Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи


НазваВідділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Відділ освіти Хмельницької РДА райметодкабінет

 • Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи

 • О.Солоцька

 • зав РМК

 • 2011 р.


Науково-дослідна діяльність педагогічних працівників у системі науково- методичної роботи включає:

 • Науково-дослідна діяльність педагогічних працівників у системі науково- методичної роботи включає:

 • спеціально науково організовані дослідження або спостереження актуальних педагогічних явищ у визначених умовах;

 • творчий процес узагальнення одержаних результатів та оформлення науково обгрунтованих висновків щодо покращення педагогічної практики.Види науково-практичного експерименту

 • За формами і умовами проведення педагогічного експерименту можна виокремити два його види — лабораторний і природний

 • За способами досягнення мети — прямий і модельний.Види експериментів

 • Лабораторний експеримент відіграє допоміжну роль (хоча в умовах методичних кабінетів може мати самостійний характер) і проводиться здебільшого для підготовки природного експерименту з метою попередньо перевірити розроблену методику чи уточнити, поглибити деякі дані, здобуті за допомогою природного експерименту. При цьому проблему вивчають на рівні класів, шкіл або методичного кабінету.

 • Природний експеримент проводиться в умовах звичайного педагогічного середовища і для учнів або учасників системи методичної роботи нічим не відрізняється. Відмінність таких уроків або інших занять у тому, що контролюються їх результати на основі порівняння результатів, одержаних завдяки різним підходам.Види експериментів

 • прямий експеримент ( досліджується безпосередньо об'єкт або предмет)

 • модельний експеримент (досліджується спеціально розроблена модель або проект)Напрямками досліджень педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи

 • сучасні психолого-педагогічні теорії і проблеми технологізації;

 • інновації у змісті, формах та технологіях навчання;

 • науково-методичне, програмове та інформаційне забезпечення викладання шкільних дисциплін;

 • якість освіти та її моніторинг;

 • -суб'єкт-суб'єктні стосунки в процесі навчання і виховання, діалог у педагогічній дальності;

 • навчання дорослих проблемам впровадження андрагонічних ідей;

 • творча самореалізація педагогічного працівника у професійній діяльності;

 • професійний розвиток педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи; розвиток ключових компетенцій;

 • обдаровані діти, проблеми визначення обдарованості та робота з ними тощо.Тема і проблема наукового дослідження

 • Організація науково-дослідної роботи починається з визначання та обґрунтування педагогічних проблемних тем та їх пріоритетів. Такий інформаційний банк поповнюється постійно, передусім у процесі моніторингу і діагностичної діяльності. Все це - так званий попередній етап.

 • Тема наукового дослідження тлумачиться як предмет, основний зміст певної розповіді, виклад тощо

 • Проблема - це складне питання, завдання, яке вимагає розв'язання, дослідження і, як правило, не має однозначної відповіді.педагогічна проблемна тема

 • така тема, в якій є протиріччя між існуючою конкретною практикою та вимогами до неї, що висуваються розвитком сучасної освіти та досягненнями психолого-педагогічної науки.

 • Вимоги до педагогічної проблемної теми: актуальність, потреби практики, прогнозованість віддачі, технологічні можливості та доступність для дослідження.Етапи організації науково-дослідної роботи:

 • 1) розробка програми дослідження, в якій визначаються: об'єкт та предмет дослідження, мета та основні завдання, робоча гіпотеза. Ця програма дослідження для нескладних тем, як правило, спрощується.

 • 2)організаційне і науково- методичне забезпечення, яке передбачає створення, при потребі, моделі, активу дослідження (творчі групи, творча лабораторія, експериментальні та контрольні групи, розробка необхідних анкет, схем, пам'яток та інше; консультація з теми у науковців, робота з пілотними кадрами тощо);вивчення та аналіз необхідної психолого-педагогічної літератури і стану практики, в тому числі педагогічного досвіду

 • 3)проведення основного етапу дослідження, експерименту;

 • статистичне опрацюнання одержаних результатів, їх аналіз та обґрунтоване пояснення;формулювання висновків;

 • 4)літературне оформлення результатів дослідження: методичні рекомендації або розробка системи занять, посібника, статті тощо;

 • 5)використання результатів дослідження у процесі методичної роботи, тобто впровадження їх в практику

 • 6)Завершується наукове дослідження підсумковим заходом, наприклад, педагогічними читаннями, конференцією, семінаром тощо.Орієнтовна логічно-структурна модель роботи методичного кабінету над науково-методичною проблемною темою

  • 1).Інформаційний банк методкабінету. Вибір пріоритетних науково- педагогічних тем та їх аналіз.
  • 2).Обгрунтований вибір теми для системи науково-методичної роботи, визначення цілей та завдань науково-дослідної роботи, стан у практиці; умови реалізації.
  • 3)Відображення у плані роботи методкабінету, загальноосвітнього навчального закладу, плані самоосвіти педагогічного працівника.
  • 4). Організаційне та науково-методичне забезпечення:
  • теоретична підготовка колективу; налагодження творчих зв'язків; розробка необхідних матеріалів, в тому числі програми та моделі; створення творчої групи, творчої лабораторії або експериментально-дослідної групи; позитивний досвід: вивчення, науково-методична підтримка.
 • 5).Цілеспрямована науково-дослідна робота над науково-педагогічною темою в системі «район - навчальний заклад - педагогічний працівник». Наукове дослідження процесів, пов'язаних з роботою над педагогічною проблемною темою. Відбір типових даних.

 • 6).Узагальнення та пропаганда позитивного досвіду, пов'язаного з педагогічною проблемною темою.

 • 7).Контроль за процесом та результатами експерименту, корекція.

 • 8).Кінець річного циклу: прийняття рішення щодо продовження чи завершення цілеспрямованої роботи над науково-педагогічною темою. Критичне осмислення проведеної роботи. Статистична обробка даних, обгрунтування та пояснення результатів, оформлення висновків.

 • 9).Оформлення результатів: досвід, методичні рекомендації, посібники, підготовка до науково-практичної конференції з науково-педагогічної теми, педагогічних читань тощо. Оцінювання результатів роботи над проблемною темою: позитивне, недоліки та їх причини.1).Її інтегруючим ядром є педагогічна проблемна тема, до якої висувається ряд вимог.

   • 1).Її інтегруючим ядром є педагогічна проблемна тема, до якої висувається ряд вимог.
   • 2).Науково-дослідна діяльність педагогічних працівників (колективна, групова, індивідуальна) здійснюється поетапно з дотриманням певних умов і потребує науково- методичного забезпечення.
   • 3).Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи має переважно прикладний характер.
   • 4).Розглянуті проблеми науково дослідної діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи є базовим орієнтиром для її розширення.
   • 5).Загальне керівництво науково - дослідною роботою педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи школи здійснює заступник, в районі – завідувач РМК.


Оформлення власного дослідження

 • Тема дослідження: «Активізація творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників в системі методичної роботи.».

 • Коротке обгрунтування актуальності теми дослідження та стан в теорії і практиці. Бажана критична оцінка.

 • Мета дослідження: Розробити і обґрунтувати модель творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників в системі методичної роботи та умов її ефективного використання.

 • Об'єкт дослідження: Система методичної роботи з педагогічними працівниками.

 • Предмет дослідження: Творчо-пошукова діяльність педагогічних працівників в системі методичної роботи.Гіпотеза дослідження: Результативність системи методичної роботи буде значно вищою, якщо активізувати творчо-пошукову діяльність педагогічних працівників. Цього можна досягти за допомогою науково-обґрунтованих педагогічних засобів та умов їх використання.

 • Гіпотеза дослідження: Результативність системи методичної роботи буде значно вищою, якщо активізувати творчо-пошукову діяльність педагогічних працівників. Цього можна досягти за допомогою науково-обґрунтованих педагогічних засобів та умов їх використання.

 • Завдання дослідження:

  • Вивчити та проаналізувати: стан результативності науково-методичної роботи; практику активізації творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників; психолого-педагогічну та методичну літературу.
  • Розробити і обґрунтувати модель творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи.
  • Провести апробацію моделі творчо-пошукової діяльності педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи та дослідити умови її результативності.


Методи дослідження:

 • Методи дослідження:

 • Теоретичний аналіз літературних джерел, дисертаційних досліджень нормативних документів з теми дослідження та їх критичне оцінювання; загальнонаукові методи: моделювання та прогнозування, педагогічний експеримент, порівняння та узагальнення тощо; емпіричні методи: усне та письмове опитування, педагогічне спостереження, оцінювання за рейтингом, тестування тощо; методи математично-статистичної обробки даних.

 • База дослідження: методичний кабінет, творчі групи, творчі лабораторії.

 • Етапи дослідження.

 • Результати дослідження: форми, практика застосування.Схожі:

Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconЗавідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Передовий педагогічний досвід в структурі інноваційних процесів
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconРівні організації кад різновиди кад комплексне вивчення стану роботи районних (міських) відділів (управлінь) освіти
Комплексне вивчення стану роботи відділів (управлінь) освіти відділ освіти Балаклійської рда, відділ освіти Зміївської рда, відділ...
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconРайонні (міські) відділи освіти, що підлягали тематичному вивченню Відділ освіти Барвінківської райдержадміністрації
Барвінківської рда та відділ освіти Близнюківської рда); порушуються терміни проведення повторних інструктажів з охорони праці (відділ...
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти Київської районної в м. Донецьку ради Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Донецької міської ради донецької області Шкільний методичний кабінет
Зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами за напрямком «Роль шмо у підвищенні професійного рівня вчителя»
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №41 та №42 ): діяльність методичних об'єднань
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconПрезентація книги С. Сурмач “Я, Віра… Вінок сонетів” Розроблено: Багрій М. Г., методист методичного кабінету відділу освіти управління освіти, молоді та спорту крда
Відділ освіти управління освіти, молоді та спорту Красногвардійської рда відділ культури Красногвардійської рда
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconУправління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації Районний науково-методичний центр
Організація науково-експериментальної роботи у закладах освіти Голосіївського району міста Києва
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconНауково-методична робота з педагогічними кадрами
Кожен заклад ставить свої цілі в залежності від прогнозованих результатів, що визначені ним. Але існує основна (загальна) група завдань,...
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconІ. Науково-методичний модуль
Модернізація змісту методичної роботи у контексті положень Національної стратегії розвитку освіти України на 2011-2021роки
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи iconЗдійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи: Здійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка