорить про розбіжності у поглядах на соціологію.

 • Наприкінці ХХ ст. стала домінувати активістська соціологія, яка в трактуванні предмета науки на перше місце висунула активний чинник у соціальних відносинах – суб’єкт дії, виділила поняття ‘’соціальна спільнота’’ як оновоположну категорію соціологічного аналізу. • Соціальна спільнота – сукупність людей (сім’я, плем’я, етнос тощо), об’єднана відносно стійкими соціальними зв’язками, відносинами, яка має загальні ознаки, що надають їй неповторної своєрідності.

 • Предметом вивчення соціології є: суспільство як соціальна система, соціальна структура, соціальні інститути та соціальні організації, соціальні процеси, дії, взаємодії, соціальні спільноти, особистість.

 • Об’єктом соціологічного пізнання є сукупність соціальних зв’язків і соціальних відносин.т

 • Соціальний закон – об’єктивний і повторюваний причинний зв’язок між соціальними явищами та процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей або їх дій.

 • Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх діяльності.

 • За масштабом реалізації соціальні закони поділяються на загальні та специфічні.

 • Загальні закони діють в усіх суспільних системах ( напр. закон товарно грошових-відносин), специфічні – в різних соціальних системах по різному (напр. закон первинного нагромадження капіталу). • За способом вияву соціальні закони поділяють на динамічні і статичні (стохастичні).

 • Динамічні закони визначають напрям, чинники і форми соціальних змін, статичні закони – не детермінують соціальні явища, а відображають головні напрями змін, їх тенденцію до збереження стабільності соціального цілого. • Різновидами статичних законів можуть бути як закони соціального розвитку (напр. задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб населення, розвиток самоврядування), так і закони функціонування (єдність формальної і неформальної структури трудового колективу, розподіл рольових функцій у сім’ї). • Розрізняють дві основні групи категорій соціології:

 • 1. Категорії, що пояснюють статику суспільства, його структуру з виокремленням її основних підсистем та елементів (напр. ‘’соціальна спільність’’, ‘’соціалізація’’, ‘’соціальна група’’, ‘’соціальний контроль’’…)

 • 2. Категорії, що характеризують динаміку суспільства, його основні зміни – причини, характер, етапи тощо. (напр. ‘’соціальний розвиток’’, ‘’соціальний протест’’, ‘’соціальна мобільність’’…). • Більш поширеним є підхід, за яким виділяють три групи категорій:

 • 1. Загальнонаукові категорії (‘’суспільство’’, ‘’соціальна система’’, ‘’соціальний розвиток’’ тощо).

 • 2. Безпосередні соціологічні категорії (‘’соціальний статус’’, ‘’стратифікація’’, ‘’соціальний інститут’’, ‘’соціальна мобільність’’ тощо).

 • 3. Категорії дисциплін, суміжних із соціологією (‘’особистість’’, ‘’сім’я’’, ‘’соціологія політик’’, тощо). • 2. Структура соціології

 • Більшість вчених дотримуються думки про трирівневу структуру соціології, яка передбачає такі рівні соціологічного знання: теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії та емпіричні дослідження. • Теоретична соціологія – на цьому рівні суспільство вивчають як єдиний соціальний організм, акцентуючи на глобальних проблемах.

 • Теоретична соціологія охоплює різноманітні течії, школи, напрями, які зі своїх методологічних позицій пояснюють розвиток суспільства.

 • Вона має самостійний статус із вищим рівнем достовірного, узагальнюючого знання про соціальні процеси, формування і розвиток соціальних відносин, про закономірності соціального життя. • Спеціальні соціологічні теорії вивчають закономірності розвитку окремих соціальних спільнот, функціонування соціальних інститутів і процесів. • Найвдалішою у теоретичному і практичному аспектах прийнято вважати таку класифікацію спеціальних соціологічних теорій:

 • 1. Спеціальні соціологічні теорії – вивчають соціальні закони, закономірності функціонування і розвитку соціальних спільнот.

 • 2. Галузеві соціологічні теорії – вивчає окремі сфери суспільного життя і форми масової свідомості (соціологія праці, соціологія науки, освіти, дозвілля).

 • 3. Особлива група – соціологічні теорії (соціологія особистості, соціологія молоді, соціологія моралі тощо).

 • 4.Соціологічні теорії вузького значення (теорія бюрократії, теорія референтних груп, теорія мотивації тощо). • Емпіричні соціологічні дослідження.

 • В емпіричному дослідженні предметом аналізу стають різноманітні дії, характеристики поведінки, погляди, настрої, потреби, інтереси, мотиви людей, відображення соціальної реальності у фактах людскоїсвідомості.3.Функції соціології.

 • Гносеологічні:

 • - теоретико-пізнавальна;

 • - світоглядно-ідеологічна.

 • Соціальні:

 • -практико-перетворювальна;

 • - прогностична;

 • - організаційно-технологічна;

 • - критична;

 • - гуманістична;

 • - соціального управління.Схожі:

Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconСоціальна поведінка. Соціологія конфлікту. План
Соціологія вивчає поведінку людини в суспільстві, але вона, за висловом сучасного шведського соціолога П. Монсона, вивчає не лише...
Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconПолітика І сучасне суспільство. Предмет І функції політології. План: Політологія як наука І навчальна дисципліна
Ф. Лейбер починає читати політологію у Колумбійському коледжі, 1880р створюється перша школа політичної науки, що поклало початок...
Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології icon1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки
Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки
Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconПлан: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії

Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconЕкологія як наука про довкілля Ключові категорії і поняття Екологія, її еволюція і розвиток
Наука про взаємозв’язки живих організмів та їх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових...
Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...
Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconСпостереженні
Соціологія наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів,...
Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconЕкологія як наука та навчальна дисципліна, предмет, завдання, основні екологічні закони. Історія розвитку екології. Навколишнє середовище. Глобальні проблеми екології. Природні та антропогенні катастрофи

Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconСоціальна психологія як наука план: Предмет І структура соціальної психології

Соціологія як наука про суспільство План Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології iconЛекція 1 роль науки в сучасному суспільстві наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство І мислення
Наука це сфера людської діяльності, спрямована на ви­роблення нових знань про природу, суспільство і мислення

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка