Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики


НазваТема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики
Дата конвертації10.02.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики

План

1. Принципи добору змісту шкільного курсу інформатики.

2. Особливості формування поняття інформації

3. Особливості вивчення інформаційної системи

4.Особливості вивчення поняття операційної системи

5.Навчання основ інформаційних технологій

6.Навчання основ алгоритмізації та програмування

Література

 • Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій. / Н. В. Морзе. – К. : Навчальна книга, 2003. -287 с.

 • Морзе Н. В. Локальные и глобальные компьютерные сети: Пособ. для учителей. / Н. В. Морзе, А.Н. Вознюк, А.В. Козачук, П.С. Ухань. — Киев : Курс, 2000. — 141 с.

 • Морзе Н. В. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в умовах багаторівневої освіти. //36. наукових праць. Т. XXVI, НПУ їм. Драгоманова. / Н. В. Морзе. – К. : Логос, 2001, — С. 57 — 65.

 • Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: Посібник для студентів пед. університетів. / Н. В. Морзе. – К. : Курс, 2002. – 895 с.1. Принципи добору змісту шкільного курсу інформатики.

Наведемо принципи добору змісту шкільного курсу інформатики, виходячи з розуміння інформатики як науки і навчальної дисципліни з урахуванням запропонованої концепції диференційованого навчання.

Перший принцип - поглиблення теоретичної бази курсу, зокрема вивчення основоположних понять інформації та інформаційних процесів.

Другий принцип - принцип розкриття гуманітарного потенціалу природничих дисциплін, надання практичної значущості результатам навчання, розвиток образного і логічного мислення учнів, що передбачає зокрема вивчення основ алгоритмізації і структур даних, призначених для формалізації інформаційних процесів і їх реалізації за допомогою обчислювальних систем.

Третій принцип - навчання з урахуванням трьох нерозривно пов'язаних аспектів: теорії, технології, практики.

Четвертий принцип - необхідність аналізу існуючої концепції шкільної інформатики та державних освітніх стандартів з інформатики.

П'ятий принцип - використання програмних засобів навчального і професійного призначення при вивченні навчального матеріалу.

Шостий принцип - використання "розподілу" навчального матеріалу на рівні, що дозволяє поетапно формувати знання, уміння і навички на етапах фундаментальної підготовки.

Сьомий принцип - принцип гуманізації навчального процесу, що включає, зокрема, врахування вікових особливостей учнів та диференційований підхід до навчання, а також створення умов для повного розкриття творчого потенціалу учнів з врахуванням їх інтересів, запитів і здібностей, в тому числі і за рахунок відповідного добору змісту навчання.

2. Особливості формування поняття інформації

Доцільно виділити такі етапи:
 • Введення поняття інформації і поняття повідомлення.

 • З'ясування взаємозв'язків між поняттями інформація і повідомлення.

 • Формування уявлень про носії повідомлень.

 • З'ясування питань про способи подання повідомлень.

 • Формування уявлень про види інформації.

 • З'ясування питань про оцінювання і вимірювання інформації, про шум та взаємоперетворення інформації і шуму.

 • Формування уявлень про кодування повідомлень, за допомогою яких передасться інформація.

 • З'ясування властивостей інформації.

 • Формування уявлень про інформаційні процеси.

Основні методи вивчення цього матеріалу - індуктивний за логікою, за джерелами подання інформації - пояснювально-ілюстративний, за ступенем самостійності учнів -репродуктивний. Поняття інформації відноситься до основних і не визначається через простіші поняття.

3. Особливості вивчення інформаційної системи

Сформулюємо основні цілі вивчення цього розділу в школі:

Сформувати у учнів поняття: комп'ютер, інформаційна система, суттєві ознаки комп'ютера, програмні і апаратні складові інформаційної системи, архітектура комп'ютера, принципи функціонування комп'ютера, комп'ютерна мережа, канат зв'язку, сервер, робоча станція познайомитися з архітектурою конкретного комп'ютера і основними принципами роботи ЕОМ при опрацюванні повідомлень.

4.Особливості вивчення поняття операційної системи

Основна мета вивчення цієї теми: сформувати уявлення про операційну систему як набір програм, призначених для виконання певних конкретних функцій управління апаратними і програмними засобами інформаційної системи, і висновок про те, шо працювати з сучасною інформаційною системою без операційної системи неможливо.

До особливостей методики вивчення операційної системи слід віднести вивчення принципів роботи користувача з будь-якою операційною системою (незалежно від інтерфейсу), які "перевіряються" демонстраційною роботою з конкретною операційною системою; при цьому використовується метод демонстраційних прикладів та застосовуються індуктивні методи, які базуються на активізації асоціативного мислення.

5.Навчання основ інформаційних технологій

Цілі навчання основ інформаційних технологій в курсі інформатики можна сформулювати у вигляді вимог до знань і умінь учнів:

Учні повинні знати: поняття інформаційних технологій; назви і призначення основних систем програмного забезпечення сучасних інформаційних технологій.

Учні повинні вміти: зафіксувати предметну галузь і її об'єкти, вибрати програмний засіб і дібрати (або розробити) технологію для розв'язування даної задачі з конкретної предметної галузі; застосовувати пакети прикладних програм навчального призначення і користуватися текстовим і графічним редакторами, електронними таблицями та базами даних для розв'язування задач з конкретних предметних галузей.

Мета вивчення даного розділу в шкільному курсі інформатики:
 • ознайомити учнів з поняттям інформаційних технологій;

 • сформувати поняття про технологію як про сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для розв'язування задач з конкретної предметної галузі;

 • оволодіти основними навичками роботи з персональним комп'ютером;

 • показати роль і місце інформаційній технологій у сучасному суспільстві.6.Навчання основ алгоритмізації та програмування

Мета навчання основ алгоритмізації - навчити основних способів організації операцій і даних, а також застосування базових алгоритмічних конструкцій при складанні описів алгоритмів розв'язування різноманітних задач.

Під час вивчення основ алгоритмізації основна увага насамперед повинна приділятися:
 • виявленню загальних закономірностей і принципів алгоритмізації за допомогою

 • основним етапам розв’язування задач сучасних інформаційних технологій;

 • аналізові поставленої задачі, методам формалізації та моделювання реальних процесів та явиш;

 • добору виконавця поставленої задачі, виходячи з того, що він є також певним об'єктом із притаманними йому властивостями та набором допустимих операцій, які слід аналізувати з метою правильного та ефективного їх використання;

 • методам та засобам формалізованих описів дій виконавця, сучасним засобам їх конструювання та реалізації за допомогою комп'ютера.Контрольні запитання:

1.Перерахуйте основні принципи добору змісту шкільного курсу інформатики.

2.Наведіть особливості та етапи формування поняття інформації.

3.Сформулюйте основні принципи вивчення інформаційної системи.

4. Назвіть основну мету вивчення поняття операційної системи.

5. Які основні елементи містить методика вивчення основ інформаційних технологій?

6. Яким аспектам насамперед повинна приділятись увага вчителя під час вивчення основ алгоритмізації та програмування?


Схожі:

Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconМета курсу Метою навчання курсу
Формування І розвиток предметної ікт-компетентності та ключових компетентностей головна мета програми з інформатики для 5-9 класів....
Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconМетодична комісія працює над загальноліцейною темою
Удосконалення змісту професійної підготовки та методики навчання із застосуванням ефективних форм та методів організації навчального...
Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconКонспект уроку з інформатики Студентки 5-го курсу Групи а освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Васьків Наталі Ігорівни Тема уроку

Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconІнформація Офіційна інформація Методика навчання інформатики та ікт сучасний урок інформатики Пропедевтика інформатики ікт як засіб інтеграції Олімпіади, конкурси, турніри

Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconТема : „використання методики програми intel "навчання для майбутнього" для активізації пізнавальної діяльності учнів”
Використання методики програми intel "навчання для майбутнього" для активізації пізнавальної діяльності учнів
Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconПовідомлення домашнього завдання (пояснення щодо змісту, методики його виконання, запис на дошці, а учнями в щоденник) 2 хв. Взаємозв’язок типу і структури уроку Урок засвоєння нових знань

Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconВідділ освіти Дубенської міської ради Дубенська гімназія №2 Алгоритмізація та програмування
Дубенської гімназії №2 Колошкіної Т. В. з питань вивчення курсу "Алгоритмізація та програмування" за опорними конспектами. Матеріал...
Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconЕкологічна свідомість розробник курсу доцент кафедри теорії та методики освіти
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти презентує курс
Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconТема досвіду: «Використання експериментальних задач при викладанні фізики» Викладач фізики Пихтіна О.І
Мета досвіду полягала у розробці та експериментальній перевірці методики цілеспрямованого навчання студентів формулювати і розв’язувати...
Тема: Добір змісту курсу методики навчання інформатики iconСтадник валентини михайлівни моє педагогічне кредо
Розробка системи уроків за інтерактивною технологією навчання до курсу „Я і Україна", 4 клас. Тема „Рідний край на території України"....

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка