Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення


НазваПоложення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

 • Наказ Держнаглядохоронпраці України

 • 15.11.2004 N 255


Загальні положення

 • Згідно з Законом України "Про охорону праці" служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. • На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників, відповідно до законодавства. • Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

 • На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. • На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці. • Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998 року N 24.Основні завдання служби охорони праці • Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

 • Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників. • Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці", колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

 • Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.Функції служби охорони праці • Розроблення:

 • комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

 • планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів. • Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

 • Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. • Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

 • Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

 • Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком. • Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення. • Розгляд:

 • питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

 • листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці. • Організація:

 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

 • роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

 • нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

 • пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів. • Участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

 • проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; • розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці“ колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

 • складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

 • організації навчання з питань охорони праці;

 • роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці. • Контроль за:

 • — виконанням заходів, передбачених колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

 • — проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

 • — наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

 • — своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

 • — станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

 • — своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці; • забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

 • санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

 • своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору; • організацію робочих місць у відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

 • використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони парці;

 • виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;

 • проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.Схожі:

Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці затверджено наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26. 01. 2005 n 15 Загальні положення
Типове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про розробку інструкції з охорони праці; потребують перегляду положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, про службу
Наказ гуон від 20. 09. 2012 №467 "Про вивчення стану діяльності районних відділів освіти щодо організації роботи з охорони праці...
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про службу охорони праці затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 порядок
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах, наказ мону від 01. 08. 2001 №563 (далі Положення про організацію охорони праці)
Безпечне проведення занять у кабінетах природничо математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про Державну службу інтелектуальної власності України; Про заходи щодо охорони iнтелектуальної власностi в Українi
Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про Держатомрегулювання України, затверджено Указом Президента України 06. 04. 11 №403; постанови Кабінету Міністрів України: "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" від 03. 11. 10 №996
України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" тощо; положення про Держатомрегулювання України, затверджено Указом...
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України " Про вищу освіту" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 "Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
«Про Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України
Міська конференція для працівників психологічної служби системи освіти міста Києва
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про систему показників наукової діяльності Дніпродзержинського державного технічного університету загальні положення
Підстава: "Типове положення про наукову І науково-технічну діяльність вищих навчальних закладів І наукових установ Міністерства освіти...
Положення про службу охорони праці затверджено наказ Держнаглядохоронпраці України 15. 11. 2004 n 255 Загальні положення iconПоложення про психологічну службу системи освіти України нмц ппіср іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка >ІV. Зміст діяльності психологічної служби
Особливості діяльності соціального педагога в закладах освіти відповідно до нового Положення про психологічну службу системи освіти...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка