Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними


НазваВиникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииРозвиток педагогічної науки та інформаційно-комунікаційних технологій, перехід загальноосвітніх навчальних закладів до профільної освіти та університетів до ступеневої в умовах безперервної відкритої освіти, заснованої на особистісно орієнтованому навчанні, потребують перегляду теоретичних і методичних засад традиційного навчання майбутніх учителів.

 • Розвиток педагогічної науки та інформаційно-комунікаційних технологій, перехід загальноосвітніх навчальних закладів до профільної освіти та університетів до ступеневої в умовах безперервної відкритої освіти, заснованої на особистісно орієнтованому навчанні, потребують перегляду теоретичних і методичних засад традиційного навчання майбутніх учителів.Очевидно, що використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути існуючі суперечності, зокрема в частині інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів, формування умінь працювати в безперервно змінному освітньому середовищі.

 • Очевидно, що використання лише традиційних форм, методів і засобів навчання не дає змогу усунути існуючі суперечності, зокрема в частині інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів, формування умінь працювати в безперервно змінному освітньому середовищі.

 • Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними.

 • Орієнтація на інноваційні технології навчання приводить до істотних змін його змістової і процесуальної складових, детермінує модернізацію традиційної системи навчання, розроблення і реалізацію синергетичної моделі навчання. • Завданням фахової підготовки з освітніх вимірювань є формування у студентів цілісного уявлення про закономірності педагогічного оцінювання, ознайомлення їх з основними ідеями й методами сучасної тестології, сприяння розумінню теоретичних основ майбутньої професії, допомогти загальному розвитку їхнього інтелекту. Все це потребує розв’язання низки проблем: посилення взаємозв’язку фундаментальності та професійної спрямованості навчання фахових дисциплін; забезпечення варіативності та альтернативності, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу; модернізації освіти на основі системно-діяльнісного підходу до навчання; створення технологічних систем забезпечення сформованості таких якостей майбутніх фахівців, як знання, вміння, переконання, компетентності; встановлення основних напрямів, принципів, чинників, показників і критеріїв інтенсифікації навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.Принцип спрямування навчання на розв`язання проблеми взаємозв'язку завдань освіти, виховання і розвитку означає, що при аналізі результатів навчання в полі зору викладача повинно знаходитись не тільки виконання завдань формування знань і вмінь, але й ефективність виховних та розвивальних впливів проведеного заняття або їх системи за даною темою.

 • Принцип спрямування навчання на розв`язання проблеми взаємозв'язку завдань освіти, виховання і розвитку означає, що при аналізі результатів навчання в полі зору викладача повинно знаходитись не тільки виконання завдань формування знань і вмінь, але й ефективність виховних та розвивальних впливів проведеного заняття або їх системи за даною темою.

 • Принцип науковості навчання є найважливішим принципом. Він спирається на закономірний зв'язок між змістом науки і навчального предмету, вимагає, щоб зміст навчання знайомив з науковими фактами, поняттями, закономірностями, теоріями всіх основних розділів, що враховуються з відповідної галузі науки, а також в можливих заходах наближався до розкриття її сучасних досягнень і перспектив розвитку в подальшому.Принцип систематичності і послідовності вимагає, щоб знання, вміння і навички формувалися в системі, в певному порядку, коли кожен новий елемент навчального матеріалу логічно пов'язується з іншими, наступне спирається на попереднє, готує до засвоєння нового. Психологічно встановлена закономірність, що при дотриманні логічних зв'язків навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

 • Принцип систематичності і послідовності вимагає, щоб знання, вміння і навички формувалися в системі, в певному порядку, коли кожен новий елемент навчального матеріалу логічно пов'язується з іншими, наступне спирається на попереднє, готує до засвоєння нового. Психологічно встановлена закономірність, що при дотриманні логічних зв'язків навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

 • Принцип наочності. Багаторічний досвід і спеціальні психолого- педагогічні дослідження показали, що ефективність навчання залежить від ступеня концентрації сприйняття всіх органів почуттів людини. Чим різноманітніші засоби наочності використовуються, тим міцнiше навчальний матеріал засвоюється.

 • Принцип професійної спрямованості навчання. Передбачає посилення зв’язку навчального матеріалу з майбутньою професією студента.Традиційна (раціональна) система вищої освіти, яка спирається лише на принципи класичної науки, в умовах інформаційного суспільства не може відігравати роль ефективного засобу підготовки висококваліфікованих фахівців. Для синергетичної (розвивальної) парадигми вищої освіти характерними можна вважати такі ідеї та принципи:

 • Традиційна (раціональна) система вищої освіти, яка спирається лише на принципи класичної науки, в умовах інформаційного суспільства не може відігравати роль ефективного засобу підготовки висококваліфікованих фахівців. Для синергетичної (розвивальної) парадигми вищої освіти характерними можна вважати такі ідеї та принципи:

 • визнання першорядності процесу пізнання;

 • цінність співпраці учасників навчально-виховного процесу;

 • нова модель керування освітнім процесом за рахунок допомоги і забезпечення лідерства;

 • гнучкість навчального середовища як щодо часу, так і щодо місця;

 • різноманітність методів оцінювання та діагностики знань.

формування базової аксіоматики, котра необхідна для подальшого усвідомленого вивчення фахових дисциплін;

 • формування базової аксіоматики, котра необхідна для подальшого усвідомленого вивчення фахових дисциплін;

 • встановлення студентами змістовних, смислових, логічних та інших зв’язків між елементами змісту дисциплін циклу;

 • введення до їх змісту елементів науково–технічного прогресу в галузі тестування з метою посилення міжпредметних зв’язків з інформатичними дисциплінами;

 • уніфікацію термінології, понятійного апарату, методів та засобів освітніх вимірювань, що використовуються у відповідних фахових дисциплінах;

 • добір творчих завдань професійного спрямування для всіх видів занять.На удосконалення фахової підготовки майбутнього фахівця в галузі освітніх вимірювань націлена і запропонована модель навчально-дослідної діяльності під час вивчення студентами фахових дисциплін, яка базувалася на принципі поєднання навчально-дослідної та науково-дослідної роботи студентів і містила в собі:

 • На удосконалення фахової підготовки майбутнього фахівця в галузі освітніх вимірювань націлена і запропонована модель навчально-дослідної діяльності під час вивчення студентами фахових дисциплін, яка базувалася на принципі поєднання навчально-дослідної та науково-дослідної роботи студентів і містила в собі:

 • зміст навчально-дослідної роботи;

 • різні форми організації навчально-дослідної роботи;

 • методику організації і керівництва навчально-дослідною і науково-дослідною роботою студентів.

 • Початкова стадія науково-технічної творчості має інваріантну основу (виконання лабораторних робіт і експериментальних завдань науково-дослідного характеру), що у подальшій роботі природно трансформувалося у варіативне відтворення концепції дослідника, творчу пошукову діяльність, проведення педагогічного експерименту, створення наукових проектів, методику підготовки та написання яких нами запропоновано в посібниках.

Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості вищої освіти, підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості навчально-виховного процесу.

 • Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості вищої освіти, підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості навчально-виховного процесу.

 • Тому особливо актуальним стає удосконалення засобів педагогічного контролю і методики оцінювання якості освітніх систем різних держав, забезпечення їх високого наукового рівня і як наслідку об’єктивізації цих процесів.

 • Ще видатний російський вчений Д.І. Мендєлєєв стверджував, що наука починається тоді, коли починається вимірювання.Розроблено програми курсів для підготовки бакалаврів спеціальності «Інформатика та освітні вимірювання»:

 • Розроблено програми курсів для підготовки бакалаврів спеціальності «Інформатика та освітні вимірювання»:

  • «Конструювання тестів»,
  • «Основи зовнішнього незалежного оцінювання»,
  • «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти»,
  • «Основи педагогічного оцінювання»,
  • «Математико – статистичні методи опрацювання результатів тестування»,
  • «Комп’ютерні технології в тестуванні»,
  • «Вступ до педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти»
 • Розроблені програми розміщені на сайті інституту Інформатики (http://ii.npu.edu.ua), розробленому під час виконання проекту.Відповідно до програм курсів «Конструювання тестів», «Основи зовнішнього незалежного оцінювання» розроблені:

 • Відповідно до програм курсів «Конструювання тестів», «Основи зовнішнього незалежного оцінювання» розроблені:

  • Лекції та презентації до них;
  • Практичні заняття;
  • Тестові завдання до лекцій;
  • Питання для самоконтролю;
  • Дистанційні курси в Moodle (http://ii.npu.edu.ua).
 • На сайті університету (http://npu.edu.ua)

 • та Інституту інформатики (http://ii.npu.edu.ua)

 • висвітлюється робота проекту.Здійснено видання власних посібників, відповідно до програми проекту

 • Здійснено видання власних посібників, відповідно до програми проекту

Придбано підручники і посібники за тематикою в кількості 23 шт.

 • Придбано підручники і посібники за тематикою в кількості 23 шт.

 • Зроблено підписку на журнал «Вісник Тестування і моніторинг в освіті» на 2010 рік.

Виконавці проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виступили співорганізаторами і учасниками Всеукраїнського Інформаційного дня Програми Темпус в Україні разом зі студентами, що беруть участь в експериментальній підготовці фахівців.

 • Виконавці проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виступили співорганізаторами і учасниками Всеукраїнського Інформаційного дня Програми Темпус в Україні разом зі студентами, що беруть участь в експериментальній підготовці фахівців.У якості апробації вступний курс «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» читався студентам 2 курсу напряму підготовки «Інформатика» спеціалізація «Математика» (20 студентів), слухачам Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціальностей «Дошкільне виховання» (17 осіб) та «Менеджмент» (11 осіб). Слухачами розроблено тестові завдання з відповідних дисциплін.

 • У якості апробації вступний курс «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» читався студентам 2 курсу напряму підготовки «Інформатика» спеціалізація «Математика» (20 студентів), слухачам Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціальностей «Дошкільне виховання» (17 осіб) та «Менеджмент» (11 осіб). Слухачами розроблено тестові завдання з відповідних дисциплін.

Здобутки на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • Здобутки на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

  • «Наукові основи конструювання тестів з інформатики» студентка 2 курсу Іващенко А.А., що навчається за спеціалізацією «Освітні вимірювання» (Науковий керівник Сергієнко В.П., консультант – Кухар Л.О.) – здобуто перемогу – 1 місце.
  • «Засоби і технології продукування навчальних інформаційних ресурсів» студентка 4 курсу спеціальності «Фізика та інформатика» Мозгова О. (науковий керівник Малежик М.П.) – учасниця конкурсу.


первинне знайомство з обраною спеціальністю – емпіричний етап;

 • первинне знайомство з обраною спеціальністю – емпіричний етап;

 • усвідомлення соціальної ролі фахівця з освітніх вимірювань та його призначення в суспільстві – теоретичний етап;

 • водночас має місце набуття теоретичних знань і практичних умінь, котрі сприяють розвитку професійного спрямування майбутніх фахівців з освітніх вимірювань – теоретико-творчий етап;

Підготовку майбутніх фахівців з освітніх вимірювань у структурно-організаційному аспекті слід розглядати як динамічний процес реалізації взаємопов’язаних і взаємозумовлених фундаментальної та професійної складових, які і забезпечують прогнозовану якість формування компетентностей та професійно значущих властивостей особистості.

 • Підготовку майбутніх фахівців з освітніх вимірювань у структурно-організаційному аспекті слід розглядати як динамічний процес реалізації взаємопов’язаних і взаємозумовлених фундаментальної та професійної складових, які і забезпечують прогнозовану якість формування компетентностей та професійно значущих властивостей особистості.

 • Зокрема, невідповідність світовим стандартам частини тестових матеріалів сприяє дискридитації тестування як досить точного методу вимірювання досягнень учнів і студентів.Схожі:

Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconЗастосування засобів інноваційних технологій у птнз об’єктом дослідження
З’ясувати роль та перспективи використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Розглянути можливість застосування інноваційних...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними icon«Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти» Калейдоскоп інноваційних педагогічних технологій

Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними icon“Використання інноваційних технологій (елементи театральної педагогіки, стратегій критичного мислення, комп’ютерного навчання) на уроках української мови та літератури,
Використання інноваційних технологій (елементи театральної педагогіки, стратегій критичного мислення, комп’ютерного навчання) на...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconПрезентація на тему: «Застосування інноваційних технологій навчання як засіб формування інтересу до пізнання у молодших школярів» Підготувала вчитель початкових класів
...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconВпровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості
Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconІ. Вступ І. Вступ ІІ. Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя
Технологія розвивального навчання Ігрові технології навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія інтерактивного навчання...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconСистема аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності
Організація та спрямування роботи педагогічних працівників на інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconНамагання підвищити ефективність управлінської діяльності на основі запровадження інноваційних технологій навчання

Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними icon“ школу життя” з метою розвитку здібностей кожного учня на основі новітніх інноваційних технологій” Склад кафедри
...
Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними iconАкцентувати увагу на необхідність впровадження в практику виховної роботи навчальних закладів інноваційних технологій
Пошук та застосування інноваційних технологій спрямованих на розвиток і саморозвиток творчої відповідальної особистості та формування...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка