Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області


НазваНвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів № 34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – ДЮЦ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 • Методична робота


Проблема над якою працює школа-ліцей:

 • «Удосконалення уроку шляхом особистісно зорієнтованої системи навчання і виховання в умовах закладу нового типу»В результаті роботи над проблемою очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті.

 • В результаті роботи над проблемою очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті.Педагогічний колектив школи, вирішуючи проблеми реформування та інноваційного розвитку середньої освіти в своєму навчальному закладі, здійснює особистісно зорієнтований підхід до навчання та виховання учнів. Школа-ліцей виконує соціальне замовлення особистості учня – навчити жити в суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечливих і позначених цінностей, визначити своє життєве кредо. Школа-ліцей виховує життєво-адаптованого учня, який здатен відповідати не тільки за себе, але й за оточуючих, бути справжнім патріотом, громадянином своєї держави.

 • Педагогічний колектив школи, вирішуючи проблеми реформування та інноваційного розвитку середньої освіти в своєму навчальному закладі, здійснює особистісно зорієнтований підхід до навчання та виховання учнів. Школа-ліцей виконує соціальне замовлення особистості учня – навчити жити в суспільстві з ринковою економікою, вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечливих і позначених цінностей, визначити своє життєве кредо. Школа-ліцей виховує життєво-адаптованого учня, який здатен відповідати не тільки за себе, але й за оточуючих, бути справжнім патріотом, громадянином своєї держави.Методична робота школи-ліцею

 • Методична робота школи-ліцею

 • направлена на виконання цілей і завдань, які стоять перед закладом.Основним стратегічним завданням школи-ліцею є надання якісної освіти учням та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання.З метою практичної реалізації стратегічного завдання педагогічний колектив школи-ліцею розв’язує такі задачі: - різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей; - формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб учнів; - збереження і зміцнення морального, духовного, фізичного і психічного здоров’я вихованців; - виховання школяра, як громадянина України, національно-свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях; • становлення в учнів цілісного наукового світогляду;

 • формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

 • - виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.Щоб здійснити вказані задачі, необхідно: - створювати творчу атмосферу в колективі, спрямовувати педагогів на роботу з інноваційного розвитку педагогічної системи школи-ліцею; - підвищувати професійний рівень педагогів, підготувати до роботи в умовах високої інформатизації освітнього процесу, орієнтувати на підвищення питомої ваги самостійної та пошукової роботи учнів на уроці; - зберігати та підтримувати психологічне здоров’я педагогів; - удосконалювати фахову майстерність та професіоналізм педагогічних працівників навчального закладу; - удосконалювати роботу з обдарованими учнями; - ефективніше використовувати сучасні технології та інструментарій моніторингового, психологічного супроводу; - здійснювати апробацію підручників;посилити увагу до вивчення, узагальнення, поширення, впровадження ППД;

 • посилити увагу до вивчення, узагальнення, поширення, впровадження ППД;

 • здійснювати підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи-ліцею;

 • вдосконалювати діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу;

 • співпрацювати з ОІППО, вищими навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями;

 • залучати творчо працюючих вчителів до активної участі в експериментальній, науково-дослідницькій роботі в складі творчих груп;

 • розробляти, апробувати і поширювати навчально-методичні матеріали;

 • зміцнювати навчально-матеріальну базу методичного кабінету школи-ліцею;У школі-ліцеї впроваджуються інноваційні педагогічні технології при здійсненні особистісно зорієнтованого підходу:

 • У школі-ліцеї впроваджуються інноваційні педагогічні технології при здійсненні особистісно зорієнтованого підходу:

 • інтерактивні технології навчання;

 • навчання проектування;

 • елементи розвивального навчання;

 • розвиток критичного мислення;

 • розвиток пам’яті, образного мислення;

 • створення ситуації успіху;

 • технологія розвитку творчості учня;

 • інформаційно-комунікаційні та телекомунікаційні технології.Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток його творчого потенціалу. Вирішенню цих завдань сприяє оптимальна система методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

 • Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток його творчого потенціалу. Вирішенню цих завдань сприяє оптимальна система методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.Методична робота у школі-ліцеї реалізується через систему традиційних і нетрадиційних форм її організації.ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ Форми роботи

 • Участь у міських, обласних семінарах

 • Участь в апробації підручників

 • Презентація досвіду через відкриті уроки для ОТПО вчителів міста

 • Тиждень педмайстерності

 • Участь у творчих групах

 • Конкурс на кращий урок

 • Предметні тижні

 • Друковані матеріали

 • Захист авторських проектів

 • Творчі звіти

 • Педагогічні виставки

 • Педагогічні конференції

 • Семінари-практикуми

 • Школа педагогічної майстерності

 • Ярмарок педагогічних ідейНауково-методична рада

 • Діяльність спрямована на організацію методичної роботи та вдосконалення педагогічної майстерності вчителівОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 • Організація роботи методичних об'єднань

 • Організація заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності вчителів

 • Проведення предметних тижнів, декад, місячників, відкритих уроків

 • Організація роботи щодо атестації вчителів

 • Керівництво учнівськими творчими роботамиМета особистісно зорієнтованого уроку

 • Створення умов для виявлення пізнавальної активності учнівЗасоби досягнення мети особистісно зорієнтованого уроку

 • Використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити особистий досвід учня.

 • Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результаті роботи всього класу.

 • Стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без побоювань помилитися.

 • Використання протягом уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі обрати найбільш значущу для нього форму змісту навчального матеріалу.

 • Оцінка досягнень учня протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом.

 • Заохочення прагнень учня знаходити свій спосіб роботи, аналізувати протягом уроку роботи інших учнів, вибирати та освоювати найбільш раціональні з них.

 • Створення педагогічних ситуацій спілкування, які дозволяють кожному учневі виявити ініціативу, самостійність, виборність у способах роботи, створення обстановки для природного самовираження учня.Вимоги до особистісно зорієнтованого уроку

 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу

 • Орієнтація на особисті досягнення учнів

 • Створення емоційно-актуального фону уроку

 • Чітке визначення освітніх, розвивальних, виховних завдань уроку

 • Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання

 • Зв'язок з раніше набутим досвідом

 • формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиціСтруктура внутрішкільної методичної роботи НВК: ЗОШ № 34 – економіко-правового ліцею “Сучасник” - ДЮЦСхожі:

Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconНвк: зош I – II ступенів №34 економіко-правовий ліцей “Сучасник”– дюц ласкаво просимо в

Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconНавчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconЗагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconКраєзнавство – Краєзнавство
Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої...
Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconАлгоритм роботи закладу з молодими спеціалістами Робота заступника директора з молодими вчителями
Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання "Калинка"...
Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconАдреси досвіду
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради
Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconСпеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Кіровоградської міської ради, Кіровського району

Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconСпеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №14 Кіровоградської міської ради, Кіровського району

Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconРаді вітати Вас на нашій благодатній землі
Благодатненський навчально виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад" Кіровоградської...
Нвк: зош І-ІІ ступенів №34 –економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дюц кіровоградської міської ради Кіровоградської області iconІнформації про діяльність учителів і учнів. Процес управління має такі особливості: Процес управління має такі особливості
Загальноосвітня школа І ступеня №37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка