Лекція 3 План лекції


НазваЛекція 3 План лекції
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Теоретичні основи захисту інформації

 • Лекція 3


План лекції

 • Мовна модель

 • Об’єктно-суб’єктні уявлення

  • КС як сукупність об’єктів
  • Перетворення інформації
  • Графи доступів
  • Керування доступом
  • Базові положення об’єктно-суб’єктної моделі


Мовна модель

 • Нехай А кінцевий алфавіт, А – множина слів кінцевої довжини в алфавіті А

  • Слово – це будь-яка множина символів з алфавіту А
 • З А за допомогою деяких правил виділена підмножина М слів, що називають правильними, яка називається мовою: МА

 • Якщо М1 – мова опису однієї інформації, М2 – іншої, то можна говорити про мову М, що поєднує М1 і М2, яка описує ту чи іншу інформацію. Тоді М1 і М2 є підмовами М: М1,М2М; М=М1М2

 • Вважаємо далі, що будь-яка інформація може бути представлена у вигляді слова у деякій мові М. Крім того, можна вважати, що стан будь-якого пристрою в КС може бути описано словом у деякій мові.

  • Це дозволяє ототожнювати слова і стани пристроїв і механізмів обчислювальної системи чи довільної КС і подальший аналіз вести в термінах деякої мови


Об’єкт

 • Означення. Об’єктом щодо мови М (чи просто об’єктом, коли з контексту однозначно визначена мова) називається довільна скінченна множина слів мови М

 • Приклад 1. Довільний файл у комп’ютері є об’єктом

  • У будь-який момент у файл може бути записане одне слово зі скінченої множини слів мови М, у деякому алфавіті А, що відбиває вміст інформації, що зберігається у файлі
 • Приклад 2. Принтер комп’ютера – об’єкт

  • Існує якась (можливо, досить складна) мова, що описує принтер і його стани в довільний момент часу
  • Множина припустимих описів станів принтера є скінченною підмножиною слів у цій мові. Саме ця скінченна множина і визначає принтер як об'єкт.


КС як сукупність об’єктів

 • Для кожного об’єкта КС визначимо множину слів, що його описують

 • Під станом об’єкта будемо розуміти виділене слово з цієї множини

 • Стан характеризується атрибутами та поведінкою, що визначає способи зміни стану

 • Означення. Функціонально узгоджена група об’єктів називається компонентою КС

 • Стан кожної КС характеризується деякою множиною об’єктів, яка є скінченною

  • Стан КС – це набір станів об’єктів
  • Під час роботи системи об’єкти як видозмінюються, так і створюються та знищуються
 • Оскільки стани об’єктів змінюються дискретно, то зручно ввести дискретний час tN0, N0={0, 1, 2,…}Перетворення інформації

 • Перетворення інформації має місце, якщо існує відповідність між словом, що описує вихідні дані, і деяким іншим словом

  • Опис перетворення даних також є словом
  • Прикладами об'єктів, що описують перетворення даних, є комп’ютерні програми
 • Кожне перетворення інформації повинно:

  • зберігатися;
  • діяти.
 • У випадку а) мова йде про збереження опису перетворення в деякому об'єкті (файлі)

  • У цьому випадку саме перетворення нічим не відрізняється від інших даних
 • У випадку б) опис програми повинен взаємодіяти з іншими ресурсами КС – пам'яттю, процесором, комунікаціями й ін., що також описуються деякими словамиПеретворення інформації – деякі означення

 • Означення. Ресурси КС, виділені для дії перетворення, називаються доменом

 • Для здійснення перетворення одних даних в інші крім домену необхідно передати цьому перетворенню особливий статус у системі, при якому ресурси КС почнуть здійснюють перетворення. Цей статус будемо називати керування

  • Будемо вважати, що з контексту при розгляді будь-якої КС повинно бути ясно, що значить передати керування перетворенню
 • Означення. Перетворення, якому передане керування, називається процесом

 • Активність – це можливість виконання певних операцій одних об’єктів над іншими

 • Означення. Об'єкт, що описує перетворення, якому виділено домен і передано керування, називається суб'єктом

  • Інакше кажучи, суб'єкт – це пара (домен, процес)
  • Суб’єкт є активним об’єктом


Перетворення інформації – деякі означення

 • Означення. Користувач – це об’єкт, який є активізованим у будь-який момент часу

  • Об’єкт-користувач створюється або активізується в процесі входження фізичного користувача в КС
  • Об’єкт-користувач діє в системі від імені фізичного користувача і володіє його повноваженнями
  • У сучасних моделях безпеки вважають, що суб’єкт є суперпозицією об’єкта-користувача і об’єкта-процеса
 • Будемо надалі позначати множину об'єктів у системі оброблення даних через О, а множину суб'єктів у цій системі через S

  • Кожен суб'єкт є об'єктом щодо деякої мови (який, узагалі говорячи, може в активній фазі сам змінювати свій стан). Тому SO.
 • Суб'єкт S для реалізації перетворення використовує інформацію, що міститься в об'єкті О

  • Таким чином, суб’єкт і об’єкт можуть обмінюватись інформацією, тобто між ними виникає потік інформації
 • Означення. Доступом суб’єкта S до об'єкта О називається процес створення потоку інформації між ними

 • Множину можливих доступів у системі позначимо RДеякі приклади доступів

 • Приклад 3. Доступ суб'єкта S до об'єкта O на зчитування (r) даних в об'єкті О

  • При цьому доступі деякі дані зчитуються в об'єкті О и використовуються як параметри в суб'єкті S
 • Приклад 4. Доступ суб'єкта S до об'єкта O на записування (w) даних в об'єкті О

  • При цьому доступі деякі дані процесу S записуються в об'єкт О
  • Тут можливе стирання попередньої інформації
 • Приклад 5. Доступ суб'єкта S до об'єкта О на активізацію процесу, записаного в О як дані (ехе)

  • При цьому доступі формується деякий домен для перетворення, описаного в О, і передається керування відповідній програмі
 • Існує множина інших доступів, деякі з них будуть визначені даліАксіома

 • Усі питання безпеки інформації описуються доступами суб'єктів до об'єктів

  • Ця аксіома охоплює практично усі відомі способи порушення безпеки у будь-яких варіантах розуміння безпеки
   • навіть якщо включити в розгляд такі процеси як пожежа, повінь, фізичне знищення і т.д.
  • З наведеної аксіоми випливає, що для подальшого розгляду питань безпеки і ЗІ досить розглядати множину об'єктів і послідовності доступів
  • Ця аксіома була покладена в основу стандарту Міністерства оборони США TCSEC (“Оранжева книга”)


Графи доступів

 • Нехай час дискретний, Оt – множина об'єктів у момент t, St – множина суб'єктів у момент t, 0 t T

 • На множині об'єктів Оt як на вершинах визначимо орієнтований граф доступів Gt у такий спосіб: дуга з міткою p R належить Gt тоді і тільки тоді, коли в момент t суб'єкт S має множину доступів р до об'єкта О

 • Відповідно до аксіоми, з погляду ЗІ у процесі функціонування системи нас цікавить тільки множина графів доступів {Gt }t=1T

 • Позначимо через ={G } множину можливих графів доступів. Тоді  можна розглядати як фазовий простір системи, а траєкторія у фазовому просторі  відповідає функціонуванню КСЗадача ЗІ у термінах графів доступів

 • У фазовому просторі  визначені можливі траєкторії Ф

 • У Ф виділена деяка підмножина N несприятливих траєкторій чи ділянок таких траєкторій, яких ми хотіли б уникнути

 • Задача ЗІ полягає в тому, щоб будь-яка реальна траєкторія обчислювального процесу у фазовому просторі Ф не потрапила в множину N

 • Як правило, у будь-якій конкретній КС можна наділити реальним змістом компоненти моделі , Ф і NКерування доступом

 • Чим можна керувати, щоб траєкторії обчислювального процесу не вийшли в N?

 • Практично таке керування можливо тільки обмеженням на доступ у кожен момент часу

  • Ці обмеження можуть залежати від усієї передісторії процесу
 • Основна складність ЗІ полягає в тому, що, маючи можливість використовувати лише набір локальних обмежень на доступ у кожен момент часу, необхідно вирішити глобальну проблему недопущення виходу будь-якої можливої траєкторії в несприятливу множину N

  • При цьому траєкторії множини N не обов'язково визначаються обмеженнями на доступи конкретних суб'єктів до конкретних об'єктів


Активізація

 • Для будь-якого моменту часу на множині суб'єктів S уведемо бінарне відношення a активізації:

  • Суб'єкт S1 здійснює активізацію, якщо він, володіючи керуванням і ресурсами, може передати S2 частину ресурсів і керування
 • Тоді в графах, що визначаються введеним бінарним відношенням на множині об'єктів, для яких визначене поняття активізації, можливі вершини, у які ніколи не входить жодної дуги

  • Такі об'єкти є користувачами, що за означенням є завжди активованими
 • Суб'єкти, у яких ніколи не входять дуги і з яких ніколи не виходять дуги, виключаються з розглядуПриклад 6

 • Нехай у системі є два користувачі U1 і U2, один процес S зчитування файлу на екран і набір файлів O1,…,Om

 • У кожен момент працює один користувач, потім система виключається й інший користувач включає її заново

  • На графі використано позначення R, тому що різні користувачі можуть, узагалі говорячи, по-різному запускати процес S (тобто використовувати різні види доступів)
 • Можливі такі графи доступів

 • (1)

 • Множина таких графів – . Траєкторії – послідовності графів виду (1). Несприятливими вважаються траєкторії, що для деякого і=1,...,m містять стани

 • і

 • Тобто, несприятливою вважають ситуацію, коли обидва користувачі можуть прочитати той самий об'єкт

 • Ясно, що механізм захисту повинен впроваджувати обмеження на черговий доступ виходячи з множини об'єктів, з якими вже ознайомився інший користувачПриклад 7

 • Нехай у системі, що описана у попередньому прикладі, несприятливою є будь-яка траєкторія, що містить, граф виду

 • У цьому випадку видно, що система буде захищена обмеженням доступу на зчитування користувача U1 до об'єкта О1Переваги об’єктно-суб’єктної моделі

 • Скінченна множина об’єктів фактично відображає реальну дискретну природу будь-яких інформаційних систем

 • Завдяки можливості введення різноманітних механізмів взаємодії між об’єктами вдається змістовно визначити такі основні поняття захисту інформації як загроза, порушник, а також властивості захищеної інформації

 • Завдяки можливості визначення різноманітних правил взаємодії між об’єктами з’являється можливість створювати різноманітні системи безпеки і досліджувати їхБазові положення об’єктно-суб’єктної моделі безпеки

 • Система є сукупністю взаємодіючих сутностей – суб’єктів та об’єктів

  • Об’єкти можна інтуїтивно представляти у вигляді контейнерів, що містять інформацію, а суб’єктами вважати програми, що виконуються і взаємодіють з об’єктами різними способами
 • При такому представленні системи її безпека забезпечується шляхом вирішення задачі управління доступом суб’єктів до об’єктів відповідно до заданих правил та обмежень, які є змістом політики безпеки

  • Тоді вважається, що система є безпечною, якщо суб’єкти не мають можливості порушити правила політики безпеки
  • Саме розподіл всіх сутностей на суб’єкти та об’єкти є основною проблемою моделювання, оскільки самі визначення понять суб’єкт та об’єкт в різних моделях можуть суттєво розрізнятися
 • Усі взаємодії в системі моделюються встановленням відношень певного типу між суб’єктами та об’єктами

  • Множина типів відношень визначається у вигляді наборів операцій, які суб’єкти можуть здійснювати над об’єктами


Базові положення об’єктно-суб’єктної моделі безпеки

 • Безпека системи забезпечується шляхом вирішення задачі керування доступом суб’єктів до об’єктів відповідно до заданих правил та обмежень, які є змістом політики безпеки

 • Задача керування доступом суб’єктів до об’єктів вирішується особою компонентою системи – монітором взаємодій

  • Всі операції контролюються монітором взаємодій і забороняються чи дозволяються відповідно до заданих правил політики безпеки
 • Політика безпеки задається у вигляді правил, відповідно до яких мають виконуватися всі взаємодії між суб’єктами та об’єктами

  • Взаємодії, що призводять до порушень цих правил, блокуються засобами контролю доступу і не можуть здійснюватися
 • Сукупність множин суб’єктів, об’єктів та відношень між ними (встановлених взаємодій) визначають стан системи

  • Кожний стан системи є або безпечним або небезпечним відповідно до обраного в моделі критерію безпеки
 • Основний елемент безпеки – це доказ твердження (теореми) про те, що система, яка знаходиться в безпечному стані, не може перейти в небезпечний стан при виконанні певних правил та обмеженьСхожі:

Лекція 3 План лекції iconПлан лекції: План лекції
Суспільно-політичне та економічне становище України на початку XX ст. Україна в Першій Світовій війні
Лекція 3 План лекції iconЛекція 2 тема термінальні стани. Серцево-легенево-мозкова реанімація план лекції

Лекція 3 План лекції iconПлан лекції. План лекції
Культура в 30-х роках 28 грудня 1920 р між рсфрр та усрр був укладений договір про військовий та господарський союз
Лекція 3 План лекції iconЛекція 13 План лекції
Модель б-л побудована для обґрунтування безпеки систем, що використовують політику mls
Лекція 3 План лекції iconЛекція 5 План лекції
Підмножина потоків, що пов’язані з несанкціонованим доступом для ознайомлення з інформацією
Лекція 3 План лекції iconПлан лекції План лекції
України періоду міжвоєнного часу та часів голодоморів. Сформувати у майбутніх лікарів почуття гордості за свій багатостраждальний...
Лекція 3 План лекції iconПечінка Підшлункова залоза План лекції: План лекції

Лекція 3 План лекції iconЛекція 3 тема гостра дихальна недостатність план лекції анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Поняття про гіпоксію

Лекція 3 План лекції iconЛекція 4 План лекції
...
Лекція 3 План лекції iconВодневий показник. Буферні системи, класифікація та механізм їх дії. План лекції: План лекції
Гідрогену, тобто значення рН середовища, при добавлянні до них невеликих кількостей кислоти чи лугу або при розбавлянні їх

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка