Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм.


НазваАсимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм.
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииАналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. Але в більшості випадків достатньо оцінити асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency).

 • Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. Але в більшості випадків достатньо оцінити асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency).

 • Якщо у одного алгоритму швидкість зростання менша, ніж у другого, то в більшості випадків він буде ефективнішим для всіх входів, крім зовсім коротких.Час роботи алгоритму сортування методом вставки в найгіршому випадку виражається функцією T(n) = Θ (n2).

 • Час роботи алгоритму сортування методом вставки в найгіршому випадку виражається функцією T(n) = Θ (n2).

 • Для деякої функції g(n) запис Θ(g(n)) означає множину функцій

 • Функція f(n) належить множині Θ(g(n)), якщо існують додатні константи c1 і c2 такі, що дозволяють заключити цю функцію в рамки між функціями c1g(n) і c2g(n) для достатньо великих n.

 • - функція f(n) належить множині Θ(g(n))

О-позначення

 • О-позначення

 • В Θ - позначеннях функція асимптотично обмежується зверху і знизу. Якщо ж достатньо визначити тільки асимптотичну верхню границю, використовуються О - позначення.

 • Для даної функції g(n) позначення О(g(n)) означає множину функцій таких, що

 • Щоб вказати, що функція f(n) належить множині О(g(n)), пишуть f(n) = О (g(n)).

 • Із випливає, що f(n) = О(g(n))

Ω-позначення

 • Ω-позначення

 • Аналогічно тому, як в О-позначеннях дається асимптотична верхня границя функції, в Ω-позначеннях дається її асимптотична нижня границя.

 • Для даної функції g(n) вираз Ω(g(n)) означає множину функцій таких, що

 • Щоб вказати, що функція f(n) належить множині Ω(g(n)), пишуть f(n) = Ω (g(n)).

 • Структура даних (data structure) — це спосіб зберігання і організації даних, який полегшує доступ до цих даних і їх модифікацію.

 • Множини, які змінюються в процесі виконання алгоритму, називаються динамічними.

 • Елемент динамічної множини — це запис, що містить різні поля. Часто одне з полів розглядається як ключ (key), призначений для ідентифікації елемента, а інші поля — як додаткова інформація (satellite data), що зберігається разом з ключем.

 • Елемент множини шукається за ключем.Операції над динамічними множинами

 • Операції над динамічними множинами

 • Операції динамічної множини можна розбити на дві категорії: запити (queries), які просто повертають інформацію про множину, і операції-модифікатори (modifying operations), що змінюють множину.

 • Типові операції з множинами такі:

 • Search(S, к) (пошук). Запит, який за даною множиною S і ключем к повертає вказівник на елемент множини S з ключем к. Якщо такий елемент в множині S відсутній, повертається NIL.Операції над динамічними множинами

 • Операції над динамічними множинами

 • Insert(S, x) Операція-модифікатор, яка поповнює задану множину S одним елементом, на який вказує х (мається на увазі, що до цього моменту всі поля в записі, на який вказує x, вже заповнені).

 • Delete(S, х) Операція-модифікатор, що видаляє із заданої множини S елемент, на який вказує х. (Зверніть увагу, що в цій операції використовується вказівник на елемент, а не його ключове значення.)

 • Minimum(S) Запит до повністю упорядкованої множини S, який повертає вказівник на елемент цієї множини з найменшим ключем.Операції над динамічними множинами

 • Операції над динамічними множинами

 • Maximum(S) Запит до повністю впорядкованої множини S, який повертає вказівник на елемент цієї множини з найбільшим ключем.

 • Successor(S, x) (наступний) Запит до повністю впорядкованої множини S, що повертає вказівник на елемент множини S, ключ якого є найближчим сусідом ключа елемента х і перевищує його. Якщо ж х - максимальний елемент множини S, то повертається значення NIL.

 • Predecessor(S, x) (попередній) Запит до повністю впорядкованої множини S, що повертає вказівник на елемент множини S, ключ якого є найближчим меншим за значенням сусідом ключа елемента х. Якщо ж х - мінімальний елемент множини S, то повертається значення NIL.Розглянемо різні структури даних (списки, стеки, черги, кореневі дерева), призначені для роботи з динамічними множинами.

 • Розглянемо різні структури даних (списки, стеки, черги, кореневі дерева), призначені для роботи з динамічними множинами.Зв’язний список (linked list) — це структура даних, у якій об’єкти розташовані у лінійному порядку. Однак, на відміну від масиву, у якому цей порядок визначається індексами, порядок у зв’язному списку визначається вказівниками на кожен об’єкт.

 • Зв’язний список (linked list) — це структура даних, у якій об’єкти розташовані у лінійному порядку. Однак, на відміну від масиву, у якому цей порядок визначається індексами, порядок у зв’язному списку визначається вказівниками на кожен об’єкт.

 • Зв’язні списки забезпечують просте й гнучке представлення динамічних множин і підтримують вище перераховані операції.У двічі зв’язному списку L (у двозв'язному)(doubly linked list) кожен елемент являє собою об’єкт з одним полем ключа key та двома полями-вказівниками: next (наступний) і prev (попередній).

 • У двічі зв’язному списку L (у двозв'язному)(doubly linked list) кожен елемент являє собою об’єкт з одним полем ключа key та двома полями-вказівниками: next (наступний) і prev (попередній).

 • Цей об’єкт може також містити інші супутні дані.

 • Для заданого елемента списку х вказівник next [x] вказує на наступний елемент зв'язаного списку, а вказівник prev [x]на попередній.

 • Якщо prev [х] = NIL, у елемента х немає попереднього, і, отже, він є першим, тобто головним у списку.

 • Якщо next [x] = NIL, то у елемента х немає наступного, тому він є останнім, тобто хвостовим у списку.

 • head [L] - вказівник на перший елемент списку. Якщо head [L] = =NIL, то список порожній.Перш ніж рухатися по вказівниках, треба знати хоча б один елемент списку; передбачаємо, що для списку L відомий вказівник head[L] на його голову.

 • Перш ніж рухатися по вказівниках, треба знати хоча б один елемент списку; передбачаємо, що для списку L відомий вказівник head[L] на його голову.

 • Двосторонньо зв'язаний список L містить числа 1, 4, 9, 16. Кожен елемент списку — це запис з полями для ключа і вказівників на попередній та наступний елементи (ці вказівники позначені стрілками). У полі next в хвості списку і в полі prev в голові списку знаходиться вказівник NIL (коса риска на схемі); head[L] вказує на голову спискуСписки можуть бути різних видів. Список може бути однократно або двічі зв'язним, відсортованим або невідсортованим, кільцевим або некільцевим.

 • Списки можуть бути різних видів. Список може бути однократно або двічі зв'язним, відсортованим або невідсортованим, кільцевим або некільцевим.

 • Якщо список однократно зв'язаний (однонаправлений) (singly linked), то вказівник prev в його елементах відсутній.

 • Якщо список відсортований (sorted), то його лінійний порядок відповідає лінійному порядку його ключів; у цьому випадку мінімальний елемент знаходиться в голові списку, а максимальний — у його хвості.

 • Якщо список невідсортований, то його елементи можуть розташовуватися в довільному порядку.

 • Якщо список кільцевий (circular list), то вказівник prev його головного елементу вказує на його хвіст, а вказівник next хвостового елементу — на головний елемент. Такий список можна розглядати як замкнутий у вигляді кільця набір елементів.Пошук у зв’язному списку

 • Пошук у зв’язному списку

 • Процедура List_Search(L, k) дозволяє знайти у списку L перший елемент з ключем k шляхом лінійного пошуку, і повертає вказівник на знайдений елемент. Якщо елемент з ключем k у списку відсутній, повертається значення nil.Пошук у зв’язному списку

 • Пошук у зв’язному списку

 • Процедура List_Search(L, 4), викликана для зв'язного списку, зображеного на рис., повертає вказівник на третій елемент, а процедура List_Search(L, 7) — значення nil.

 • Пошук за допомогою процедури List_Search у списку, що складається з n елементів, у найгіршому випадку виконується протягом часу Θ(n), оскільки може знадобитися проглянути весь список.Додавання елемента у список

 • Додавання елемента у список

 • Якщо є елемент х, полю key якого заздалегідь надано значення, то процедура List-Insert вставляє елемент х у голову списку

 • В результаті виконання операції List-Insert(L, х), де kеу[х] = 25, у списку з’явився новий елемент з ключем 25; він став новою головою списку, а його поле next вказує на колишню голову— елемент з ключем 9.Додавання елемента у список

 • Додавання елемента у список

 • Час роботи процедури List-Insert дорівнює О(1) (не залежить від довжини списку).Видалення елементу зі списку

 • Видалення елементу зі списку

 • Процедура List_Delete видаляє елемент х зі зв'язного списку L. У процедуру передається вказівник на елемент х, після чого вона видаляє х зі списку шляхом оновлення вказівників. (Щоб видалити елемент із заданим ключем, необхідно спочатку викликати процедуру List_Search для отримання вказівника на елемент.)

 • Результат виконання операції List-Delete(L, х), де х — вказівник на елемент з ключем 4.Видалення елементу зі списку

 • Видалення елементу зі списку

 • Час роботи процедури List_Delete дорівнює О(1), але якщо потрібно видалити елемент із заданим ключем, то в найгіршому випадку знадобиться час O(n), оскільки спочатку необхідно викликати процедуру List_Search. • БАЖАЮ УСПІХІВ!!!Схожі:

Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconРоботу виконав учень 7-а класу Васiн Андрiй Що таке Алгоритм?
Алгоритм це точний набір інструкцій, що описують порядок дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconАлгоритм буде такий: Алгоритм буде такий
Знайти різницю числа 2357 і результату дії 3 і повідомити її з'ясувати, для досягнення якої мети він складається
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconЯкий алгоритм називають розгалуженим? Який алгоритм називають розгалуженим?
Презентація для актуалізації знань до уроку "Складання програм з використанням вказівки розгалуження"
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconАлгоритм Що таке алгоритм
Для прикладу можна назвати приготування кулінарної страви згідно з рецептом, користування міжміським телефоном-автоматом, пошук слова...
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconАлгоритм Що таке алгоритм
Для прикладу можна назвати приготування кулінарної страви згідно з рецептом, користування міжміським телефоном-автоматом, пошук слова...
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconКартка Учитель української мови та
Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в учнів. Але можна виділити певні умови, створення...
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconСкінченність. Виконання кожного алгоритму повинно завершуватись за скінченне число кроків. Скінченність
Алгоритми можна описувати за допомогою слів, спеціальних мов, використовуючи спеціальні формули, таблиці, графіки, блок-схеми, інші...
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconАлгоритм дій щодо соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей сжо
Координатор складає план роботи закладу щодо попередження насильства, захисту прав дітей
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconФормально. Якщо алгоритм має зазначені властивості, то робота за таким алгоритмом повинна здійснюватися виконавцем формально
Кожен алгоритм будується з розрахунку на деякого виконавця, із врахуванням системи вказівок, які він здатен виконати
Асимптотику зростання часу роботи алгоритму при прямуванні розміру входу до нескінченності (asymptotic efficiency). Аналізуючи будь-який алгоритм, можна намагатись знайти точну кількість дій, що виконує даний алгоритм. iconЯк розв’язувати задачі з фізики Прийоми пошуку розв’язків задач: аналітико-синтетичний
«алгоритм», що означає скінчений набір правил та дій (свого роду інструкцію), що дозволяє чисто механічно вирішити будь-яку конкретну...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка