Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України


НазваЛекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ № 5 ТЕМА: ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

 • Зміст і структура політичної культури.

 • Типи, види та функції політич­ної культури.

 • Політична культура сучасної України.

 • Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури


політична культура

 • це якісний бік системи політичних уявлень і політичної поведінки: рівень політичних знань, міра включеності у політичний процес, компетентність і професіоналізм, стан демократії;

 • це не якість і не стан політики, а конкретні політичні феномени, які самі формують механізми політичного життя.Визначення поняття політична культура

 • В. Липинський

 • визначав політичну культуру як включення наукових знань у полі­тичний процес.Рівні політичної культури за М. Кубаєвським

 • 1) гносеологічний кожен громадянин має знання про політичне життя своєї держави, структуру політичних органів;

 • 2) аксіологічний – кожен громадянин позитивно чи негативно оцінює політичне життя своєї країни;

 • 3) практичний – кожен громадянин активно чи пасивно бере участь у політичному житті.елементи змісту поняття "політична культура"

 • свобода, державність, гуманізм, справедливість, бажання захистити незалежність та економічні інтереси своєї держави, формування і збереження державних інституцій, національна ідентичність

Структура політичної культури включає ряд блоків:

 • пізнавальний, нормативно-оцінний, практично-поведінковий та інституційний.

 • Пізнавальний включає політичні уявлення, знання, міфи та політичну ідеологію. Впорядковану систему політичних знань становить політична ідеологія як теоретичне віддзеркалення політичних реалій тією чи іншою політичною силою.

політичні міфи

 • Міфи - це штучно сформовані уявлення про реальні суспільні явища і процеси. Вони сприймаються на віру, як правило не піддаються перевірці й опираються на суспільні авторитети. В політиці міфічними є образи політичних лідерів і партій, політичні цілі та ідеали.Нормативно-оцінний блок елементів політичної культури

 • політичні цінності, ідеали, цілі, принципи, норми, а також ціннісні орієнтації, політичні оцінки, установки, переконання, почуття й емоції.

В практичному житті політична культура постає у вигляді зразків політичної поведінки

 • системи дій, вчинків, ритуалів, засобів політичного впливу. В політичну культуру входить не сама політична діяльність, а характерні способи і форми здійснення тих чи інших дій і політичної поведінки.Функції політичної культуриінституційні цінності

 • принципи побудови й діяльності державних органів та громадсько-політичних формувань, вивірені практикою форми і методи їх діяльності.Політичні символи

 • (герб держави, прапор, гімн, корона короля, гетьманська булава та ін.) - це формалізоване відображення стереотипів політичного життя. Вони мають особливий вплив на емоційну сферу людини, на політичні почуття й настрої.Стереотипи

 • - це стійкі форми сприйняття й оцінки соціальних об'єктів, усталені способи поведінки.Дії, які виконує політична культура

 • формування елементів політичної культури (ідей, ідеалів, норм, символів, стереотипів);

 • трансляція вироблених елементів культури на усі регіони держави, на кожну соціальну групу, на усе суспільство (т. зв. політична соціалізація);

 • функціонування політичної культури;

 • удосконалення системи політичної культури відповідно до нових умов життя.політична культура

 • Термін "політична культура" вперше вжив німецький філософ кінця XVIII ст. Г. Гердер, а в активне застосування його ввів у 1956 р. американський політолог Г. Алмонд. Серед авторів сучасних концепцій політичної культури, С. Верба, Л. Пай, Р. Таккер. В Україні дослідженням політичної культури займаються В. Бебик, М. Головатий, В. Ребкало, О. Рудакевич, А. ЧередниченкоВ. Липинським визначено політичну культуру

 • у "рівновазі" між "політичною творчістю" і "політичною наукою", що забезпечує високу "політичну цінність" провідної верстви нації та всього народу.Типи політичної культури:

 • Патріархальній політичній культурі властиві такі риси: відсутність у людей інтересу до політики, політичної влади та політичних інститутів; невіддільність політичних орієнтацій від релігійних норм; орієнтація членів суспільства на вождів племені, шаманів.

 • Підданська політична культура відзначається певним інтересом соці­альних суб'єктів до функціонування політичної системи. Проте самі суб'єкти не проявляють особливої політичної активності, покладаючи свої надії на органи влади та політичних лідерів.

 • Активістська політична культура характеризується значним інтересом громадян до політичної системи та наслідків її функціонування, активною орієнтацією на особисту участь у політичному процесі.Типи політичної культури

 • Замкнуті орієнтуються на власні уявлення про політичне жит­тя, свої національні традиції та звичаї, і такий тип політичної культури характерніший для країн Сходу.

 • Відкриті політичні культури також зберігають свої традиції, цінності, норми, але проявляють інтерес до інших політичних ідей, моделей політичного устрою.Типи політичної культури

 • консенсусна культура переважають центристські, помірковані сили, опирається на широку центристську коаліцію, яка набирає біля 55% усіх орієнтацій.

 • поляризована — крайні, право- та ліво - радикальні. До центру відноситься лише 25% громадян, у той же час до крайніх - біля 45%.

 • Консенсусні моделі політичної культури властиві англо-американським країнам, а поляризовані — для держав континентальної Європи.Типи політичної культури

 • Елітарна - це культура політичної влади, об'єднань громадян, інших активних учасників політичного процесу.

 • Масова політична культура - це культура підданих чи рядових громадян держави.Типи політичної культуриВиди політичної культури

 • культура депутатської діяльності;

 • культура діяльності об'єднань громадян;

 • електоральна (виборча) культура.Функції політичної культури:

 • 1) реалізація класових і національних інтересів;

 • 2) регулююча - забезпечення ефективності функціонування політичної системи на основі притаманних їй ідеалів, норм, традицій;

 • 3) виховна - формування "політичної людини" на грунті цінностей і норм, які відповідають інтересам певних соціальних класів і груп;

 • 4) прогностична - передбачення можливих варіантів розвитку класів, соціальних верств, націй у певних соціально-політичних ситуаціях.Політична свідомість

 • опосередковане відображення політичного життя, формування, розвиток, задоволення інтересів та потреб політичних суб'єктів, а також сукупність поглядів, оцінок, установок, які відображають політико-владні відносини.Форми виявлення політичної свідомості

Політична свідомість

 • За ознакою суб'єкта політики розрізняють такі її рівні: політична свідомість суспільства; політична свідомість соціальної спільноти (клас, нація, професійна, вікова група); політична свідомість особи.

Література:

 • 1. О.І.Семків. Політологія. Львів 1993

 • 2. І.С.Дзюбка. Політологія. Курс лекцій. Київ 1993

 • 3. В.К.Врублевський, Л.М.Кравчук, А.В.Кудрицький. Політичний словник. Видання четверте виправлене і доповнене

 • 4. А.Колодій. Політологія. Київ 2000Схожі:

Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconЛекція №2 тема: політична система суспільства сутність політичної системи суспільства, її основні риси та функції. Типи політичних систем
Елементи політичної системи суспільства, їх загальна характеристика політична система суспільства
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України icon1. Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві Політична свідомість як відображення політичних відносин у суспільстві
Термін «ксенофобія» походить із грецької мови і означає нав'язливий страх перед чужими; неприязнь, нетерпимість до представників...
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconТ е м а політична культура суспільства

Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconЛекція №3 Тема: політична влада І демократія поняття та риси політичної влади. Суб’єкти та об’єкти політичної влади. Форми та механізм політичної влади
Державна влада вища форма політичної влади, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апарат і володіє монопольним правом...
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconТ е м а суспільно-політичні доктрини сучасного світу
Суспільно-політична доктрина західноєвропейського комунізму (К. Маркс) політична доктрина комунізму (позитивна та негативна)
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України icon1. Політична система. Класифікація політичних систем Політична система. Класифікація політичних систем
Політологічний енциклопедичний словник: Навч посібник для студентів вузів. К.: Генеза, 1997. 400 с
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconТрипільська культура (широко відома також як культура «Кукутені-Трипілля»), археологічна культура часів неоліту та енеоліту; назва походить від с.
«Кукутені-Трипілля»), археологічна культура часів неоліту та енеоліту; назва походить від с. Трипілля на Київщині (у вказаній "розширеній"...
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconПолітична, юридична та інституційна структура проектів ппп – досвід України Вдовенко Юрій
Світовий банк: Програма "Реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в Україні"
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України icon1. Особливості культури епохи Нового часу. Особливості культури епохи Нового часу
Франції в процесі ідеологічного протистояння з абсолютизмом. Саме Франція стає класичною країною Просвітництва, звідси його ідеї...
Лекція №5 тема: політична культура та політична свідомість зміст І структура політичної культури. Типи, види та функції політич­ної культури. Політична культура сучасної України iconКультура як духовне явище Форми і види культури


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка