Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки


НазваКомплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипКомплексна програма


«Про підсумки реалізації комплексної програми розвитку освіти району за 2011 – 2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік»


«Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки»

 • збереження та раціональне використання мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів;

 • виконання основних напрямків районної Комплексної програми розвитку та функціонування української мови на 2011-2015 роки;

 • удосконалення різнорівневої системи соціального захисту дітей та учнів пільгової категорії, відпрацювання комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації;

 • створення безпечних умов життєдіяльності закладів освіти, для учасників навчально-виховного процесу; оновлення навчально-матеріальної бази;

 • забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів, залучення додаткових джерел фінансування;

 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, створення умов для його реалізації;

 • підвищення матеріально-технічного рівня закладів освіти, забезпечення їх сучасними засобами навчання

 • стійкій розвиток освітньо-виховних моделей та учасників педагогічного процесуКонцептуальні пріоритети програми:

 • Підвищення якості освіти:

 • прогнозування і стратегія розвитку районної освітньої мережі, освітніх систем і комплексів;

 • задоволення освітніх потреб рідною мовою;

 • підвищення якості системи освіти в усіх її складових;

 • підвищення якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах району відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

 • задоволення очікувань учасників навчально-виховного процесу якістю наданих закладами освітніх послуг.Концептуальні пріоритети програми:

 • Розвиток оздоровчої функції освіти:

 • запровадження здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти. Імідж діяльності шкіл – навчання без шкоди для здоров’я;

 • забезпечення медико-психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання, особливо на уроках фізичної культури;

 • надання пріоритетності профілактичній та просвітницькій роботі щодо особливо небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо), тютюнокуріння, вживання наркотичних та психотропних речовин, безпечної поведінки учнів;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників освітнього процесу;

 • залучення навчальних закладів освіти до роботи в режимі «Школа сприяння здоров’ю».Концептуальні пріоритети програми:

 • Інноваційні технології:

 • впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних програм;

 • розробка освітніх програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі освіти;

 • впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій в навчальний процес освітніх установ;

 • розвиток науково-технічного парку, встановлення співробітництва з ВНЗ району;Концептуальні пріоритети програми:

 • Відповідність педагогів сучасним вимогам:

 • оновлення ринку педагогічної праці, підготовки і перепідготовки кадрів для задоволення нових запитів у системі освіти району;

 • підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;

 • розвиток тьюторства, підготовка педагогів до нових ролей фасилітатора і модератора навчально-виховного процесу;

 • забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що забезпечують права і соціальні гарантії для працівників освіти району.Концептуальні пріоритети програми:

 • Інтеграція і партнерство:

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • варіативність і спадкоємність освітніх програм;

 • створення і розвиток інтегрованих типів навчальних закладів;

 • розробка нових програм (домашньої, дистанційної, компенсуючої, додаткової, інклюзивної, спеціальної освіти);

 • інтеграція освіти району в Міжнародний освітній простір.Концептуальні пріоритети програми:

 • Нова якість управління освітою:

 • впровадження нових механізмів управління, зокрема електронного;

 • посилення механізмів прогностичного (що випереджає) управління на основі моніторингових досліджень;

 • використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти районуДошкільна освіта

Реалізація завдань, закладених в цьому напрямку, відбувалась відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:
 • Конституцією України;

 • Законами України:

  • «Про освіту»;
  • «Про дошкільну освіту»;
 • Національною доктриною розвитку освіти України, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002;

 • Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2011 № 629;

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава (Комітет з економічних реформ при Президентові України від 02.06.2010).Дошкільна освіта районуФорми роботи з дітьми 5-річного вікуЗаходи по оптимізації мережі ДНЗМережа спеціальних і санаторних групВиховання дітей державною мовою

 • 9 україномовних закладів

 • 5 дошкільних навчальних закладів з україномовними групами

1167 вихованців – 58,2 % від загалу

Мережа груп за пріоритетними напрямками

53 групи функціонують за п’ятьма напрямками:
 • гуманітарним,

 • художньо-естетичним,

 • фізкультурно-оздоровчим,

 • еколого-валеологічним,

 • ознайомлення з комп’ютеромНайкращі ДНЗ за підсумками 2011-12 навчального року

 • № 15,

 • № 18,

 • № 26,

 • № 60,

 • ВКК,

 • № 131,

 • № 200Районним відділом освіти обрані наступні шляхи і способи розв’язання окреслених проблем дошкільної освіти в наступному навчальному році:

 • збереження, розширення та підтримка мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, зокрема закладів з інклюзивними групами;

 • дотримання вимог законодавства в частині створення умов для здобуття високоякісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

 • розширення мережі дошкільних навчальних закладів (груп), що проводять діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами;

 • впровадження сучасних освітніх технологій;

 • підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, створення інформаційно-методичних комплектів, підвищення інформаційної компетентності педагогічних кадрів та створення умов для їх професійного зростання;

 • модернізації змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;

 • формування у дітей та їх батьків культури здорового способу життя.Загальна середня освіта Початкова школа

Реалізація завдань, які стоять перед початковою освітою відповідно до Комплексної програми розвитку освіти району відбувалась відповідно до пріоритетів, визначених:
 • Конституцією України;

 • Законом України «Про освіту»;

 • Національною доктриною розвитку освіти України, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002;

 • Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04. 2011 № 462Стрижневими особливостями нового Державного стандарту початкової загальної освіти є :

 • формування ключових компетентностей молодших школярів (зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної), які дають можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності;

 • екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту, що надасть можливість розвивати здатність учня розв′язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов′язані з реальними об′єктами природи у сфері відносин «людина – природа»;

 • вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, що буде сприяти формуванню здатності особистості застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями;

 • використання здоров’язбережувальних технологій, що сприятиме набуттю учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров′я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури;

 • формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.Районним відділом освіти виокремленні ключові завданнями на наступний навчальний рік стосовно початкової освіти:

 • проведення маркетингових досліджень освітніх запитів педагогічних працівників початкової школи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • проведення моніторингових досліджень задоволенням наданими освітніми послугами учнів початкової школи та їх батьків;

 • оновлення системи неперервної освіти вчителів початкової школи;

 • підготовка спеціалістів-викладачів іноземної мови та предмету «Сходинки до інформатики» за різними формами підвищення кваліфікації;

 • забезпечення потреб учнів початкової школи у додатковій навчальній літературі відповідно до Державного стандарту початкової загальної освітиЗагальна середня освіта Базова та старша школа

Виконання вимог Комплексної програми розвитку освіти району в частині забезпечення освітою учнів базової та старшої ланки відбувалось на виконання завдань, закладених в:
 • Конституції України;

 • Законах України:

  • «Про освіту»;
  • «Про загальну середню освіту»;
 • Національній доктрині розвитку освіти України, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002;

 • Указами Президента України:

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 № 244/2008;

 • «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010);

 • Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава (Комітет з економічних реформ при Президентові України від 02.06.2010);

 • Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 11.09.2009 № 854;

 • Постановою Верховної Ради України від 06.07.2010 № 2441-VI «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання».Мережа загальноосвітніх навчальних закладів

Районним відділом освіти на 2012-13 навчальний рік виокремлено наступні шляхи і способи розв'язання проблеми в цьому напрямку :

 • дієве функціонування опорних (базових) шкіл та ресурсних центрів з організацією активної взаємодії у викладанні предметів профільного рівня вищої школи;

 • поліпшення варіативності навчання, якості освітніх послуг, у тому числі через взаємодію з позашкільними закладами, установами культури, соціальної сфери тощо;

 • підвищення рівня кадрового потенціалу закладів освіти;

 • модернізація системи управління освітою в районі, залучення до управління громадських інституцій.В минулому навчальному році інформатизація освіти району відбувалась згідно

Закону України:«Про Національну програму інформатизації»;
 • Національній доктрині розвитку освіти України, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002;

 • Державному стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24

 • Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття); затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 №896;

 • Указами Президента України:

  • від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;
  • від 08.09.2010 № № 895/2010 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку»;
 • Національним Проектом «Відкритий світ» (наказ МОНмолодьспорт, Держагентства з інвестицій та управління національними проектами від 03.11.2011 №1252/147);

 • Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494Стратегічними завданнями на наступний навчальний рік лишаються:

оснащення (переоснащення):
 • закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності;

 • закладів освіти та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями;

 • сучасним педагогічним програмним забезпеченням;Стратегічними завданнями на наступний навчальний рік лишаються:

забезпечення:
 • закладів освіти та установ освіти ліцензійним базовим програмним забезпеченням (операційні системи, офісні програми, антивірусні програми) та електронними засобами навчального призначення для навчально-виховного процесу й управлінської діяльності;

 • організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу;Стратегічними завданнями на наступний навчальний рік лишаються:

організація:
 • роботи учнів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності;

 • роботи з обдарованими учнями в галузі предметних дисциплін, зокрема інформатики та інформаційних технологій;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання сучасних ІКТ в професійній діяльності;

 • запровадження в практику роботи різних форм дистанційної освіти та розробка і впровадження дистанційних навчальних курсів на основі сучасних Iнтернет-технологій для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу;

 • роботи щодо формування інформаційної культури педагогів, насамперед, формування системи знань, навичок та вмінь, які необхідні педагогам для використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності;Стратегічними завданнями на наступний навчальний рік лишаються:

створення:
 • локальних інформаційних мереж закладів освіти та установ, єдиного інформаційного освітнього простору району з комп’ютерною технологією збирання та опрацювання інформації;

 • системи електронних інформаційних ресурсів освіти області, розробка баз даних для автоматизації обліку, накопичення інформації, вдосконалення управління закладами і установами освіти району на основі інформаційних технологій;Забезпечення виконання Закону «Про мови»

є одним із завдань Комплексної програми розвитку освіти району, яке спрямовано на реалізацію завдань, закладених в:
 • Конституції України;

 • Законах України:

  • «Про освіту»;
  • «Про загальну середню освіту»;
 • Указами Президента України:

  • від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;
  • від 15.02.2010 № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики»;
  • Концепцією літературної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58.


Забезпечення виконання Закону «Про мови»

 • зростання мережі загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання з 21,1 % (54 класа на 1397 учнів) проти 20,8% (1337 учнів) у минулому навчальному році.

 • створення умов для учнів у вивченні української мови понад Державний стандарт через збільшення факультативів, курсів за вибором (“Народознавство”, “Ділове українське мовлення”, “Літературне краєзнавство”, “Фольклор і етнографія” тощо). У 2011-2012 н. р. Майже 40 % учнів 10-11 класів району вивчають українську мову і літературу профільноакою формою навчання охоплено понад 30% школярів..

 • створення умов відповідно до запитів населення щодо можливості навчати дітей російською мовою та вивчати мови національних меншин. Російською мовою навчається 5273 учня району;

 • активізація та успішна участь школярів району у мовно-літературних конкурсах різного форматуПріоритетними завдання на наступний навчальний рік залишаються:

 • заходи з метою популяризації культури мови та поглибленого вивчення української мови, мов національних меншин (фестивалі, конференції, семінари, майстер-класи тощо);

 • заходи з підтримки українського книговидання, поповнення бібліотечних фондів новими виданнями державною мовою та мовами національних меншин;

 • стимулювання створення молодіжних творчих проектів, що пропагують знання рідної мови;

 • проведення культурно-масових заходів, мовно-літературних конкурсів, зорієнтованих на популяризацію мов, поглиблення знань з мови та виховання конкурентоспроможності полімовної особистостіОбдаровані дітиРезультативність напрямкуНайкращі заклади району за підсумками 2011-12 року в цьому напрямку

 • ЗОШ № 14

 • гімназія № 18

 • ЗОШ № 13

 • СФМШ № 17Результативність напрямкуНайкращі заклади району за підсумками 2011-12 року в цьому напрямку

 • гімназія № 18

 • НВК № 1

 • ЗОШ № 2

 • НВК «Корн»Пріоритетними завдання на наступний навчальний рік залишаються:

 • Продовження приведення у відповідність до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань інтелектуальних випробувань на районному рівні.

 • Удосконалення традиційних і впровадження в освітній процес нових педагогічних технологій.

 • Залучення до роботи з обдарованою молоддю творчий потенціалу вищої школи, поглиблення міжнародне співробітництво у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

 • Обмін досвідом педагогів району, які мають результативність у підготовці учнів до предметних змагань.Шляхами реалізації окреслених завдань районним відділом освіти визначено:

 • удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки в НВЗ району;

 • консолідування зусиль органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

 • активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук;

 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.Результативність участі у конкурсах професійної майстерності

 • обласний конкурс «Педагогічний Х – фактор» - переможниця Лутова Тетяна Анатоліївна гімназії № 18;

 • Всеукраїнський конкурс “Учитель року” - три учителя району увійшли до десяти найкращих учителів області, ЗОШ № 14 Скрибченко Наталя Сергіївна – лауреат в номінації «Етика»

 • “ Кращий працівник року ” - заступник директора з виховної роботи гімназії № 18 Пільгук Тетяна ВікторівнаНайкращі заклади району за підсумками 2011-12 року в цьому напрямку

 • гімназія № 18

 • ЗОШ № 14

 • НВК № 1

 • СФМШ № 17Виховна і позашкільна роботаМережа позашкільних навчальних закладів

 • 2 позашкільних навчальних закладу – ЦДЮТ та БДЮ

 • 78 творчих об’єднань учнів (1493 вихованців),

 • 229 гуртків (3348 вихованця)

Охоплення учнів району позашкільною освітою становить 50,1 % що є нижчим за міський показник на 37,3 %.

Шляхами реалізації окреслених завдань районним відділом освіти визначено:

 • Забезпечення якісної позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю.

 • Збереження мережі позашкільних навчальних закладів і розширення мережі філій, секцій, творчих об’єднань, клубів; створення сучасних моделей позашкільної освіти на базі навчальних закладів району.

 • Підтримка учнів, які потребують додаткової педагогічної уваги та їх зайнятість в позаурочний час.

 • Об’єднання зусиль освітян району на розбудову та проектування дієвих виховних систем, шляхом створення виховного простору на основі гуманізації стосунків між усіма суб’єктами виховного процесу, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та успішну соціалізацію вихованців.

 • Створення науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного середовища та виховного простору.

 • Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді.

 • Інтеграція зусиль шкільної спільноти, батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської культури, поєднання інтересів особистості, суспільства і держави.Соціальний захист

682 дитини пільгової категорії:
 • Дітей – сиріт – 37

 • Дітей, які мають статус постраждалих від ЧАЕС – 25

 • Дітей загиблих шахтарів – 7

 • Дітей – інвалідів – 93

 • Дітей, які мешкають в багатодітних сім’ях – 498 дітей / 184 сім’ї

 • Дітей, які мешкають в малозабезпечених сім’ях – 22 дитини /11 сімей

 • Влітку 2012 року за рахунок бюджетних коштів було оздоровлено більш ніж 300 дітей на загальну суму 465700,0 грнПріоритетними напрямками щодо реалізації завдань, окреслених Комплексною програмою розвитку освіти району на період до 2015 року на наступний навчальний рік залишаються:

 • формування цілісної системи освіти району, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах.

 • створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

 • підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • збереження, розширення та підтримка мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, зокрема закладів з інклюзивними групами;

 • дотримання вимог законодавства в частині створення умов для здобуття високоякісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

 • розширення мережі дошкільних навчальних закладів (груп), що проводять діяльність за одним чи кількома пріоритетними напрямами;

 • оновлення системи неперервної освіти вчителів початкової школи;

 • дієве функціонування опорних (базових) шкіл та ресурсних центрів освітніх округів;

 • модернізація системи управління освітою в районі, залучення до управління громадських інституцій;

 • забезпечення закладів та установ освіти району сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності;Пріоритетними напрямками щодо реалізації завдань, окреслених Комплексною програмою розвитку освіти району на період до 2015 року на наступний навчальний рік залишаються:

 • забезпечення закладів освіти та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями;

 • проведення культурно-масових заходів, мовно-літературних конкурсів, зорієнтованих на популяризацію мов, поглиблення знань з мови та виховання конкурентоспроможності полімовної особистості.

 • удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки в НВЗ району;

 • продовження приведення у відповідність до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань інтелектуальних випробувань на районному рівні.

 • залучення до роботи з обдарованою молоддю творчого потенціалу вищої школи, поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

 • соціалізація дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи утримання та виховання дітей цієї категорії, їх соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог;

 • збереження наявної мережі позашкільних навчальних закладів району та створення філій позашкільних закладів, клубів на базі навчальних закладів.

 • зростання чисельності гуртківців у позашкільних навчальних закладах з загальним охопленням до 95% від загальної кількості учнів загальноосвітніх закладів, з метою задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

 • наближення районної системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.Дякую за увагу!Схожі:

Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconКомплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради
Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної...
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconПрограма розвитку туристично-рекреаційної галузі одеської області на 2011-2015 роки одеса 2011 Мета Програми
Програма розвитку туристично-рекреаційної галузі одеської області на 2011-2015 роки
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconПрограма розвитку школи на 2011-2015 роки за моделлю «Територія успіху» Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Чому «Територія успіху»?
На освітньому окрузі школи створена успішна матеріальн0 технічна база для розвитку молоді
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconКомплексна програма «Здоров‘я нації» на 2002-2011 роки затверджена рішенням 4 сесії 4-го скликання Первомайської міської ради 15 серпня 2002 року
Міська міжгалузева комплексна програма «Здоров‘я нації» на 2002-2011 роки затверджена рішенням 4 сесії 4-го скликання Первомайської...
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 07. 2011 р. №907
Реалізація "Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки" (затвердженої рішенням третьої...
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconТема механізми фінансування Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 2015 роки
Механізми фінансування Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 2015 роки
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconМетодист рмц толоконнікова М. В. Методист рмц толоконнікова М. В
На виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки проведено І (районні) етапи міських...
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації «Про першочергові заходи з підготовки до оздоровчого сезону 2011 року» ( від 21. 01. 2011 №22)
...
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconТема реформування регіональної політики у Львівській області
«Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011 2015 роки»
Комплексна програма розвитку освіти району на 2011-2015 роки iconНачальник управління освіти О. В. Бугакова
Підсумки розвитку освіти Київського району м. Харкова у 2010/2011 навчальному році та пріоритетні завдання на 2011/2012 навчальний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка