Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України


НазваЛекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Дата конвертації15.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня

 • Діденко Дмитро Георгійович

 • Старший викладач кафедри ММСА ННК «ІПСА»

 • Національний технічний університет України

 • «Київський політехнічний інститут»

 • м. Київ, Україна


Питання заняття

 • Концепції програмних рішень.

 • Програмне забезпечення проміжного рівня.

 • Модель «клiєнт-сервер».

 • Архітектура «клiєнт-сервер» корпоративних iнформацiйних систем.1. Концепції програмних рішень

 • Основними програмними компонентами РIС є ОС i системи промiжного рiвня.1.2. Класифікація ОС

 • розподілені;

 • мережеві.1.2.1. Розподiленi ОС

 • Розподiленi ОС - це сильнозв'язанi ОС з одним глобальним поданням ресурсiв, якими вони керують, що застосовуються у мультипроцесорних та гомогенних мультикомп'ютерних РIС.1.2.1. Мережевi ОС

 • Мережевi ОС надають локальнi служби, доступнi вiддаленим клiєнтам. Слабозв'язанi мережевi системи використовують переважно у гетерогенних мультикомп'ютерних системах. Тому зазвичай мережевi ОС мають спецiальнi служби вiддаленого доступу.1.2.3. Системи промiжного рiвня

 • Системи промiжного рiвня (middleware) забезпечують координовану роботу мережевих ОС з можливим використанням їх програмного iнтерфейсу.

1.4. Структура мультикомп'ютерної ОС2. Програмне забезпечення проміжного рівня

 • Програмне забезпечення промiжного рiвня дозволяє поєднати масштабованiсть i вiдкритiсть мережевих ОС з прозорiстю та простотою у використаннi розподiлених ОС.2.1. Структура мультикомп'ютерної системи iз застосуванням промiжного рiвня2.2. Основні служби промiжного рiвня

 • засоби прозорого доступу до вiддалених даних (файлових систем, розподiлених БД, WWW);

 • служба вiддаленого доступу, зокрема для виклику процедур i звертання до розподiлених об'єктiв;

 • служба iменувань. Наприклад, у WWW для цього застосовують iм'я URL;

 • засоби зберiгання даних (засоби схоронностi persistence), зокрема, розподiленi файловi системи, iнтегрованi БД або засоби зв'язку додаткiв з БД;2.2. Основні служби промiжного рiвня (продовження)

 • засоби розподiлених транзакцiй, якi здiйснюють множину операцiй зчитування i записування в мережах однiєї атомарної операцiї. Атомарна операцiя або виконується, або не виконується (неуспiшне виконання). Данi транзакцiї можуть розмiщуватись на рiзних машинах;

 • засоби розподiленого захисту, якi є однiєю з найскладнiших служб промiжного рiвня. Цi засоби не можуть спиратись на локальнi ОС.2.3. Характеристика ОС і ПЗ проміжного рівня3. Модель «клiєнт-сервер»

 • Модель «клiєнт-сервер» грунтується на процедурах надсилання клiєнтом запиту серверу i отримання вiд нього вiдповiдi.3.1. Рівні додатків «клiєнт-сервер»

 • Додатки «клiєнт-сервер» для роботи з БД подiляють на три рiвнi:

 • Iнтерфейсу користувача.

 • Оброблення запитiв.

 • Даних.

4. Архітектура «клiєнт-сервер» корпоративних iнформацiйних систем

 • Корпоративною iнформацiйною системою (КIС) називають систему керування бiзнес-процесами пiдприємства, яка пiдтримує функцiонування пiдроздiлiв, забезпечуючи оброблення фiнансових та товарних потокiв упродовж усiєї технологiї керування цим пiдприємством.4.1. Корпоративна iнформацiйна система

 • Корпоративною iнформацiйною системою (КIС) називають систему керування бiзнес-процесами пiдприємства, яка пiдтримує функцiонування пiдроздiлiв, забезпечуючи оброблення фiнансових та товарних потокiв упродовж усiєї технологiї керування цим пiдприємством.4.2. Технологiя ERP (Enterprise Resourse Planning)

 • «управлiння пiдприємством» - забезпечує планування i розподiл матерiалiв та завантаження потужностей;

 • «управлiння бiзнесом» - для управлiння допомiжними процесами. Нова концепцiя ERP II будується на застосуваннi iнтернет-технологiй.4.3. Ринок ERP

 • середнi (ID Edwards, Syteline(SOCAP));

 • великi (R3 фiрми SAP, BaanlV компанiї Baan));

 • iнтегрованi малi (Platinum SQL фiрми Platinum).4.4. Основні архітектури «клієнт-сервер»

 • Дворівнева архітектура4.5. Технології взаємодії об’єктів

 • COM (Component Object Model - компонентна модель об'єктiв) корпорацiї Мicrosoft;

 • архiтектура CORBA (Common Object Request Broker Architecture) групи OMG.4.6. Технології спільного використання об’єктів

 • брокер об'єктних запитiв ORB консорцiуму OMG;

 • компонувальник об'єктiв OLE, модель СОМ i розподiлену COM (DCOM) компанiї MS;

 • у потужнiших КIС використовують розподiленi БД.4.7. Цілі Крістофера Дейта забезпечення розподіленності

 • локальна автономнiсть;

 • незалежнiсть вiд центрального вузла;

 • неперервне функцiонування;

 • незалежнiсть вiд розташування;

 • незалежнiсть вiд фрагментацiї;

 • незалежнiсть вiд реплiкацiї;4.7. Цілі Крістофера Дейта забезпечення розподіленності (продовження)

 • можливiсть оброблення розподiлених запитiв;

 • керування розподiленими транзакцiями;

 • незалежнiсть вiд апаратного забезпечення;

 • незалежнiсть вiд ОС;

 • незалежнiсть вiд мережi;

 • незалежнiсть вiд СКБД.4.8. Основнi варiанти архiтектур «клiєнт-сервер»

 • незалежний варiант. Клiєнтська машина реалiзує iнтерфейс користувача, а сервер реалiзує рiвень обробки i рiвень даних;

 • фiзично дволанкова архiтектура (ФДА) з розподiлом iнтерфейсу користувача мiж клiєнтом i сервером. Сервер виконує додатки i має БД;

 • фiзично дволанкова архiтектура з повною реалiзацiєю iнтерфейсу користувача на клiєнтi, а решта (додатки i БД) - на серверi;

 • фiзично збалансована архiтектура з розподiлом додатка мiж клiєнтом i сервером;

 • фiзично збалансована архiтектура з БД на серверi, а решта ПЗ - на клiєнтi;4.8. Основнi варiанти архiтектур «клiєнт-сервер» (продовження)

 • фiзично збалансована архiтектура з розмiщенням додатка й iнтерфейсу на клiєнтi, а БД розподiленi мiж клiєнтом i сервером;

 • фiзично триланкова архiтектура. Рiвень обробки виносять на окремий сервер та можливо частково мiж клiєнтом i сервером;

 • вертикально розподiлена багатоланкова архiтектура iз взаємодiєю ланок згiдно з логiчною органiзацiєю додатка;

 • багатоланкова архiтектура з горизонтальним розподiленням, коли клiєнт або сервер може мiстити фiзично роздiленi частини логiчно однорiдного модуля.Питання заняття

 • Концепції програмних рішень.

 • Програмне забезпечення проміжного рівня.

 • Модель «клiєнт-сервер».

 • Архітектура «клiєнт-сервер» корпоративних iнформацiйних систем.Питання?

 • Розподілені інформаційні системи

 • www.simulation.kiev.ua/dis/Схожі:

Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 07. Розподілена система dcom діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Використовується переважно у ос windows, хоча була реалізована на декількох платформах
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 06. Промисловий стандарт corba діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Першi версiї специфiкацiї з'явились на початку 90-х рокiв. Поширеними є версiї 4 i 3
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 04. Зв'язок процесів на рівні протоколів Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Т. к. Ріс побудовані з використанням принципа відкритості, то використовуються стандартні протоколи обміну даними між процесами
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 12. Моделi I системи узгодження Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Типи моделей узгоджень Системи узгодження передбачають вiддiлення обчислювальних процесiв вiд механiзмiв їх узгодження
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 01. Структура І основні задачі створення розподілених систем Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Визначення розподіленої системи Розподілена система це комплекс незалежних комп'ютерів, які користувач сприймає як єдину об'єднану...
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 10. Система coda та iншi розподiленi файловi системи Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Прототипом системи є система afs на 10000 робочих станцiй I має ту ж саму afs virtue органiзацiю
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 05. Зв'язок на основі повідомлень І потоків Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Зв'язок на основi повiдомлень Зв'язок на пiдставi повiдомлень дозволяє уникнути блокування клiєнта у процесi здiйснення операцiї,...
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 15. Розподiлене пiдтвердження та вiдновлення процесiв Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Розподiлене пiдтвердження (Distributed commit) являє собою бiльш загальне завдання порiвняно з атомарним груповим розсиланням i передбачає...
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 11. Розподiленi системи документiв Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
За стандартизацiю протоколiв удосконалення мiжоперацiйної взаємодiї та удосконалення систем на основi World Wide Web (www) з 1994...
Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України iconЛекція 13. Процеси розподiлених систем Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
ОС. Вiдслiдковуються процеси за допомогою таблиць процесiв (process table), якi мiстять записи даних (значення регiстрiв, процесора,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка