Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період


НазваПідвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациипідвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період

 • науково-методичний супровід діяльності педагогів

 • підтримка функцій методкабінетів (центрів): прогностична, компенсаторна, інформаційно - коригувальна, трансформаційна, діагностична, моделююча, інформаційно – аналітична, організаційно –координувальна, соціальна

 • забезпечення розвитку кадрового ресурсу щодо підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів

 • оцінка ефективності дій методичних кабінетів (центрів) щодо забезпечення умов розвитку професіоналізму педагогів, науково – методичного супроводу у міжкурсовий періодпрофесіоналізм, партнерство, паритетність

 • професіоналізм, партнерство, паритетність

 • вертикальність, горизонтальність

 • врахування андрагогічного циклу навчання педагогів: навчання у ВУЗі, освітня практика, рівень професійних компетентностей, єдність змісту курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку в міжкурсовий період

 • побудова компетентнісної моделі професійного розвитку педагогів

 • формування та розвиток професійних компетентностей

 • використання кредитно – модульної форми навчання у міжкурсовий періодпризначення завідувача (директора) методкабінету (центру) за погодженням з інститутом післядипломної педагогічної освіти

 • призначення завідувача (директора) методкабінету (центру) за погодженням з інститутом післядипломної педагогічної освіти

 • науково-методичний супровід розвитку професіоналізму педагогів закладів загальної середньої та дошкільної освіти

 • моніторинг якості науково – методичної роботи

 • використання кредитно - модульної системи навчання у міжкурсовий період

 • планування розвитку професійних компетентностей педагогів: методологічна, правова, комунікативна, інформаційна, соціально – педагогічна, психолого – фасилітативна, фахово - методичнаорганізація мережевих спільнот (керівників та педагогів базових, експериментальних навчальних закладів; керівників методичних об’єднань, учасників творчих груп, експертів, консультантів, тренерів, тьюторів)

 • організація мережевих спільнот (керівників та педагогів базових, експериментальних навчальних закладів; керівників методичних об’єднань, учасників творчих груп, експертів, консультантів, тренерів, тьюторів)

 • науково – методичний супровід базових навчальних закладів, експериментів Всеукраїнського, регіонального рівнів

 • участь педагогів у проектах професійного розвитку, семінарах, конференціях, виставках, інших заходах

 • проведення організаційно – педагогічних заходів щодо реалізації державних та обласних програм

 • участь у міжнародних проектах

 • аналіз, узагальнення та апробація педагогічного досвіду

 • апробація нових підручників, програмзнання основ управління навчальними закладами, педагогічними системами

 • знання основ управління навчальними закладами, педагогічними системами

 • знання основ андрагогіки, професійного розвитку педагогів

 • методологія навчання і виховання учнів

 • знання психології навчальної діяльності і спілкування учнів

 • навички використання інформаційних технологійпроцес оволодіння педагогами новими знаннями, уміннями, методиками і технологіями професійної діяльності

 • процес оволодіння педагогами новими знаннями, уміннями, методиками і технологіями професійної діяльності

 • процес формування суб'єкта професійної діяльності, тобто системи певних властивостей в умовах неперервного професійного розвитку, самоосвіти та здійснення професійної діяльностікомпетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та керівників навчальних закладів

 • компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та керівників навчальних закладів

 • неперервність професійного зростання

 • формування здатності керівників та педагогів працювати в інноваційному середовищі

 • спрямованість на опанування методів самостійного пошуку знань у різних сферах науки та культури, теорії та практики

 • забезпечення партнерства та професійної взаємодії у процесі навчання, фасилітація

 • рефлексія педагогами результатів навчання та власного практичного досвіду

 • діагностика та моніторинг рівня розвитку професіоналізму

цілісна, заснована на досягненнях науки, освітніх інновацій, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу, система діагностичної, дослідницької, аналітичної, інформаційної, організаторської діяльності та заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому і підвищення якості навчально-виховного процесу

 • цілісна, заснована на досягненнях науки, освітніх інновацій, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу, система діагностичної, дослідницької, аналітичної, інформаційної, організаторської діяльності та заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому і підвищення якості навчально-виховного процесу

 • особливо важлива ланка в системі післядипломної педагогічної освіти, яке має переваги з іншими формами підвищення кваліфікації педагогів, так як має щодо безперервний, поетапний, повсякденний характервиявлення та аналіз потреб педагогічних працівників у тих або інших знаннях, навичках, компетентностях в залежності від стратегії розвитку

 • виявлення та аналіз потреб педагогічних працівників у тих або інших знаннях, навичках, компетентностях в залежності від стратегії розвитку

 • аналіз можливостей, визначення найбільш адекватних форм і методів навчання у міжкурсовий період

 • організація професійного навчання цільових груп педагогів, підтримка інноваційної активності педагогів

 • створення умов мотивації реалізації результатів навчання в процесі професійної діяльності педагогічних працівників

 • оцінка результатів професійного розвитку педагогів, спостереження за його динамікою, організаційне забезпечення процесу їх професійного розвитку

 • передбачає єдність змісту курсів підвищення кваліфікації та науково-методичної роботи в міжкурсовий період, використання інтерактивних, проектних технологій професійного зростання, які б забезпечували розвиток компетенцій відповідно до викликів часу; пропозиція педагогічним працівникам можливості вибору різних термінів, модулів, форм навчання, а також розробка діагностичного інструментарію, який би коректно вимірював рівні розвитку окремих компетенцій та професіоналізму в ціломупідвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти

 • підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти

 • науково – методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти

 • організація науково – методичної роботинауково-методичні рекомендації для методичних кабінетів

 • науково-методичні рекомендації для методичних кабінетів

 • науково-методичні рекомендації для методичних об'єднань

 • проекти професійного розвитку

 • підготовка тренерів, консультантів, тьюторів, експертів

 • розробка програм корпоративного навчання

 • організація середовища професійних комунікацій (інформальне навчання)професійний розвиток – це набуття кількісних та якісних показників професіоналізму: професійної педагогічної культури, професійної самосвідомості, удосконалення певних компетенції і компетентностей

 • професійний розвиток – це набуття кількісних та якісних показників професіоналізму: професійної педагогічної культури, професійної самосвідомості, удосконалення певних компетенції і компетентностей

 • сукупність компетенцій утворює професіоналізм, рівень якого вимірюється не тільки знаннями, а й здатністю діяти, опануванням цінностей

 • компетенція – це інтеграція знань, умінь, здатності виявляти їх у практичній діяльності на засадах певних ціннісних орієнтацій

 • компетентність сукупність знань, умінь, мотивацій, досвід успішного здійснення діяльностіпровідна роль самоосвіти

 • провідна роль самоосвіти

 • врахування психофізіологічних особливостей дорослого, його професійного статусу

 • опора на власний досвід та досвід колег

 • індивідуалізація навчання

 • практична зорієнтованість здобутих знань

 • наступність, системність і неперервність

 • актуалізація знаньвільний вибір та мотивація

 • вільний вибір та мотивація

 • стандартизація та варіативність

 • оптимізація та достатність

 • диференціація та компетентнісний підхід

 • інтерактивність

 • самоосвіта

 • практична спрямованість

 • результативність, тренерство, розповсюдження та сертифікаціянаставництво

 • наставництво

 • семінар

 • майстер-клас

 • конференція

 • самоосвіта

 • спостереження за діяльністю відомих вчителів

 • метод проектів

 • прикладні, експериментальні дослідження

 • метод ситуативного навчання

 • модель кооперативного навчання

 • виконання вчителем нових ролей

 • рефлексивний метод, узагальнення досвіду

 • портфоліо як форма професійного розвиткупроект – це план, послідовність конкретних дій, обмежених у часі, які спрямовані на досягнення конкретних результатів (змін)

 • проект – це план, послідовність конкретних дій, обмежених у часі, які спрямовані на досягнення конкретних результатів (змін)

 • моделювання професійної компетентності педагогів як результату реалізації проекту

 • «принцип успіху», мотивація, вибір індивідуальної освітньої траєкторіїТема

 • Тема

 • Розробник

 • Виконавець

 • Мета

 • Рівень диференціації

 • Категорія педагогічних працівників

 • Кількість учасників

 • Тип проекту

 • База проведення

 • Обґрунтування

 • План-графік

 • Ресурси

 • Діагностичний інструментарій

 • Навчальні матеріалиобґрунтування (для кого, теоретичні засади, мета та завдання)

 • обґрунтування (для кого, теоретичні засади, мета та завдання)

 • діагностичний інструментарій для вимірювання рівня розвитку компетенцій на початку та наприкінці проекту

 • навчальний план та графік занять

 • навчальні матеріали (у тому числі з використанням ІКТ)методичний (методисти, МК, керівники МО)

 • методичний (методисти, МК, керівники МО)

 • функціональний (тренери, тьютори, експерти, консультанти)

 • рівневий (за рівнями диференціації)

 • тематичний(за запитами і замовленнями)

 • самоосвітній

 • організаційний (для розвитку шкільної організації)

 • управлінський (керівники ЗНЗ)тренер – спеціаліст, який керує у тренінгу

 • тренер – спеціаліст, який керує у тренінгу

 • експерт – спеціаліст, який здійснює експертизу

 • консультант – спеціаліст, який проводить професійне консультування

 • тьютор – опікун, репетитор, педагог - наставниквизначає потреби в навчанні

 • визначає потреби в навчанні

 • планує і розробляє програми навчання в міжкурсовому періоді

 • забезпечує навчання

 • оцінює результати навчання

Схожі:

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconПідвищення кваліфікації педагогічних працівників Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
З метою демократизації вибору форм навчання в системі підвищення кваліфікації працівників практикується організація
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconКредитно-модульна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Концепцією розвитку...
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconКислякова Г.І.,завідувач рмк 24. 01. 2011 Моніторинг підвищення кваліфікації педпрацівників
Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників Золочівського району у 2011році
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconПоложення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Кмс "Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника" п Положення про...
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconЗакон України «Про вищу освіту»,ст. 42. Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умо включає Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умо включає
Дистанційне навчання (ДН) в системі ппо форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована...
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconПланом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2013 рік передбачено 214 груп ( 4935 слухачів)
Планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2013 рік передбачено
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації...
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconПідвищення професіоналізму педагогічних працівників днз в умовах сільського району
Вивчення та аналіз стану розвитку дошкільної освіти в районі, виокремлення проблем
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconВиконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2008 Р
...
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період iconОрганізація навчального процесу
З підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних І керівних працівників внз ІІІ-ІV рівня акредитації та його науково-методичне...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка