Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України " Про вищу освіту" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 "Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"


НазваПоложення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України " Про вищу освіту" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 "Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
Дата конвертації30.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення

навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, комп’ютерна та ін.);

 • навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, комп’ютерна та ін.);

 • виробнича (вступ до спеціальності, технологічна, товарознавчо-технологічна, економічна, юридична, організаційно-управлінська, обліково-аналітична, комплексна з фаху, з обчислювальної техники та ін.);

 • переддипломнаВиди практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

 • Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

 • Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.

 • Робоча навчальна програма затверджується завідувачем кафедри.

 • Наскрізна програма практики затверджується ректором УніверситетуНормативні документи:

 • Нормативні документи:

 • 1). Системи управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9000-2007

 •  

 • 2). Системи управління якістю. Основні положення та словник. ДСТУ ISO 9001:2009

 • 3). Закон України “ Про вищу освіту” від 23.05.1991 № 1060-ХІІ

 • 4). Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 №161 “Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”

 • 5). Наказ Міністерства освіти України від 08.04. 1993 № 93 «Про Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»

 • 6). ПОЛОЖЕННЯ «Про проведення практики студентів Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля (П – 751 – 008 від 24.11.2010)

“Положення

 • “Положення

 • про проведення практики студентів”

 • (П – 751 – 008 від 24.11.2010)

 • це нормативний документ, яким регламентується порядок організації і проведення практики студентів Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля (далі – Університет)

Відповідальний координатор за організацію практики від Університету

 • Відповідальний координатор за організацію практики від Університету(п.7.8.) Відповідальний координатор за організацію практики від Університету:

 • (п.7.8.) Відповідальний координатор за організацію практики від Університету:

 • узагальнює інформацію, яка стосується організації та проведення практики на рівні Університету;

 • готує проекти наказів і рішень з питань практики на рівні Університету;

 • веде журнал реєстрації договорів про проходження практики студентами;

 • реєструє договори про проходження практики студентами, які надають керівники практики від кафедр;

 • аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову довідку про її проведення;

 • здійснює поточний контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати;

 • узагальнює електронну базу даних про бази практик від кафедр наприкінці календарного року;

 • у складі комісії приймає заліки з практикиВідповідальний координатор

 • Відповідальний координатор

 • за організацію практики від Університету –

 • методист навчально-методичного центру ГОЛОВКО Наталія Анатоліївна

 • Контакти: ауд.2212,

 • вн.тел 425

(п.7.9.) Відповідальним за організацію і проведення практики за напрямами підготовки є керівник напряму, який:

 • (п.7.9.) Відповідальним за організацію і проведення практики за напрямами підготовки є керівник напряму, який:

 • готує проекти наказів і рішень з питань практики від кафедри;

 • здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики;

 • інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування;

 • визначає бази практик, узгоджує з ними кількість студентів, що приймаються на практику;

 • укладає договори про співпрацю з підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики, на наступний календарний рік;

 • здійснює контроль за організацією та проведенням, виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за її підсумками;

 • призначає керівників практики від кафедри та забезпечує по можливості їх вихід на бази практики за декілька днів до їх початку для перевірки готовності до прийому студентів і ознайомлення керівників підприємств (організацій, установ) з програмами практики;

 • організовує проведення організаційних зборів студентів з питань практики за участю керівників практики від кафедри;

 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу, презентації тощо;

 • заслуховує звіт керівників практики від кафедри про її проведення на засіданнях кафедри;

 • контролює надання звіту кафедри про проведення практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації координатору практики від Університету

(п.7.11.) Керівник практики від кафедри (викладач):

 • (п.7.11.) Керівник практики від кафедри (викладач):

 • визначає вид і строки проведення практики, кількість студентів-практикантів, обов’язки Університету і підприємства щодо організації і проведення практики;

 • уточнює з базами практики умови проведення практики і доводить відповідну інформацію до відома завідувачів кафедр;

 • бере участь у розподілі студентів за місцями практики;

 • розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує передбачувані теми бакалаврських і дипломних робіт (проектів);

 • узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики;

 • заповняє бланки договорів про проходження практики студентами з даними про підприємства (організаціями, установами), реєструє договір у координатора практики від Університету, надає на підпис ректору Університету, ставить печатку Університету;

 • заповняє разом зі студентом титульну сторінку та розділ «Направлення на практику» у щоденнику практики , надає щоденник практики на підпис керівнику напряму підготовки та ставить печатку напряму підготовки;

 • забезпечує студентів необхідною документацією з питань практикизабезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (програми, договору про проходження практики студентами в 2-х примірниках, щоденника практики, календарного плану, індивідуального завдання, теми курсового і дипломного проектів, магістерської роботи, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких встановлює Університет;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (програми, договору про проходження практики студентами в 2-х примірниках, щоденника практики, календарного плану, індивідуального завдання, теми курсового і дипломного проектів, магістерської роботи, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких встановлює Університет;

 • відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики;

 • здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;

 • надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускної роботи;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у випускній роботі;

 • інформує студентів про порядок надання звітів про практику;

 • приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;

 • збирає другий примірник договору про проходження практики студентами, який підписаний, має печатку керівника бази практики та здає його на кафедру для зберігання;

 • здає звіти студентів про практику на кафедру;

 • веде, оновлює та надає координатору практики від Університету електронну базу даних про бази практик відповідної кафедри наприкінці календарного року.

 • (п.7.12.) Керівник практики від підприємства:

 • несе особисту відповідальність за проведення практики;

 • організовує практику згідно з програмами практики;

 • визначає місця практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження;

 • організовує ознайомлення студентів з правилами техніки безпеки і охорони праці;

 • забезпечує виконання погоджених з навчальним планом графіків проходження практики по структурних підрозділах підприємства;

 • надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною літературою, необхідною документацією;

 • забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці;

 • контролює виконання Кодексу законів про працю України тощо.

(п.7.14.) Студенти Університету при проходженні практики зобов'язані:

 • (п.7.14.) Студенти Університету при проходженні практики зобов'язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від кафедри методичні матеріали (програму, методичні вказівки, договір про проходження практики у 2-х примірниках, щоденник практики, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

 •  Порядок проходження практики для студентів-іноземців

 • Порядок проходження практики для студентів-іноземців

 • (відповідно до ПОЛОЖЕННЯ «Про проведення практики студентів

 • Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля (П – 751 – 008 від 24.11.2010)

 • (п.6.4.) Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному контракті чи договорі щодо підготовки фахівців і можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України.

 • (п.6.5.) Студенти-іноземці отримують програму практики, індивідуальні завдання, складають звіт у порядку, установленому кафедрою. При проходженні практики в межах України студенти-іноземці додержуються ПоложенняПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ

 • ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ

 • ПРАКТИКИ ЗА КОРДОНОМ

 • (відповідно до ПОЛОЖЕННЯ «Про проведення практики студентів

 • Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля (П – 751 – 008 від 24.11.2010)

 • п. 6.6. Студенти Університету мають право проходити виробничу практику за кордоном на підприємствах, організаціях, у навчальних закладах або іншій відповідній організації-партнері. Для мобільності навчання обидва партнери повинні мати Університетську хартію Еразмус, надану Європейською комісією. Для виробничої практики на підприємстві партнер, що приймає, повинен мати розширену хартію Еразмус (тобто, яка також охоплює права та обов’язки стосовно виробничої практики).

 • п. 6.7. Інформацію на кафедри, про можливість проходження практики студентами за кордоном, надає міжнародний відділ Університету. Всі питання щодо порядку організації та проведення практики для студентів за кордоном вирішують у робочому порядку керівник кафедри та начальник міжнародного відділу Університету.

 •  

Положення про проведення практики студентів (П – 751 – 008 від 24 листопада 2010 р.)

 • Положення про проведення практики студентів (П – 751 – 008 від 24 листопада 2010 р.)

 • Графік проходження практики студентів у 2010/11 н.р.

 • Перелік базових підприємств для проходження практики студентами

 • Орієнтовний перелік підприємств для проходження практики відповідно спеціальностям

 • Перелік підприємств, організацій, установ, на яких проходили практику студенти економічних спеціальностей у жовтні 2010 р.

 • Зведена інформація щодо організації та проведення практики для студентів економічних спеціальностей у жовтні 2010 р. (станом на 21.12.2010)

 • Зразок проектів наказів з практики

 • Зразок додатку до наказу

 • Зразок форми листа-запиту на підприємство

 • Зразок форми листа з підприємства

 • Договір (бланк)

 • Щоденник практики (бланк)

 • Відомість про проведення інструктажу з техніки безпеки

 • Схема видів інструктажу

 • Форма заявки на екскурсію

 • Зразок проекту наказу про організацію екскурсії для студентів

 • Договір про співпрацю (бланк)

 • Зразок форми ведення журналу реєстрації договорів (для НМЦ)

 • Зразок графіку проведення організаційних зборів щодо проходження практики (для НМЦ)

 • Зразок графіку проведення конференцій за підсумками проходження практики (для НМЦ)

 • Електронний варіант пакету матеріалів з практики (на диску)Схожі:

Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про вищу освіту" Концепція профільного навчання Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
Про загальні підходи до складання робочих навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакон України "Про освіту" ( від 23. 05. 19991р. №1060-хіі ) Закон України "Про освіту" ( від 23. 05. 19991р. №1060-хіі )
...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconПоложення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30. 05. 2006 р. №419)
Державні стандарти професійно-технічної освіти; робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакони України Закони України «Про освіту» «Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту» наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Харківської області»; від 09. 06. 11 №336 «Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального року в навчальних закладах...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconПро організацію харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України,...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconПро організацію харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України,...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат
Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 №553 "Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16. 09. 2006
Забезпечення єдності навчан-ня і виховання як двох взаємо-залежних складових системи освіти, пошук нових шляхів організації позакласної...
Положення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України \" Про вищу освіту\" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 \"Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах\" iconЗакон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка