Лекція 4 План лекції


НазваЛекція 4 План лекції
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Теоретичні основи захисту інформації

 • Лекція 4


План лекції

 • Ієрархічний метод

 • Інформаційні потоки

 • Цінність інформаціїІєрархічний метод

 • Реалізація КС вимагає великого програмно-апаратного комплексу, який треба спроектувати, створити, підтримувати в працездатному стані

  • Складність цих систем така, що потрібна розробка спеціальної технології проектування і створення таких систем
  • Одним з основних інструментів рішення задач аналізу, проектування, створення і підтримки в робочому стані складних систем є ієрархічний метод
 • В основі методу лежить розбивка системи на ряд рівнів, що пов'язані односпрямованою функціональною залежністю

  • Відомі різні варіанти формального і напівформального опису такої залежності
  • Повна формалізація тут не вдається через широку загальність поняття «складна система» і неоднозначності розбивки на рівні
  • У декомпозиціях різної природи складних систем можна домовитися про універсальні принципи опису ієрархічного методу


Ієрархічна модель

 • Результатом застосування ієрархічного методу є ієрархічна модель

  • З поглядів теорії графів вона являє собою деревоподібну структуру
  • Кожний вузол – це набір логічно пов’язаних елементів даних, що описують конкретні об’єкти предметної області
  • Кожний вузол на певному рівні підпорядковується певному вузлу вищого рівня, і сам є первинним для вузла (вузлів) нижчого рівня
  • На найвищому рівні ієрархії є вузол, що не підпорядковується жодному іншому – корінь дерева або корінний вузол


Недоліки ієрархічних структур

 • Жорстка централізація

 • Будь-яка ієрархія суттєво звужує можливості і гнучкість системи

  • Елементи нижнього рівня обмежуються домінуванням вищого рівня
 • Негативні наслідки ієрархії багато в чому долаються зменшенням жорсткості підпорядкуванняПереваги ієрархічних структур

 • Простіша форма подання

 • Прозорість для ефективного відображення проблем

 • Введення ієрархії суттєво спрощує процеси створення та функціонування системи

 • Той чи інший ступінь ієрархії спостерігається практично в усіх складних природних системах

 • І переваги, і недоліки ієрархічних структур у повній мірі властиві саме системам захисту інформаціїІєрархічна декомпозиція

 • Припустимо, що складна система , яка нас цікавить, адекватно описана мовою М

 • Припустимо, що проводиться декомпозиція (розкладання) мови М на сімейство мов D1, D2, ..., Dn; .

 • Якщо мова Di i=2,..,n, синтаксично залежить тільки від словоформ мови Di-1 – символічно позначимо це як Di = F(Di-1), то будемо говорити, що вони утворюють два сусідніх рівні

 • Тоді система може бути описана наборами слів B1,...,Bn у мовах D1, D2,...,Dn (Вi Di) причому так, що опис Вi синтаксично може залежати тільки від набору Вi-1

 • У цьому випадку будемо говорити про ієрархічну декомпозицію системи  і рівні декомпозиції B1,...,Bn, де рівень Вi безпосередньо залежить від Bi-1 – символічно позначимо це як Bi = G(Bi-1)Приклад 8

 • Нехай вся інформація в системі розбита на два класи – Secret і Тор Secret, що у цифровій формі можна позначати 0 і 1

 • Нехай усі користувачі розбиті у своїх можливостях допуску до інформації на два класи, що також будемо позначати 0 і 1

 • Правило допуску до інформації X при запиті користувача Y визначається умовою: якщо x – клас запитуваної інформації X, а y – клас користувача Y, то доступ до інформації дозволений тоді і тільки тоді, коли x=y

 • Цю умову формально можна описати такою формулою деякої мови D2 (набором слів B2)

 • B2: if x=y then «доступ Y до X дозволено»

 • Для обчислення цього виразу необхідно здійснити такі операції, що описуються в термінах іншої мови D1 (набором слів B1)

 • B1: x:=U1(X), y:=U2(Y), z:=xy, U(X,Y,z),

 • де U1(X) – оператор визначення по імені об'єкта X номера класу доступу х; U2(Y) – оператор визначення по імені користувача Y номера класу допуску у,  – додавання по mod 2, U(X,Y,z) – оператор, що реалізує доступ Y до X якщо z=0, і блокує систему, якщо z=1

 • Таким чином, рівень B2 залежить від B1, а вся система представлена ієрархічною дворівневою декомпозицією з мовами D1 і D2, причому М=(D1, D2)Приклади 9, 10

 • Значно частіше використовується неформальний ієрархічний опис систем

 • Наприклад, часто використовується ієрархічна декомпозиція обчислювальної системи у вигляді трьох рівнів

  • 3. Користувальницькі програми
  • 2. Операційна система
  • 1. Апаратна частина
 • У сучасних розподілених КС часто застосовують іншу ієрархічну декомпозицію

  • 4. Прикладні програми
   • 4а. Специфічні прикладні сервіси
   • 4б. Універсальні прикладні сервіси
  • 3. СКБД
  • 2. Операційні системи
  • 1. Мережні послуги


Приклад 11

 • Одним з прикладів ієрархічної структури мов для опису складних систем є розроблена організацією міжнародних стандартів (ISO) Еталонна модель взаємодії відкритих систем (OSI), що прийнята ISO у 1983 р.

 • OSI створена, щоб вирішити дві задачі:

  • вчасно і правильно передавати дані через мережу зв'язку (тобто користувачами повинні бути обговорені види сигналів, правила прийому і перезапуску, маршрути і т.д.)
  • доставити дані користувачу в прийнятній для нього розпізнаваній формі
 • Модель складається із семи рівнів

  • Вибір числа рівнів і їх функцій визначається інженерними міркуваннями
 • Між користувацьким середовищем та фізичним є наступні рівні:

  • прикладний,
  • представницький,
  • сеансовий,
  • транспортний,
  • мережний,
  • канальний,
  • фізичний.


Приклад 11

 • Верхні рівні вирішують задачу представлення даних користувачу в такій формі, що він може розпізнати їх і використовувати

 • Нижні рівні служать для організації передачі даних

 • Ієрархія полягає в наступному:

  • Всю інформацію в процесі передачі повідомлень від одного користувача до іншого можна розбити на рівні; кожен рівень є вираженням деякої мови, що описує інформацію свого рівня
  • У термінах мови даного рівня виражається перетворення інформації і «послуги», що на цьому рівні надаються наступному рівню
  • При цьому сама мова спирається на основні елементи, що є «послугами» мови більш низького рівня
  • У моделі OSI мова кожного рівня разом з порядком його використання називається протоколом цього рівня


Приклад 12

 • Застосування ієрархічної декомпозиції для аналізу систем захисту інформації

  • Верхнім рівнем ієрархії є політика безпеки (ПБ) із специфічними методами її аналізу
  • Наступний рівень – основні системи підтримки політики безпеки
   • Керування доступом
   • Аудит
  • Рівень механізмів захисту
   • Криптографічні протоколи
   • Криптографічні алгоритми
   • Системи створення захищеного середовища
   • Системи оновлення ресурсів
  • Реалізація механізмів захисту
   • Віртуальна пам’ять
   • Захищені режими процесора
 • Механізми захисту досить повно описані в літературі

 • Верхні рівні в літературі описані недостатньо

 • Саме використання верхніх рівнів ієрархії дозволяє

  • Ввести основні поняття і моделі захисту інформації
  • Визначити, що є “хорошою” системою захисту
  • Описати доказовий підхід у побудові моделі захисту
   • Що дозволяє говорити про гарантовано захищені ІТС


Потоки інформації

 • Структури інформаційних потоків є основою аналізу каналів витоку і забезпечення конфіденційності інформації

  • Ці структури спираються на теорію інформації і математичну теорію зв'язку
 • Найпростіші потоки:

  • Нехай суб'єкт S здійснює доступ на зчитування (r) до об'єкта О
   • У цьому випадку говорять про інформаційний потік від О до S
   • Тут об'єкт О є джерелом, а S – одержувачем інформації
  • Нехай суб'єкт S здійснює доступ на записування (w) до об'єкта О
   • У цьому випадку говорять про інформаційний потік від S до О
   • Тут об'єкт О є одержувачем, а S – джерелом інформації
 • З найпростіших потоків можна побудувати складні

  • Наприклад, інформаційний потік від суб'єкта S2 до суб'єкта S1 відбувається за такою схемою:
 • (2)

  • (суб'єкт S2 записує дані в об'єкт О, а потім S1 зчитує їх)
  • Тут S2 – джерело, а S1 – одержувач інформації
  • Можна говорити про передачу інформації, що дозволяє реалізувати інформаційний потік


Потоки інформації і захист інформації

 • Канали й інформаційні потоки можуть бути законними (санкціонованими) або незаконними (несанкціонованими)

  • Останні створюють витік інформації, тим самим порушуючи конфіденційність та (або) цілісність даних
 • Можна говорити про

  • Несанкціоновані канали ознайомлення з інформацією (порушення конфіденційності)
  • Несанкціоновані канали модифікації інформації (порушення цілісності)
  • Несанкціоновані канали спостереження за процесами оброблення інформації
 • Розглядаючи канали передачі інформаційних потоків, можна залучити теорію інформації для обчислення кількості інформації в потоці і пропускної здатності каналу

  • Якщо незаконний канал не можна повністю перекрити, то частка кількості інформації в об'єкті, що витікає цим каналом, є мірою небезпеки цього каналу
  • В оцінках якості ЗІ іноді використовують граничне значення для припустимої пропускної здатності незаконних каналів


Визначення інформаційного потоку

 • У загальному вигляді для об'єктів X в одному стані і Y в іншому визначимо інформаційний потік, що дозволяє за спостереженням Y довідатися зміст X

  • Припустимо, що стан X і стан Y – випадкові величини зі спільним розподілом Р(х,у) = Р(Х=х,Y=y), де під Х=х розуміють подію, що стан об'єкта X дорівнює значенню х (аналогічно для Y)
  • Можна визначити: P(x), Р(у/х), Р(х/у), ентропію Н(Х) = - P(x)log(P(x)), умовну ентропію H(X/Y) і середню взаємну інформацію
  • I(Х,Y) = Н(X) – H(X/Y).
   • H(X) – невизначеність стану Х; 
   • H(X/Y) – невизначеність стану Х за умови визначеності стану Y;
   • I(X,Y) – зміна невизначеності стану X у випадку визначення стану Y
 • Означення. При переході з одного стану в інший виникає інформаційний потік від X до Y, якщо I(Х,Y)>0. Величина I(Х,Y) називається величиною потоку інформації від X до Y.

 • Оцінка максимального інформаційного потоку ХY визначається пропускною здатністю каналу зв'язку і дорівнює по величині

  • C(X,Y)=max I(X,Y).
  • P(x)


Приклад 13

 • Операція присвоєння значення Y:=X є інформаційним потоком XY

 • Нехай X – цілочислова випадкова величина з рівноймовірними значеннями X{0,1,…,15}

  • pi(X)=1/16=0,0675, i=1,…,16
  • H(X)=-pi log2pi=-(1/16)log2(1/16)=4 [біт]
  • H(X/Y)=0
  • I(X,Y)=4 біт
  • C(X,I)=4 біт


Характеристика каналу витоку інформації

 • Якщо X={X1,…,Xn} – вхідні (цінні) змінні системи, а Y={Y1,…,Ym} – вихідні, то I(Xi,Y) – кількість інформації про Xi у потоці XY, який формується системою

 • Будемо характеризувати “витік” інформації про Xi у цьому потоці відношенням I(Xi,Y)/H(Xi)

 • Якщо припустиму величину “витоку” характеризувати певним порогом λ>0, то критерієм необхідності організації захисту (тобто, “перекриття” відповідного каналу “витоку”), буде умова

 • I(Xi,Y)/H(Xi) > λКанали витоку за пам’яттю

 • Реалізуються шляхом прямого або непрямого записування інформації у певну область пам’яті одним процесом і прямого або непрямого зчитування інформації з цієї області пам’яті іншим процесом

 • Графічно можна представити так:

  • тобто користувач U1 активізує процес S, який може отримати доступ на зчитування (r) до спільного з користувачем U2 ресурсу O, причому U2 має доступ на запис (w) в O, а U1 може читати (r) від S


Канали витоку за часом

 • Реалізуються шляхом передавання інформації від одного процесу до іншого шляхом модуляції першим процесом деяких часових характеристик ІТС, які можуть спостерігатися іншим процесом

 • Графічно можна представити так:

  • де U1 – зловмисник U2 – користувач, що працює з конфіденційною інформацією; Si – суб’єкт, з яким оперує користувач U2, і інформація про який є цікавою для зловмисника U1 ; Sm – суб’єкт, процес якого модулюється інформацією процесу Si ; S – процес від імені користувача U1 (зловмисника), що дозволяє спостерігати за процесом Sm
 • Пропускна здатність часового каналу визначається тією часткою цінної інформації про процес Si , яку можна отримати шляхом модуляції процесу SmЦінність інформації

 • Щоб захистити інформацію, треба затратити сили і засоби, а для цього треба знать які втрати ми могли б понести

  • У грошовому вираженні витрати на захист не повинні перевищувати можливі втрати
  • Для рішення цих задач в інформацію вводяться допоміжні структури – цінність інформації


Адитивна модель

 • Нехай інформація представлена у виді кінцевої множини елементів і необхідно оцінити сумарну вартість у грошових одиницях з оцінок компонентів

 • Оцінка може будуватися на основі експертних оцінок компонент

  • Якщо грошові оцінки об'єктивні, то сума дає досить точну величину
 • Однак, кількісна оцінка компонентів не завжди об'єктивна навіть при кваліфікованій експертизі

  • Це пов'язано з неоднорідністю компонентів у цілому
 • Тому роблять єдину ієрархічну відносну шкалу (лінійний порядок, що дозволяє порівнювати окремі компоненти по цінності відносно один одного)

  • Єдина шкала означає рівність ціни всіх компонентів, що мають одну і ту ж порядкову оцінку
  • Така модель називається адитивною


Приклад 14

 • Нехай О1,...,Оn – об'єкти, і визначена шкала 1<....<5

 • У результаті експертних оцінок отримано наступний вектор відносних цінностей об'єктів =(2, 1, 3,...., 4)

 • Якщо відома ціна хоча б одного об'єкта, наприклад, C1=100 у.о., то обчислюється оцінка одного бала =С1/.=50 у.о., де  – число балів оцінки першого об'єкта, і далі обчислюється ціна кожного наступного об'єкта за формулою , тобто C2=50 у.о., C3=150 у.о. і т.д.

  • Тоді сума визначає вартість всієї інформації
  • І навпаки, якщо апріорно відома загальна ціна інформації, то відносні оцінки в порядковій шкалі дозволяють обчислити ціни компонентів
 • Нехай у рамках адитивної моделі проведено облік вартості інформації в системі

 • Оцінка можливих втрат будується на основі отриманих вартостей компонент, виходячи з прогнозу можливих загроз цим компонентам

 • Можливості загроз оцінюються ймовірностями відповідних подій, а втрати підраховуються як сума математичних чекань втрат для компонентів по розподілу можливих загрозПриклад 15

 • Нехай О1,...,Оn – об'єкти, цінності яких С1,...,Сn

 • Припустимо, що збиток одному об'єкту не знижує ціни інших, і нехай імовірність нанесення збитку об'єкту Оi дорівнює рi, функція втрат збитку для об'єкта Оi дорівнює

 • Оцінка втрат від реалізації загроз об'єкту Оi дорівнює EWi = piСi.

 • Виходячи зі зроблених припущень, втрати в системі рівні

 • W=W1+...+Wn.

 • Тоді очікувані втрати (середній ризик) дорівнюють:Порядкова шкала цінностей

 • Далеко не завжди можливо і потрібно давати грошову оцінку інформації

  • Наприклад, оцінка особистої інформації, політичної інформації чи військової інформації не завжди розумна і можлива в грошовому численні
  • Однак підхід, пов'язаний з порівнянням цінності окремих інформаційних елементів між собою, має сенс.
 • Порядкова шкала цінностей використовується при оцінці інформації в державних структурах

 • Усі об'єкти (документи) державної установи розбиваються по грифах таємності

 • Грифи таємності утворюють порядкову шкалу:

  • несекретно<для службового користування<таємно<цілком таємно (НС<ДСК<Т<ЦТ)
  • або в закордонних системах: unclassified
 • Більш високий клас має більш високу цінність і тому вимоги по його захисту від НСД більш високіМодель решітки цінностей

 • Узагальнення порядкової шкали

 • Нехай L – кінцева частково упорядкована множина щодо бінарного відношення  (множина рівнів решітки), для якої виконується

  • рефлексивність: АL: АА;
  • транзитивність: А,В,СL: (АВ ВС)  (АС);
  • антисиметричність: А,ВL: (АВ ВA)  (А=B).
 • Означення. Для А,BL елемент C=АB називається найменшою верхньою границею (верхньою гранню), якщо

  • АС, ВС;
  • DL: (ADBD)  (CD).
 • З антисиметричності випливає одиничність

 • Означення. Для А,BL елемент E=АB називається найбільшою нижньою границею (нижньою гранню), якщо

  • ЕА, ЕВ;
  • DL: (DADB)  (DE).
 • З антисиметричності випливає одиничність

 • Означення. (L, ) називається решіткою, якщо А,BL ABL і ABL

 • Решітка цінностей являє собою формальну алгебру (L, , , )

 • Для більшості решіток, що зустрічаються в теорії захисту інформації, існує представлення решіток у вигляді графаПриклад 16

 • Розглянемо кореневе дерево на вершинах з кінцевої множини Х={Х1,Х2,…,Хn} з коренем у Xi

 • Нехай на єдиному шляху, що з'єднує вершину Xi з коренем, є вершина Xj

 • Покладемо за визначенням, що Хi<Хj

  • Очевидно, що в такий спосіб на дереві визначено частковий порядок
 • Крім того, для будь-якої пари вершин Xi і Xk існує елемент ХiХk, що визначається точкою злиття шляхів з Xi і Xk у корінь

  • Однак така структура не є решіткою, тому що тут немає нижньої грані
 • Виявляється, що від умови одиничності шляху в корінь можна відмовитися, зберігаючи при цьому властивості часткового порядку й існування верхньої грані

 • Наприклад, додамо до побудованого дерева вершину L, з'єднавши з нею всі кінцеві вершини

 • Покладемо i=1,...,n, L<Xj. Для інших вершин порядок визначається як раніш

 • Побудована структура є решіткоюПриклад 17

 • Для A,ВХ визначимо частковий порядок

 • А<ВАВ

  • Всі умови часткового порядку виконуються
  • Крім того, визначимо:
  • AB = АВ,
  • АВ = АВ
  • Отже, це решітка


Решітка MLS

 • Лежить в основі державних стандартів оцінки інформації

 • Назва походить від абревіатури Multilevel Security

 • Є узагальненням решітки цінностей

 • Решітка будується як прямий добуток лінійної решітки L і решітки підмножин множини X, тобто

  • (,), (',') – елементи добутку,
  • ,'L – лінійна решітка,
  • ,'X – решітка підмножин деякої множини X.
 • Тоді

  • (,)<(',')', '.
 • Верхня і нижня границі визначаються в такий спосіб:

 • Вся інформація {об'єкти системи} відображається в точки решітки {(,)}

  • Лінійний порядок, як правило, указує гриф таємності
  • Точки множини X звичайно називаються категоріями


Застосування MLS для класифікації об’єктів

 • Властивості решітки в оцінці інформації істотно використовуються при класифікації нових об'єктів, отриманих у результаті обчислень

  • Нехай дана решітка цінностей L, множина поточних об'єктів О, відображення С: ОS
  • Програма використовує інформацію об'єктів О1,..,Оn, що класифіковані точками решітки С(О1),...,С(Оn)
  • У результаті роботи програми з'явився об'єкт О, який необхідно класифікувати
  • Це можна зробити, поклавши С(О)=C(О1)...C(Оn)
 • Такий підхід до класифікації найбільш розповсюджений у державних структурах

  • Наприклад, якщо в збірку включаються дві статті з грифом секретно й абсолютно секретно відповідно, і по тематикам: перша – кадри, друга – криптографія, то збірник здобуває гриф абсолютно секретно, а його тематика визначається сукупністю тематик статей (кадри,криптографія)


Розрахунок цінності (вартості) інформації виходячи з основних бухгалтерських міркувань

 • Основні чинники:

  • Ринкова вартість інформації Cs
   • Тобто, за яку ціну можна продати інформацію покупцю
  • Величина збитку компанії у випадку продажу інформації про її діяльність Dp, що залежить від:
   • міцності зв’язків компанії з клієнтами (перекупка клієнтів);
   • якості інформації (наскільки точно описана діяльність компанії);
   • структури інформаційної політики компанії (який вид інформації продається)
  • Недоотриманий прибуток Hp, наприклад через:
   • успіхи конкурентів завдяки отриманій інформації;
   • відтік клієнтів внаслідок публікації компрометуючої інформації
 • Повна вартість інформації розраховується як

 • C = Cs + Dp + Hp

  • Сума може обчислюватися як безпосередньо, так і з ваговими коефіцієнтами


Схожі:

Лекція 4 План лекції iconПлан лекції: План лекції
Суспільно-політичне та економічне становище України на початку XX ст. Україна в Першій Світовій війні
Лекція 4 План лекції iconЛекція 2 тема термінальні стани. Серцево-легенево-мозкова реанімація план лекції

Лекція 4 План лекції iconПлан лекції. План лекції
Культура в 30-х роках 28 грудня 1920 р між рсфрр та усрр був укладений договір про військовий та господарський союз
Лекція 4 План лекції iconЛекція 13 План лекції
Модель б-л побудована для обґрунтування безпеки систем, що використовують політику mls
Лекція 4 План лекції iconЛекція 5 План лекції
Підмножина потоків, що пов’язані з несанкціонованим доступом для ознайомлення з інформацією
Лекція 4 План лекції iconПлан лекції План лекції
України періоду міжвоєнного часу та часів голодоморів. Сформувати у майбутніх лікарів почуття гордості за свій багатостраждальний...
Лекція 4 План лекції iconПечінка Підшлункова залоза План лекції: План лекції

Лекція 4 План лекції iconЛекція 3 План лекції
Вважаємо далі, що будь-яка інформація може бути представлена у вигляді слова у деякій мові
Лекція 4 План лекції iconЛекція 3 тема гостра дихальна недостатність план лекції анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Поняття про гіпоксію

Лекція 4 План лекції iconВодневий показник. Буферні системи, класифікація та механізм їх дії. План лекції: План лекції
Гідрогену, тобто значення рН середовища, при добавлянні до них невеликих кількостей кислоти чи лугу або при розбавлянні їх

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка