Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план


НазваМузичне виховання на уроках музики в початкових класах план
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Музичне виховання на уроках музики в початкових класах

 • ПЛАН

 • Методика музичного виховання в 1 класі

 • Методика музичного виховання у 2 класі

 • Методика музичного виховання у 3 класі

 • Методика музичного виховання у 4 класі


Література:

 • Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. – С.66-118.

 • Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод. Посібник. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – С.91-179.Особливості розвитку дітей шестирічного віку

 • легка збудливість,

 • ранимість психіки,

 • нестійкість мимовільної уваги,

 • несформованність, тендітність всього організму,

 • швидка втомлюваність від постійного сидіння, одноманітної діяльності.Особливості роботи з дітьми шестирічного віку:

 • урізноманітнювати діяльність дитини;

 • активізувати діяльність шляхом постановки нових завдань;

 • залучати до іншої діяльності;

 • чергувати форми індивідуальної та колективної роботи тощо.Пам'ять: наочно-образна

 • Пам'ять: наочно-образна

 • легко запам'ятовують те, що їх особливо вражає, що безпосередньо пов'язане з їхніми інтересами.

 • Помітними стають вияви словесно-логічної пам'яті :

 • діти краще запам'ятовують зрозумілий матеріал.

 • Мовлення: досить розвинуте

 • можуть у значних межах зрозуміти почуте;

 • розповісти про побачене;

 • висловити свої враження від якості події;

 • викласти свої думки;

 • пояснити зміст знайомої гри;

 • відчути виразність епітетів і порівнянь.

 • Мислення: наочно-дійове

 • знаходять відповіді на запитання “чому”, і “як” тільки в результаті виконання певних практичних дій.

 • Увага:

 • засвоєння нового матеріалу триває успішно лише 3-5 хвилинЗагальні риси музичного розвитку, властиві першокласникам:

 • Діти мають певний досвід спілкування з музикою, різноманітнішою стає музична діяльність:

  • налагоджується вокально-слухова координація;
  • диференціюються слухові відчуття – більшість дітей здатна розрізнити високі й низькі звуки в інтервалах квінти, кварти, терції.
 • У сфері сприймання музики можливості дітей досить широкі:

  • доступність основних жанрів, як пісня, танець і марш;
  • близька музика зображального характеру;
  • сприймаються твори невеликі за обсягом, із яскравим музичним образом.
 • У сфері співу можливості дітей залежать від попередньої музичної підготовки:

  • співацький діапазон складається від кількох звуків до октави і більше;
  • голосовий апарат ще не сформувався, дуже тендітний, змикання складок крайове;
  • необхідно обережно й послідовно розвивати діапазон голосу, обмежувати силу звучання.
 • У сфері творчості можливості першокласників такі:

  • легко відгукуються на різні творчі завдання;
  • імпровізують на заданий образ;
  • створюють ритмічні й мелодичні імпровізації на дитячих інструментах;
  • інсценізують знайому мелодію чи пісню або інструментальну п'єсу зображального характеру.


Уроки в I класі:

 • знайомство вчителя з класом, а класу з вчителем і предметом;

 • закладаються основи позитивного відношення дітей до уроків музики;

 • тематизм програми першого класу дає змогу залучати дітей до різноманітної музичної діяльності;

 • послідовність тем визначається необхідністю розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика, до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших втіленнях, засвоєння елементів музичної мови.Тема І чверті – „Які почуття передає музика”

 • Розкриває емоційний зміст музики, характер творів різноманітних жанрів. У цій чверті закладаються основи багатьох музично-практичних умінь і навичок:

  • уміння слухати і виконувати музику
  • злагодженого протяжного співу, чіткої дикції, реакції на диригентські жести;
  • розрізняти високі та низькі звуки ,короткі та довгі, рух мелодії вгору і вниз, голосне і тихе звучання, орієнтуватися у графічному запису пульсу та ритмічного рисунка мелодії;
  • навчання гри на музичних інструментах – на виявленні виразності їх звучання: для вибору музики різного характеру (барабани – виконання маршів, бубни – окрас танців, трикутники – ліризм мелодії тощо).


Тема II чверті – „Про що розповідає музика”

 • допомагає учням сприймати й усвідомлювати зміст музики, розпізнавати ознаки програмності у творах:

 • визначення характеру й емоційного змісту музичних творів та нові завдання: розпізнавати життєвий зміст музики, виділяти ознаки зображальності у творах;

 • розширення лексичного запасу слів – пропонувати синоніми до слів.Тема III чверті – „Як розповідає музика”

 • вводить учнів у світ музичної мови, ознайомлює з виразно-зображальними засобами на доступних, яскравих і захоплюючих зразках.Уроки у 2-му класі

 • Поглиблюються і розширюються музичні знання, вміння і навички, набуті у 1-му

 • Другокласники:

  • відчувають потребу в русі;
  • мають обмежений обсяг уваги;
  • накопичений вже досвід робить процес музичного навчання більш свідомим.
 • Продовжується робота стосовно сприймання головних жанрів музичного мистецтва (пісні, танцю, маршу) у їх зв'язку з життям, у виразному і зображальному значенні;

 • сприймання музичних образів у їх взаємозв'язку, а музичної мови — як "будівельного матеріалу", з якого складається цілісний образ.Тема І чверті – „Три типи музики — пісня, танець, марш”

 • пісня, танець і марш – як головні сфери музичної образності, які пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й камерну, вокальну й інструментальну музику;

 • розглядати кожен твір, що прозвучить на уроці, не як конкретний дидактичний матеріал, а як один зі зразків музики, що звучить навколо нас.Тема ІІІ чверті „Куди ведуть нас пісня, танець, марш”

 • пісня, танець і марш сприймаються на вищому рівні, стають надійними провідниками у будь-який жанр музичного мистецтва.

 • У ІV чверті

 • на основі набутих уявлень про різні елементи музичної мови сприйняття й осягнути їхнє виразне значення.

 • Учні повинні:

 • визначати своєрідність змісті музичних образів;

 • аналізувати музичні твори;

 • пов’язувати музику з життєвими ситуаціями;

 • визначати за якими ознаками розрізняються характерні особливості трьох сфер музики.Уроки музики у 3-му класі

 • піднімають учнів на новий рівень осягнення особливостей музичного мистецтва

 • У І чверті

 • „Пісні, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість”

 • учні мають сприйняти й усвідомити пісенність, танцювальність і маршовість як найважливіші властивості музики, що виростають з пісні, танцю й маршу

 • Тема ІІ чверті "Інтонація" дає уявлення про зв'язки музики з мовою, про музику як мову, що виражає почуття людини

 • Тема ІІІ чверті "Розвиток музики“ З інтонацій складається музика .

 • Тема ІV чверті"Будова (форми) музики"На уроках у 3 класі

 • Вокально-хорова робота спрямовується на подальший розвиток навичок дзвінкого, наспівного, легкого співу, поступове розширення співацько­го діапазону вгору і вниз, яскраво виявлятимуться вікові особливості розвитку співацького голосу: з'явиться дзвінкість, посилиться звучання, збагатиться тембр, стане чистішою інтонація. Співацький діапазон третьокласника на кінець навчального року має бути у межах до першої — ре другої октави.

 • Розвиток вокального слуху школярів, під яким розуміється здатність розрізняти якість звучання голосу, контролювати й оцінювати свій спів і спів товаришів. Залучання учнів до оцінки якості співу, його діагностики, обговорення виконавського плану.

 • Засвоюють елементарні правила нотопису, тривалості (чверть, восьма, половинна, шістнадцята, ціла) й відповідні їм паузи;

 • Дістають уявлення про тон і півтон, знаки альтерації, крапку біля ноти, стійкі та нестійкі ступені ладу; співають по нотах і за ручними знаками поспівки і пісні з використанням усіх ступенів;

 • спів за абсолютною нотацією.Уроки у 4-му класі

 • Тема І півріччя — „Музика мого народу”.

 • Головне завдання вчителя

 • допомогти учням відчути й усвідомити інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання народу;

 • відчути спільність і відмінність народної та композиторської творчості;

 • узагальнення і подальше збагачення музично-слухового досвіду дітей;

 • ознайомлення з багатьма творами української народної та професійної музики;

 • накопичення вражень, досвіду, що дають змогу виділити найхарактерніші особливості української музики.Тема ІІ півріччя — „Між музикою мого народу і музикою інших народів немає неперехідних меж”

 • Завданням учителя:

 • допомога учням в осягненні національної своєрідності музичного мистецтва різних народів

 • засвоєння універсальності музичної мови,;

 • з'ясування деяких стилістичних особливостей музики різних народів на якісно новому етапі узагальнення художніх вражень;

 • збагачення власних уявлень про історію і побут народу;

 • відчуття глибокої духовної сутності, спільності життєвого змісту музики різних націй;

 • усвідомлення постійного взаємозбагачення національних музичних культур;

 • ознайомлення з окремими жанрами народної й професійної музики різних народів;

 • відчуття школярами інтонаційних особливостей музики свого та інших народів.Схожі:

Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconПроект впровадження педагогічної інновації Інформаційні технології навчання. Ікт на уроках у початкових класах
Автор-розробник проекту: Виноградова Наталія Василівна, спеціаліст І категорії, вчитель початкових класів Попельниківської зош І-ІІІ...
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconСистема елементарного музичного виховання Карла Орфа
Музичне виховання з опорю на фольклор, як першооснову музичної культури, музикування на елементарних музичних інструментах, послідовність...
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconПроблема: «Розвиток зв’язного мовлення та комунікативних здібностей з використанням елементів диференціації у початкових класах» Мета: сприяти зростанню професійності, творчого потенціалу.
Проблема: «Розвиток зв’язного мовлення та комунікативних здібностей з використанням елементів диференціації у початкових класах»
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconПлан Сутність, завдання та зміст морального виховання етики
Фізичне виховання і спорт у системі виховання. Роль медичного працівника у фізичному оздоровленні людей
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconВчитель початкових класів Вчитель початкових класів
О. Омельченка Гра, як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках української мови і читання
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconПошук ефективних шляхів організації домашньої роботи з іноземної мови в початкових класах

Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconФормування ключових компетенцій на уроках географії у 9-10их класах

Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconЛист мон україни n 1/9-396
Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах знз у 2009/2010 н р
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план iconДата народження: 20 вересня 1974 р
Закінчила у 1993 році Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Викладання в початкових класах»
Музичне виховання на уроках музики в початкових класах план icon”Здійснення контролю знань учнів на уроках трудового навчання у 5-9 класах сзош засобами інформаційних технологій ”
Здійснення контролю знань учнів на уроках трудового навчання у 5-9 класах сзош засобами інформаційних технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка