Положення розроблено відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про освіту" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти,


НазваПоложення розроблено відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про освіту" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти,
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення

 • Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про освіту" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від форм власності і підпорядкування.

 • Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

 • Навчально-виховний процес - система організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у трудових об'єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурси, спортивні змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо). • Вони надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в закладах освіти; систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони праці;

 • тимчасово призупиняють або забороняють навчально-виховний процес у закладах освіти, а також роботи в небезпечних для життя і здоров'я умовах;

 • притягають до відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань працівників з охорони праці;

 • один раз на три роки здійснюють навчання і перевірку знань з охорони праці керівників закладів освіти, їх заступників, інспекторів відділів (управлінь) освіти, інженерно-педагогічних працівників, відповідно до Типового положення, якщо це не суперечить спеціальним вимогам;

 • навчання і перевірка знань з охорони праці новопризначених працівників цих категорій здійснюється не пізніше 3-місячного терміну з моменту їх призначення; • забезпечують заклади освіти законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

 • здійснюють контроль за наданням пільг особам, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170

 • здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів, курсантів, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з питань охорони праці керівників цих об'єднань;

 • не дозволяють залучення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики без обстеження робочих місць відповідними органами державного нагляду;

 • відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює у закладі освіти службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується йому, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов'язки;

 • забезпечує функціонування системи управління охороною праці у закладі освіти;

 • призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах тощо;

 • затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці; • щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, та забезпечує його виконання;

 • організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

 • забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

 • на засіданнях ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань; • організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

 • з охорони'праці - відповідно до Типового положення про навчання;

 • з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

 • організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій з охорони праці відповідно до "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 №9,

 • перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років; • організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу закладу освіти відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45;

 • здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

 • повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем, учнем, під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

 • організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок. • організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів, кабінетів, лабораторій заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

 • забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у навчально-виховний процес;

 • контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;

 • Організація роботи з охорони праці в закладі освіти покладається на заступника керівника (крім заступника керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі, де немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує керівник закладу • здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

 • один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань;

 • контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів;

 • забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників закладів освіти та інструкцій з безпеки для вихованців, учнів; • забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору (угоди);

 • контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці;

 • відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків. • несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу;

 • забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

 • організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами правил і норм з охорони праці;

 • проводить інструктажі з вихованцями, учнями:

 • з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення про навчання; • з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

 • вступний на початку навчального року - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора групи;

 • первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додаток 2);

 • інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо; • здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки;

 • проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;

 • проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті;

 • терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника.Додаток 1 до підпункту 4.5.8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

 • Реєстрація

 • вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів у журналі обліку навчальних занятьДодаток 2 до підпункту 4.5.8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

 • .............................................................

 • Назва закладу освіти

 • Розпочато ...................200.. Р

 • Закінчено .....................200...р

 • Журнал

 • реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, з безпеки життєдіяльності

 • ...........................................................

 • Кабінет, майстерня, спортзал

 • Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями. Інструктажі містять питання:

 • охорони здоров'я;

 • пожежної, радіаційної безпеки;

 • безпеки дорожнього руху;

 • реагування на надзвичайні ситуації;

 • безпеки побуту тощо.

 • Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

 • Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти вихованця, учня, проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці, за умови, якщо учнів у школі до 200.

 • Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3). Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

 • Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять. • Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів.

 • Первинний інструктаж проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо.

 • Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

 • Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці.

 • Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття реєструється в журналі обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. • Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

 • Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо. • Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями закладу освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).

 • Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (додаток 2).Схожі:

Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconПравила пожежної безпеки поширюються на: 1 заклади освіти: дошкільні заклади освіти; загальноосвітні навчальні заклади; позашкільні заклади освіти
Правила пожежної безпеки для закладів освіти України розроблені відповідно Закону України про охорону праці, про пожежну безпеку,...
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconІнформація про дошкільні навчальні заклади Інформація про район Інформація про дошкільні навчальні заклади Реєстрація користувача Подача заявки Статус заявки
Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconЗагальноосвітні і дошкільні навчальні заклади
Функціональна підсистема "Освіта і наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного...
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconПоложення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих актів, наказів мон, інших центральних органів виконавчої влади
Науково-методичний центр координації методичної роботи іппо ку імені Бориса Грінченка
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconПозашкільні заклади: Позашкільні заклади
Моніторинг кадрового забезпечення знз, позашкільних нз та днз працівниками психологічної служби
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні заклади»
Про підсумки вивчення стану ведення ділової документації районних відділів освіти
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні заклади»
Про підсумки вивчення стану ведення ділової документації районних (міських) відділів освіти
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Рекомендації щодо організації І проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти...
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconПоложення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30. 05. 2006 р. №419)
Державні стандарти професійно-технічної освіти; робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників
Положення розроблено відповідно до Законів України \"Про охорону праці\", \"Про освіту\" і поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної освіти, iconЗакони України: "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", Національна доктрина розвитку освіти


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка