Діловий етикет спілкування


НазваДіловий етикет спілкування
Дата конвертації05.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Діловий етикет спілкування
 • Етикет - слово французького походження, що означає манеру поведінки та спілкування. Це зведення норм, правил поведінки, чемності і ввічливості прийнятих у відповідній спільності людей.

 • Розрізняються побутовий і службовий (діловий) етикет. • Особливості службового етикету.

 • Службовий (діловий) етикет- це є сукупність правил, пов'язаних з умінням тримати себе в суспільстві, зовнішньою охайністю, правильністю побудови бесіди і ведення листування, письменністю і ясністю викладу своїх думок, культурою поведінки за столом і в інших ситуаціях ділового спілкування.

 • Етичний сенс етикету виявляється, перш за все, в тому, що з його допомогою ми одержуємо, можливість виразити пошану до людини.Ділове спілкування • Ввічливість, яка є виразом поважного відношення до людини. Проявляти ввічливість - значить, бажати добра людині. Тактовність - відчуття міри про порядність.

 • Скромність - стриманість в оцінці своїх чеснот, знань і положення в суспільстві;

 • Благородність - здатність здійснювати безкорисливі вчинки, не допускати приниження ради матеріальної вигоди.

 • Точність - відповідність слова справі, пунктуальність і відповідальність при виконанні узятих зобов'язань в діловому і світському спілкуванні • Спілкування - складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності і включаючи обмін інформацією,а також розуміння іншої людини. • По характеру і змісту спілкування буває формальне (ділове) і неформальне (світське, буденне, побутове).

 • Ділове спілкування - це процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату, рішення конкретної проблеми або реалізацію певної мети. • Історично склалися два види ділового спілкування:

 • 1. Беспосереднє спілкування-це мовне спілкування, воно підкріплюється мімікою, жестами, інтонацією.

 • 2. Опосередковане – виникло на основі безпосереднього. До нього відноситься письмо та масові засоби інформування ( газети, радіо, телебачення, інтернет). • Ділове спілкування має певні особливості:

 • - наявність певного офіційного статусу

 • - спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів

 • - відповідність загальновизнаним загальноприйнятим правилам

 • - спрямування на розв’язання конкретних завдань

 • - значущість кожного партнера як особистості. • Стратегія та тактика ділового спілкування.

 • Стратегія передбачає постановку певної цілі, яка стимулює волю учасника спілкування, заставляє його діяти усвідомлено та мобілізувати свої здібності та знання.

 • Тактика передбачає вибір певної моделі поведінки, яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою у досягненні поставленої мети. • Грунтується тактика спілкування на таких засадах:

 • 1. Наявність декількох варіантів поведінки в однотипній ситуації.

 • 2. Недопущення конфліктів з діловим партнером.

 • 3. Вміле використання механізмів людської взаємодії.

 • 4. Освоєння тих моделей, які приносять успіх.

 • 5. Вміння подати себе. • Ділове спілкування можна умовно розділити на пряме (безпосередній контакт) і непряме (коли між партнерами існує просторово-часова дистанція).

 • Розрізняють два види спілкування: вербальне і невербальне.

 • Спілкування, здійснюване за допомогою слів, називається вербальним.

 • При невербальному спілкуванні засобом передачі інформації є невербальні (несловесні) знаки (жести, міміка, інтонація, погляди .) • Людина, яка спрямовує інформацію називається комунікатор і людина, яка її приймає – реципієнт.

 • Є такі фази спілкування:

 • Початкова фаза – протягом якої встановлюють вихідні контакти, настроєність на спілкування. У цій фазі постає завдання спонукати ділового партнера до спілкування, зацікавити його. • Основна фаза – протягом якої реалізується певна послідовність дій. Встановлюється проміжна та кінцева мета спілкування, виконується безпосередні мовні та документальні контакти, йде взаємний аналіз вихідних та допоміжних пропозицій.

 • Завершальна фаза– формування підсумкової ділової взаємодії і вихід із контакту. • Механізми дії в процесі спілкування.

 • Навіювання - це цілеспрямована не аргументована дія однієї людини на іншу. При навіюванні здійснюється процес передачі інформації, заснований на її сприйнятті.

 • Переконання- дія побудована на тому, щоб за допомогою логічного обґрунтовування добитися згоди від людини, що приймає інформацію.

 • Наслідування- специфіка полягає в тому, що тут здійснюється не просте ухвалення зовнішніх рис поведінки іншої людини, а відтворення ним рис і зображень демонстрованої поведінки. • Структуру ділового спілкування можна охарактеризувати шляхом виділення в ньому трьох взаємозв'язаних сторін: комунікативній, інтерактивній і перфективний.

 • Комунікативна сторона ділового спілкування. Спілкування - це комунікація, тобто обмін думками, переживаннями, настроями, бажаннями .Зміст конкретної комунікації може бути різним: обговорення, повідомлення або суперечка, рішення ділових питань. Комунікація в спілкуванні завжди значуща для її учасників, оскільки обмін повідомленнями відбувається не без причини, а ради досягнення якихось цілей, задоволення якихось потреб • Інтерактивна сторона ділового спілкування полягає в організації взаємодії між людьми, тобто в обміні не тільки знаннями і ідеями, але і діями. Дія - головний зміст спілкування. Адже одна і та ж ситуація може бути по-різному висвітлена» партнерами і відповідно їх дії в одній і тій же ситуації можуть бути різними.

 • Перфективна сторона ділового спілкування означає процес сприйняття одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цьому ґрунті взаєморозуміння. Дуже часто важливо не тільки саме по собі розуміння тієї або іншої поведінки, але і основ, витоків, рушійних сил і механізмів • Ділове спілкування реалізується в різних формах:

 • ділова бесіда

 • ділові переговори

 • ділові наради

 • публічні виступи.

 • Під діловою бесідою розуміють мовне спілкування між співбесідниками, які мають необхідні повноваження від своїх організацій і фірм для встановлення ділових відносин, дозволу ділових проблем або вироблення конструктивного підходу до їх рішення. • Основними етапами ділової бесіди є:

 • початок бесіди;

 • інформування партнерів;

 • аргументування положень, що висуваються;

 • ухвалення рішень;

 • завершення бесіди. • Ділова бесіда виконує ряд найважливіших функцій:

 • взаємне спілкування працівників з однієї ділової сфери;

 • сумісний пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей і задумів;

 • контроль і координування вже початих ділових заходів;

 • підтримка ділових контактів;

 • стимулювання ділової активності. • Існують визначені правила службових бесід начальника з підлеглим.

 • Поставте перед собою конкретні задачі.

 • Заздалегідь складіть план бесіди.

 • Виберіть час, необхідний для досягнення своєї мети.

 • Виберіть місце й час для проведення бесід з урахуванням їх, впливу на результати.

 • Перш ніж почати бесіду, створіть атмосферу взаємної довіри

 • Зафіксуйте отриману інформацію в придатній для подальшого використання формі.

Схожі:

Діловий етикет спілкування iconКультура спілкування електронною поштою Підготував Тихонов Віталій Ділове спілкування електронною поштою
Мережевий етикет є невід’ємною складовою спілкування засобами електронної пошти в роботі
Діловий етикет спілкування iconПід час спілкування електронною поштою діють певні негласні правила поведінки, так само як і при особистому спілкуванні. Ці правила називають «поштовий етикет» або правила поведінки в мережі
Під час спілкування електронною поштою діють певні негласні правила поведінки, так само як і при особистому спілкуванні. Ці правила...
Діловий етикет спілкування iconПлан роботи Офіційно-діловий стиль мовлення відображає потреби ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства
Ділові папери. План роботи Офіційно-діловий стиль мовлення відображає потреби ділового спілкування між державами, установами, організаціями,...
Діловий етикет спілкування iconЕтикет усного мовлення план
Усномовне діалогічне спілкування як важливий елемент професійної діяльності медичного працівника
Діловий етикет спілкування iconНетикет – етикет спілкування в Інтернеті Посібник для школярів
У "вихідних даних" потрібно ясно та стисло сформулювати тему повідомлення (запрошення на виставу, зауваження до статті тощо)
Діловий етикет спілкування iconКультура усної мови. Мовний етикет. Монолог Діалог Полілог
Гол завдання Культури мови виховання навичок літ спілкування, пропаганда й засвоєння літературних норм у слововжитку, граматичному...
Діловий етикет спілкування iconОголошення діловий папір, який повідомляє, оповіщає про щось. Текст оголошення має відображати таке: закличність через заголовок ( Оголошення ) або звернення ( Увага! Шановні друзі !); визначення адресата повідомлення
У писемній формі діловий стиль використовують під час оформлення ділових паперів (документів)
Діловий етикет спілкування icon“Учитель та учень сучасної школи”
Поняття про спілкування, функції спілкування, "стилі спілкування" учителя та учня
Діловий етикет спілкування iconПедагогічне спілкування як взаємодія Що таке педагогічне спілкування?
Педагогічне спілкування — система соціально-психологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних...
Діловий етикет спілкування iconВчуся взаємодіяти. Культура спілкування Що таке спілкування?
Взаємодія – це коли людина щось робить разом з іншими людьми, наприклад грається, навчається, працює

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка