Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках


НазваОрганізація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках
Дата конвертації15.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ АПТЕК ТОВАРОМ. ВІДДІЛ ЗАПАСІВ.


 • Товарний запас і визначення поточної потреби в ліках

 • Товарний запас – це маса лікарських засобів і виробів медичного призначення, яка перебуває у сфері обігу і підлягає реалізації.

 • До товарних запасів належать:

 • товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах

 • товарі, закуплені і оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберіганні у постачальника або ті , що пебувають в дорозі

 • товарні запаси, які здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина) • Товарні запаси в сумі і в днях встановлюються для кожної аптеки індивідуально. Це залежить від багатьох чинників – товарообігу, номенклатурної чисельності лікарських препаратів та інш. Надлишки товарних звапасів ведуть до зв”язування коштів, відсутність ліків в аптеці – до втрати своїх відвідувачів.

 • Визначення поточної потреби в ліках.

 • Для визначення мінімальної кількості лікарського препарату певного найменування необхідно мати наступну інформацію:

 • наявна (залишок) кількість препарату

 • коли (як часто) поновлюється замовлення

 • скільки замовити повторно • Потосчний облік товару дає можливість прослідкувати чого і скільки є в аптеці, але й зпрогнозувати терміни і об”єм нових закупок. Для цього треба визначити:

 • темпи продажу лікарського засобу (середній попит за певний період), це залежить від сезонності і пр.

 • Тривалість часу між перевіркою залишків товарних запасів

 • Резерви запасів

 • Для встановлення кількісного обсягу замовлення використовують таку формулу:

 • КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ – З

 • де КОЗ – кількісний обсяг замовлення конкретного препарату

 • ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці

 • ПОЗ – період отримання замовлення

 • СДНП – середньоденний норматив продажу лікарського засобу

 • РЗ – його резервний запас

 • З – прогнозований залишок на день поставки • Завдання i функцiї вiддiлу запасiв аптеки

 • Основними завданнями вiддiлу запасiв є:

 • прийом медикаментiв i других товарiв аптечного асортименту, якi поступають в аптеку з оптового фармацевтичного пiдприємства (складу, заводу);

 • забезпечення правильного зберiгання товарiв;

 • вiдпуск товарiв другiм вiддiлам аптеки (рецептурно-виробничому, готових лiкарських засобiв, безрецептурного вiдпуску), ЛПУ, органiзацiям i установам, прикрiплених до аптеки на постачання (дитячi садики, пункти, спортклуби, школи, дрiзнороздрiбнiй сiтцi - аптечнi пункти, кіоски);

 • виготовлення концентратiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ, проведення лабораторно-

 • фасувальних робiт.

 • Виходячи з вищевказаних завдань працiвники вiддiлу запасiв виконують наступнi види робiт або функцiї:

 • складають закази-замовлення для подачi постачальнику, заказ-вимога враховує попит населення на товари аптечного асортименту;

 • займаються визначенням потреби в лiках на рiвнi аптеки;

 • заповнюють штангласи лiкарськими субстанцiями для асистентської кiмнати;

 • контролюють термiни придатностi i якостi лiкарських засобiв;

 • приймають накладнi-вимоги i комплектують замовлення для вiддiлiв аптеки, ЛПУ, iнших покупцiв;

 • ведуть лабораторно фасувальнi роботи;

 • готує угоди на поставку продукцiї.

 • 3. Склад примiшень вiлiддiлу запасiв. Рацiональна органiзацiя робочих мiсць

 • До примiщень вiддiлу запасiв вiдносяться:

 • заготiвельна;

 • фасувальна;

 • матерiальнi кiмнати;

 • примiщення для обслуговування прикрiплених ЛПУ;

 • розпакувальна

 • 4. Номенклатрура працiвникiв вiддiлу запасiв. Положення про працiвникiв вiддiлу.

 • При викладi «Положення » про посаду необхiдно висвiтлювати наступнi питання:

 • особа з якою освiтою має право займати посаду;

 • ким назначається та звiльняється;

 • чим керується в своїй роботi;

 • обов’язки;

 • права • Положення про завiдуючого вiддiлом-провiзора

 • 1. Посаду зав. вiддiлом займає особа з вищою фармацевтичною освiтою.

 • 2. Зав. вiддiлом назначається на посаду i звiльняється звiдувачем аптекою.У випадках

 • передбачених законодавством, завiдувач аптеки заключає з зав. вiддiлом договор про повну матерiальну вiдповiдальнiсть.

 • 3. Зав.вiддiлом в своїй роботi керується чинним законодавством, статутом аптеки,

 • положенням про зав.вiддiлом аптеки, наказами та iншими нормативними актами, затвердженими МОЗ, а также правилами внутрiшнього розпорядку аптеки. • На прикладi зав.вiддiлом запасiв розглянено завдання та обов’язки:

 • здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я організацію фармацевтичної служби;

 • організовує роботу відділу по забезпеченню населення та оптових покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що підлягають з відпуску з структурного підрозділу;

 • контролює наявність у відділі необхідного асортименту фармацевтичних товарів і медичних виробів згідно із затвердженими нормативами;

 • створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї;

 • впроваджує облік наджодження і збуту товарно-матеріальних цінностей і коштів;

 • аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимації;

 • організовує робочі місця та впроваджує їх автоматизацію;

 • розробляє та впроваджує заходи з охорони праці і протипожежного захисту, дотримування правил особистої та виробничої гігієни;

 • дотримується принципів медичної деонтології;

 • постійно удосконалює свій професійний рівень. • Зав.вiддiлом повинен знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів та установ охорони здоров”я;

 • організацію фармацевтичної служби в державі;

 • організацію роботи відділу по забезпеченню населення та аптечних і лікувально-профілактичних установ, інших оптових покупців лікарськими засобами і товарами медичного призначення;

 • технологію індивідуального та дрібносерійного виготовлення ліків, оцінку їх якості та правила зберігання;

 • особливості прийому, зберігання і відпуску отрути, наркотичних речовин, психотропних препаратів, прекурсорів, та інших лікарських засобів, що підлягають Комітету по контролю за наркотиками МОЗ України;

 • порядок обліку руху основних і оборотних засобів, основи бухгалтерського обліку і звітності;

 • контроль процесів управління основними ланками фармацевтичних закладів;

 • організацію виконання договірних обов’язків;

 • методи визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення;

 • порядок проведення повного і цільового фармацевтичного обстеження;

 • сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення

 • Положеня про провiзора відділу запасів аптеки

 • Посаду провiзора займає особа з вищою фармацевтичною освiтою

 • Назначається i звiльняється завiдуючим аптекою.

 • В своїй роботi провiзор керується чинним законодавством, положення про

 • провiзора аптеки, наказами iнструкцiями

 • В своїй роботi пiдпорядковується безпосередньо завiдуючому вiддiлос i його

 • заступнику, а при вiдсутностi зав. аптекою або його заступнику. • Провiзор вiддiлу запасiв зобов’язаний:

 • здiйснювати прийом рецептів-вимог, перевiряти правильнiсть їх оформлення, сумiснiсть входящих iнгредiєнтiв;

 • проводити приготування концентрованих розчинiв, напiвфабрикатiв, внутрiаптечних заготовок;

 • розпридiляти роботу серед фасувальникiв i приймати розфасовану продукцiю;

 • дотримуватись правила зберiгання медикаментiв в матерiальних кiмнатах в строгій вiдповiдностi з їх властивостями i вимогами ДФ, наказiв, iнструкцiй;

 • Слiдкувати за правильнiстю оформлення штангласiв з запасами медикаментiв;

 • поповняти запаси медикаметiв у вiддiлах аптеки;

 • проводити комплектацiю запасiв вiддiлiв i здiйснювати їх вiдпуск;

 • слiдкувати за термiном зберiгання виготовлених лiкiв, знiмати в установленму порядку лiки з протермiнованим троком придатностi;

 • приймати участь в складана замовлень на медикаменти;

 • вести облiк дефектури;

 • приймати участь в отриманнi медикаментiв i здiйснювати контроль за правильним їх розмiщенням зберiгання;

 • контролювати дотримання санрежиму в примiщеннях аптекиДодатково повиннi супроводжуватись висновком щодо якостi, що виданий лабораторією, підпорядкованою або уповноваженою Державною інспекцією:

 • Додатково повиннi супроводжуватись висновком щодо якостi, що виданий лабораторією, підпорядкованою або уповноваженою Державною інспекцією:

 • субстанцiї, що використовуються в аптеках для виготовлення парентеральних лiкарських форм i лiкiв, що застосовуються в очнiй практицi (за всiма показниками);

 • наркотичнi лiкарськi засоби, психотропнi речовини iпрекурсори, якi належать до Перелiку ;

 • лiкарськi зсоби, що використовуються для наркозу, у тому числi iнгаляцiйного /за винятком кисню i закису азоту ;

 • рентгеноконтраснi, в тому числi барiю сульфат (етiотраст для iн’єкцiй, йодамiд 300, йодамiд 380, левовiст, магневiст, омнiпак, омнiскан, сканлюкс, ультравiст 240, ультравiст 300, ультравiст 370, урографiн, барiю сульфат);

 • протитуберкульознi /у тому числi комбiнованi/, що мiстять рифампiцин, iзонiазид, етамбутол, пiразинамiд (акт-3, акт-4, єкокс, iзонiазид, iзонiазид-Дарниця, етамбутол, етамбутол-Дарниця, етамбутолу-гiдрохлорид, етибi, зукокс, зукокс плюс, коксайд, комбутол, майрин-п макокс, макокс плюс, макрозид, мiлi кокс, отофа, пi-кокс, пiзина, пiразинамiд, пiразинамiд-Дарниця, рiфацин, римактазид 150/100, ринiзид форте, рифабутин, рифампiцин, рифампiцин-Дарниця, рифампiцин+iзонiазид+пiразинамiд, рифатар, рифацин, рифiнакс, рукокс-4, р-цин, р-цинекс, тибiнiл, тубоцин, форекокс, юмебутол).

Схожі:

Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconОрганізація постачання аптек товаром. Відділ запасів

Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconПервинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек всіх форм власності та господарювання зводиться до складання "Товарного звіту" форма...
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconВідділ відділ відділ відділ відділ відділ відділ відділ
Підручник «Біологія-7 кл.», Л. М. Рибалко, В. Р. Ільченко Полтава»Довкілля», 2007 р
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconРецептурний відділ аптеки Прийом товару з відділу запасів

Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconЛекція 13 систематика вищих рослин (спорових І голонасінних)
Відділ Мохоподібні Відділ Плауноподібні Відділ Хвощеподібні Відділ Папоротеподібні Відділ Голонасінні
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconПотреби що таке потреби ? Які бувають потреби?
Потреби у іжі,житлі та одязі-першочергові потреби. Без них людина не може жити, тому намагається задовольнити в першу чергу
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconЗапровадити порядок визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах
Підсумковий аналіз даних, отриманих в процесі визначення потреб, визначення стратегічних пріоритетів, розробка пропозицій для розвитку...
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconСтруктурні підрозділи бібліотеки відділ обслуговування учбовою літературою
Структурні підрозділи бібліотеки відділ обслуговування учбовою літературою; відділ обслуговування; відділ міжбібліотечного абонементу;...
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconРішення наступних завдань: Реалізація підприємством функції управління щодо поточних фінансових потреб зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: дослідження
Поточні фінансові потреби та політика щодо управління ними важливі з позиції забезпечення безперервності та ефективності поточної...
Організація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках iconСтруктура запасів: 60% сира нафта і 40% нафтопродукти
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка