Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 "Витрати". До витрат, що вииникають у зв"язку зі зменшенням активів, належать


НазваІнформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 "Витрати". До витрат, що вииникають у зв"язку зі зменшенням активів, належать
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації • Для визначення фінансового результату лльності аптечного підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати для одержання цих доходів.

 • Про доходи буде прочитана окрема лекція. Читати розділ 6.6

 • У відповідності до п.6 статті 5 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” з метою забезпечення єдиного підходу до складу витрат та порядку їх формування в торговельній діяльності Міністрерством економіки та з питань європейської інтеграції видані „Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності „1. Визначення поняття “Витрати”.

 • Класифікація витрат.

 • Витрати – це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення зобов”язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником). Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. • До витрат, що вииникають у зв”язку зі зменшенням активів, належать:

 • списання матеріалів на виробництво, для ремонту основних фондів, на адманічтративні потреби

 • нарахування зношення (амортизації)

 • списання основних засобів, МШП, нематеріальних активів та інших оборотних активів, що стали непридатними і не використовуються • втрати від знецінення запасів

 • недостача запасів

 • нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованності, що може бути непогашена

 • визнані економічні санкції - сплачені штрафи, пені

 • благодійні внески • Витрати, що збільшують зобов”язання, є нарахування:

 • зарплати, податків, зборів обов»язкових платежів

 • відрахування на обов»язкове та добровільне страхування

 • транспотрних витрат

 • оренди, комунальних послуг, витрат зв”язку, послуг з реклами

 • послуг сторонніх організаій (аудиторських, юридичних, медичних) • Усі витрати підприємства поділяються на:

 • Виробничі витрати.

 • Операційні витрати.

 • Інші витрати діяльності.

 • В свою чергу виробничі витрати (виробнича собівартість продукції, робіт, послуг) ділиться на:

 • Прямі – матеріали, оплата праці, інше.

 • Не прямі (загальновиробничі, накладні витрати) – змінні і постійні. • Витрати операційні поділяються на:

 • Адміністративні (загальногосподарські витрати звітного періоду).

 • Витрати на збут.

 • До групи інших витрат діяльності відносяться:

 • Фінансові витрати.

 • Витрати від участі в капіталі.

 • Надзвичайні витрати.2.Організація обліку і критерії визначення витрат.

 • Критерії передбачають що:

 • Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов”язань.

 • Витратами звітного періоду визначаються або зменшенням активів, або збільшення зобов”язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. • Витрати, які неможливо прямо пов”язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх здійснено.

 • Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.3.Операції, які не визнаються витратами.

 • Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати:

 • Платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами на користь комітета.

 • Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

 • Погашення одержаних позик.

 • Інші зменшення активів чи зільшення зобов”язань, що не відповідають ознакам, властивим витратам.4.Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами.

 • Витрати операційної діяльності за економічним змістом групуються за економічними елементами та статтями витрат. Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за звітний період). • Статті калькуляції характеризують склад використання ресурсів залежно від напрямків діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна). Статті калькуляції показують, як формуються ці витрати з метою їх аналізу та контролю – одні витрати показують за їх видами (елементами), інші – за комплексними статтями (включаючи декілька елементів). При цьому один економічний елемент може бути присутнім у декількох статтях калькуляції. • За ступенем реагування на зміну обсягів діяльності витрати поділяються на умовно-постійні та змінні. До умовно-постійних відносяться такі витрати, розмір яких не змінюється внаслідок зміни обсягів товарообігу. До постійних належать витрати, які пов”язані з управлінням діяльності підприємства. • До змінних витрат належать витрати підприємств на сировину, технологічне паливо та енергію, оплату праці персоналу та відповідні суми відрахувань на соціальні заходи. • За періодами витрати поділяються на витрати поточного періоду та витрати майбутнього періодів. Витрати поточного періоду – це витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати, які належать до того періоду, у якому вони здійснені. Витрати майбутніх періодів – це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів. • За ступенем однорідності витрати поділяються на прості (одноелементні) та комплексні. Прості витрати мають однорідний зміст, тобто складаються з одного елементу витрат, наприклад, заробітна плата або амортизаційні відрахування. До складу комплексних витрат включають елементи з різною економічною природою, наприклад, витрати на зберігання, підсортировку5.Номенклатура статей витрат діяльності аптечного підприємства.

 • Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

 • Матеріальні витрати.

 • Витрати на оплату праці.

 • Відрахування на соціальні заходи.

 • Амортизація. • До складу “Матеріальні витрати” включають вартість витрачених в процесі операційної діяльності:

 • Матеріалів та комплектуючих виробів, що використані для виробництва, торгівлі.

 • Витрат некапітального характеру, пов”язаних із забезпеченням нормальних умов праці та додержанням правил ТБ праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог.

 • Реактивів, посуду, приладів і матеріалів для проведення аналізу. • Паливно-мастильних матеріалів.

 • Будівельних матеріалів для проведеня поточного ремонту.

 • Тара і тарні матеріали.

 • Вартість ЛЗ відібраних на аналіз.

 • МШП.

 • Послуги КАЛ. • До складу елементу “Витрати на оплату праці” включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, заохочувальні і компенсаційні виплати. До витрат на виплату основної заробітної плати належать:

 • Заробітна плата, яка нарахована за виконану роботу (відпрацьований час).

 • До витрат на виплату додаткової заробітної плати належать:

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів.

 • Премії за виробничі результати. • Гарантійні та компенсаційні виплати.

 • Оплата відпусток.

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством, включають такі їх види:

 • За кваліфікаційну категорію.

 • Бригадиром (зав. відділом). • Персональні надбавки.

 • За високі досягнення в праці.

 • Суміщення професій, розширення зон обслуговування.

 • За роботу у важких, шкідливих умовах в нічний час.

 • За знання іноземної мови.

 • За керівництво виробничою практикою. • Мінімальні розміри доплат і надбавок встановлені Кодексом законів про працю України і носять обов”язковий характер.

 • Премії та заохочення включають такі їх види:

 • За виконання і перевиконання виробничих завдань.

 • За підвищення продуктивності прваці.

 • Винагороди за вислугу років. • Матеріальна винагорода.

 • Одноразові заохочення.

 • Оплата відпусток:

 • Щорічні основні і додаткові.

 • Навчальні відпустки та інш. • До суми наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівником відносять доплату додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, у тому числі жінкам, працівникам, які виходять на пенсію; оплату за навчання в навчальних закладах дітей працівників; вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок. • До складу елементу “Відрахування на соціальні заходи включають:

 • Відрахування на обов”язкове державне пенсійне страхування.

 • Соціальне страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 • Соціальне страхування на випадок безробіття .

 • Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професйного захворювання, які спричинили втрату працездвтності • відрахування на індивідуальне стоахування пепсрсоналу підприємства

 • оплвтв перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми , не пов”язаної з нещасним випадком

 • медичне страхування

 • 32% вiд об’єкта оподаткування - фактичних витрат на оплату працi працiв-никiв, вкоючаючи витрати на виплату основної i додаткової заробiтної плати иа iнших заохочувальних та комерцiйних виплат, в т.ч. в натуральнiй формi. Платниками цього збору 32% є:

 • суб’єкти пiдприєминицької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, їхнi ою’єднання, а також фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi викорристовують працю найманих робiтгникiв. • фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємсницької дiяльностi , якi не використовують працю найманих працiвникiв, а також iншi особи, якi пов’язанi дiяльнiстю , пов’язангою з отриманням доходу.

 • 4% - вiд об’єкта оподаткування для працюючих на пiдприємствах i за станом 32% вiд об’єкта оподаткування для iнших працiвникiв того ж пiдприємства

 • 4% - вiд об’єкта оподаткування для всiх працiвникiв всеукраїнських громадських органiзацiй, де кiлькiсть iнвалiдiв становить не менше 50% загальної кiлькостi працюючих. • Елемент «Амортизацiя»

 • Для узагальнення iнформацiї про суму нарахованої амортизацiї основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв призначено ра-хунок 83 Амортизацiя. На дебетi рахунка 83 вiдображається сума нарахованих амортизацiйних вiдрахувань, на кредитi - списання на рахунок 23 Виробництво суми амортизацiйних вiдрахувань, якi прямо включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, до затрат допомiжних виробництв. • Елемент «Iншi операцiйнi витрати»

 • До iнших операцiйних витрат включаються:

 • вартiсть робiт, послуг стороннiх пiдприємств

 • сума податкiв, зборiв, крiм податкiв на прибуток

 • втрати вiд курсових рiзниць,псування цiнностей, списання та уцiнки активiв

 • суми фiнансових санкцiй • Вартість послуг сторонніх підприємств.

 • Рекламні заходи.

 • Оренда ремонт.

 • Література.

 • Охорона праці та ін.6.Номенклатура статей витрат звичайної та надзвичайної діяльності аптечних підприємств.

 • Статті групуються за 8 видами витрат діяльності:

 • 1. Собівартість реалізованих товарів – це первинна вартість товарів, що вибули. При продажі продукції найчастіше використовують оцінку за методом ціни продажу. Оцінка за методом ціни-продажу заснована на застосуванні підприємствами відсотка торговельної націнки на товари. • Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і закупівельною. Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група. В одну групу об”єднують товари з приблизно однаковим рівнем торговельної оцінки. • До первинної вартості (собівартості) придбаних товарів включають витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків, транспортування та інші витрати, пов”язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до продажу. Важливо при зовнішньо-економічній діяльності.Друга стаття “Адміністративні витрати” включає:

 • Витрати на оплату праці адміністративно-управлінському персоналу.

 • Відрахування на соціальні заходи.

 • Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематерівальних активів, що забезпечують адміністративні потреби. • Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів малоцінних, швидкозношувальних предметів, що забезпечують адміністративні потреби.

 • Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби.

 • Витрати на страхування майна.

 • Податки, збори та інші обов”язкві платежі. • Стаття 3 “Витрати на збут” (вони входять до складу витрат операційної діяльності).

 • Для аптечного складу:

 • Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут продукції за всіма чинниками заробітної плати).

 • Відрахування на соціальні заходи -обов”язкове пенсійне страхування, внески у фонди

 • Витрати на оренду основних засобів, що забезпечують збут продукці плата за оренду. • Витрати на утримання основних засобів палення, освітлення, водоростачання, каналізація, дезинфекція, вартість електроенергії, протипопожежні заходи, охорона,

 • Амортизація основних засобів – амортизація основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

 • Витрати на зберігання, пакування – пакувальні матеріали (коробки, вата, шпагат, фанера, ), підсортировку, оброблення, пакування і фасування, витрати на утримання холодильного обладнання, дезінфекцію • Витрати на транспортування - витрати на видання послуг сторонніх організвцій, перевезення власним транспортом

 • витрати на проведення маркетингових заходів – маркетингові дослідження ринку, оформлення вітрин, виставок-продаж, рекламних проспектів, оформлення світлової реклами тощо..

 • Витрати на тару - ремонт тари, перевезення, навантаження і розвантаження тари, очищення, списання .

 • Податки і збори - експортне мито, податок на реклаиуСтаття “Інші операційні витрати” включає:

 • Стаття “Інші операційні витрати” включає:

 • Витрати на дослідження та розробки – на винахідництво та раціоналізацію.

 • Собівартість реалізованих товарів – відносять облікову вартість реалізованих виробничих запасів –витрати на збут виробничих запасів.

 • .

 • Сумнівні та безнадійні борги - безнадійну дебіторську заборгованість та відрахування до резурву сумнівниз боргів.

 • Витрати від знецінення запасів – втрати від знецінення запасів, щ втратили свою первісну цінність за час екпонування на вітринах .

 • Нестачі і витрати від псування цінностей – втрата товарів аід час перевезення, втрата від бою, втрата у відділах, втрати від псування.

 • Визнані штрафи, пені, неустойки – визнанні економічні санкції за невиконання чинних норм актів – правил торгівлі, умов договорів • Стаття 5 “Витрати фінансової діяльності” включають відсотки за кредит.

 • Стаття 7 “Інші витрати звичайної діяльності” включають:

 • Собівартість реалізованих необоротних активів.

 • Собівартість реалізованих майнових комплексів.

 • Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів. • Стаття 8 “Надзвичайні витрати” включає:

 • Втрати від стихійного лиха.

 • Збитки від техногенних катастроф і аварій.

 • Інші збитки від надзвичайних подій.6.Облік виробничих витрат на формування собівартості продукції.

 • Виробництво (аптечне) продукції пов”язано з певними витратами, які мають назву “Виробничі”. Виробничі витрати поділяються на прямі та загальновиробничі (накладні) витрати. До прямих витрат належать:

 • Прямі матеріальні витрати (вартість сировини, матеріалів, які є основою продукції, що виробляється).

 • Прямі витрати на оплату праці (зайнятих у виробництві).

 • Інші відрахування на соціальні цілі. • До загальновиробничих (накладних) витрат відносяться:

 • Виплати на управління виробництвом (оплата керівництву і т.д.).

 • Амортизація основних засобів.

 • Утримання, експлуатація та ремонт основних засобів.

 • Вдосконалення технології.

 • Опалення, освітлення, водопостачання, утримання виробничих приміщень.

 • Охорону праці і ТБ, навкілля. • Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До постійних належать: витрати на обслуговування та управління виробництвом, що залишаються незмінними. До змінних витрат належать: витрати на обслуговування, які змінюються прямо-пропорційно змінам обсягу діяльності.

 • До виробничої собівартості продукції (послуг, робіт) включають:

 • Прямі виробничі витрати.

 • Прямі витрати на оплату праці.Схожі:

Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconІнформації про витрати підприємства та їх розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 "Витрати". До витрат, що виникають у зв"язку зі зменшенням активів, належать
Витрати це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення зобов язань, які призводять...
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconЗвіт про прибутки та збитки. Звіт про прибутки та збитки організований за функціональними сферами. Переваги Розподілення операційних витрат у фінансовій звітності та обліку витрат з обігу відрізняється
За допомогою методу обліку витрат за обігом можна створити звіт про прибутки та збитки. Звіт про прибутки та збитки організований...
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconВідповідальність транспортних відділів Визначення вартості перевезень
Витрати на перевезення та зберігання Витрати капіталу Витрати на зберігання Витрати на застарілість, псування й втрати
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconЗвіт про прибутки та збитки. Звіт про прибутки та збитки організований за функціональними сферами. Переваги Розподілення операційних витрат у фінансовій звітності та обліку витрат за обігом відрізняється
За допомогою методу обліку витрат за обігом можна створити звіт про прибутки та збитки. Звіт про прибутки та збитки організований...
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconСутнісна характеристика витрат
«Управління витратами» вивчає процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня...
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconНавчитися обчислювати витрати на виробництво та собівартість одиниці продукції; навчитися обчислювати витрати на виробництво та собівартість одиниці продукції
«витрати плюс» та обчислення валового доходу і прибутку підприємця; визначення постійних та змінних витрат виробництва
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconІнформації про витрати бюджетних коштів на відомчі видання Отримання інформації про витрати бюджетних коштів на відомчі видання Міністерство надзвичайних ситуацій Отримання документів щодо реєстрації баз персональних даних
У судовому рішенні звужене тлумачення розпорядника інформації та не застосований трискладовий тест
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconЗакон "Про фінансовий лізинг": спеціальний закон про фін лізинг. Нп(С)бо 14 "Оренда": встановлює правила ведення бухгалтерського обліку операцій лізингу та їх відображення у фінансовій звітності
...
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconПерехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко
Наголос на регламентації бухгалтерського обліку (а не на регламентації складання і подачі фінансової звітності, хоча фінансову звітність...
Інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\". До витрат, що вииникають у зв\"язку зі зменшенням активів, належать iconАналіз мінімізації витрат (найменші витрати при еквівалентній ефективності); аналіз мінімізації витрат (найменші витрати при еквівалентній ефективності)
Фактична вартість лікування хворого з ішемічною хворобою серця протягом 1 дня на I рівні надання медичної допомоги (дільнична лікарня)...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка