Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота


НазваГаранти безпеки: Міжнародна спільнота
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМир – це...

Гаранти безпеки:

 • Міжнародна спільнота;

 • Держава;

 • Місцева влада;

 • Громадянське суспільство;

 • Громадянин = “Я”.Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства.

 • Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi та правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у вiдношеннi один до одного в дусi братерства.

 • Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту недоторканнiсть.Національна та расова безпека

 • Кожна людина повинна мати всi права i всi свободи, проголошенi цiєю Декларацiєю, незалежно вiд раси, кольору шкiри, мови, нацiонального походження, станового або iншого становища.

 • Крiм того, не повинно проводитися нiякого розрiзнення на основi полiтичного, правового або мiжнародного статусу країни або територiї, до якої людина належить, незалежно вiд того, чи є ця територiя незалежною, пiдопiчною, несамоврядованою або як-небудь iнакше обмеженою у своєму суверенiтетi.Релігійна безпека

 • Кожна людина має право на свободу думки, совiстi i релiгiї; це право включає свободу змiнювати свою релiгiю або переконання i свободу сповiдувати свою релiгiю або переконання як одноособово, так i разом з iншими, прилюдним або приватним порядком в ученнi, богослужiннi i виконаннi релiгiйних та ритуальних обрядiв.Безпека в галузі культури та освіти

 • 1. Кожна людина має право вiльно брати участь у культурному життi суспiльства, втiшатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресi i користуватися його благами.

 • 2. Кожна людина має право на захист її моральних i матерiальних iнтересiв, що є результатом наукових, лiтературних або художнiх праць, автором яких вона є.

 • 3. Кожна людина має право на освiту. Освiта повинна бути безплатною, хоча б початкова i загальна. Початкова освiта повинна бути обов'язковою. Технiчна i професiйна освiта повинна бути загальнодоступною, а вища освiта повинна бути однаково доступною для всiх на основi здiбностей кожного.

 • 4. Освiта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи i збiльшення поваги до прав людини i основних свобод. Освiта повинна сприяти взаєморозумiнню, терпимостi i дружбi мiж усiма народами, расовими або релiгiйними групами i повинна сприяти дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй по пiдтриманню миру.Гендерна безпека

 • 1. Чоловiки i жiнки, якi досягли повнолiття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, нацiональностi або релiгiї одружуватися i засновувати сiм'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження пiд час шлюбу та пiд час його розiрвання.

 • 2. Шлюб може укладатися тiльки при вiльнiй i повнiй згодi сторiн, що одружуються.

 • 3. Сiм'я є природним i основним осередком суспiльства i має право на захист з боку суспiльства та держави.Політична безпека

 • 1. Кожна людина має право на свободу мирних зборiв i асоцiацiй.

 • 2. Нiхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоцiацiї.

 • 3. Кожна людина має право брати участь в управлiннi своєю країною безпосередньо або через вiльно обраних представникiв.

 • 4. Кожна людина має право рiвного доступу до державної служби в своїй країнi.

 • 5. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у перiодичних i нефальсифiкованих виборах, якi повиннi провадитись при загальному i рiвному виборчому правi шляхом таємного голосування або ж через iншi рiвнозначнi форми, що забезпечують свободу голосування.Соціальна безпека

 • Кожна людина має право на такий життєвий рiвень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхiдне соцiальне обслуговування, який є необхiдним для пiдтримання здоров'я i добробуту її самої та її сiм'ї, i право на забезпечення в разi безробiття, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи iншого випадку втрати засобiв до iснування через незалежнi вiд неї обставини.Ідеологічна та інформаційна безпека

 • Кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати i поширювати iнформацiю та iдеї будь-якими засобами i незалежно вiд державних кордонiв.Локалізаційна безпека

 • 1. Кожна людина має право вiльно пересуватися i обирати собi мiсце проживання у межах кожної держави.

 • 2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, i повертатися у свою країну.Майнова безпека

 • 1. Кожна людина має право володiти майном як одноособово, так i разом з iншими.

 • 2. Нiхто не може бути безпiдставно позбавлений свого майна.Безпека праці та відпочинку

 • 1. Кожна людина має право на працю, на вiльний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови працi та на захист вiд безробiття.

 • 2. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату за рiвну працю.

 • 3. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну винагороду, яка забезпечує гiдне людини iснування, її самої та її сiм'ї, i яка в разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального забезпечення.

 • 4. Кожна людина має право створювати професiйнi спiлки i входити до професiйних спiлок для захисту своїх iнтересiв.

 • 5. Кожна людина має право на вiдпочинок i дозвiлля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану перiодичну вiдпустку.

Схожі:

Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconНато як міжнародна організація безпеки І оборони Визначення безпеки
Наукова теорія (філософія), доктрина (концепція), політика, стратегія і тактика забезпечення безпеки
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconМіжнародна демократична спільнота оцінила вибори як відхід назад від демократичних стандартів
Не зняла вимоги про обов’язковість утвердження в українському щоденному житті демократичних цінностей
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconEifl open Access Advocacy Webcast 31 січня 2011 року Коаліція розпочала свою роботу влітку 2009 року
Міжнародна спільнота складається з 48 студентських організацій загальною кількістю близько 7 млн студентів
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconЗакон України «Про основи національної безпеки України» «Стратегія національної безпеки України є основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері оборони і національної безпеки…
Стратегія національної безпеки (Стратегія) ключовий документ стратегічного планування у сфері національної безпеки у таких країнах...
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconМіжнародна школа “Меридіан” Meridian International School
Міжнародна школа "Meридіан" сьогодні це навчальний заклад, де у 22 класах навчається 226 учнів та працює 70 учителів
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconМіжнародна школа “Меридіан” Meridian International School
Міжнародна школа "Meридіан" сьогодні це навчальний заклад, де у 22 класах навчається 226 учнів та працює 70 учителів
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 6 iso/iec 15408 "Common Criteria" Історія розробки (1/3) 1990 рік
Міжнародна організація із стандартизації (iso) розпочинає роботи із створення стандарту у сфері оцінки безпеки інформаційних технологій...
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconОрганізація об`єднаних націй ООН
Організа́ція Об'є́днаних На́цій (оон) міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції у Сан-Франциско на підставі...
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconКнига Консультування вчителів Мережна спільнота вчителів, які навчають за підручниками нашого авторського колективу
Мережна спільнота вчителів, які навчають за підручниками нашого авторського колективу
Гаранти безпеки: Міжнародна спільнота iconТема 13. Міжнародна трудова міграція Тема 13. Міжнародна трудова міграція
Економічною основою його є взаємопов'язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка