Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии»)


НазваПрактикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии»)
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрактикум • Берн Ш. Гендерная психология (Секреты психологии мужчины и женщины. Формирование мнений и поведения, предрассудков доминирования дискриминации, механизмов влияния) / Ш. Берн ; ред. Д. Гиппиус ; [2-е междунар. изд.]. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.

 • Бондарчук О. І. Ґендерні характеристики та особливості їх урахування в управлінні ЗНЗ : конспект лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. І. Бондарчук. – К. : ЦІППО, 2004. – 20 с.

 • Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Логос, 2004. – 212 с.

 • Говорун Т. В. Ґендерна психологія : навч. посібник. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с.

 • Нежинська О. О. Психологічні засади розвитку ґендерної компетентності керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2010. – 48 с.

 • Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. – СПб. : Питер, 2003. – 479 с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).Однією з ознак сучасного суспільства є стирання граней між чоловічими і жіночими соціальними ролями.

 • Однією з ознак сучасного суспільства є стирання граней між чоловічими і жіночими соціальними ролями.

 • В сучасному світі, коли джерелом забезпечення життєвих потреб в основному є розумова праця, немає суттєвої різниці хто займається певним видом діяльності.

 • Головними критеріями професійного відбору виступає не ґендерна приналежність, а професіоналізм.

 • Слід зазначити, що кожна стать має змогу обирати певні види занять, ту чи іншу професію. Включення жінок у виробничу сферу є величезною зміною у складі робочої сили та оплаті праці. Більшість працівників чоловічої статі відчувають дедалі більшу скруту, працюючи довше й тяжче. Цей економічний тиск похитнув становище чоловіка як єдиного постачальника і годувальника. Наслідком цього стала втрата чоловіками домінуючих позицій у житті суспільства.Гендерна рівність – це рівність чоловіка і жінки перед законом у прояві всіх своїх соціальних сил, можливість вільного вибору ними форм соціальної активності, свободи самовираження, самоутвердження відповідно до власних гендерних інтересів і потреб.

 • Гендерна рівність – це рівність чоловіка і жінки перед законом у прояві всіх своїх соціальних сил, можливість вільного вибору ними форм соціальної активності, свободи самовираження, самоутвердження відповідно до власних гендерних інтересів і потреб.

 • Гендерна рівноправність – це рівне ставлення та оцінювання суспільством подібностей та відмінностей між жінкою та чоловіком і розрізнення ролей, які вони відіграють.Гендерний підхід в управлінні освітнім закладом – це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення розвитку управлінських умінь і навичок керівників цих закладів щодо організації навчально-виховного процесу та керівництва ним на основі гендерної рівності.

 • Гендерний підхід в управлінні освітнім закладом – це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення розвитку управлінських умінь і навичок керівників цих закладів щодо організації навчально-виховного процесу та керівництва ним на основі гендерної рівності.це набір загальноприйнятих норм і суджень про становище жінок і чоловіків, норм їхньої поведінки, мотивів та потреб.

 • це набір загальноприйнятих норм і суджень про становище жінок і чоловіків, норм їхньої поведінки, мотивів та потреб.

 • Гендерні стереотипи допомагають ідентифікації з певними статевими ролями, засвоєнню гендерної ролі у дитячі роки. Вони є своєрідною вказівкою на призначення статей у суспільстві, органічною складовою нормативів статеворольових очікувань.1. Стереотипи маскулінності-фемінінності: чоловіки – компетентні, самовпевнені, незалежні, домінантні, агресивні, схильні міркувати логічно, здатні керувати своїми почуттями; жінки – пасивніші, залежні, турботливі, емоційні і ніжні.

 • 1. Стереотипи маскулінності-фемінінності: чоловіки – компетентні, самовпевнені, незалежні, домінантні, агресивні, схильні міркувати логічно, здатні керувати своїми почуттями; жінки – пасивніші, залежні, турботливі, емоційні і ніжні.

 • 2. Стереотипи щодо змісту праці чоловіків і жінок: сферою жінок вважається емоційна, виконавча та обслуговуюча діяльність, сферу діяльності, яку характеризує творча, організаційна, керівна, результативна праця, приписують чоловікам.

 • 3. Стереотипи, що пов’язані із закріпленням професійних і сімейних ролей відповідно до статі: для чоловіків головними ролями є професійні, а для жінок – сімейні ролі. Основним критерієм в цьому розподілі виступає біологічна здатність жінки до народження дитини. • Фемінінність (жіночність: femina – жінка) асоціюється із залежністю, несміливістю, сентиментальністю, пасивністю, турботливістю, емоційністю, ніжністю.

 • Маскулінність (мужність, сила: maskulinus -чоловічий) асоціюється з активністю, незалежністю, самовпевненістю, компетентністю, домінантністю, агресивністю, схильністю міркувати логічно, здатністю керувати своїми почуттями.Андрогінія – поєднання традиційно жіночих та чоловічих рис – значуща психологічна характеристика людини, що визначає її здатність варіювати поведінку залежно від ситуації; вона допомагає формуванню стійкості до стресів, сприяє досягненню успіхів в різних сферах життєдіяльності.

 • Андрогінія – поєднання традиційно жіночих та чоловічих рис – значуща психологічна характеристика людини, що визначає її здатність варіювати поведінку залежно від ситуації; вона допомагає формуванню стійкості до стресів, сприяє досягненню успіхів в різних сферах життєдіяльності.

 • Важливість концепції андрогінії (С. Бем) полягає в тому, що вона дає можливість усвідомлення однакової привабливості якостей, які традиційно вважаються жіночими і чоловічими. Це особливо важливо в світлі того, що чоловічі якості представляються як більш нормативні і бажані.Андрогінність (лат. andro – чоловік та gyn – жінка) – сполучення в індивіді маскулінних і фемінінних рис, тобто поєднання в одній людині чоловічого та жіночого начал. Андрогінність не є протиставленням жіночності та мужності. Вона є втіленням їх інтеграції, поєднання.

 • Андрогінність (лат. andro – чоловік та gyn – жінка) – сполучення в індивіді маскулінних і фемінінних рис, тобто поєднання в одній людині чоловічого та жіночого начал. Андрогінність не є протиставленням жіночності та мужності. Вона є втіленням їх інтеграції, поєднання.

 • Андрогінність в людині незалежно від її статі передбачає різнобарвність її рольової поведінки та високих соціально адаптивних здібностей.

 • Андрогінна особистість вбирає в себе все краще з обох статевих ролей.Отже, метою психологічної підготовки керівників ЗНЗ до впровадження гендерної рівності в навчальний процес на засадах компетентнісного підходу є формування у них гендерної компетентності.

 • Отже, метою психологічної підготовки керівників ЗНЗ до впровадження гендерної рівності в навчальний процес на засадах компетентнісного підходу є формування у них гендерної компетентності.

 • Гендерна компетентність керівників загальноосвітніх навчальних закладів зумовлена специфікою їхньої управлінської діяльності та містить сукупність мотивів, знань, умінь та особистісних якостей керівників, які сприяють запровадженню гендерної рівності в освітню практику. • Структура гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів:

 • Когнітивний компонент: обізнаність управлінців у гендерній політиці в сфері освіти; знання правових нормативів законодавства, сутність і умови впровадження гендерного підходу в практику управління ЗНЗ; знання гендерної психології, гендерних характеристик особистості тощо.

 • Операційний компонент: вміння й навички впровадження гендерного підходу в управління ЗНЗ; уміння вирішувати непорозуміння в педагогічному колективі, що засновані на гендерній нерівності та дискримінації представників різних статей; організація гендерної просвіти для всіх суб’єктів навчального процесу й ін.

 • Особистісний компонент: усвідомлення власних гендерних характеристик, прийняття себе і своєї статі; відсутність гендерних стереотипів і упереджень, толерантне ставлення до всіх суб’єктів навчально-виховного процесу незалежно від їхньої статі; позитивне ставлення до гендерної просвіти учасників навчально-виховного процесу, прагнення до реалізації гендерного підходу в управлінні ЗНЗ.

Процес навчання та виховання має бути спрямований на соціалізацію особистості, засвоєння нею суспільного досвіду, соціальних норм і цінностей.

 • Процес навчання та виховання має бути спрямований на соціалізацію особистості, засвоєння нею суспільного досвіду, соціальних норм і цінностей.

 • У сучасної особистості, яка формується, потрібно виховувати такі риси як толерантність, дружелюбність, повага до протилежної статі.

 • Починаючи з раннього віку людина має усвідомлювати, що вона унікальна, неповторна. Це не залежить від статі, а лише від внутрішніх якостей та розумових здібностей, людяності. Чоловіки мають ставитись до жінок як до рівних собі, поважати їх та оберігати. Жінки, в свою чергу, мають підтримувати чоловіків та не принижувати їх гідності.

 • Завданням навчально-виховного процесу є формування в юного покоління нових сучасних гендерних уявлень, подолання стереотипів, які склалися в буденній свідомості.кожна людина має свої переваги незалежно від статі і мусить їх реалізувати, не прагнучи підмінити собою особу іншої статі або стати нею, щоб здобути схвалення оточуючих відповідно до їх ґендерних настанов і стереотипів.

 • кожна людина має свої переваги незалежно від статі і мусить їх реалізувати, не прагнучи підмінити собою особу іншої статі або стати нею, щоб здобути схвалення оточуючих відповідно до їх ґендерних настанов і стереотипів.Контакти:

 • Контакти:

 • м. Київ, вул. Артема, 52-А,

 • УМО НАПН України, корпус 3, к. 3.1.1,

 • кафедра психології управління

 • Тел. : (044) 481 38 57

 • E-mail: kafedra.psychology@gmail.comСхожі:

Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconДати визначення та характеристику поняттю гендерного стереотипу в контексті різних соціологічних теорій
Горностай П. П. Социализация личности и психологические роли // Теоретические и прикладные вопросы психологии Джонсон Р. А. Он. Глубинные...
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПрактикум по физике в средней школе : Дидакт материал: Пособие для учителя/Л. И. Анциферов, В, А, Буров, Ю. И. Дик и др.; Под ред. В, А, Бурова, Ю. И. Дика. 3-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1987. 191 с
Наукові керівники: викладач каф загальної фізики знту, Гуляєва Т. В. викладач зтл "Вибір"
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПрактикум: визначити види рукавів Міні-практикум: визначити види рукавів Міні-практикум: визначити види рукавів
Уміти використовувати на практиці знання здобуті раніше ( виконувати моделювання рукавів блузи, вирізу горловини, (пройми рукавів,...
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПрактикум директорів шкіл з проблеми "Адаптивне управління навчальним закладом"
...
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconУчебник для студентов медицинских вузов / Под ред. Е. В. Боровского. М.: Мед инф агентство, 2003. 798 с
До цієї групи належать стрепто-стафілококовий, ерозивний, виразково-некротичний, гангренозний стоматити, нома, туберкульоз, лепра...
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПрактикум "Туристично-краєзнавча робота в дошкільному навчальному закладі"
Семінар-практикум "Туристично-краєзнавча робота в дошкільному навчальному закладі"
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПрактикум учителів логопедів логопедичних пунктів при загальноосвітніх школах
Семінар практикум учителів логопедів логопедичних пунктів при загальноосвітніх школах
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПрактикум з проведення уроку і виготовлення анімаційної продукції

Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПатерни проектування 2005 Що таке патерн (pattern)?
Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Спб: Питер,...
Практикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии») iconПатерни проектування 2006 Що таке патерн (pattern)?
Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Спб: Питер,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка