План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види


НазваПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
Дата конвертації31.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПлан

 • Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види.

 • Мета і завдання менеджменту.

 • Підходи до управління.

 • Рівні управління. Управління фармацевтичною службою.

 • Зарубіжні механізми управління.Менеджмент - це наука управлiння органiзацiями. Менеджмент - це вміння досягти поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння організовувати ефективну роботу управлінського апарату.Менеджмент ( від англ. – управляти) – вид діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених цілей виробничо-господарською діяльністю організацією (підприємством), яка функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.Оксфордський словник англiйської мови дає такi тлумачення «менеджменту»:

 • Менеджмент - це спосiб та манера спiлкування з працiвниками.

 • Менеджмент - це влада та мистецтво управляти.

 • Менеджмент - це вмiння та адмiнiстративнi навички органiзовувати ефективну роботу апарату управлiння та інш. • Термiн «менеджмент», «менеджер» швидко i мiцно увiйшли в сучасне життя, замiнивши використовувані ранiше термiни «керування», «керiвна дiяльнiсть» «керiвник», «директор».

 • Термiн менеджмент за своєю суттю є аналогiчним термiну керування, це його синонiм, однак не в повнiй мiрi.

 • Термiн «керування» значно ширший, оскiльки застосовується до рiзних видiв людської дiяльностi. Термiн «менеджмент» застосовується лише до керування соцiально-економiчними процесами на рiвнi фiрми, яка працює в ринкових умовах - технократи, бiлi манжети.2. Мета i завдання менеджменту.

 • Мета менеджменту – забезпечення прибутковості чи дохідності діяльності організації на основі раціонального налагодження виробничого процесу управління, розвитку матеріально-технічної і технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціалу та залучення коштів. • Прибутковість організації свідчить про ефективність її виробничо-збутової діяльності, яка досягається внаслідок мінімізації витрат (на сировину, матеріали, оплату праці та ін.) і максимізації доходів від результатів виробництва – випуску продукції та подання послуг. • Найважливішим завданням менеджменту стосовно фармації є створення, організація виробництва ЛП i ВМП, надання послуг з урахуванням потреб споживачів на основі наявних матеріальних та людських ресурсів і забезпечення рентабельної діяльності організації, її стабільного становища на ринку.Менеджмент як управління в умовах ринкової економіки передбачає:

 • орієнтацію організації на попит і потреби ринку, конкретних споживачів;

 • виробництво видів продукції, які мають попит і можуть принести очікуваний прибуток;

 • постійне прагнення до підвищення ефективності виробництва: отримання оптимальних результатів із меншими витратами;

 • господарську самостійність, яка забезпечує свободу прийняття рішень тими, хто відповідає за кінцеві результати організації. Її підрозділів;

 • постійний перегляд цілей і програм залежно від ситуації на ринку;

 • встановлення остаточного результату діяльності організації, її підрозділів на ринку;Менеджмент одночасно повинен вирішувати три завдання:

 • 1. Отримання прибутку

 • 2. Скорочення власних витрат

 • 3. Розширення ринкового сегменту (ринку збуту)До завдань, що вирiшуються в менеджментi вiдносяться також:

 • визначення конкретних цiлей розвитку пiдприємства

 • вияв приоритетних цiлей, їх черговостi та послiдовностi вирiшення.

 • розробка стратегiї розвитку, господарських завдань та шляхiв їх вирiшення

 • розробка системи заходів для вирiшення проблем на рiзнi часовi перiоди.

 • визначення необхiдних ресурсiв та джерел їх забезпечення

 • встановлення контролю за виконанням поставлених завдань.Види менеджменту:

 • виробничий менеджмент - спрямований на вибір основних параметрів технологічного процесу

 • фiнансовий менеджмент - аналiз i оцiнювання фiнансового стану; розроблення фiнансової стратегiї; пiдтримання лiквiдностi пiдприємства; цiнова полiтика

 • операцiйний менеджмент - рацiональна органiзацiя управлiнням i виробництва; планування продукцiї; управлiння запасами; контроль якостi продукцiї.

 • менеджмент персоналу - планування трудових ресурсiв; набiр i добiр кадрiв;визначення заробiтної плати; професiйне навчання; подiл працi.

 • менеджмент маркетингу - виявлення потреб ринку; визначення споживчих якостей продукцiї вiдповiдно до потреб ринку; задоволення потреб ринку в продукцiї; забезпечення рентабельностi роботи пiдприємства.Підходи до управління

 • Ситуацiйний пiдхiд полягає в тому, що хоча загальний процес управлiння однаковий, специфiчнi засоби, якi повинен використовувати керiвник для ефективного досягнення мети органiзацiї, можуть значно варіювати залежно вiд конкретної ситуацiї.Процесний підхід

 • Розглядає управління як процес – серію безперервних дій, робіт, функцій, які виконуються згідно з визначеними правилами, принципами, розпорядженнями.

 • Тобто, щоб управляти необхідно знати функції управління до котрих включають: прогнозування, організування, регулювання, мотивування, контроль.Системний підхід

 • Розглядає організацію як відкриту систему, що складається із кількох взаємозв'язаних підсистем. Відповідно до цього підходу ефективність організації залежить від того, як і які чинники внутрішнього і зовнішнього середовища впливають на функцію управління і наслідки діяльності організації.5. Рівні управління. Управління фармацевтичною службою.

 • Основоположною рисою кожної організації є розподіл праці всередині її. Цей розподіл буває двох типів: горизонтальний і вертикальний. • Горизонтальний поділ праці передбачає диференціацію трудового процесу, що спричиняє утворення підрозділів організації, які виконують специфічні конкретні завдання.

 • Вертикальний поділ праці використовується для диференціації управлінської діяльності щодо координування всіх видів діяльності організації, які вживаються для досягнення її цілей.

 • Такий вертикальний розподіл праці керівників створює рівні управління – технічний, управлінський і інституційний. • Керівники, котрі знаходяться на технічному рівні, в основному займаються щоденними операціями і діями, необхідними для забезпечення ефективної роботи щодо виконання головних завдань організації.

 • Керівники управлінського рівня, як правило забезпечують управління і координацію всіх видів діяльності різних підрозділів у середині організації.

 • Керівники на інституційному рівні зайняті в основному розробкою перспективних планів, формування цілей, в якому існує і функціонує організація. • Інший спосіб описання рівнів управління полягає у виділенні керівників низової ланки, або операційних управлінців; керівників середньої ланки, або функціональних управлінців, і керівників вищої ланки.

 • Органiзацiйнi керiвники - це органiзацiйний рiвень, що знаходиться безпосередньо над робiтниками та iншими працiвниками. На виробництвi до цiєї групи можна вiднести - майстрiв цехiв, майстра змiни, технологiв. • Робота молодших керiвникiв координуєься i контролюється керiвниками середньої ланки. Керiвник середньої ланки часто очолює великий пiдроздiл або вiддiл органiзацiї, Характер його роботи великою мiрою визачається змiстом роботи пiдроздiлу, а не органiзацiї в цілому.

 • Начальники вiддiлiв, начальники цехiв - працiвники середньої ланки готують iнформацiю для рiшень, якi приймаються керiвниками вищої ланки, i передають цi рiшення.

 • Група керівників вищої ланки відповідає за прийняття рішень для організації в цілому – генеральний директор, директори по напрямках.Зарубiжнi механiзми управлiння

 • Серед зарубiжних систем управлiння пріоритет надається японському та американським механiзмам управлiння, що мають суттєвi вiдмiнностi, але разом тим i достатньо ефективність.

 • В основу розвитку i змiцнення громадської свiдомостi та колективізму в Японiї покладено принципи «Гармонiя - вище за все».

 • Головне в цьому принципi - жити в мирi з групою, виявляти почуття турботи та вдячностi, прагнути до загального успiху та щастя. • Нормою кадрової політики в Японії є трудова ротація кадрів або ротація посад. Японські робітники переміщуються з одного робочого місця на інше. В ходi 15-20 - рiчної ротацiї по рiзноманiтних пiдроздiлах фахiвцi та iншi спiвробiтники проходять всебiчну i глибоку підготовку, накопичують великий виробничий досвiд, досягають «фiлософiю фiрми», змiцнюють персональнi зв'язки.До перспективних методів нематеріального стимулювання розвитку персоналу відноситься участь працівників в управлінні працею та якістю продукції (наданих послуг) на рівні структурного підрозділу організації.

 • Розвитку персоналу сприяє робота у гуртках якості з аналізу та розробки конкретних заходів щодо підвищення якості продукції (наданих послуг) та зниження витрат виробництва шляхом упровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу у вигляді наукових відкрить, раціоналізаторських пропозицій тощо. • Гуртки якості - це невелика група працівників фірми (від 6 до 12), які добровільно і регулярно зустрічаються для вирішення проблем, пов'язаних з умовами їх роботи.

 • У більшості випадків керівник підрозділу не є керівником групи.

 • Гуртки якості працюють над проблемами, які безпосередньо впливають на результати діяльності працівників фірми. Гурток формується за згодою керівництва для "розшивки" конкретного вузького місця або вирішення конкретної проблеми, виявленої працівниками фірми.

 • Гурток якості припиняє діяльність після остаточного вирішення даної проблеми.Для гуртків якості характерні такі особливості:

 • Засідання гуртків проводяться регулярно.

 • Гуртки засновані за принципом добровільної участі.

 • Проблеми, що вирішуються в гуртках якості, пов'язані з трудовою діяльністю на даній дільниці.

 • Проблеми виявляють, досліджують і вирішують члени гуртка, після чого оцінюються отримані результати.

 • Гурток якості припиняє діяльність після вирішення даної проблеми.Iншими принципами управлiнської стратегiї в Японiї є:

 • 1) зазначення напрямку дiй при широкiй свободi їх iнтерпретацiї з боку службовцiв;

 • 2) широка i тривала програма економiї ресурсiв;

 • 3) акцент на людських ресурсах з тривалими програмами для забезпечення стабiльностi стану компанії;

 • 4) зменшення ризику шляхом розгортання широких внутрiшньофiрмових зв'язкiв.Управлiнська стратегiя США передбачає:

 • 1. визначенiсть у широкiй галузi дiй

 • 2. динамiчний розвиток капiталу i ефективне використання ресурсiв

 • 3. акцент на фiнансових ресурсах з розрахунком виробничої полiтики на короткий термiн

 • 4. самостiйну вiдповiдальнiсть кожного вiддiлення за ризик

 • 5. використання у виробничiй стратегiї можливої конкуренцiї • У сучасному американському менеджментi велику увагу придiляють культурi та розвитку органiзацiї. Кожна солiдна фiрма має свiй особливий дух, загальну атмосферу, яка визначає етичнi принципи, стиль вiдносин, девiзи працi. • Захiдноєвропейська модель менеджменту.

 • Практика сучасного управлiння в країнах Захiдної Європи значною мiрою формувалася пiд впливом американського менеджменту. Однак сучасний захiдноєвропейський менеджмент має певнi особливостi.

 • До них належать:

 • перехiд вiд диктату продавця до диктату споживача;

 • усунення мiжнародних перепон для руху товарiв i грошей;

 • проникнення на ринки європейських країн товарiв компанiй США i Японiї. • В Нiмеччинi, наприклад, особливу роль вiдiграють калегiальна управлiнська вiдповiдальнiсть i система оплати працi. Керiвник вiддiлу не пiдзвiтний не генеральному керiвнику, як в США, а комiтету керiвникiв, у складi якого 3-15 осiб. Ця система дiє ефективно, оскiльки до комiтету належать рiзнi функцiональнi керiвники, якi не допустять перекосiв на користь певних функцiй.

Схожі:

План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння...
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconПроцес проектування оптичного приладобудування та його складові частини. Процес проектування оптичного приладобудування та його складові частини
Так при тимчасовому розподілі робіт із створення нових об'єктів процес проектування можливо розподілити на 8
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconКонцепція планування господарської діяльності підприємства. Концепція планування господарської діяльності підприємства. Види планування та їх характеристика

План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconПерелік навчальних дисциплін нормативної частини опп
Компетенції магістра зі спеціальності "Менеджмент інноваційної діяльності" на первинних посадах
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconМенеджмент, його еволюцiя, рiвнi I підходи до управлiння менеджмент та підприємництво. Державна реєстрація підприємництва
Лп I вмп, надання послуг з урахуванням потреб споживачів на основі наявних матеріальних та людських ресурсів І забезпечення рентабельної...
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconМенеджмент I пiдприємництво у фармацiї план Поняття підприємництва. Принципи, види, органiзацiйнi форми
Структура засновницьких документів (Статут, угода), порядок їх складання і затвердження
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconМенеджмент I пiдприємництво у фармацiї план Поняття підприємництва. Принципи, види, органiзацiйнi форми
Структура засновницьких документів (Статут, угода), порядок їх складання і затвердження
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconБізнес-план: зміст та структура. Еволюція поглядів та сучасні надбання теорії управління. Що таке бізнес-план? Що таке бізнес-план?
Це техніко-економічне обгрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; бізнес-план характеризує...
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconЗакон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р далі Закон України «Про ліцензування »
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-пі від 1 червня 2000 р. (далі Закон України «Про ліцензування»)...
План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види iconКросворд «Складові частини комп’ютера» Матвійчук Оксана Анатоліївна, учитель початкових класів знз №225 м. Києва Дорогі друзі! До вашої уваги кросворд за темою «Складові частини комп’ютера»
Достатньо натиснути «Розпочати кросворд». З’явиться запитання і стрілка, яка покаже, де буде відповідь. Щоб перевірити себе, треба...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка