Види і типи спілкування. Види і типи спілкування


НазваВиди і типи спілкування. Види і типи спілкування
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииВиди і типи спілкування.

 • Види і типи спілкування.

 • Засоби вербальної комунікації.

 • Засоби невербальної комунікації.

 • Поняття про соціальну перцепцію.

 • Механізми перцепції.Залежно від контингенту учасників:

 • Залежно від контингенту учасників:

  • міжіндивідним
  • індивідногруповим
  • міжгруповим
 • За мірою опосередкованості:

  • безпосереднє
  • опосередковане


За тривалістю:

 • За тривалістю:

  • короткочасне
  • тривале
 • За закінченістю:

  • закінчене
  • незакінчене


етикетний тип спілкування - формальний, неглибокий рівень в основному ролевої взаємодії, наприклад: покупці, пасажири, глядачі, болільники тощо;

 • етикетний тип спілкування - формальний, неглибокий рівень в основному ролевої взаємодії, наприклад: покупці, пасажири, глядачі, болільники тощо;

 • діловий тип - спілкування відбувається з приводу виконання тих чи інших соціальних функцій, які сформували групу, наприклад: співробітники, члени навчального, студентського, армійського колективу тощо.товариський, який характеризується становленням ціннісного визнання один одного, наприклад: серед колег, однокласників, товаришів по роботі, навчанню, команді;

 • товариський, який характеризується становленням ціннісного визнання один одного, наприклад: серед колег, однокласників, товаришів по роботі, навчанню, команді;

 • приязний тип — включає дружні стосунки (значна частина дозвілля, вільного часу проводиться разом; характеризується спільністю інтересів, ціннісних орієнтацій, цілей;інтимний тип - формується нова єдність, цілісність; включає кохання, родинні стосунки, стійку тривалу дружбу, перш за все, в сім'ї.

 • інтимний тип - формується нова єдність, цілісність; включає кохання, родинні стосунки, стійку тривалу дружбу, перш за все, в сім'ї.

 • Окремим типом можна виділити і спілкування із самим собою - внутрішні діалоги, мрії, спогади тощо.Зміст спілкування реалізується за допомогою певних засобів – знакових систем.

 • Зміст спілкування реалізується за допомогою певних засобів – знакових систем.

 • За критерієм знакових систем можна виділити вербальне і невербальне спілкування. • До вербальних засобів належать мова й мовлення.Мова - це система словесних знаків. Вона містить у собі слова з їх значеннями і синтаксис - набір правил, за якими будується речення.

 • Мова - це система словесних знаків. Вона містить у собі слова з їх значеннями і синтаксис - набір правил, за якими будується речення.

 • Мова - об'єктивне явище життя суспільства. Вона є одним із виявів національної самосвідомості й культури, духовним надбанням кожного народу.Мовлення - це мовленнєвий процес, мовленнєва діяльність, мова в дії.

 • Мовлення - це мовленнєвий процес, мовленнєва діяльність, мова в дії.

 • Мовлення є явищем психічним. Воно завжди індивідуальне й суб'єктивне, тому що виявляє ставлення індивіда до об'єктивної реальності.Розрізняють зовнішнє (усне і писемне) і внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення, у свою чергу, поділяється на монологічне (розмова однієї людини) і діалогічне (розмова двох людей).

 • Розрізняють зовнішнє (усне і писемне) і внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення, у свою чергу, поділяється на монологічне (розмова однієї людини) і діалогічне (розмова двох людей).

 • Особливим різновидом мовленнєвої діяльності є внутрішнє мовлення, звернене до самого себе.паралінгвістичні (інтонація, паузація, дихання, темп, гучність, тональність тощо);

 • паралінгвістичні (інтонація, паузація, дихання, темп, гучність, тональність тощо);

 • екстралінгвістичні ( стук у двері, сміх, плач, різноманітні шуми);

 • кінетичні (жести, міміка, контакт очей);проксемічні (пози, рухи тілом, просторово-часова організація).

 • проксемічні (пози, рухи тілом, просторово-часова організація).

 • Розташування партнерів обличчям одне до одного символізує повагу до співрозмовника.

 • Дистанція є свідченням офіційності партнерів у спілкуванні або навпаки.Дистанція поділяється на особисту (для спілкування друзів) і соціальну (для офіційного спілкування).

 • Дистанція поділяється на особисту (для спілкування друзів) і соціальну (для офіційного спілкування).

 • Часова організація спілкування також доповнює мовленнєві контакти. Вчасний прихід на зустріч символізує ввічливість до партнера, запізнення ж тлумачиться як неповага;моторні дії, які як засіб невербально-

 • моторні дії, які як засіб невербально-

 • го спілкування спеціально використо -

 • вуються для передачі повідомлень: рухи в балеті, рухи диригента в оркестрі, команди прапорцем у спорті тощо.

 • Це специфічні засоби спілкуван - ня, які використовуються в різних видах професійної діяльності, де без них взаєморозуміння між людьми неможливе;обмін предметами. Передаючи або пересилаючи один одному предмети, люди тим самим повідомляють або нагадують про певні обов'язки, відносини, вчинки, події. Наприклад, вручення подарунків, букетів, кубків, медалей тощо.

 • обмін предметами. Передаючи або пересилаючи один одному предмети, люди тим самим повідомляють або нагадують про певні обов'язки, відносини, вчинки, події. Наприклад, вручення подарунків, букетів, кубків, медалей тощо.Соціальна перцепція – процес сприймання людини людиною.

 • Соціальна перцепція – процес сприймання людини людиною.

 • Синоніми – “сприймання особистості”, “міжособистісне сприймання”.механізми пізнання й розуміння людьми один одного:

 • механізми пізнання й розуміння людьми один одного:

 • ідентифікація - ототожнення себе з іншою людиною або з групою, зразком. Ідентифікація допомагає зрозуміти почуття іншого, його переживання, вчинки;

 • емпатія (з грец. – співпереживання) – особливий механізм сприймання іншої людини,уякому домінує емоційне відображення її наявного внутрішнього світу;механізм оцінки самого себе:

 • механізм оцінки самого себе:

 • рефлексія - усвідомлення людиною того, як вона сприймається партнером по спілкуванню, корекція своєї поведінки відповідно до можливої поведінки іншого. Зрозуміти іншого індивіда на рефлексивному рівні означає усвідомити, як він ставиться до суб'єкта сприймання;механізм, який забезпечує прогнозування поведінки партнера по спілкуванню:

 • механізм, який забезпечує прогнозування поведінки партнера по спілкуванню:

 • каузальна атрибуція – приписування іншому непритаманних йому рис.

 • Це буває за відсутності інформа -

 • ції, яка примушує орієнтуватися на уявлення про “гарну” і “погану” людину.Види спілкування.

 • Види спілкування.

 • Типи спілкування.

 • Засоби вербальної комунікації.

 • Засоби невербальної комунікації.

 • Поняття про соціальну перцепцію.

 • Механізми перцепції.Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009.

 • Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009.

 • Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 • Адміністатору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів / уклад. А.Г.Дербеньова, А.В. Кунцевька. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009.

 • Головаха Е.И. Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

 • Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – 2-е видан. – К.: Політвидав України, 1989.

Схожі:

Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconВиди та типи резистентних бактерій Види та типи резистентних бактерій
Франція 11 США 7 Бразилія 6 Іспанія 5 Великобританія 5 Мексика 4 Нідерланди 3 Корея 3 Південна Африка 3 Швеція 2 Німеччина 2 Австралія...
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconВиди та типи вірусів

Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconСпілкуван-ня І його види план: Категоріальна характеристика спілкування

Види і типи спілкування. Види і типи спілкування icon“Учитель та учень сучасної школи”
Поняття про спілкування, функції спілкування, "стилі спілкування" учителя та учня
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconТема 10. Міжнародні розрахунки Тема 10. Міжнародні розрахунки 10 Міжнародні розрахунки: сутність, види, типи, суб’єкти
Форми міжнародних розрахунків. Види і форми акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconВиди мовленнєвої діяльності: Види мовленнєвої діяльності
Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди...
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconКультура спілкування електронною поштою Підготував Тихонов Віталій Ділове спілкування електронною поштою
Мережевий етикет є невід’ємною складовою спілкування засобами електронної пошти в роботі
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconПедагогічне спілкування як взаємодія Що таке педагогічне спілкування?
Педагогічне спілкування — система соціально-психологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних...
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconРівні спілкування в сестринській справі Типи медичних сестер
Бездоганно виконує механічну частину своїх обов'язків, але не відчуває емпатії у спілкуванні з хворим, не розуміє його потреб. Такі...
Види і типи спілкування. Види і типи спілкування iconПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка