Організаційні форми Організаційні форми


НазваОрганізаційні форми Організаційні форми
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Організаційні форми

 • Організаційні форми

 • виховної роботи


Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час.

 • Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час.

 • Таку роботу називають позакласною та позашкільною.Позакласна робота

 • Це різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школиПозашкільна робота

 • Це освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.Завдання позакласної та позашкільної роботи

 • закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці;

 • розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти;

 • формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;

 • поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.Позакласна та позашкільна робота будується на принципах виховання, проте вона має і свої специфічні принципи:

 • Добровільний характер участі в ній. Сприяє тому, що учні можуть обирати профіль занять за інтересами. Педагоги за таких умов повинні ретельно продумувати зміст занять, використовуючи нові, ще не відомі учням факти, форми і методи, які б посилювали їх інтерес.

 • Суспільна спрямованість діяльностіучнів. Цей принцип вимагає, щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав потребам розбудови української держави, відображав досягнення сучасної науки, техніки, культури і мистецтва.Принципи позакласної роботи

 • Розвиток ініціативи і самодіяльності учнів. У позакласній і позашкільній діяльності слід ураховувати бажання школярів, їх пропозиції, щоб кожен із них виконував цікаву для себе роботу.

 • Розвиток винахідливості, дитячої технічної, юннатської та художньої творчості.

 • Під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового характеру: створення нових приладів, удосконалення наявних; приділення особливої уваги творчому підходу до справи тощо.

Масові форми виховної роботиГрупові форми виховної роботи

 • *політичні інформації;

 • *години класного керівника;

 • *гуртки художньої самодіяльності:

 • *робота з пресою, радіо- і телепередачами;

 • *екскурсії;

 • * походи та ін.Політичні інформації поділяють на оглядові й тематичні.

 • Оглядові політінформації — короткі популярні повідомлення про найважливіші події, які хвилюють світ.Година класного керівника

 • Це дієвий засіб формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки.

 • Тематику таких годин розробляє класний керівник з урахуванням особливостей колективу учнів, їх проводять у формі етичної бесіди, лекції, диспуту, усного журналу, зустрічі з цікавими людьми, обговорення книг та ін.

 • Годину класного керівника наприкінці кожного місяця доцільно присвятити підведенню підсумків навчально-виховної роботи класу.Орієнтовна структура і зміст години класного керівника:

 • 1. Підготовчий етап. Передбачає повідомлення учням теми, основних її питань для попереднього обдумування; доручення окремим із них самостійно підібрати матеріал, залучення учнів до читання літературних творів, статей, журналів, газет, перегляду кінофільмів, спектаклів, телепередач, добору ілюстративних матеріалів, репродукцій картин, портретів, плакатів, виготовлення таблиць, схем; проведення анкетного опитування. Вся ця робота стисло фіксується в конспекті.Зміст години класного керівника:

 • а) вступна частина — повідомляється тема, мотивується її актуальність і необхідність, вказуються основні питання, визначаються завдання, які треба вирішити, учнів у загальних рисах вводять у суть теми. Вступ розрахований на 3—7 хв.;

 • б) основна частина — всебічно висвітлюють суть теми, ґрунтовно розкривають головні її питання, пояснюють зміст невідомих понять, наводять приклади, які б спонукали учнів до гуманних вчинків, пробуджували позитивні почуття і викликали осудливе ставлення до негативних дій. На цьому етапі переглядаються і аналізуються кіно-і діафільми, репродукції творів видатних художників, обговорюються прочитані твори, книги, журнальні чи газетні статті, прослуховуються фонозаписи, виступають запрошені, учні класу. Для виступів запрошених осіб, перегляду й аналізу кіно- та діафільмів, картин художників, обговорення книги, статті, дається лише план. Основна частина триває до 35 хв.;в) підсумкова частина — короткі висновки й узагальнення на основі матеріалу, що розглядався, стислий аналіз виступів, а за потреби — їх доповнення чи уточнення, підсумки сказаного, спонукання учнів до формування в собі позитивних якостей, про які йшлося, завдання для самостійної роботи над собою, рекомендування певної літератури для самостійного читання;

 • в) підсумкова частина — короткі висновки й узагальнення на основі матеріалу, що розглядався, стислий аналіз виступів, а за потреби — їх доповнення чи уточнення, підсумки сказаного, спонукання учнів до формування в собі позитивних якостей, про які йшлося, завдання для самостійної роботи над собою, рекомендування певної літератури для самостійного читання;

 • г) підсумкове слово класного керівника (5—7 хв.). Класний керівник має подбати, щоб учні не були пасивними слухачами і спостерігачами, а брали активну участь у проведенні цього заходу.Методика індивідуального виховного впливу залежить від індивідуальних особливостей учня і його психологічного стану, темпераменту.

 • Методика індивідуального виховного впливу залежить від індивідуальних особливостей учня і його психологічного стану, темпераменту.В індивідуальній виховній роботі необхідно передбачити координування впливів на учня педагогів, батьків і колективу.

 • В індивідуальній виховній роботі необхідно передбачити координування впливів на учня педагогів, батьків і колективу.

 • Така координація здійснюється за умови щоденного аналізу результатів виховного впливу, обміну думками з питань життя і діяльності вихованців.В індивідуальній виховній роботі використовують позакласне читання, колекціонування, гру на музичних інструментах, вишивання, малювання тощо.

 • В індивідуальній виховній роботі використовують позакласне читання, колекціонування, гру на музичних інструментах, вишивання, малювання тощо.

 • Індивідуальні форми роботи нерідко пов'язують з груповими і фронтальними.Ефективність масових, групових та індивідуальних форм виховання зростає за умови, що вони приведені у певну систему, пов'язані між собою і доповнюють одна одну.

 • Ефективність масових, групових та індивідуальних форм виховання зростає за умови, що вони приведені у певну систему, пов'язані між собою і доповнюють одна одну.Позашкільні навчально-виховні заклади

 • Позашкільні навчально-виховні заклади — широкодоступні заклади освіти, які дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.Позашкільні навчальні заклади можуть бути:комплексними і профільними. Усі вони працюють за річним планом, навчальний рік у них починається, як правило, 10 вересня поточного року і закінчується 26 травня наступного року.

 • Комплексний — творчі об'єднання за інтересами (гуртки, секції, ансамблі, театри тощо).У позашкільній виховній роботі використовують масові, групові та індивідуальні форми виховання дітей.

 • У позашкільній виховній роботі використовують масові, групові та індивідуальні форми виховання дітей.

 • У цих закладах читають лекції про досягнення науки і техніки, організовують зустрічі з діячами науки, техніки, мистецтва, проводять виставки дитячої творчості, олімпіади, огляди, конкурси та ін.

 • Групові форми виховної роботи зосереджують учнів на діяльності гуртків, секцій, клубів, студій та ін.

 • Індивідуальна форма роботи передбачає виконання школярами творчих індивідуальних завдань, заняття з навчання гри на музичних інструментах, образортворчу діяльність у художніх школах тощо.Творчі об'єднання у цих закладах класифікуються за трьома рівнями:Важливим завданням позашкільних установ є надання школам допомоги в організації позакласної виховної роботи з учнями.

 • Важливим завданням позашкільних установ є надання школам допомоги в організації позакласної виховної роботи з учнями.

 • В Україні діє три державні позашкільні заклади — еколого-натуралістичний центр, центр науково-технічної творчості, центр туризму і краєзнавства.Як науково-методична установа функціонує Національний центр естетичного виховання.

 • Як науково-методична установа функціонує Національний центр естетичного виховання.

 • Набуло поширення створення позашкільних навчально-виховних закладів нового типу: навчально-дослідницьких та творчо-виробничих центрів творчості, туризму, краєзнавства, шкіл мистецтва, спортивно-технічних шкіл, клубних закладів, театральних комплексів, соціально-педагогічних комплексів, кіноцентрів, міжшкільних клубів тощо.Вимоги до діяльності позашкільних установ випливають із загальних принципів організації позакласної та позашкільної роботи, що передбачають органічний зв'язок позашкільних установ з виховною діяльністю школи; узгодженість дій з виховною роботою дитячих та юнацьких організацій, сім'ї і громадськості; масове охоплення дітей за умови дотримання добровільності щодо участі в гуртках і секціях позашкільних установ; поєднання масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи; вільний вибір дітьми характеру творчої діяльності; стимулювання їх активної творчої діяльності.

 • Вимоги до діяльності позашкільних установ випливають із загальних принципів організації позакласної та позашкільної роботи, що передбачають органічний зв'язок позашкільних установ з виховною діяльністю школи; узгодженість дій з виховною роботою дитячих та юнацьких організацій, сім'ї і громадськості; масове охоплення дітей за умови дотримання добровільності щодо участі в гуртках і секціях позашкільних установ; поєднання масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи; вільний вибір дітьми характеру творчої діяльності; стимулювання їх активної творчої діяльності.Схожі:

Організаційні форми Організаційні форми iconВ. Тимощук (цппр) 18-19 травня 2009 р
Адміністративні послуги, основні недоліки сучасного стану в України та нові організаційні форми
Організаційні форми Організаційні форми iconОрганізаційні
...
Організаційні форми Організаційні форми iconВиробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура План уроку
Створюючи певні блага люди вступають у звязки і взаємодію виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним
Організаційні форми Організаційні форми iconПоняття форми. Створення та редагування форм Алгоритм створення форми за допомогою майстра
Натиснувши на ньому, а потім в розділі заголовку форми, ми отримуємо текстову рамку, в яку можна вводити довільний текст. Закінчивши...
Організаційні форми Організаційні форми iconДитячі лікарські форми загальні поняття про дитячі лікарські форми
Малокомпонентність повинні забезпечувати позитивний психіко фізіологічний вплив на дитину (вид лікарської форми, колір, смак, ефект,...
Організаційні форми Організаційні форми iconЛекція основи теорії держави І права основні теорії походження держави І права. Поняття й ознаки держави. Внутрішні І зовнішні функції держави
Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму)
Організаційні форми Організаційні форми iconОрганізаційні засади лікзабезпечення населення І лпу організація оптової реалізації лікарських засобів

Організаційні форми Організаційні форми iconПлан лекції Організаційні питання
Томашевський В. М. Моделювання систем. К.: Видавнича група bhv, 2005. 352 c.:іл
Організаційні форми Організаційні форми iconКадрові, організаційні, фінансові, інформаційні, технологічні ресурси
Особистісні якості (розвинені вольові зусилля, наполегливість, здатність до ризику, цілеспрямованість)
Організаційні форми Організаційні форми iconНавчальний елемент назва: Правові та організаційні основи охорони праці
Поняттями "виробничий травматизм", "виробнича травма" і "професійне захворювання"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка