Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання


НазваЩо треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови


Listening Comprehension Аудіювання

 • Контроль аудіювання має на меті визначити рівень сформованості в учнів, навичок та вмінь розуміння усного мовлення. Рівень складності вибраного матеріалу відповідає програмовому рівню досягнень учня відповідного класу.

 • Увесь підготовлений матеріал побудований на автентичних текстах. Текст звучить у пред’явленні вчителя двічі. Темп мовлення зазвичай повільний.

 • Форми завдань: узгодження картинок відповідно до тексту; вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; встановлення справедливості тверджень; встановлення відповідності (добір логічних пар); заповнення пропусків; запитання з короткими відповідями.Listening Comprehension Аудіювання

 • I. Початковий

 • 1 - Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

 • 2 - Учень(учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

 • 3 - Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпіListening Comprehension Аудіювання

 • II. Середній

 • 4 - Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мовний матеріал

 • 5 - Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі

 • 6 - Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатисяListening Comprehension Аудіювання

 • III. Достатній

 • 7 - Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

 • 8 - Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах тематики ситуативного мовлення яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно надану інформацію

 • 9 - Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та фактичну інформацію, надану у повідомленніListening Comprehension Аудіювання

 • IV. Високий

 • 10 - Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності

 • 11 - Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

 • 12 - Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух надану фактичну інформацію у повідомленніReading читання

 • Контроль читання має на меті перевірити рівень сформованості в учнів умінь і навичок із читання. Оцінюється рівень розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

 • Форми завдань: вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; встановлення відповідності; заповнення пропусків; запитання з короткими відповідями; встановлення справедливості тверджень; встановлення логічного порядку простого тексту; вибір назв тексту із запропонованих.Reading читання

 • I. Початковий

 • 1 - Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався

 • 2 - Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався

 • 3 - Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчавсяReading читання

 • IІ. Середній

 • 4 - Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

 • 5 - Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал

 • 6 - Учень/учениця вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріалReading читання

 • III. Достатній

 • 7 - Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру

 • 8 - Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію

 • 9 - Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновкиReading читання

 • IV. Високий

 • 10 - Учень (учениця) вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки всередині речення та між реченнями

 • 11 - Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між його окремими частинами

 • 12 - Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. В повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складностіSpeaking говоріння

 • Контроль говоріння має на меті перевірити рівень сформованості навичок усного мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається конкретною запропонованою тематикою спілкування.

 • Основними характеристиками готовності до продукування зв’язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків нормативного мовлення, зв’язність. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції, що враховують вікові психологічні особливості та навчальний досвід учнів. Відповіді мають бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими. Обсяг відповіді може бути різним, але вона повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення й адекватно на них реагує.Speaking говоріння

 • I. Початковий

 • 1 - Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки

 • 2 - Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки

 • 3 - Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні помилкиSpeaking говоріння

 • II. Середній

 • 4 - Учень (учениця) вміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору

 • 5 - Учень (учениця) вміє в основному логічно побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно

 • 6 - Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильноSpeaking говоріння

 • III. Достатній

 • 7 - Учень (учениця) вміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них 8 - Учень (учениця) вміє логічно висловитися у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок 9 - Учень (учениця) вміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилокSpeaking говоріння

 • IV. Високий

 • 10 - Учень (учениця) вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, не допускає фонематичних помилок

 • 11 - Учень (учениця) вміє логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок

 • 12 - Учень (учениця) вміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобамиSpeaking говоріння

 • Перелік тем для 6 класу (ІІ семестр)

 • 1) Моя улюблена пора року

 • 2) Реклама власного ресторану

 • 3) Біографія улюбленого художника/ композитора

 • 4) Що варто побачити в Лос-Анджелесі (Антверпені)

 • 5) Мої плани на літоSpeaking говоріння

 • Перелік тем для 8 класу (ІІ семестр)

 • 1) Важливість здорової їжі

 • 2) Вільям Шекспір та театр “Глобус”

 • 3) Опишіть подорож, яка найбільше вам запам'яталася

 • 4) Ваше ставлення до тимчасової роботи підлітків

 • 5) Навчання закордоном: за та протиSpeaking говоріння

 • Перелік тем для 9 класу (ІІ семестр)

 • 1) Мій улюблений фільм (мультфільм)

 • 2) Монументальні подарунки

 • 3) Сучасні технології (гаджети, нанотехнології)

 • 4) Незвичайні фестивалі (або День Подяки)Speaking говоріння

 • Перелік тем для 10 класу (ІІ семестр)

 • 1) Техніка в житті людини

 • 2) Представте власну науково-фантастичну історію

 • 3) В чому полягає важливість освіти?

 • 4) Якою ви бачите ідеальну школу?

 • 5) Чи можливо перетворити хобі в успішний бізнес?Speaking говоріння

 • Перелік тем для 11 класу (ІІ семестр)

 • 1) Мій улюблений художник та його творчість

 • 2) Напрямки мистецтва

 • 3) Картинні галереї (музеї)

 • 4) Вплив наукових відкриттів на життя людини

 • 5) Міф чи реальність? (дивовижні винаходи)Writing письмо

 • Продукування письмового повідомлення перевіряє сформованість рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступінь засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є вміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реалії життя народу, мова якого вивчається.

 • Використання мови. Мета визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно. Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності у країнах, мова яких вивчалась.

 • Форми завдань: перкласти речення англійською мовою; текст із пропусками для заповнення; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю згідно із запропонованою комунікативною ситуацією.

 • Користуватися текстом, підручником, іншим посібником або довідником під час виконання письмової роботи не дозволяється.Writing письмо

 • Для того, щоб успішно здати контроль письма, необхідно повторити лексику та граматику кожного юніта, який вивчався протягом семестру (відповідно до Вашого класу)

Схожі:

Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconУрок української мови у 5-в класі Вчитель Пищита Оксана Олександрівна Тема уроку
Усього й не назвеш. А знати, що довкіл нас росте не просто трава а лікувальне зілля, треба! Треба знати І пам’ятати про це, щоб по-справжньому...
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconМета уроку: Розглянути види трикутників
Для того, щоб удосконалювати свій розум, треба знати для чого мені потрібні ці знання
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconВиди мовленнєвої діяльності: Види мовленнєвої діяльності
Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди...
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconПрезидент шкільної республіки «юні куцурубчани» Майстрюк Віра
Щоб мудрим бути багато треба знати, Читай книжки і мови ти вивчай, Бери знання, які де можна взяти, Про це ніколи ти не забувай
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconЗ досвіду роботи вчителя англійської мови з досвіду роботи вчителя англійської мови
«Формування в учнів комунікативної компетенції засобами використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconШкідливі звички “Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти треба багато знати” Авіценна
Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти треба багато знати Авіценна
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconВибіркові характеристики: вибірка, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку
Для того, щоб планувати успішно подальшу діяльність необхідно знати всі дані, їх характеристики, бачити динаміку змін І т д. З кожним...
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconВиди контролю: Види контролю
Кp середня кількість пропусків занять студента протягом одного навчального тижня
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconКаланчацька загальноосвітня школа №2 Каланчацька загальноосвітня школа №2
«Треба бачити себе в дітях, щоб допомогти їм стати дорослими, треба сприймати їх як повторення свого дитинства, щоб вдосконалюватись...
Що треба знати, щоб успішно здати всі види контролю з англійської мови Listening Comprehension Аудіювання iconФрагменти інтегрованого уроку з англійської мови та світової літератури
Провідні теми і мотиви збірки "Листя трави" "Я поет Тіла і я поет Душі. Зі мною всі насолоди раю і всі муки пекла зі мною…"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка