Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України


НазваПоложення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України
Дата конвертації16.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложенняІжа М.М. – науковий керівник

 • Іжа М.М. – науковий керівник

 • Колісніченко Н.М. – відповідальний виконавець

 • Пахомова Т.І.

 • Хаджирадєва С.К.

 • Давтян С.Г.

 • Козік А.А.

 • Стойкова Г.Г.

 • Дімова О.В.

 • Рудіков А.В.

 • Корчагіна Л.М.

 • Козаченко Т.П.

 • Власов В.Г.

 • Поплінська О.О.

 • Ніколіна І.І.

 • Петрова С.В.

 • Парфенюк О.С.

 • Храпко О.А.науково-теоретичне обґрунтування сутності, стану та особливостей професіоналізації державної служби та розроблення на цій основі практичних рекомендацій, спрямованих на модернізації професійного навчання державних службовців.

 • науково-теоретичне обґрунтування сутності, стану та особливостей професіоналізації державної служби та розроблення на цій основі практичних рекомендацій, спрямованих на модернізації професійного навчання державних службовців.Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України.

 • Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України.

 • Зведений план наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові України

 • «Концепція Державної програми перепідготовки спеціалістів державної влади у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності»: затверджена Комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти, протокол № 14 від 16.04. 2008 р.;

 • проект «Концепції розвитку національної інноваційної системи»: розробка Державного агентства України з інвестицій та інновацій, знаходиться на затверджені у Кабінеті Міністрів України;

 • наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 04.08. 2008 р. № 61 «Про організацію підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності».

 • Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи».

здійснено аналіз професіоналізації з точки зору системної методології.

 • здійснено аналіз професіоналізації з точки зору системної методології.

 • Систему професіоналізації державної служби розглянуто як відкриту динамічну систему, що розвивається, і складовими якої виступають:

 • навчальні заклади;

 • процеси, які пов’язані як із функціонуванням і розвитком системи професіоналізації державної служби в цілому, так і з функціонуванням в цій системі її елементів, - державних службовців, викладачів, керівників навчальних закладів і структурних підрозділів, допоміжного персоналу;

 • суб'єкти - державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, викладачі, які виступають активними елементами цієї системи;

 • ресурси, які є основою функціонування системи професіоналізації, а саме: матеріальні (приміщення, технічне забезпечення); інтелектуальні (знання, програми, навчальні посібники, методики навчання); часові (терміни навчання, своєчасність навчання); фінансові (фінансове забезпечення навчальних закладів); організаційно-правові (нормативне закріплення спеціальностей і напрямів навчання, правова регламентація навчального процесу тощо); інформаційно-аналітичні (моніторинг потреб суспільства в державних службовцях і їх знаннях, ринку праці державних службовців, для внесення адекватних до вимог часу змін до змісту навчання), тощо;

 • продукти системи професіоналізації державної служби: підготовлені за програмами професійного навчання державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які відповідають вимогам часу, держави, громадянського суспільства;проаналізовано зарубіжний досвід підготовки за бакалаврськими, магістерськими програмами, програмами підвищення кваліфікації за схемою:

 • проаналізовано зарубіжний досвід підготовки за бакалаврськими, магістерськими програмами, програмами підвищення кваліфікації за схемою:

 • опис програм,

 • основні суб’єкти навчального процесу,

 • зміст та навчальні програми,

 • категорія слухачів,

 • перспективи кар’єрного зростання,

 • фінансування програм,

 • інша інформація та пропозиції застосування в українських реаліях.завдяки проведеному аналізу було виділено чотири етапи реалізації магістерської програми зі спеціальності «Державне управління»

 • завдяки проведеному аналізу було виділено чотири етапи реалізації магістерської програми зі спеціальності «Державне управління»

 • період становлення та розвитку магістерської програми

 • міжнародна сертифікація

 • модернізація відповідно Болонського процесу

 • акредитація МОН України

проаналізовано навчально-тематичні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, зокрема – професійні програми та короткотермінові семінари, вироблено низку рекомендацій щодо заходів із впровадження професійної програми:

 • проаналізовано навчально-тематичні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, зокрема – професійні програми та короткотермінові семінари, вироблено низку рекомендацій щодо заходів із впровадження професійної програми:

 • Розробка програми.

 • Погодження програми.

 • Формування бази даних викладачів.

 • Розробка інструментарію для вивчення кількісних і якісних потреб слухачів.

 • Розробка навчально-методичних матеріалів до програми.

 • Добір навчально-інформаційних матеріалів на електронних носіях для самоосвіти і використання у роботі на посаді.

 • Добір законодавчих, нормативно-правових актів, інформаційних, навчально-методичних матеріалів для самостійної навчальної роботи слухачів.

 • Розробка і тиражування роздаткових матеріалів для використання слухачами під час занять і самостійної навчальної роботи.

 • Проведення анкетування з метою вивчення думки слухачів щодо актуальності навчального матеріалу програми, добору викладачів, організації навчання, навчально-методичного забезпечення, методики викладання тощо.

 • Аналіз результатів анкетувань і підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації, змісту і методики викладання за програмою.Одним зі шляхів професіоналізації підготовки державних службовців, здатних ефективно виконувати свої посадові обов’язки визнано впровадження маркетингу освітніх послуг у діяльність вищих навчальних закладів, на які покладена місія підготовки магістрів державного управління.

 • Одним зі шляхів професіоналізації підготовки державних службовців, здатних ефективно виконувати свої посадові обов’язки визнано впровадження маркетингу освітніх послуг у діяльність вищих навчальних закладів, на які покладена місія підготовки магістрів державного управління.

 • Визначено критерії якості професійного навчання на основі маркетингової технологіїрозроблено анкету-опитувальник, проведено опитування державних службовців півдня України з метою визначення їхніх потреб в професійному навчанні та впливі підготовки державних службовців на процеси професіоналізації

 • розроблено анкету-опитувальник, проведено опитування державних службовців півдня України з метою визначення їхніх потреб в професійному навчанні та впливі підготовки державних службовців на процеси професіоналізації1. Опитування показало, що для значної частини державних службовців проблемним є володіння іноземними мовами, складність викликають підготовка, аналіз та інтерпретація бухгалтерських, фінансових та статистичних документів. Також проблемними є прогнозування та планування діяльності.

 • 1. Опитування показало, що для значної частини державних службовців проблемним є володіння іноземними мовами, складність викликають підготовка, аналіз та інтерпретація бухгалтерських, фінансових та статистичних документів. Також проблемними є прогнозування та планування діяльності.

 • ОРІДУ – запроваджено факультатив “Офіційні документи” (магістерська програма з державного управління)Значну увагу респонденти приділяють питанню відносин в колективі з колегами. На питання «Що найбільше заважає Вам у професійній діяльності» найбільший відсоток опитаних причиною назвали відсутність мотивації, а із складових професійної компетенції мотиваційний чинник визначений як найменш необхідний. Зазначене вказує на пріоритетність для державних службовців у їх діяльності таких характеристик як освіта, досвід і т.д.

 • Значну увагу респонденти приділяють питанню відносин в колективі з колегами. На питання «Що найбільше заважає Вам у професійній діяльності» найбільший відсоток опитаних причиною назвали відсутність мотивації, а із складових професійної компетенції мотиваційний чинник визначений як найменш необхідний. Зазначене вказує на пріоритетність для державних службовців у їх діяльності таких характеристик як освіта, досвід і т.д.

 • ОРІДУ – запровадження дистанційної форми підготовки в системі підвищення кваліфікаціїСеред психофізіологічних характеристик, на думку опитаних, освіта також є найбільш важливою. Найменш важливими – особисті досягнення та амбітність. Серед адміністративно-організаторських вмінь найбільш важливим визначено створення позитивного соціально-психологічного клімату. Половина респондентів частково задоволена професійною підготовкою, що вказує на необхідність підвищення якості навчання, а також формування планів підготовки державних службовців, що відповідали б потребам організації публічної влади. Необхідно надати можливість навчання посадовцям третього та четвертого рангів. В іншому випадку їм загрожує відставання у професійному розвитку.

 • Серед психофізіологічних характеристик, на думку опитаних, освіта також є найбільш важливою. Найменш важливими – особисті досягнення та амбітність. Серед адміністративно-організаторських вмінь найбільш важливим визначено створення позитивного соціально-психологічного клімату. Половина респондентів частково задоволена професійною підготовкою, що вказує на необхідність підвищення якості навчання, а також формування планів підготовки державних службовців, що відповідали б потребам організації публічної влади. Необхідно надати можливість навчання посадовцям третього та четвертого рангів. В іншому випадку їм загрожує відставання у професійному розвитку.Незважаючи на вимоги законодавства, мають місце випадки, коли обов’язки державних службовців виконують особи без вищої освіти.

 • Незважаючи на вимоги законодавства, мають місце випадки, коли обов’язки державних службовців виконують особи без вищої освіти.

 • Найбільш прийнятною формою навчання з підвищення кваліфікації для опитаних є навчання за професійними програмами з відривом від роботи.Визначено напрямки, за якими опитані бажають оновити (отримати) знання, вміння та навички:

 • Визначено напрямки, за якими опитані бажають оновити (отримати) знання, вміння та навички:

 • - актуальні аспекти взаємодії органів місцевої влади, територіальних підрозділів центральної влади і органів місцевого самоврядування;

 • - організація управлінської праці державного службовця;

 • - методи аналізу, планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (території);

 • - інформаційно-аналітичне забезпечення державної служби;

 • - переговорний процес як засіб вирішення конфліктів.Згідно складових дослідження маркетингу освітніх послуг, розглянуто їх реалізацію на прикладі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ОРІДУ):

 • Згідно складових дослідження маркетингу освітніх послуг, розглянуто їх реалізацію на прикладі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ОРІДУ):

 • Аналіз ринку освітніх послуг в галузі підготовки державних службовців.

 • Аналіз процесу функціонування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління на ринку освітніх послуг в галузі «Державне управління».

 • Аналіз внутрішнього середовища Інституту з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послугпідготовка рекомендацій щодо модернізації системи професійного навчання державних службовців (комунікативні заходи);

 • підготовка рекомендацій щодо модернізації системи професійного навчання державних службовців (комунікативні заходи);

 • розробка програми модернізації професійного навчання державних службовців в умовах демократизації;2008

 • 2008

 • В межах НДР проведено з 01 по 04 липня 2008 року науково-практичний семінар за міжнародною участю «Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання». Видано збірку матеріалів.

 • Працювала секція “Професіоналізація державної служби: регіоналний аспект” в межах онференції ОРІДУ (31 жовтня 2008 року)

 • 2009

 • Круглий стіл ““Професіоналізація державної служби” (на базі ЦПКК) – 10 липня 2009 року. Публікація навчально-методичних матеріалів.

 • Всеукраїнські громадські рішельєвські слухання – Секція № 5 – Публікація збірки матеріалів (24-25 жовтня 2009 року)

 • Працювала секція “Професіоналізація державної служби” в межах онференції ОРІДУ (31 жовтня 2009 року) • Більше 79 публікацій за темою НДР (статті у фахових виданнях - 19, у зарубіжних - 5 (Росія, NISPAcee);

 • Збірка матеріалів «Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання».

 • Матеріали секції № 5 Всеукраїнські громадські рішельєвські слухання

 • Монограія “Сучасні аспекти професіоналізації державної служби”Близько 30 комунікативних заходах, в тому числі:

 • Близько 30 комунікативних заходах, в тому числі:

 • VIII Міжнародному науковому конгресі «Державне управління та місцеве самоврядування» (27-28 березня 2008 року, ХарРІДУ)

 • на науково-практичній конференції «Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування» (4 квітня 2008 року, ЛРІДУ НАДУ)

 • Міжнародному управлінському форумі “Управління сьогодні і завтра” в Хмельницькому університеті управління та права (15 травня 2008 року)

 • науково-практичній конференції за міжнародною участю “Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід” (30 травня 2008 року, НАДУ при Президентові України, м.Київ)

 • під час відеоконференції з Інститутом вищих управлінських кадрів Академії управління при Президентові Республіки Бєларусь за темою: «Територіальне управління в Україні і Бєларусі в умовах реформ» (3 червня 2008 року)9 статей (до фахових видань системи НАДУ), 8 тез

 • 9 статей (до фахових видань системи НАДУ), 8 тезМатеріали дослідження НДР використані в навчальному процесі при викладанні дисциплін/модулів (“Кадрова політика і державна служба”, “Управління соціальним і гуманітарним розвитком”), під час навчального процесу в ЦППК ОРІДУ НАДУ, при підготовці кандидатських та докторських дисертацій, написанні дипломних (для спеціальності “Менеджмент організацій”) та магістерських робіт (для спеціальності „Державне управління”);

 • Матеріали дослідження НДР використані в навчальному процесі при викладанні дисциплін/модулів (“Кадрова політика і державна служба”, “Управління соціальним і гуманітарним розвитком”), під час навчального процесу в ЦППК ОРІДУ НАДУ, при підготовці кандидатських та докторських дисертацій, написанні дипломних (для спеціальності “Менеджмент організацій”) та магістерських робіт (для спеціальності „Державне управління”);

 • Підготовлено рекомендації щодо модернізації професійного навчання державних службовців до міжнародного семінару (01-04 липня 2008 року) та секцій із професіоналізації в межах щорічної конференції ОРІДУ (31 жовтня 2008 року, 30 жовтня 2009 року).Схожі:

Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconДорожня карта “Модернізація системи професійного навчання державних службовців” Національна академія державного управління при Президентові України
Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України Президент України поставив такі завдання
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconПоложення про Центр визначає такі основні його завдання
Про досвід діяльності центру українсько-польських досліджень проблем місцевого самоврядування львівського регіонального інституту...
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconПрограма інформатизації Національної академії державного управління при Президентові України 2006-2010 рр. Комп`ютерні класи Академії Динаміка парку пк академії
Програма інформатизації Національної академії державного управління при Президентові України 2006-2010 рр
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconПоложення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту
Стан виконання науково-дослідницьких робіт та прогнозно-аналітичних розробок Інститутом проблем державного управління та місцевого...
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconВперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року )
Верховної Ради України (10 липня 2009 року ); вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України...
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconКафедра європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України
України з врахуванням європейських та світових стандартів державного управління; відповідність пріоритетним напрямам реформування...
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconПочаток заходу: 11: 00 Місце проведення
Ващенко Костянтин Олександрович, перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconЛьвівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconНаціональна академія державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України
«Національна академія державного управління при Президентові України «Національна академія державного управління при Президентові...
Положення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України iconШубін Сергій Петрович кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка