Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек


НазваОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Дата конвертації29.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ СПЕЦIАЛIЗОВНИХ АПТЕК


1. Види спецiалiзацiї аптек.

 • В Українi за часiв нормативної економiки спостерiгалась спецiалiзацiя аптек. Тодi аптеки виготовляли значну кiлькiсть екстеспоральних лiкiв, проводили внутрiаптечнi лабораторнi та фасувальнi роботи. Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за типовими прописами, рацiональному використанню методiв малої механiзацiї, оргтехнiки тощо.

 • Спецiалiзацiя аптек цих часiв описана в посiбнику Б.Л.Парновського, Д.С.Волоха i А.В.Знаєвської «Спецiалiзована аптека» (Київ, «Здоров’я», 1988 р.) • Спецiалiзацiя аптек здiйснюється за наступними ознаками:

 • За специфiкою виробничої дiяльностi - аптеки з правом екстемпорального виготовлення лiкарських форм i аптеки, якi здiйснюють реалiзацiю готових лiкарських препаратiв.

 • 2. За специфiкою постачання - лiкарнянi, мiжлiкарнянi.

 • 3. За характером обслуговування контингенту хворих - аптеки для дiтей, аптеки матерi i дитини, герiатричнi аптеки, ветиранськi аптеки.

 • 4. За специфiкою групи лiкiв, що вiдпускаються - аптеки лiкарських рослин, гомеопатичнi атеки , протидiабетичнi, офтальмологiчнi, гормональних препаратiв та iнш. • Спецiалiзацiя аптек за характером обслуговування контингенту хворих на сьогоднi зберiглася в найбiльшiй мiрi. Створенi в обласних центрах аптеки реалiзують реалiзують в бiльшiй мiрi, нiж iншi аптеки, засоби для дiтей (аптеки для дiтей), матерiв (аптека матерi i дитини), людей похилого вiку (аптеки герiатричнi), тримають товарнi запаси для вказаної категорiї населення, проводять iнформацiйну роботу. • Перша дитяча аптека в Українi була створена в 1965 р. в м. Києвi. Вона займалася виготовленням лiкiв для дiтей, а также здiйснювала контроль за лiкарським забезпеченням дiтей регiону iншими аптеками. Вона була методичним центром щодо лiкування i проiлактики захворювань у дiтей. Дiяльнiсть таких аптек була направлена на розширення номенклатури екстемпоральних лiкарських засобiв (мiкстур з покращеним смаком, дитячих ректальних свiчок, якi вимагали спецiальних супозиторних основ тощо). • Пiзнiше почали вiдкриватися аптеки матерi i дитини. Було доцiльно здiйснювати медакаментозне обслуговування дiтей i матерiв в одних i тих же аптеках. Такi аптеки були створенi в обласних центрах, а аптека матерi i дитини успiшно функцiонує сьогоднi в м.Львовi.

 • Аптеки обслуговували насамперед пологовi будинки, жiночi консультацiї дитячi полiклiнiки. В таких аптеках готували значну кiлькiсть екстемпоральних фасовок,склад яких узгоджувався iз лiкарями. • Аптеки герiатричнi створювались з метою забезпечення хворих та населення похилого вiку. Передбачалось, що на пiдставi рекомендацiй лiкарiв-герiантологiв в таких аптеках будуть отримувати специфiчнi лiки - амiнокислоти, полiвiтамiни тощо.

 • Аптеки ветеранськi створюються в останнi роки з метою соцiального захисту хворих похилого вiку, ветеранiв вiйни, значна частка яких має право на бензоплатне або пiльгове отримання лiкiв. Часто такi аптеки вводять торговi знижки на лiки для цiєї категорiї хворих та населення. • У 90-тi роки минулого столiття в Укрїнi почали створюватися фiтоаптеки або фiтовiддiли розрахункових аптек, особливо це стоосувалось промислових регiонiв України. При цьому бралось до уваги, що в таких фiтовiддiлах рослинна сировина витрачається бiльш економно за рахунок виготовлення i вiдпуску однотипних лiкарських засобiв, використання малої механiзацiї тощо.Було опрацьованi рацiональнi рецептури фiточаїв, технологiя їх виготовлення, виданi рекомендацiї щодо заготiвлi i сушки лiкарської рослинної сировини тощо. В аптеках готовили вiтамiзованi фiточаї, чаї заспокiйливої дiї та iнш. фiтобари. • В цi роки такi дiї були оправданi, так як лiкарськi трави поступали в аптеку у пачках по 100-200 гр. Виготовлення комбiнованих настоїв i вiдварiв вимагало вiд користувача спецiальних знань. З появою в останнi роки значної кiлькостi комбiнованих фiточаїв в iндивiдуальних пакетах (типу фiточаїв «Доктор») дозволило користцувачам в домашнiх умовах виготовляти витяжки.

 • На сьогоднi аптеки лiкарських трав зберiглися в обласних центрах. • Гомеопатичнi лiки все бiльше користуються попитом серед хворих. Цьому сприяє робота лiкарiв-гомеопатiв, а також наявнiсть на фармацевтичному ринку гомеопатичних препаратiв Нiмецького гомеопатичного союзу. Такi аптеки створенi в м. Київi та обласних центрах.

 • Аптеки, що спецiалiзуються на вiдпуску окремих груп лiкарських засобiв (протидiабетичних, гормональних, офтальмологiчних та iнш.) вiдкриваються в примiщеннях диспансерiв2. Органiзацiя роботи лiкарняної аптеки та мiжлiкарняної аптеки

 • Лiкарське забезпечення хворих,що знаходяться на стацiонарному лiкуваннi в лiкарнях, клiнiках, диспансерах i др. закладах охорони здоров’я здiйснюється безоплатно за рахунок асигнувань,що видiляються на данi цiлi з державного та мiсцевого бюджету.

 • Невеликi лiкувально-профiлактичнi заклади,що розташованi в сiльськiй мiсцевостi, забезпечуються лiкарськими засобами i виробами медичного призначення через мiсцевi аптеки. Забезпечення великих лiкувально-профiлактичних закладiв, розташованих в мiстах i районних центрах, здiйснюються через сiтку спецiалiзованих аптек - мiжлiкарняних i лiкарняних. • Мiжлiкарняна аптека створюється для медикаментозного обслуговування декiлькох лiкувально-профiлактичних закладiв, кожний iз яких має число лiжок вiд 50 до 300. Мiжлiкарняна аптека має статус юридичної особи, може здiйснювати роздрiбну реалiзацiю лiкарських засобiв хворим i населеню. Прикладом мiжлiкарняної аптеки в м. Тернополi є аптека № 126. • Лiкарняна аптека створюється на правах структурно пiдроздiлу лiкувально-профiлактичного закладу, не є юридичною особою, немає своєго балансу. Такi аптеки створюються в лiкувально-профiлактичних закладах, якi мають вiддiлення рiзних профiлей, потребують значної кiлькостi iнфузiйних розчинiв, а також з метою економiї грошових коштiв виготовляють ектемпоральнi лiки, займаються лiкарським постачанням лiкувально-профiлактичного закладу. • В залежностi вiд профiлю i структури лiкувально-профiлактичного закладу розрiзняють наступнi види лiкарняних аптек:

 • аптеки лiкарень загального профiлю (змiшанi, багатопрофiльнi лiкарнi);

 • аптеки спецiалiзованих лiкарень (туберкульознi, iнфекцiйнi, великi пологовi будинки i iнш.)

 • аптеки психоневрологiчних лiкарень;

 • аптеки клiнiк;

 • аптеки санаторiїв спецiального призначення. • Для якiсного виконання провiзорами основних обов’язкiв в аптецi ЛПЗ рекомендовано органiзувати спецiалiзованi мiсця для наступних видiв робiт:

 • прийом рецептiв-вимог вiд вiддiлень;

 • внутрiаптечний контроль лiкарських форм, виготовлених в асистентськiй кiмнатi;

 • внутрiаптечний контроль лiкарських форм,виготовлених в асептичному блоцi;

 • комплектацiя заказiв для вiддiлень i їх вiдпуск;

 • проведення iнформацiї серед медичного персоналу. • Аптека ЛПЗ виконує в основному наступнi постачальницькi i виробничi функцiї:

 • прийом рецептiв-вимог з вiддiлень i кабiнетiв лiкувального закладу,їх коректировка i таксування;

 • виготовлення, контроль якостi i вiдпуск вiддiленням i кабiнетам лiкарських засобiв;

 • забезпечення вiддiлень готовими лiкарськими засобами ,перев’язувальними матерiалами, дрiбним медичним iнструментарем та iншими виробами медичного призначення. • Аптека також iнформує лiкарiв i старших (головних) сестер вiддiлень про наявнiсть лiкарських засобiв, їх фармакотерапевтичну дiю i можливу замiну тимчасово вiдсутних лiкiв тощо.

 • Аптека контролює додержання правил збереження i використання лiкарських засобiв в вiддiленнях i кабiнетах ЛПЗ. Аптека повинна мати постiйний запас сивороток, вакцин, бакпрепаратiв. • Основною виробничою дiяльнiстю цих аптек являється виготовлення лiкарських засобiв не для одного хворого, а для вiддiлення ЛПЗ. При цьому переважає серiйне виготовлення лiкарських засобiв i значна їх кiлькiсть по часто повторюючим прописам для групи стацiонарних хворих одного профiлю. • Очолює аптеку завiдувач-провiзор, котрий являється матерiально-вiдповiдальною особою, призначається на посаду i звiльняється з посади наказом головного лiкаря лiкувально-профiлактичного закладу. Завiдувач аптеки органiзовує роботу аптеки i несе повну вiдповiдальнiсть за своєчасне якiсне забезпечення вiддiлень i кабiнетiв лiкарськими засобами i виробами медичного призначення. • Основнi обов’язки провiзора лiкарняної аптеки

 • Провiзор лiкарняної аптеки має тiж обов’язки,що й провiзор будь-якої аптеки (дивись роздiл ) Специфiчними для провiзора лiкарняної аптеки є наступнi обов’язки:

 • прийом замовлень-вимог на лiкарськi засоби i вироби медичного призначення вiд вiддiлень лiкувально-профiлактичного закладу (перевiряє правильнiсть їх оформлення, сумiснiсть входячих iнгредiєнтiв, дози i iн.) i передача їх у виробниче вiддiлення аптеки; • прийом вiд аптеки скомплектованих замовлень у вiдповiдностi iз супроводжувальною документацiєю i своєчасна передача лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення в вiдповiднi вiддiлення ЛПЗ;

 • постiйний зв’язок з лiкувальними лiкарями, iнформацiя їх про наявнiсть i тимчасову вiдсутнiсть в аптецi лiкарських засобiв, iснуючих аналогiв i замiнникiв, нових лiкарських засобах i їх показниках до примiнення i iнш.;

 • контроль за дотриманням в вiддiленнях i кабiнетах лiкувально-профiлактичного закладу установлених правил збереження лiкарських засобiв, результати перевiрки доводяться до вiдома керiвництва закладу для прийняття вiдповiдних мiр. • Крiм того, провiзор вивчає потребу лiкувально-профiлактичного закладу в лiкарських засобах i виробах медичного призначення, вивчає структуру рецептури на iндивiдуальне виготовлення лiкарських засобiв, пiдтримує постiйний зв’язок з аптекою i здiйснює заходи по задоволенню потреби i пiдвишенню якостi лiкарського забезпечення стацiонарних хворих. Вiн приймає участь в нарадах i лiкарських конференцiях, роботi комiсiї з перевiрки правильностi використання лiкарських засобiв i їх призначенню, а також перевiрцi правильностi ведення документацiї по вiдпуску лiкарських засобiв,що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку. • Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

 • Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на вимогу-замовлення Правила оформлення вимог-замовлень регламентованi наказом МОЗ України № 360. • При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек лікарських засобів, виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.

 • У вимозі-замовленні вказують найменування лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість. • Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп, на якi не дозволяється виписувати рецепти, та лікарські засоби, на якi встановлена гранично допустима норма для вiдпуску лiкарського засобу на один рецепт, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.

 • Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.

 • В аптеці залишається один примірник вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.Вiдпуск лiкарських засобiв для вiддiлень i кабiнетiв ЛПЗ

 • Замовлення-вимоги ЛПЗ поступають в аптеки перiодично за встановленим графiком .Їх прийом проводить провiзор аптеки. Подiбно, як це здiйснюється при прийомi рецептiв, замовлення-вимоги ЛПЗ пiдлягають перевiрцi i таксуванню з додержанням всiх правил прописування лiкарських засобiв у вiдповiдностi з вимогами наказу МОЗ України № 360. • Незалежно вiд того, чи прописанi лiкарськi засоби iндивiдуального виготовлення, готовi лiкарськi засоби або речовини без дiлення на дози - в масi (ангро, in bulk), всi вони таксуються за кажним прописом окремо, пiсля чого пiдраховується загальна вартiсть. Таксування проводять за тарифами та даними товарно-транспортної накладної (для готових лiкарських препаратiв) при цьому не порушуючи прийнятий порядок при таксуваннi амбулаторних рецептiв. Визначається цiна по кожному найменуванню i виводиться загальна сумма по замовленнi-вимозi. Вартiсть кожного найменування лiкарського засобу або виробу медичного призначення i їх загальна вартiсть вказуються в усiх екземплярах замовленнях-вимогах. • Готовi до вiдпуску лiкарськi засоби i вироби медичного призначення зосереджуються в кiмнатi комплектацiї i видачi замовлень ЛПЗ. Ця кiмната повинна бути обладнана спецiальними вертушками, шафами i столами з комiрками, якi пронумерованими по лiкувальним вiддiленням i кабiнетам.

 • Лiкарськi засоби,що мiстять ядовитi i наркотичнi речовини,з моменту виготовлення i до моменту видачi повиннi знаходитися в закритiй шафi. Вiдпуск лiкарських засобiв здiйснює провiзор аптеки.Разом з медичним працiвником, що отримує лiкарськi засоби, вiн перевiряє правильнiсть оформлення, кiлькiсть i дає роз’яснення щодо умов зберiгання, термiнам придатностi. • Виписанi по вимогами-замовленнями лiкарськi засоби i вироби медичного призначення може отримати iз аптек тiльки медичний працiвник (старша медична сестра вiддiлення або головна медична сестра амбулаторно-полiклiнiчного закладу), на iм’я котрого виписано вимогу. Вiдпуск лiкарських засобiв iз мiжлiкарняних аптек проводиться при подачi доручення.

 • Одержання i вiдпуск iз аптеки цiнностей оформляється вiдповiдними пiдписами в усiх екземпляраї замовлень-вимог. • Вимоги-замовлення зберігаються протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

 • Після закінчення терміну зберігання вимог (замовлень), крім наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв та трамадолу, вони знищуються шляхом спалювання комісією, яка призначається керівником закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що затверджується керівником закладу.

 • Після закінчення терміну зберігання вимог (замовлень) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби та трамадолу вони знищуються в порядку встановленому законодавством.Особливостi постачання ЛПЗ наркотичними, психотропними лiкарськими засобами i прекурсорами

 • Державнi та комунальнi лiкувально-профiлактичнi заклади, що мають свої аптеки, повиннi придбавати (закуповувати) наркотичнi, психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори з аптечних складiв (при наявностi укладеного з ними договору чи угоди). • Лiкувально-профiлактичнi заклади, що не мають своїх аптек, повиннi придбавати (закуповувати) наркотичнi, психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори в державних та комунальних аптеках за мiсцезнаходженням, до яких вони прикрiпленi на постачання такими засобами, згiдно з наказами керiвникiв мiсцевих органiв охорони здоров'я.

 • Отримувати з аптечних складiв чи з аптек наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори дозволяється лише матерiально-вiдповiдальним особам лiкувально-профiлактичних закладiв, уповноваженим письмовим наказом керiвникiв цих закладiв охорони здоров'я. • Матерiально-вiдповiдальна особа забезпечує отримання i доставку наркотичних i психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв до лiкувально-профi-лактичного закладу та несе вiдповiдальнiсть за це. • Всi вимоги-замовлення повиннi виписуватися окремо вiд вимог на iншi лiкарськi засоби i товари медичного призначення, причому їх кiлькiсть, що замовляється i вiдпускається, повинна бути вказана словами. В таких вимогах обов'язково вказується найменування вiддiлення (кабiнету) лiкувально-профiлактичного закладу.

 • Для отримання наркотичних лiкарських засобiв у вимогах-замовленнях, що подаються в аптеки, повиннi бути вказанi: номер iсторiї хвороби, прiзвище, iм'я та по батьковi хворих, яким виписанi наркотичнi засоби згiдно призначенями лi-карiв, найменування i дозування цих засобiв, а також призначення (для iн'єкцiй, зовнiшнього застосування, внутрiшнього вживання; очнi краплi тощо).Порядок закупiвлi лiкарських засобiв лiкувально-профiлактичними закладами, що фiнансуються з бюджету

 • Лiкувально-профiлактичнi заклади належать до державної та комунальної власностi. В них лiкарське забезпечення хворих дiйснюється за рахунок бюджетних коштiв. Для кожного лiкувально-профiлактичного закладу на рiк видiляється певна сума грошей, яка залежить вiд кiлькостi стацiонарних лiжок, специфiки роботи лiкувально-профiлактичного закладу. Для ЛПЗ постає питання, якi лiкарськi засоби закупляти i в кого ? • Основними нормативними документами, що регламентують закупiвлю товарiв за державнi кошти є Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 18.11.2004 р. № 2188-IV. та Постанова КМ України вiд 5 вересня 1996 р. N 1071

 • «Про порядок закупiвлi лiкарських засобiв закладами та установами охорони здоров’я, що фiнансуються з бюджету» та наказ МОЗ України вiд 27.11.1998 р. № 155/784/336/144 «Положення про порядок органiзацiї та проведення конкурсiв (тендерiв) на закупiвлю готових лiкарських засобiв установами та закладами охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштiв» • Рiшення про проведення конкурсу (тендера) приймається замовником за наявностi видiлених з вiдповiдних бюджетiв коштiв, достатнiх для закупiвлi готових лiкарських засобiв.

 • Конкурс (тендер) органiзовує замовник, який визначає i формулює свої вимоги та оголошує про проведення конкурсу. Вiн гарантує всiм постачальникам (пiдрядникам) - учасникам конкурсу рiвнi умови участi в конкурсi, а також об єктивнiсть визначення переможця.Особливостi зберiгання та проведення контролю якостi лiкарських засобiв у лiкувально-профiлактичних закладах

 • Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах регламентуються наказом МОЗ України вiд 16.12.2003 N 584

 • Вхідний контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ здійснюється уповноваженими особами (головними/старшими медсестрами; провізорами лікарняних аптек), призначеними наказом керівника ЛПЗ відповідальними за якість лікарських засобів.Схожі:

Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconОрганiзацiя роботи спецiалiзовних аптек
Органiзацiя спецiалiзованих аптек сприяла концентрацiї виробництва екстемпоральних лiкарських форм та внутрiаптечних заготовок за...
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconБазовим поняттям менеджменту є органiзацiя
Поняття «органiзацiя» у менеджментi вживається у двох значеннях: органiзацiя як функцiя управлiння i органiзацiя як пiдприємство,...
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconОрганiзацiя як пiдприємство повинна вiдповiдати вимогам: Наявність хоча б двох людей, котрі вважаються частиною цiєї групи
Органiзацiя специфiчне соцiальне утворення, систиматично орiєнтоване на виробництво товарiв i (або) послуг
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек icon65 аптек 65 аптек
...
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconПервинна внутрішньогосподарська звітність аптек і фармацевтичних фірм
Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек всіх форм власності та господарювання зводиться до складання "Товарного звіту" форма...
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconОрганiзацiя роботи рецептурно-виробничого вiддiлу аптеки завдання I функцiї рецептурно-виробничого вiддiлу (рвв)

Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconБільшість приватних власників аптек були не фармацевти, а особи, які мали можливість відкривати аптеки з метою дальшого особистого збагачення
У тих випадках, коли власник аптеки був не фармацевт, він наймав для управління аптекою людину з фармацевтичною освітою. Лише одна...
Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconОрганiзацiя лiкарського забезпечення амбулаторних хворих за рахунок фондiв громадського споживання

Органiзацiя роботи спецiалiзовних аптек iconАвтоматизація аптек Автоматизація аптек


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка