Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко


НазваЗдоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ЗДОРОВ’Я ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ

 • Т.Є. Бойченко,

 • кандидат педагогічних наук,

 • доцент кафедри права і БЖ

 • ЦІППО УМО АПН України


Категорії – фундаментальні поняття, форми думки, типи зв’язку суб’єкта і предиката (все, що характеризує суб’єкт).

 • Арістотель виокремив

 • 10 класичних категорій:

 • субстанція;

 • кількість;

 • якість;

 • відношення;

 • місце;

 • час;

 • положення;

 • стан;

 • дія;

 • зазнавання.Категоріальний апарат сучасного наукового дослідження

 • буття - небуття

 • живе - неживе

 • життя - смерть

 • людина - суспільства

 • чоловік - жінка

 • здоров’я - хвороба

 • лікування - профілактикаПідстави для визначення ЗДОРОВ’Я як філософської категорії розкриваються при аналізі його сутності за різними підходами

 • феноменологічним;

 • онтологічним;

 • холістичним;

 • гносеологічним;

 • детерміністським;

 • герменевтичним.Людина як феномен має атрибути (розум, совість тощо), які, в свою чергу, теж є феноменами.

 • Таким атрибутом є й здоров’я – багатомірний і водночас цілісний феномен взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

 • Цей феномен може розглядатися як стан, явище і процес.Буття людини, за онтологічним підходом, базується на оздоровчому імперативі, який має процесуальний характер

 • Процесуальний ланцюг не обмежується лише збереженням і зміцненням здоров’я, бо розпочинається з моменту зародження людини на ембріональній стадії.

 • Саме тому повний ланцюжок процесів, які відбуваються у здоров’ї як феномені, нині має такий вигляд: формування, збереження, зміцнення, використання (або споживання), відновлення та його передачі (ФЗЗВВП) здоров’я через його фізичну, психічну, соціальну та духовні складові.Холістичний підхід підкреслює цілісність здоров’я та взаємозв’язок і взаємозумовленість усіх його складових – фізичної, психічної, соціальної та духовної.

 • За його допомогою усвідомлюється рівноправність усіх цих складових за умов гомеостазу (рівноваги) та їх ієрархізація при порушенні рівноваги в організмі людини та можливість саморегуляції як властивості живої (функціональної) системи.Гносеологічний аналіз дозволяє визначити суб’єкта (носія) здоров’я

 • Суб’єктом здоров’я є:

 • людина;

 • група людей;

 • спільнота;

 • суспільство загалом.Детерміністський підхід дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки ФЗЗВВП здоров’я, здійснити квантифікативний його аналіз, встановити взаємозв’язки між його складовими

 • За його допомогою:

 • визначають кількісну характеристику здоров’я загалом та його кожної складової;

 • встановлюють закономірності взаємозав’язку його кількісних параметрів;

 • встановлюють шляхи і методи моніторингу здоров’я;

 • здійснюють поточний та довгостроковий аналіз стану індивідуального здоров’я, здоров’я груп людей, спільнот та суспільства загалом;

 • розробляють короткостроковий та перспективний прогноз кількісної характеристики здоров’яГерменевтичний підхід дозволяє зрозуміти його цілісну сутність і сформулювати дедуктивне визначення здоров’я та його індуктивний ряд: здоров’я – цілісний і водночас багатомірний феномен взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

 • Він розкривається через стани, явища і процеси ФЗЗВВП фізичної, психічної, соціальної та духовної складових здоров’я людини, групи людей, спільноти та суспільства загалом.Критерії визначення здоров’я як категорії

 • Онтологічний: здоров’я є необхідною умовою буття людини, що виявляється через оздоровчу стратегію функціонування організму людини і виявляється в оздоровчому імперативі.

 • Лінгвістичний: слово “здоров’я” є в усіх мовах світу.

 • Діяльнісний: щоденне життя людини відбувається як низка застережних дій на основі безумовних та умовних рефлексів.

 • Когнітивний: продукування людством знання про здоров’я в вигляді різнорівневих блоків інформації – ідей, гіпотез, концепцій, законів, закономірностей, принципів, теорій, методів, методик.

 • Епістемологічний: Здоров’я є предметом вивчення таких наук, як медицина, антропологія, соціологія, психологія, педагогіка і, насамперед, валеологія.Здоров’я людини – багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної життєдіяльності людини.ОСНОВНІ ОЗНАКИ здоров’язбережувальної компетентності як ключової

 • Поліфункціональність: ця компетентність дозволяє вирішувати проблеми здоров’язбереження людини, групи людей, спільноти та суспільства у просторі всіх чотирьох складових здоров’я – фізичній, соціальній, психічній та духовній.

 • Надпредметність і міждисциплінарність: інформація про ФЗЗВВП здоров’я має місце в усіх ланках неперервної валеологічної освіти (дошкілля, шкільна ланка, додипломна, післядипломна, освіта для дорослих).

 • Багатовимірність: зумовлена сутністю здоров’я людини як багатомірного і цілісного феномена.

 • Забезпечення широкої сфери розвитку особистості: вивчення шляхів і засобів ФЗЗВВП здоров’я, особливо її духовної складової, має особистісне спрямування.

Онтологічний критерій: з часу існування людства все, що було під рукою і могло бути використане як навчальний засіб, мало сенс підручника (пісок, на якому писали знаки; глиняні таблички з клинописом; папірус з ієрогліфами; сувої та книжки з пергаменту; книжка в сучасному її вигляді; книжка на електронному носії).

 • Онтологічний критерій: з часу існування людства все, що було під рукою і могло бути використане як навчальний засіб, мало сенс підручника (пісок, на якому писали знаки; глиняні таблички з клинописом; папірус з ієрогліфами; сувої та книжки з пергаменту; книжка в сучасному її вигляді; книжка на електронному носії).

 • Лінгвістичний критерій: у мовах народів світу, в яких є поняття «школа», є й слово «підручник».

 • Діяльнісний критерій: щодення характеризується неодмінним використанням величезної кількості підручників з різних галузей знання.

 • Когнітивний критерій: відбувається постійне продукування людством знання про підручник у вигляді різнорівневих блоків інформації – ідей, гіпотез, концепцій, законів, закономірностей, принципів, теорій, методів, методик.

 • Епістемологічний критерій: підручник є предметом постійного й різнобічного та різнорівневого вивчення фундаментальних наук (педагогіка, психологія, соціологія, інформатика тощо) та будь-яких навчальних дисциплін, розглянутих у «вузькому», прикладному аспекті, які вивчаються з неодмінним використанням підручника.Підручники структуровано за змістовими лініями:Основні положення презентації викладено в публікаціях автора:

 • Бойченко Т.Є. Здоров’я як предмет валеології, медицини та педагогіки / Т.Є. Бойченко // Біологія і хімія в школі. – 1999. – № 2. – С.8-12.

 • Бойченко Т.Є. Здоров’я як інтердисциплінарна категорія / Т.Є. Бойченко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини. – Полтава: ПДПІ, 1999. – С.26-29.

 • Бойченко Т.Є. Валеологія в сучасній системі гуманітарної науки та освіти / Т.Є. Бойченко // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2004. – №3. – С. 82-92.

 • Бойченко Т.Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т.Є. Бойченко // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11-12. – С. 6-7.

 • Бойченко Т.Є. Основи здоров’я в національному курікулумі / Т.Є. Бойченко // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С.56-59.Електронна адреса та контрактні телефони

 • У трубу щоб заглянути,

 • Слід голівоньку нагнути.

 • А щоб лоба не набити,

 • Треба заглядати вміти.

 • Щоб зуміти – потренуйся,

 • Не соромся, не лінуйся!

 • Т. БойченкоДякую за увагу!Схожі:

Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconЗдоров’язбережувальна компетентність як ключова в українській освіті т.Є. Бойченко
Ключові компетентності, визначені чинною програмою предмета "Основи здоров’я" (2004)
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconАвторський колектив Т. Є. Бойченко керівник творчого колективу, проректор з наукової
Формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра у процесі вивчення предмету «Основи здоров’я»
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconЗдоров'я – Здоров'я
Спосіб життя це соціальна категорія, яка включає якість, спосіб і стиль життя
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconСпівпраця школи з батьками задля здоров’я дітей т.Є. Бойченко
За різних умов функціонування суспільства співпраця школи і батьків будувалася на різних принципах залежно від визначальних характеристик...
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconРівні методологічного дослідження т.Є. Бойченко

Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconПедагогічна категорія; педагогічна категорія
В. Г. Кремень, О. Я. Савченко поєднання властивостей і характеристик освітнього процесу, його результату, спроможність задовольняти...
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconВитрати як фармакоекономічна категорія Витрати як фармакоекономічна категорія
У розвинених країнах вони відшкодовуються з джерел, які держава виділяє на страхову медицину, в Україні безкоштовна медична допомога...
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconЗвіт роботи Вчителя української мови та літератури Домашівської зш шостак Марії Петрівни Освіта: вища Педагогічний стаж: 25 років Кваліфікаційна категорія: І категорія
Вдумливо І творчо підходжу до справи навчання І виховання школярів. В основу своєї роботи покладаю такі ідеї: Навчання повинно бути...
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconПортфоліо майстра виробничого навчання по професії «тракторист-машиніст с/г виробництва, Водій авторанспортних засобів категорія «с»»
...
Здоров’я як філософська категорія т.Є. Бойченко iconГога Тетяна Василівна – вища категорія, старший вчитель Гога Тетяна Василівна – вища категорія, старший вчитель
Впровадження технологій інтерактивного навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка