Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег


НазваОформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики

 • Суховірський Олег


Оформлення

 • Сайт МАН України http://man.gov.ua/

 • Наказ МОНмолодьспорту України від 21.12.2011 №1507

 • Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2011/2012 навчальному роціОформлення

 • шрифт;

 • параметри абзаців;

 • поля;

 • структура роботи;

 • нумерація розділів та підрозділів;

 • підписи до малюнків;

 • таблиці;

 • список використаних джерел;

 • тощо.Стилістика

 • науковий стиль;

 • безособистісний;

 • сухий;

 • логічний;

 • чіткий та послідовний виклад;

 • “Тестування в інтернеті – супер!” :-)Структура роботи

 • Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).Вступ. Науковий апарат

 • У вступі

 • коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми;

 • підкреслюється сутність проблеми;

 • формулюється мета роботи;

 • формулюється зміст поставлених завдань;

 • формулюється об’єкт і предмет дослідження;

 • подається перелік використаних методів дослідження;Вступ. Науковий апарат

 • У вступі

 • дається характеристика роботи (теоретична, прикладна);

 • вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто;

 • вказується відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку);

 • повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів.Вступ. Науковий апарат. Коротко

 • актуальність та доцільність обраної теми;

 • мета роботи;

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • завдання дослідження;

 • перелік використаних методів дослідження;

 • нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку);

 • наукова та прикладна цінність отриманих результатів;

 • структура та обсяг роботи.Вступ

 • У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

 • Обсяг вступу — 2-3 сторінкиОсновна частина

 • В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини)Оформлення

 • Робота оформлюється шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 пт на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5.Оформлення

 • Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

 • Вирівнювання тексту по ширині.

 • Абзацний відступ – 1 см.Оформлення

 • Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 друкованих сторінок.

 • До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки (все це нумерується але не враховується).Оформлення

 • Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки.

 • Заголовки структурних частин (розділів…) друкуються великими літерами по центру.

 • Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.Оформлення

 • Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

 • Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.Оформлення

 • Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези і додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінціОформлення

 • Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2».

 • Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».Оформлення

 • Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».Оформлення

 • Додатки оформлюються розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».Оформлення

 • Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

 • Ппосилання на конкретні відомості:

 • [8, с. 37].Оформлення

 • Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

 • Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

 • На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».ОформленняОформлення

 • Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки  з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.Оформлення

 • Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».Оформлення

 • книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч. посіб. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с.

 • збірник: Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149-180.

 • стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього // Науковий світ. – 2004. − № 2. – С. 2-6.Оформлення

 • Королько Л. М. «Голодомор 1932-1933 на Сватівщині». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

 • Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.Плагіат

 • . . .Захист роботи

 • Підготуйте виступ.

 • Загальний вигляд.

 • Мова.

 • Презентація.

 • Програма. Технічні проблеми.

 • Опишіть свій результат. Похваліть себе!

 • Питання.Натхнення у науковому пошуку!

 • Суховірський Олег Васильович

 • кандидат педагогічних наук, доцент

 • кафедри фізико-математичних дисциплін

 • Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 • algerd.km.ua

 • algerd@gmail.comСхожі:

Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconОсобливості конкурсу з інформатики Суховірський Олег
Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconАвтори науково-дослідницької роботи: Автори науково-дослідницької роботи
...
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconСтруктура наукового дослідження Суховірський Олег

Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconПрезентація науково-дослідницької роботи ман учениці 9-п класу гімназії №107 «Введенська» Фоміної Владислави – кандидата в дійсні члени ман
Презентація науково-дослідницької роботи ман учениці 9-п класу гімназії №107 «Введенська»
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconНауково-дослідницька робота Практичні поради Основні етапи виконання науково-дослідницької роботи
Обрання теми, її обґрунтування, визначення мети, завдань, предмету та об'єкту, методів дослідження
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconОб'єкт дослідження : соціум, ровесники, власне “Я”
Актуальність науково-дослідницької роботи: потреба суспільства у творчо обдарованих особистостях на етапі державотворення та духовного...
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconНапрями діяльності: Напрями діяльності
Надання гімназистам знань з основ організації та проведення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconПрезентація науково-дослідницької роботи ман учениці 8-е класу гімназії №107 «Введенська» Ткачук Вікторії – кандидата в дійсні члени ман
Сторінки його життя оповиті легендами. Ці легенди виправдані любов’ю до поета та до його таланту
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconОлег Спірін, доцент кафедри інформатики, начальник інвц
Автоматизована система "навчальні плани" на основі Web та Intranet-орієнтованого підходів
Оформлення науково-дослідницької роботи з інформатики Суховірський Олег iconПоглиблення дослідницьких компетенції з географії Поглиблення дослідницьких компетенції з географії
Виступ на районній пед конференції " Організація науково дослідницької роботи з географії в позаурочний час "

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка