Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


НазваДержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Дата конвертації16.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Пісьмаченко Людмила Миколаївна “Державне регулювання і контроль зовнішньоторговельних операцій у контексті захисту економічних інтересів України” 25.00.02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки Науковий консультант - доктор наук з державного управління, професор Корецький Микола Христофорович


Актуальність Обумовлена необхідністю невідкладного вирішення низки проблем з регулювання та контролю зовнішньоторговельної діяльності для забезпечення: - збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України; - стимулювання прогресивних структурних змін в економіці держави; - створення умов для залучення економіки України до світового поділу праці; - наближення соціально-економічного розвитку до рівня розвинених держав; - дієвого механізму захисту економічних інтересів країни у зовнішній торгівлі. В працях вітчизняних та зарубіжних вчених широко розглядаються питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та порядку здійснення державного нагляду і контролю за її ефективністю. Проте механізм дії комплексного впливу регуляторних і контрольних заходів держави на управління процесами у зовнішньоторговельних відносинах досліджений ще не достатньо і вимагає подальшого вивчення. • Мета дисертаційного дослідження

 • полягає в теоретичному обґрунтуванні основних напрямів удосконалення системи державного регулювання та контролю зовнішньоторговельних відносин та визначенні основних методологічних підходів їх практичної реалізації з урахуванням економічних інтересів держави.Для досягнення мети поставлені наступні завдання

 • опрацювати теоретико-історичні положення формування та здійснення державного регулювання зовнішньоторговельної політики держави;

 • визначити сутність, принципи та засоби державного управління у сфері зовнішньої торгівлі;

 • дослідити роль державного регулювання і контролю у системі державного управління зовнішньоторговельними операціями;

 • обґрунтувати методологічні підходи до державного регулювання і контролю у сфері зовнішньої торгівлі;

 • розкрити принципи та порядок дії механізмів державного регулювання у сфері зовнішньої торгівлі;

 • висвітлити особливості дії механізмів державного контролю зовнішньоторговельної діяльності;

 • розглянути систему органів державного регулювання і контролю зовнішньоторговельною діяльністю та місце митних органів в ній;

 • провести аналіз законодавчо-нормативних документів з регулювання і контролю зовнішньоторговельних операцій;

 • узагальнити досвід застосування загальних статистичних методів в державному регулюванні зовнішньоторговельних операцій митними органами;

 • здійснити аналіз впливу заходів державного регулювання та контролю на стан зовнішньоторговельної діяльності та формування зовнішньоторговельного балансу України;

 • провести порівняльний аналіз організації державного регулювання та контролю в країнах з ринковою економікою й Україні;

 • визначити напрями посилення дії механізмів митного регулювання і контролю зовнішньоторговельних операцій в Україні;

 • розробити основи розвитку митного аудиту як інструменту захисту економічних інтересів держави при зовнішньоторговельних операціях;

 • надати рекомендації з удосконалення законодавчо-нормативної бази з державного регулювання і контролю зовнішньоторговельних операцій;

 • внести пропозиції з удосконалення організаційно-управлінських структур у сфері державного регулювання та контролю зовнішньоторговельної діяльності;

 • розробити модель реформування системи державного регулювання і контролю зовнішньоторговельних відносин;

 • визначити шляхи забезпечення економічної безпеки держави при зовнішньоторговельних операціях; • Об’єктом дослідження є процес державного регулювання та контролю прядку здійснення зовнішньоторговельних операцій органами державного управління економікою України.

 • Предметом дослідження є сукупність зовнішньоторговельних відносин, що виникають між контрагентами та органами державного регулювання і контролю з приводу забезпечення економічної безпеки держави.

 • Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що комплексний підхід до вирішення проблеми державного регулювання і контролю зовнішньоторговельних операцій органами державної влади і управління зовнішньоекономічною діяльністю сприятиме входженню України до світового торговельного простору та захисту економічних інтересів держави в умовах глобалізації.Очікувана наукова новизна

 • вперше:

 • - запропоновано комплексний методологічний підхід до розв’язання проблем державного регулювання та контролю зовнішньоторговельних операцій та визначені основні критерії оцінки результативності такого регулювання на макрорівні;

 • - рекомендовано механізм створення і функціонування міжвідомчих інформаційно-консультаційних центрів для вироблення і провадження єдиної державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, єдиних методичних підходів щодо її регулювання та контролю;

 • - розроблено модель регулювання та контролю реалізації державних програм направлених на забезпечення економічної безпеки держави при зовнішньоторговельних операціях.

 • удосконалено:

 • - правовий механізм регулювання та контролю зовнішньоекономічної діяльності через розробку теоретичних основ формування Кодексу законів про зовнішньоекономічну діяльність;

 • - порядок формування інформаційно-аналітичної бази для застосування статистичних методів в державному регулюванні зовнішньоторговельних операцій митними органами через розробку типових уніфікованих електронних документів для формування єдиної митно-податкової бази даних;

 • - організаційно-управлінський механізм здійснення державного регулювання та контролю зовнішньоторговельних операцій через створення єдиної митно-податкової системи підпорядкованої Міністерству фінансів;

 • - форми, види та способи здійснення митного регулювання і контролю зовнішньої торгівлі через розвиток митного аудиту як інструменту захисту економічних інтересів держави та розробку технологій аудиту за окремими митними режимами;Очікувана наукова новизна

 • знайшли подальший розвиток

 • - теоретичні узагальнення стосовно еволюційного розвитку державного регулювання зовнішньої торгівлі держави та форм його здійснення, через опрацювання історичних матеріалів та визначення основних етапів розвитку зовнішньоекономічної політики України за роки її незалежності;

 • - теоретичні підходи до оцінки ролі та визначення місця державного регулювання і контролю у системі державного управління зовнішньоторговельними операціями через розробку авторської комплексної класифікаційної моделі державного управління ЗЕД;

 • - методологічні підходи до здійснення державного контролю у сфері зовнішньої торгівлі через уточнення порядку організації загальнодержавного та спеціального контролю, їх принців, функцій, завдань, форм, видів та методів контролю.

 • - теоретична оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стан митно-тарифного та нетарифного механізмів державного регулювання зовнішньої торгівлі для визначення основних напрямів їх удосконалення через розробку концепції митної політики держави.

 • - теоретичні положення стосовно недоліків механізмів державного контролю зовнішньоторговельної діяльності та наслідків їх дії через визначення причинно-наслідкового зв’язку між правовими, фінансовими, адміністративними, економічними заходами щодо контролю ЗЕД, рівнем порушення митних правил, контрабанди та тінізації економіки;

 • - обґрунтування недосконалості існуючої системи органів державного регулювання і контролю зовнішньоторговельною діяльністю та місця митних органів в ній, адже на сьогодні ця система створена за функціональним принципом коли кожну окрему зовнішньоторговельну операцію, або вид товару що є її об’єктом контролює спеціально створений орган, що в цілому ускладнює процес регулювання і контролю;Очікуване практичне значення одержаних результатів

 • дисертаційної роботи полягає в тому, що його положення та висновки будуть доведені до

 • рівня методичних розробок та зможуть бути використаними в процесі подальшого розвитку державного регулювання та контролю зовнішньоторговельних операцій.

 • Отримані в ході дисертаційній роботі результати:

 • щодо удосконалення процесу планування, організації та порядку проведення документальних перевірок на підприємствах суб’єктах зовнішньоторговельної діяльності, а саме розроблену та запропоновану Технологічну схема проведення митними органами перевірок суб’єктів ЗЕД впроваджено в контрольну діяльність Запорізькою митницею (довідка № 07-01-01-24/4276 від 02 вересня 2006 р.).

 • теоретичні розробки використовуються в навчальному процесі Академії митної служби України Державної митної служби України при викладанні дисциплін «Митний аудит» та «Контроль і ревізія в митних органах» (довідка № 417 від 29 серпня 2006 р.).

 • направлені на розгляд до:

 • Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення міжвідомчих інформаційно-консультаційних центрів для вироблення і провадження єдиної державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, єдиних методичних підходів щодо її регулювання та контролю;

 • Міністерства Фінансів України та Державної податкової служби України щодо розробки єдиної інформаційно-аналітичної митно-податкової бази при МФУ;

 • Постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді;

 • Інші пропозиції знаходяться у стадії творчої доробки.Апробація результатів дослідження

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформаційного та статистичного забезпечення управління економікою» Дніпропетровськ ( 31 жовтня –

 • 1 листопада 2005 р.) .

 • Міжнародна науково-практична конференції Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства: Дніпропетровськ (25-26 листопада)

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні» Львів (20 січня 2006р.)..

 • Науково-практична конференція Харків (березень 2006 р).

 • 3-я регіональна науково-практичної конференції «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України» Дніпропетровськ (18 травня 2006 р.).

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні» Київ (31 травня 2006 р.).

 • Міжнародна науково-практичнаконференція ”Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки. Запоріжжя (5-6 листопада 2006 р.) .

 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства» Дніпропетровськ (23 березня 2007 р.)

 • 3-я Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования». Минск (19-20 апреля 2007 г.).

 • 6-я Международная научно-практическая конференция «Страны с переходной экономикой в условиях глобализации» Москва ( 28-30 марта 2007 г.).Висновки

 • Геополітична ситуація на сьогодні характеризується посиленням процесу інтеграції національних економік до єдиної міжнародної системи. Одним з напрямів наукового пошуку в контексті євроінтеграції є всебічне вивчення передумов, самого інтеграційного процесу та його наслідків для України з метою розробки обґрунтованих підходів з розвитку ефективної державної системи митно-податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тому необхідно вивчати міжнародний досвід організації, управління та контролю ЗЕД на державному рівні та визначити позитивні його сторони і можливі напрями впровадження в Україні.

 • Розв’язання проблем з регулювання і контролю державними органами зовнішньоекономічної діяльності вимагає докорінної реорганізації державного управління, починаючи з удосконалення структури виконавчої влади, перерозподілу функціональних обов’язків між ними, перегляду та приведення до єдиного знаменника та відповідності міжнародним нормам законодавчих актів та підзаконних документів.

 • Значна розпорошеність регулятивних і контрольних функцій держави між різними суб’єктами контролю, зарегульованість механізму контролю та не досить чітке визначення об’єктів контролю у різних відомствах призводять до зниження якості контрольних дій та вимагають прийняття організаційно-управлінських рішень на найвищому рівні. Особливої уваги та термінового вирішення вимагають проблеми, що накопичилися у сфері контролю зовнішньоторговельних відносин на організаційному, функціональному суб’єктному та об’єктному рівнях державного управління ЗЕД в цілому та сфері державного економічного контролю зокрема.

 • Стосовно організаційної структури управління та регулювання ЗЕД, що склалася на сьогодні варто відзначити її багатоступеневість, громіздкість та недолугість, яку характеризує наявність значної кількості різноманітних відомств і контор, що регулюють та контролюють окремі складові єдиної за своєю сутністю події – зовнішньоекономічної операції. При цьому спостерігається значне розпорошення як уваги і інтересів кожного окремого суб’єкту контролю, так і державних коштів на його утримання. Малоефективність такого підходу до регулювання ЗЕД підтверджується «осіданням» «тіньових» грошей в іноземних банках, «вимиванням» значних сум з бюджету через повернення сум ПДВ за експортними операціями, ухиленням від оподаткування шляхом невірного визначення митного режиму, заниження обсягів обороту або ж невірного визначення митної вартості.Висновки

 • 5. Першим кроком до подолання даних проблем має стати реорганізація державної системи регулювання і контролю ЗЕД. На наш погляд варто чітко визначити та розмежувати функції регулювання ЗЕД між двома (максимум трьома) державними відомствами. Так, наприклад, адміністративні функції з регулювання ЗЕД щодо обсягів торгових операцій та асортименту експортно-імпортних товарів, виходячи з потреб держави та враховуючи інтереси національного виробника та перспективи розвитку національного виробництва буде виконувати тільки Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Економічне регулювання та контроль фінансової сторони повноти та своєчасності розрахунків з контрагентами та державою за цими операціями необхідно покласти виключно на Міністерство фінансів України при якому доцільно створити спеціалізований Митно-податковий департамент чи управління як це зроблено у Франції чи Німеччині. Можна піти дещо іншим шляхом та створити окреме відомство до функцій якого буде входити регулювання та контроль виключно зовнішньоекономічних операцій – Митно-податкову службу України. Позитивний досвід діяльності такого органу виконавчої влади є в Ірландії. Ефективність зосередження функцій регулювання і контролю фінансових потоків під дахом одного відомства доводить досвід більшості європейських країн і вартий уваги.

 • 6. На сьогодні в країні зроблені певні кроки у напрямі розвитку митного аудиту, законодавчо-нормативної його підтримки. Проте, запровадження митного аудиту на практиці стикається з чисельними проблемами. Недостатність нормативно-правової бази та інструктивних матеріалів, які регламентують програму проведення перевірок митними органами певних зовнішньоекономічних операцій; застаріла матеріально-технічна база митних органів, що не дозволяє повністю автоматизувати митне оформлення з використанням електронної форми ВМД та інших товаросупровідних документів, створити і та користуватися єдиною базою даних при проведенні перевірок; брак кваліфікованих спеціалістів, здатних виконувати оперативну роботу та здійснювати якісну перевірку стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів ЗЕД з використанням методів аудиту.Схожі:

Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconМитна вартість товару — це термін для визначення спеціальної вартості товару, а саме, це вартість товару, яка застосовується для цілей: — обкладення товару митом, пдв, акцизним збором;
Пдв, акцизним збором; зовнішньоекономічної та митної статистики; державного регулювання торговельно-економічних відносин, які пов'язані...
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconДержавне регулювання економіки необхідність І цілі державного регулювання економіки
Податково-бюджетна (фіскальна) політика – це заходи, які вживає уряд для стабілізації економіки
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconКурінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком

Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconНаталія Костенко к е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств Доннту
Методологія дослідження та визначення геоекономічних пріоритетів країнами в процесі регіональної інтеграції
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconУдосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку україни науковий керівник
Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку україни
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconТранспортне забезпечення: Мають значення традиції та вимоги закордонних ринків при виході на міжнародні ринки
Ефективне здійснення процесу менеджменту зед залежить від взаємозв’язку, цілісності та циклічності окремих видів управлінської діяльності...
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconРегулювання створення та діяльності нпф та адміністраторів пенсійних фондів
Стан нормативної бази щодо регулювання та контролю за діяльністю нпф та адміністраторів
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconЗакон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначає фінансовий лізинг фінансовою послугою. Закон України "Про фінансовий лізинг" є спеціальним законом
Жила Надія Михайлівна Заступник директора департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг начальник відділу...
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconЗакон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України" Закон України "Про фінансовий лізинг" Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств (в частині оподаткування)
Метою державного регулювання ринку фінансового лізингу здійснюваного Держфінпослуг є, зокрема
Державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності iconАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
Контроль за результатами (констатація, експертна аналітична оцінка досягнених результатів, висновки щодо проведення регулювання процесу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка