Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила


НазваСобівартість у бухгалтерському обліку Основні правила
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипКодекс


Собівартість у бухгалтерському обліку

 • Основні правила


П.44.1 ст.44 Податкового кодексу

 • Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.П.44.2 ст.44 Податкового кодексу

 • Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.Організація бухгалтерського обліку

 • Ст.1 Закону про бухгалтерський облік

 • бухгалтерський облік

 • внутрішньогосподарський (управлінський) облік

 • Ст.8 Закону про бухгалтерський облік

 • 5. Підприємство самостійно:

 • визначає облікову політику підприємства;

 • обирає форму бухгалтерського обліку;

 • розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) облікуВитрати у бухгалтерському обліку

 • П.3 ПБО-1

 • Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

 • У ПКУ – визначення витрат (пп.14.1.27 ст.14): перша частина ­ Закон про прибуток, друга – ПБО-1Загальна класифікація витрат

 • За способами віднесення на виробничу собівартість*:

 • прямі (визначення - п.4 ПБО-16);

 • непрямі.

 • За відношенням до процесу виробництва:

 • основні;

 • накладні.

 • За видами*:

 • за економічними елементами (визначення – п.4 ПБО-16);

 • за статтями витрат (калькулювання собівартості).

 • Для цілей складання фінансової звітності:

 • на продукт;

 • на період.

 • За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат*:

 • постійні;

 • змінні.

 • За однорідністю:

 • одноелементні;

 • комплексні.Прямі витрати

 • Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.Об`єкт калькулювання

 • П.4 ПБО-16

 • Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

 • Виробничій заказ (виріб, деталь, умовна одиниця, вузол)

 • Виріб (група однорідних виробів, комплект, артикул, деталь, марка)

 • Продукт (кг, т, тис. кг, штука, метр, кв. м, куб. м, літри)

 • Об`єкт (у т. ч. етап)

 • Типова послуга

 • Об`єм робіт (т/км, куб. м)

 • ІншіМетоды калькулирования

 • Попередельный метод

 • Где используется: В массовых производствах с последовательной переработкой сырья и материалов (нефтепереработка, металлургия, химическая, текстильная промышленность и др.), которая осуществляется в несколько стадий (фаз, переделов).

 • Ключевые понятия Передел - совокупность технологических операций, в результате которых сырье и материалы превращаются в полуфабрикаты или готовую продукцию. Полуфабрикат - промежуточное звено в цепочке от материалов до готовой продукции.Методы калькулирования

 • Позаказный метод

 • Где используется: Индивидуальное и мелкосерийное производство сложных изделий (судостроение, машиностроение).

 • Ключевые понятия Заказ - документально оформленное (бланк заказа) распоряжение на выполнение производственного заказа.Позамовний метод калькулювання собівартостіМетоды калькулирования

 • Нормативный метод

 • Где используется: В отраслях обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством разнообразной и сложной продукции (машиностроение, металлообработка, швейное, обувное, мебельное производство и другие).

 • Ключевые понятия Норма - минимальные затраты, необходимые для производства продукции заданного качества. Норма - научно-обоснованный показатель, выражающий меру затрат труда, времени, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для производства того или иного изделия.

 • Норматив - норма, характеризующая расчетную потребность в натуральной или стоимостной форме; выраженная в абсолютных или относительных показателях. Норматив товарных запасов - оптимальный размер товарных запасов, обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат. Нормативная калькуляция - величина затрат, которую предприятие израсходует на единицу выпускаемой продукции с учетом норм и нормативов в постатейном разрезе.

За економічними елементами

 • Матеріальні витрати (рах.80)

 • Витрати сировини й матеріалів

 • Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

 • Витрати палива й енергії

 • Витрати тари й тарних матеріалів

 • Витрати будівельних матеріалів

 • Витрати запасних частин

 • Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

 • Витрати товарів

 • Інші матеріальні витрати

 • Витрати на оплату праці (рах.81)

 • Виплати за окладами й тарифами

 • Премії та заохочення

 • Компенсаційні виплати

 • Оплата відпусток

 • Оплата іншого невідпрацьованого часу

 • Інші витрати на оплату праці

 • Відрахування на соціальні заходи (рах.82)

 • Амортизація (рах.83)

 • Амортизація основних засобів

 • Амортизація інших необоротних матеріальних активів

 • Амортизація нематеріальних активів

 • Інші операційні витрати (рах.84)Типова номенклатура статей калькуляції собівартості

 • Сировина та матеріали;

 • Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати;

 • Зворотні відходи (віднімаються);

 • Паливо та енергія на технологічні цілі;

 • Основна заробітна плата виробничих робітників;

 • Додаткова заробітна плата виробничих робітників;

 • Відрахування на соціальне страхування;

 • Супутня продукція (віднімається);

 • Загальновиробничі витрати:

 • витрати на підготовку і освоєння виробництва;

 • витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

 • цехові витрати;

 • Втрати від браку;

 • Інші виробничі витрати;

 • Разом виробнича собівартість.

 • Адміністративні витрати;

 • Витрати на збут;

 • Всього повна собівартістьЗмінні та постійні витратиКласифікація витрат за ПБО и НКУСобівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витратиПриклад загальновиробничих витрат (зарплата начальника ремонтного цеху, 2 рівня)Розподіл загальновиробничих витратПриклади баз розподілу ЗВВРозподіл загальновиробничих витрат

 • Пример. 

 • Два изделия ­ А и Б. База распределения – машино-часы.

 • Нормальная мощность ­ 10000 машино-часов.

 • Планируемые постоянные ОПР – 20000 грн.

 • Ставка распределения постоянных ОПР при нормальной мощности:

 • 2 грн./машино-час (20000 грн. : 10000 машино-часов).

 • Фактически:

 • А – 6000 машино-часов; Переменные ОПР – 48000 грн.

 • Б – 2000 машино-часов Постоянные ОПР – 20100 грн.

 • Итого – 8000 машино-часов. Итого: 68100 грн.Продовження прикладу

 • Ставка распределения переменных ОПР (по фактической мощности)-

 • 6 грн./машино-час (48000 грн. : 8000 машино-час)

 • В производственную себестоимость:

 • А – 36000 грн. (6 грн. / машино-час х 6000 машино-часов) Б – 12000 грн. (6 грн./ машино-час х 2000 машино-часов)

 • Ставка распределения постоянных ОПР (по нормальной мощности) -

 • 2 грн./машино-час

 • В производственную себестоимость продукции:

 • А - 12000 грн. (2 грн./ машино-час х 6000 машино-часов)

 • Б - 4000 грн. (2 грн. / машино-час х 2000 машино-часов) Итого 16000 грн.

 • Нераспределенные ОПР – 4100 грн. (20100 грн. – 16000 грн.)Формування собівартості у бухгалтерському облікуМетоди оцінки вибуття запасів

 • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

 • середньозваженої собівартості;

 • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

 • нормативних затрат;

 • ціни продажу.Оцінка по середньозваженої собівартості

 • по середньозваженої собівартості на кінець періоду (помісячно);

 • по середньозваженої собівартості на дату операціїОцінка на кінець періоду

 • Проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасівОцінка на дату операції

 • Проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції з їх вибуття.Оцінка за методом нормативних витрат

 • Доведення до фактичної собівартості на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною:

 • Дт 26 Кт 23

 • Дт 901 Кт 26Новий варіант калькулювання фактичної собівартості

 • Наказ МФУ від 18.03.2011 р. № 372Облікова політика

 • Закон про бухгалтерський облік

 • облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

 • ПБО-6

 • облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодамиАналіз маржинального доходу

 • Маржинальний дохід =

 • обсяг реалізації – змінні витрати

 • Приклад. Товар: купівля – 5 грн.; продаж - 9 грн. За місто – 2000 грн.

 • Маржинальний дохід на шт.: 9 грн. – 5 грн. =

 • 4 грн.

 • Критична точка = постійні витрати : маржинальний дохід на шт. = 2000 грн. : 4 грн. = 500 шт.Приклад. Підприємство виготовляє три види продукції A, B і C і має певний результат діяльності за звітний періодПродовження прикладуМалі підприємства (ПБО-25 у редакції наказу від 24.01.2011 р. № 25, Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України 15.06.11 р. № 720).Спасибо за внимание!Схожі:

Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconОблiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
Для відображення в бухгалтерському обліку різних операцій з основними засобами використовують такі оцінки їх вартості
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconОсновні правила Основні правила
Вооз «Психічне здоров’я І психосоціальний розвиток дітей» сказано, що порушення психічного здоров’я зв’язані як з соматичними захворюваннями...
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconСформулювати основні правила виживання в екстремальній ситуації; сформулювати основні правила виживання в екстремальній ситуації
Бережи людську сутність. Будь людиною "Людину, яка не здається, перемогти не можна"
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconНавчитися обчислювати витрати на виробництво та собівартість одиниці продукції; навчитися обчислювати витрати на виробництво та собівартість одиниці продукції
«витрати плюс» та обчислення валового доходу і прибутку підприємця; визначення постійних та змінних витрат виробництва
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconУроку: " Інвентаризація в бухгалтерському обліку. Порядок проведення інвентаризації. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів ". Мета уроку: а навчальна
Порядок проведення інвентаризації. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconПравила проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Основні принципи побудови тесту з предмета аналіз програми зно з предмета
Правила проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Основні принципи побудови тесту з предмета
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconЗвіт про стан корпоративного управління для лістингових компаній Гнучкість, національні традиції Пропозиції щодо внесення змін до директив з бухгалтерського обліку
Модифікації (справедлива вартість, модернізація) та спеціальні галузеві правила (банки, страхові компанії)
Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconСобівартість соломи: Собівартість соломи

Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconНавчальний елемент Основні правила друкування текстового матеріалу

Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії
Конвенція про права дитини Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України Загальні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка