Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів


НазваПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрактикум


Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів


Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів.

 • Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів. • Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної роботи студента. Активізації самостійної роботи сприяють практикуми.Практикум – навчальне видання, націлене на формування і закріплення вмінь, практичних навиків, навчання способам і методам використання теоретичних знань в певних умовах. Воні містять завдання і вправи практичного характеру, які сприяють засвоєнню теоретичного курсу.

 • Практикум – навчальне видання, націлене на формування і закріплення вмінь, практичних навиків, навчання способам і методам використання теоретичних знань в певних умовах. Воні містять завдання і вправи практичного характеру, які сприяють засвоєнню теоретичного курсу.Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний і позааудиторний час.

 • Аудиторна робота

 • Розв’язання задач, тестів, вправ

 • Складання ситуаційних завдань

 • Творча робота в групахШановні читачі!

 • Шановні читачі!

 • Бібліотека КЕІ КНЕУ пропонує ознайомитися з новими надходженнямі навчальних посібників - практикумів, які допоможуть в самостийной роботі .Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум [Текст] : навч. посібник / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, І.В. Шабаліна ; за заг. ред. О.Д. Шарапова. - К. : КНЕУ, 2010. - 467 с.

 • Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум [Текст] : навч. посібник / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, І.В. Шабаліна ; за заг. ред. О.Д. Шарапова. - К. : КНЕУ, 2010. - 467 с.

 • Практикум базується на інноваційному підході до вивчення інформатики студентами економічних спеціальностей, що виявляється в його спрямованості на інтеграцію знань та вмінь, у використанні тренінгових та кейс-технологій, формуванні тестових завдань відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу, використанні ілюстративно-термінологічного словника, тематичних структурно-логічних схем тощо. Використана у практикумі форма тестових завдань дає можливість не тільки реалізовувати контроль знань в усній або письмовій формі, а і використовувати їх як базу завдань для автоматизованої системи контролю знань, умінь та навичок студентів.Інформатика [Текст] : комплексні кейси / Ю. М. Красюк , М.В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява ; ред. О. Д. Шарапов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 267 с.

 • Інформатика [Текст] : комплексні кейси / Ю. М. Красюк , М.В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява ; ред. О. Д. Шарапов ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 267 с.

 • Запропонований збірник кейсів є останньою частиною розробленого авторським колективом навчально- методичного комплексу, що ґрунтується на інноваційному підході до вивчення інформатики і спрямований на систематизацію та інтеграцію знань та вмінь студентів за допомогою кейс-технологій. Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких забезпечить виконання інтеграційної функції на рівні трансформації та творчості.

Андріанова, В. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник з організації та проведення семінарських й практичних занять / В. В. Андріанова, С. Д. Димит-рієва, В. М. Соченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Саки : ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 92 с.

 • Андріанова, В. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посібник з організації та проведення семінарських й практичних занять / В. В. Андріанова, С. Д. Димит-рієва, В. М. Соченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Саки : ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 92 с.

 • ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ. +ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

 • У навчально-методичному посібнику наведені матеріали для організації роботи студентів на семінарських й практичних заняттях: представлено плани семінарських занять та практичних завдань; методичні вказівки щодо їх розв’язання; перелік завдань для самостійного опрацювання; аналітико-розрахункові та творчі завдання для індивідуального виконання, наведено глосарій, який охоплює основні категорії та поняття за курсом.Березін, О. В. Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.

 • Березін, О. В. Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.

 • У посібнику наведено практичні завдання для аудиторних занять, які дають змогу студентам самостійно вивчати навчальну дисципліну «Економіка підприємства» та здійснювати перевірку засвоєних знань. Наведено також запитання для контролю знань з окремих тем, ключеві терміни і поняття, перелік рекомендованої літератури. Посібник устаткований необхідними таблицями, в окремому розділі подано приклади розв’язання типових завдань. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Економіка підприємства» та вимогам кредитно - модульної системи організації навчального процесу.Зиновьев, Ф. В. Управление персоналом : практикум / Ф. В. Зиновьев, А. А. Якушев ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : КЭИ КНЭУ, 2011. - 85 с.

 • Зиновьев, Ф. В. Управление персоналом : практикум / Ф. В. Зиновьев, А. А. Якушев ; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь : КЭИ КНЭУ, 2011. - 85 с.

 • ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ. +ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

 • Автором систематизовано та адаптовано до сучасних умов господарювання методи, які застосовуються в управлінні персоналом : підбір на посаду, укладання контракту на роботу фахівцем, визначення рівню кадрового ризику, план роботи з кадрами, управління мікрокліматом колективу та інші. Надаються ситуаційні вправи, глосарій термінів з курсу.Зінов'єв, Ф. В. Організація праці менеджера [Текст] : практикум / Ф. В. Зінов'єв, В. М. Соченко, О. О. Якушев ; Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь : ФЛП Бражникова Н.А., 2011. - 48 с.

 • Зінов'єв, Ф. В. Організація праці менеджера [Текст] : практикум / Ф. В. Зінов'єв, В. М. Соченко, О. О. Якушев ; Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь : ФЛП Бражникова Н.А., 2011. - 48 с.

 • В практикумі розкрито умови, зміст та оцінку мотивації праці сучасного менеджера. Надається аналіз та розрахунок витрат на утримання менеджера, оцінка рівня організації праці та організаційної культури менеджера. До кожного заняття підібрано додаткову літературу та відповідний глосарій.Аметова, Е. І. Менеджмент [Текст] : практикум для студентів 3 курсу спец. «Маркетинг» ден. форми навч., заочн. форми навч. / Автор-уклад. Е. І. Аметова. – Сімферополь : КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. – 80 с.

 • Аметова, Е. І. Менеджмент [Текст] : практикум для студентів 3 курсу спец. «Маркетинг» ден. форми навч., заочн. форми навч. / Автор-уклад. Е. І. Аметова. – Сімферополь : КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. – 80 с.

 • Цій посібник знайомить студентів з навчальним планом дисципліни «Менеджмент», допоможе в підготовці до семінарських і практичних занять. У практикумі використовуються методики активізації навчання : міні-лекція, семінар-дискусія, кейс-метод та робота в малих групах. Для поглибленого засвоєння матеріалу надається термінологічний словник.Лилик, І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи [Текст] : практикум / І.В. Лилик, О.В. Кудирко. - К. : КНЕУ, 2010. - 371 с.

 • Лилик, І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи [Текст] : практикум / І.В. Лилик, О.В. Кудирко. - К. : КНЕУ, 2010. - 371 с.

 • Практикум складається з двох частин: теоретичної, в якій надано характеристику ринку маркетингових досліджень, і практичної , яка містить 30 кейсів з різних напрямів досліджень 12-ти дослідних компаній. Усі кейси висвітлюють механізм вирішення маркетингових завдань на практиці та спрямовані на те, щоб на конкретних прикладах показати, як саме проводяться дослідження.

 • Видання, доповнюючи підручники з маркетингових досліджень, дає можливість вивчити методики проведення досліджень та ознайомитись з практикою їх застосування на прикладі реальних ситуацій, з якими стикаються маркетингові агенції в Україні.Пінчук, Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 251 с.

 • Пінчук, Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : практикум / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2011. - 251 с.

 • Посібник містить робочу програму та навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу». Навчально-методичне забезпечення включає методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, навчальні завдання до практичних і лабораторних занять, інструктивні матеріали для розв’язання задач на ПЕОМ, терміно-логічний словник та завдання для самостійної роботи студентів. В посібнику наведено завдання та інструкції по роботі з сучасними програмними продуктами : Prime Decisions, 1C Підприємство , Marketing Expert, SPSS, Project Expert та інші.Шустіков, А. А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 224 с.

 • Шустіков, А. А. Фінансова статистика [Текст] : практикум / А. А. Шустіков ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2011. – 224 с.

 • За допомогою цього практикуму студенти мають змогу краще опанувати теоретичний матеріал, оволодіти методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творчо використовувати дані фінансового стану окремих підприємств, робити на їх основі узагальнення і висновки, приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.

 • Розрахований на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти. Буде корисний викладачам та аспірантам економічних вузів.Коваленко, М. А. Міжнародні фінанси [Текст] : практикум: навч. посібник / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с.

 • Коваленко, М. А. Міжнародні фінанси [Текст] : практикум: навч. посібник / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с.

 • Посібник містить матеріали для проведення практичних занять, а також підготовки для іспитів з дисципліни «Міжнародні фінанси» : задачі, кейси, тести, завдання для тренінгів, студентських доповідей, інтелектуальних та ділових ігор. Практикум побудований на основі навчально-методичної програми з дисципліни «Міжнародні фінанси», затвердженої Міністерством освіти і науки України.Манелюк, Ю. М. Сучасні ідейно-політичні течії [Текст] : практикум / Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с.

 • Манелюк, Ю. М. Сучасні ідейно-політичні течії [Текст] : практикум / Ю. М. Манелюк, Н. В. Чубур ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с.

 • Практикум включає термінологічний словник, структуровані схеми і таблиці, плани семінарських занять, теми рефератів і доповідей, завдання та вправи, тести, інтелектуальні тренінги, кросворди та ділові ігри, а також літературу до тем курсу «Сучасні ідейно-політичні течії».Збірник міні-кейсів з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» [Текст] : [Л.О. Савенкова, В.М. Приходько, Л.А. Медвідь та ін.] / за заг. ред.. Л.О. Савенкової, В.М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2009. – 343 с.

 • Збірник міні-кейсів з дисципліни «Комунікативні процеси у навчанні» [Текст] : [Л.О. Савенкова, В.М. Приходько, Л.А. Медвідь та ін.] / за заг. ред.. Л.О. Савенкової, В.М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2009. – 343 с.

 • У збірнику описані особливості використання кейс-методу в педагогічній діяльності та відповідно до розділів курсу «Комунікативні процеси у навчанні» пропонуються спеціально підготовлені кейси та завдання до них. До кожного кейсу підібрана додаткова література та складено глосарій.Список додаткової літератури.

 • 1. Аксьонова, О. В. Методика викладання економічних дисциплін [Текст] : навч. посібник / О. В. Аксьонова ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 708 с.

 • 2. Бутенко, Н. Ю. Педагогічна практика [Текст] : підготовка та реалізація: навч. посібник / Н. Ю. Бутенко, Л. М. Грущенко ; ред. Н. Ю. Бутенко ; Київський нац. економ. університет

 • ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2005. - 184 с.

 • 3. Ковальчук, Г. О. Активізація навчання в економічній освіті [Текст] : навч. посібник / Г. О. Ковальчук. - 2-ге вид., доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 298 с.

 • 4. Комар, В. Ю. Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю / В.Ю. Комар //Інвестиції : практика та досвід. – 2010. - №18. - С.80-82

 • 5. Лиходій, В. Поліпшення технології підготовки економістів / В. Лиходій//Вища школа. - 2011. - N 2 . - С.48-55

 • 6. Модестова, Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури / Т. Модестова // Вища школа. - 2012. - N 2. - С. 80-86.

 • 7. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі [Текст] : навч. посібник / [М. В. Артюшина, О. М. Котикова, О. М. Романова та ін.] ; за ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, О. М. Романової ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 528 с.

 • 8. Романова, Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій [Текст] : монографія / Г. М. Романова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2009. - 252 с.

 • 9. Чикун, Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльности студентів / Н. Чикун // Вища школа. - 2012. - N 7. - С. 47-55Схожі:

Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconНавчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на само-стійній роботі студентів
Практикум навчальне видання, націлене на формування і закріплення вмінь, практичних навиків, навчання способам і методам використання...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconПроектна технологія Проектнi технології як стимул до самостійної роботи учнів
Сутність проектної технології Проектну систему навчання розробили в 20-ті роки XХ ст американський педагог Дж. Дьюї та його послідовник...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconІ. Вступ І. Вступ ІІ. Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя
Технологія розвивального навчання Ігрові технології навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія інтерактивного навчання...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconСамоосвіта вчителя Самоосвіта
Основна форма підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та педагогічного досвіду...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconТехнологія організації групової навчальної діяльності. Комп'ютерно-інформаційна технологія
Здійснення навчально- виховного процесу на засадах особистісно зорієнтованого підходу до навчання й виховання учнів, упровадження...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconРоль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку
У 7 класі під час вивчення теми «Ознаки рівності трикутників» доцільно розв’язувати усні задачі за готовими малюнком з метою відпрацювання...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconДопомагати, полегшувати,сприяти, створювати умови для самостійної роботи. Учитель не інформатор, а організатор самостійної роботи з учнями
Рефлексія пов'язана із самопізнанням суб'єкта, аналізом ним свого внутрішнього стану
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconОпис та презентація досвіду роботи вчителя фізичної культури
...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconДипломна робота «Використання педагогічних програмних засобів на уроках трудового навчання в старшій школі з метою активізації пізнавальної діяльності учнів»
«Використання педагогічних програмних засобів на уроках трудового навчання в старшій школі з метою активізації пізнавальної діяльності...
Практикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів iconТехнологія навчання англійської мови у грі
Гра форма навчання, яка моделює життєві ситуації, явища, процеси, види професійної діяльності

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка