Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік


НазваІнформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипІнформаціїСпецифіка економічної діяльності аптеки відзначається рядом особливостей:

Економiчний аналiзПоняття про господарський облiк, його змiст.Оперативно-технiчний облiк

Статистичний облiкБухгалтерський облiк

Управлінський (внутрішньогосподарський) облік

 • Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді.

 • Фінансовий, він же бухгалтерський облікОблiковi вимiрники в бухгалтерському облiку.Предмет бухгалтерського обліку – це вся господарська діяльність підприємства.

 • Методом бухгалтерського обліку є сукупність способів та прийомів за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, основними з яких є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, балансове узагальнення, звітність.Інвентаризація – це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку.

 • Рахунки (бухгалтерські) - призначені для обліку наявності і руху господарських засобів коштів та їх джерел.

 • Подвійний запис – це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів по дебету і по кредиту кореспондуючих рахунків. Отже, кожна господарська операція відображається двічі в одній і тій же самій сумі - по дебету одного рахунку і кредиту іншого.

 • Оцінка – відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.Калькуляція – означає “набирати”, тобто набирати витрати з метою визначення собівартості продукції та послуг як в цілому, так і поодинці. Собівартість є базою для визначення ціни виробничої продукції, виконаних робіт.

 • Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов’язання і власний капітал на певну дату.

 • Бухгалтерська фінансова звітність – система взаємопов’язаних і взаємозумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову діяльність підприємств за визначений період і є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

 • Документація – являє собою відображення господарських операцій у визначених носіях інформації – на паперових бланках або технічних носіях; це письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення

Бухгалтерський баланс та основи його побудови

 • Згiдно з Нацiональним стандартом бухгалтерського облку, Мiнфiном затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського облiк 2 «Баланс» . Баланс – спосiб групування господарських засобів i джерел утворення їх у вартісному виразі на визначену дату (на 1-ше число мiсяця)

До другого розділу активу “Оборотні активи” належить товар (лікарські засоби, перев’язувальний матеріал, предмети догляду за хворими, мило парфумерія тощо), малоцінні та швидкозношувані предмети (інструменти, господарський та виробничий інвентар, посуд, апарати та прилади, халати) – тобто предмети, які використовуються не більше одного року або операційного циклу, якщо він більший від одного року, вартістю до 1000 грн. До запасів відноситься також тара, яка використовуються при транспортуванні товару від постачальників до аптеки.

 • До другого розділу активу “Оборотні активи” належить товар (лікарські засоби, перев’язувальний матеріал, предмети догляду за хворими, мило парфумерія тощо), малоцінні та швидкозношувані предмети (інструменти, господарський та виробничий інвентар, посуд, апарати та прилади, халати) – тобто предмети, які використовуються не більше одного року або операційного циклу, якщо він більший від одного року, вартістю до 1000 грн. До запасів відноситься також тара, яка використовуються при транспортуванні товару від постачальників до аптеки.

 • До цього розділу також відносяться грошові кошти та іх еквіваленти – кошти в касі, на поточних та інших рахунках в банках, а також дебіторська заборгованість.Витрати майбутніх періодів (третій розділ)

 • У складі цього розділу відображаються витрати, які були здійснені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. До них відносяться сплачена наперед орендна плата, сума передплати періодичних видань.

Власний капiтал аптеки – відображає вартість засобів, які належать власникам аптеки і поділяється на : статутний, пайовий, додатковий, резервний і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) • Резервни капітал – сума резервів, створених згідно з діючим законодавством або за установчими документами за рахунок нерозподіленого прибутку.

 • Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображає суму доходу реінвестовану в аптеку, або суму непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв аптекиДовгостроковi зобов’язання- довгостроковi кредити банкiв - це кредити на строк бiльше одного року в українськiй та iноземнiй валютах, отриманi в банках на територiї України та за кордоном.Доходи майбутніх періодів включають доходи, одержані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які відносяться до наступних звітних періодів, наприклад, одержання суми річної орендної платиГосподарськi операцiї та їх вплив на статтi БалансуОперація 2. Частку прибутку розподілено на збільшення власного капіталу в сумі 9 000 грн. Друга операція внесла зміни тільки в статті пасиву балансу: вона зумовила перегрупування в джерелах засобів, що не позначилось на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву також не порушилась.

 • Операція 2. Частку прибутку розподілено на збільшення власного капіталу в сумі 9 000 грн. Друга операція внесла зміни тільки в статті пасиву балансу: вона зумовила перегрупування в джерелах засобів, що не позначилось на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву також не порушилась.

 • Операція 3. Від постачальника надійшли і були оприбутковані товари на суму 7 000 грн. Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів товарів і одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані товари. Ця операція водночас викликає зміни в активі й пасиві балансу в сторону збільшення на одну й ту саму суму, але рівність не порушилась.Операці 4. Перераховано аптекою з поточного рахунка в банку заборгованість за раніше отриманими кредитом на суму 5000 грн. Дана операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку в банку і одночасно зменшення заборгованості в банку за кредитом. Ця операція викликає зміни в активі та пасиві у сторону зменшення на одну і ту саму суму. Рівність підсумків зберігається.

 • Операці 4. Перераховано аптекою з поточного рахунка в банку заборгованість за раніше отриманими кредитом на суму 5000 грн. Дана операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку в банку і одночасно зменшення заборгованості в банку за кредитом. Ця операція викликає зміни в активі та пасиві у сторону зменшення на одну і ту саму суму. Рівність підсумків зберігається.Журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку.Схожі:

Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність; систематично вести облік документів; вести облік запитів на інформацію; визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями
З а к о н у к р а ї н и про доступ до публічної інформації від 13. 01. 2011 №2939-vi
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації із бухгалтерського обліку й оподаткування. Про сайт за 16 років існування газету «Все про бухгалтерський облік»
Сайт Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети "Все про бухгалтерський облік"
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність
В україні застосовуються мсфз, офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність
В україні застосовуються мсфз офіційно оприлюдненні на офіційному сайті Міністерства фінансів України
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну і якісну сторони діяльності організації. Види обліку в системі охорони здоров'я документальний облік; фінансовий облік
Вся документація ділиться на два протилежні потоки вхідну та вихідну документацію. Класифікація управлінських документів та вимоги...
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconЗвіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання та власний капітал. Баланс
Баланс становить найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової інформації, оскільки саме він показує залежність підприємства...
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconКонсолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Облік інвестицій у асоційовані компанії

Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconВсеукраїнська професійна газета все про бухгалтерський облік

Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації про їх фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки; необхідністю підвищення ефективності управління банком; становленням нагляду за банками і розробленням регулятивних вимог
України; потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні достовірної, повної інформації про їх фінансовий стан, фінансові...
Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік iconІнформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень
Фінансова звітність це сукупність форм звітності, які складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка