Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища


НазваІнформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформаціїМаркетингові дослідження - це система збирання, оброблення та аналізування інформативних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідно обґрунтованих маркетингових рішень.

Маркетингова інформаційна система – це постійно діюча система, призначена для збирання, обробки, аналізу, оцінки і розподілу інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

 • Включає:

 • Систему внутрішньої звітності;

 • Систему зовнішньої поточної маркетингової інформації;

 • Систему маркетингових досліджень;

 • Аналітичну систему маркетингу.Систему внутрішньої звітності складають дані, які збирають із внутрішніх підрозділів фармацевтичного підприємства. Це дані про замовлення на продукцію, ціни, продаж, запаси, витрати тощо.

 • Систему внутрішньої звітності складають дані, які збирають із внутрішніх підрозділів фармацевтичного підприємства. Це дані про замовлення на продукцію, ціни, продаж, запаси, витрати тощо.Вона передбачає збирання повсякденної інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища. Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є статистичні довідники, каталоги, книги, періодичні видання, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками і ін.

 • Вона передбачає збирання повсякденної інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища. Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є статистичні довідники, каталоги, книги, періодичні видання, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками і ін.Маркетингові дослідження можна класифікувати за різними ознакамиЗа метою проведення маркетингові дослідження ділять на:

 • такі, що скеровані на вирішення існуючої проблеми,

 • такі, що стосуються питань прогнозування, планування чи аналізу поточної діяльності.

 • За напрямом проведення маркетингові дослідження можуть стосуватися:

 • дослідження ринку,

 • дослідження поведінки споживачів,

 • дослідження лікарських засобів,

 • дослідження чинників зовнішнього середовищаЗа суб'єктом проведення - маркетингові дослідження, які проводяться або маркетинговою службою фармацевтичного підприємства, або спеціалізованими маркетинговим організаціями, а саме:

 • За суб'єктом проведення - маркетингові дослідження, які проводяться або маркетинговою службою фармацевтичного підприємства, або спеціалізованими маркетинговим організаціями, а саме:

 • маркетингові дослідницькі фірми, що спеціалізуються переважно на збиранні ринкової інформації;

 • дослідницькі економічні інститути;

 • рекламні агентства;

 • промислові і торговельні спілки, національні професійні об'єднання (наприклад, Асоціація фармацевтів України);

 • Торгово-промислова палата України та її регіональні відділення. Збирають важливу ринкову інформацію, яка належить передовсім до міжнародної торгівлі;

 • консультанти (експерти) з питань дослідження ринку;

 • інформаційні брокери - спеціалісти, які для зацікавлених підприємств підшукують, купують і аналізують ринкову інформацію.За предметом дослідження - маркетингові дослідження реклами, ціни, каналів розподілу, іміджу фірми, конкурентів, постачальників, ринкової частки, ринкових можливостей, вивчення концепції нового ЛЗ чи ВМП.

 • За періодичністю проведення:

 • одноразове маркетингове дослідження,

 • повторне, тобто коли в результаті проведення першого дослідження розкриваються нові можливості для фармацевтичного підприємства або якщо необхідно вирішити нову проблему, що постала перед фармацевтичним підприємством,

 • багаторазові дослідження що можуть бути як періодичними, так і неперіодичними.Процес маркетингового дослідження проходить у декілька етапів

 • Цілі дослідження можуть бути:

 • пошуковими, тобто вони повинні передбачати збирання певних попередніх даних, на підставі яких можна виробити гіпотезу;

 • описовими, тобто повинні передбачати опис певної проблеми (явища);

 • експериментальними, тобто повинні передбачати перевірку гіпотези про певний причинно-наслідковий зв'язок між досліджуваними явищами.Аналіз вторинної маркетингової інформації. Цей етап називають "кабінетними" дослідженнями.

 • Джерела внутрішньої вторинної інформації:

 • фінансова і статистична звітність фармацевтичного підприємства;

 • дані про збут щодо ліків і ринків;

 • рахунки клієнтів;

 • дані попередніх досліджень тощо.Аналіз даних первинної інформації (польових досліджень)

 • План збирання первинної інформації щонайменше повинен визначати:

 • метод дослідження;

 • принцип формування вибірки;

 • знаряддя дослідження;

 • спосіб зв'язку з аудиторією.

Спостереження - аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає поведінку споживачів, збутового персоналу. Є:

 • Спостереження - аналітичний метод, за допомогою якого дослідник вивчає поведінку споживачів, збутового персоналу. Є:

 • природне, що проводиться у реальних умовах,

 • лабораторне, яке проводиться у штучно створених умовах;

 • відкрите, коли об'єкт спостереження знає, що за ним спостерігають,

 • приховане, коли об'єкт не знає, що за ним спостерігають. Останнє ділиться на пряме - спостерігач імітує входження в середовище, що досліджується, і спостерігає ніби зсередини; та непряме - спостерігач реєструє події "збоку" і не приймає безпосередньої участі в процесі спостереження.Експеримент - метод, за допомогою якого можна з'ясувати реагування досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну.

 • Експеримент - метод, за допомогою якого можна з'ясувати реагування досліджуваної сукупності людей на певні фактори чи їх зміну.

 • З цією метою вибірково відбирається соціально однорідна група, яка моделює певний сегмент ринку, здійснюється контроль за змінами, встановлюється ступінь значимості спостережуваних відмінностей. При належному контролі цей метод дає найбільш впевнені результати.

 • Однією з різновидностей експерименту є імітаційне моделювання - спеціальний метод збирання інформації за допомогою застосування ЕОМ, при якому формують модель-імітатор і піддають її різноманітним факторам впливу не в реальних ринкових умовах, а у електронній "мозковій" пам'яті машини.Опитування є найважливішим методом збирання, групування і розмежування інформативного банку даних.

 • Особисте опитування може бути індивідуальним або груповим.

 • Інтерв'ю - неформальна особиста безпосередня або телефоном бесіда для виявлення прихованого, істинного ставлення респондентів до вибраної теми).Опитування має свої переваги і недоліки

 • До переваг відносять:

 • прямий контакт із споживачем,

 • гнучкість системи комунікації та впливу на комунікатора,

 • можливість варіації, регулювання глибини і значимості окремих елементів опитування,

 • невеликі витрати.Різновидностями групового опитування є: метод фокус-груп, метод "Дельфі", "омнібус" і "панель".

 • Метод фокус-груп передбачає одноразове опитування декількох експертів для обговорення певної проблеми.

 • Метод "Дельфі" - це групова експертна оцінка, що здійснюється в декілька етапів.

 • омнібус" — регулярне вивчення думок великої кількості респондентів, що проводиться, як правило, один раз на місяць.

 • “панель" - неодноразове збирання даних в однієї групи досліджуваних через рівні проміжки часу.Забезпеченість репрезентативності вибірки може бути досягнута за таких умов:

 • Забезпеченість репрезентативності вибірки може бути досягнута за таких умов:

 • правильно відібрана група респондентів, яка представляє необхідний сегмент;

 • правильно відібрана чисельність респондентів. При цьому треба пам'ятати, що більші вибірки надійніші за менші;

 • вибрати правильний спосіб відбору респондентів.Найпоширенішим знаряддям при зборі первинних даних є анкета.

 • зміст анкети повинен бути підпорядкований меті і завданням дослідження;

 • логічна послідовність питань повинна бути такою, щоб перші питання зацікавили опитуваного. Складні питання або питання особистого характеру потрібно задавати в кінці анкети;

 • при підборі анкет потрібно уникати психологічного тиску на респондента, не обмежувати його у виборі відповідей на запитання, чергувати позитивні та негативні судження та відповіді;

 • респондент не повинен при заповненні анкет вирішувати складних завдань, які займають багато часу і зменшують бажання респондента продовжувати заповнення анкети;

 • анкети доцільно оформляти акуратно, з використанням різних шрифтів.Шкали оцінок (звичайні, спеціальні та оцінкові)

 • До звичайних шкал відносять:

 • номінальні (враховують тільки найпростіші відношення між об'єктами),

 • порядкові (враховують відношення типу "більше" - "менше"),

 • інтервальні (коли відношення між числовими значеннями індикаторів відповідає такому ж відношенню різниць між реальними об'єктами)

 • відносні (подібні до інтервальних і, крім того, ще й мають нульове значення індикатора) шкали.Спеціальні шкали:

 • шкала Лайкерта (респондент визначає ступінь згоди з висунутим твердженням і набирає значення від 1 до 5),

 • семантичний диференціал (респондент визначає свою позицію на шкалі з набору полярних тверджень).До оцінкових шкал належать:

 • графічна рейтингова шкала (респонденти виявляють свої оцінки, відмічаючи необхідний пункт на прямій, яка зв'язує два крайніх значення досліджуваного параметра),

 • пунктирна рейтингова шкала (респонденти вибирають свої оцінки із скінченої кількості категорій досліджуваних параметрів)

 • порівняльна рейтингова шкала (учасники дослідження виставляють свої як ряд відносних, а не незалежних окремих оцінок).Схожі:

Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconІнформації щодо змін у стані та поведінці пацієнта протягом 6 місяців від початку лікування Надання інформації щодо призначення медпрепаратів, спеціальних режимів лікування та супутнього догляду Надання інформації про завершення лікування
Метою дослідження є отримання стандартизованих та надійних даних щодо показників, які описують роботу на сайтах та їхні результати...
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconКвазі-виміри здоров’я (макро-, мікро- та індивідуальний рівень) роль людини та держави

Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconНавколишній світ, в якому ми живемо. Мікро -, макро – і мегасвіт. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Об`єкти фізики
Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро -, макро і мегасвіт. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці...
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища icon10. Обчислюємо в середовищі табличного процесора Обчислення в електронних таблицях здійснюється за допомогою формул
Формула – це арифметичний або логічний вираз. Формула в середовищі ms excel завжди починається зі знака “=“ для того, щоб можна було...
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconІнформації щодо закордонних інвестицій ( paiiz ) Кєльце, 2004 роль paiiz безпосереднє обслуговування та підтримка інвесторів Інформація щодо правового та економічного середовища
Польська інформаційна агенція та Агенція з інформації щодо закордонних інвестицій
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconІнформації Інформація це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому. Інформація подається різними способами: літерами, знаками, жестами, нотами музики, малюнками, картинами, скульптурами, відеозаписом
Зберігання, накопичення (ці процеси відбуваються з використанням носіїв інформації )
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconІнформації щодо об’єктів навколишнього середовища на відстані називається дистанційним зондуванням. Збирання, запис і аналіз інформації щодо об’єктів навколишнього середовища на відстані називається дистанційним зондуванням
Збирання, запис і аналіз інформації щодо об’єктів навколишнього середовища на відстані називається
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconКудрицька Надія Іванівна
Початок 90-х р. ХХ століття необхідність радикальних змін в сфері наукових комунікацій визнається вже усіма. Дискутуються лише окремі...
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconУрок " наукове дослідження ": " Фізика наука про природу."
Ще грецькі вчені за кілька сотень років до нашої ери намагалися пояснити походження світу й з'ясували причини всіх змін, які відбуваються...
Інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі, з її допомогою здійснюється моніторинг макро і мікро середовища iconІнформації з усіх питань щодо створення інформаційно-освітнього середовища в школі й підвищення якості інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кв №16396-4868-р від 23. 02. 2010

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка