Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів


НазваЦе сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів
Дата конвертації03.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациице сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.

 • це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів.- спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою;

 • - спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою;

 • - цілісність і сталість;

 • - здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв’язків;

 • - певний рівень розвитку культури, система норм і цінностей, покладена в основу соціальних зв’язків між людьми;

 • - автономність та самодостатність, самовідтворення, саморегулювання, саморозвиток.

У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традиційним, визначальним чинником розвитку було сільське господарство, а головними інститутами — церква та армія. В індустріальному суспільстві — промисловість з корпорацією і фірмою на чолі, а в постіндустріальному — інформація, теоретичні знання з вищою школою, як місцем формування і зосередження цих знань.

 • У доіндустріальному суспільстві, яке ще називають традиційним, визначальним чинником розвитку було сільське господарство, а головними інститутами — церква та армія. В індустріальному суспільстві — промисловість з корпорацією і фірмою на чолі, а в постіндустріальному — інформація, теоретичні знання з вищою школою, як місцем формування і зосередження цих знань.ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами.

 • ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами.

 • Поняття соціальна структура охоплює системно-організаційний і стратифікаційний аспекти.Первинним елементом соціальної структури суспільства є соціальний статус, що розкриває місце особистості в соціальній структурі суспільства

 • Первинним елементом соціальної структури суспільства є соціальний статус, що розкриває місце особистості в соціальній структурі суспільства

 • Соціальні позиції (статуси) та зв’язки між ними визначають характер соціальних відносин. На основі близькості соціальних статусів формуються складніші структурні елементи суспільства – соціальні групи.Соціальна група – відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об’єднаних на основі загальних соціально значущих ознак.

 • Соціальна група – відносно стійка, історично сформована сукупність людей, об’єднаних на основі загальних соціально значущих ознак.

 • Утворення соціальних груп зумовлено:

 • - спільною діяльністю (професійною, політичною, економічною, духовною);

 • - спільним просторово-часовим існуванням (середовищем, територією, комунікацією);

 • - груповими установками та орієнтаціями.

 • У соціальній структурі суспільства взаємодіють різні за чисельністю соціальні групи, які поділяють на малі і великі, формальні і неформальні.Мала соціальна група – нечисленна за складом соціальна група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.

 • Мала соціальна група – нечисленна за складом соціальна група, учасники якої об’єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому стійкому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.

 • Ознакою малої соціальної групи є наявність безпосередньо тривалих особистих контактів і мала чисельність її членів.

 • Велика соціальна групачисленна за складом група людей, об’єднаних для спільної діяльності, але взаємодія між якими формальніша.Формальна група – це об’єднання людей, яке утворюється на основі офіційного документа, юридичних норм, установ, правил тощо. (студентська група, виробничий колектив, підрозділ).

 • Формальна група – це об’єднання людей, яке утворюється на основі офіційного документа, юридичних норм, установ, правил тощо. (студентська група, виробничий колектив, підрозділ).

 • Неформальна група – це більш або менш стійка сукупність людей, яка складається стихійно і не має особливих документів, які регламентують її функціонування та утворюється на основі загальних інтересів, прагнень.Соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить від соціальної мобільності елементів соціальної структури.

 • Соціальна структура суспільства перебуває в постійному розвитку. Його динаміка залежить від соціальної мобільності елементів соціальної структури.

 • Соціальна мобільність – міжгрупова або просторова рухливість населення, його здатність до соціальних переміщень.- вертикальну мобільність – посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи з вищим чи нижчим статусом;

 • - вертикальну мобільність – посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи з вищим чи нижчим статусом;

 • - горизонтальну мобільність – рух між соціально однорідними позиціями й категоріями населення.Нерівність індивідів і соціальних груп є первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів системи) відсутні підстави для тверджень про суспільну організацію, структуру.

 • Нерівність індивідів і соціальних груп є первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів системи) відсутні підстави для тверджень про суспільну організацію, структуру.

Соціальна стратифікація (лат. stratum - шар) - поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.

 • Соціальна стратифікація (лат. stratum - шар) - поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освіту тощо.

- угруповання людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти.

 • - угруповання людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти.

 • Суспільство поділяють на:

 • Вищий клас.

 • Середній клас.

 • Нижчий клас.3. Соціальний інститут (лат. institutum - організація, лад) - відносно стійка модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній сфері життєдіяльності суспільства.

 • 3. Соціальний інститут (лат. institutum - організація, лад) - відносно стійка модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній сфері життєдіяльності суспільства.1. Соціальні норми, правила, які уособлюються у вимогах, статутах, інструкціях, законах.

 • 1. Соціальні норми, правила, які уособлюються у вимогах, статутах, інструкціях, законах.

 • 2. Наявність спеціалізованих установ, закладів (будівля).

 • 3. Спеціалізовані професійні працівники.

 • 4. Організація соціального контролю, який здійснюється через відповідні санкції.процес виникнення і становлення соціальних інститутів як ключових структурних елементів суспільства.

 • процес виникнення і становлення соціальних інститутів як ключових структурних елементів суспільства.

 • Виникненню соц. інститутів передує:

 • 1. Об'єктивна потреба

 • 2. Наявність особливого культурного середовища (субкультури) - системи цінностей, соціальних норм і правил.

 • 3. Наявність необхідних ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових, організаційних)За типом вирішуваних завдань соціальні інститути розділяють на п’ять груп:

 • За типом вирішуваних завдань соціальні інститути розділяють на п’ять груп:

 • - економічні - забезпечують виробництво і розподіл суспільного багатства, регулюють грошовий обіг;

 • - політичні - пов'язані з встановленням, виконанням і підтриманням певної форми політичної влади, збереженням і відтворенням ідеологічних цінностей;

 • - культурні та виховні - сприяють засвоєнню і відтворенню культурних, соціальних цінностей, соціалізації індивідів;

 • - соціальні - організовують добровільні об'єднання, регулюють повсякденну соціальну поведінку людей, міжособистісні стосунки.Розрізняють формальні і неформальні соціальні інститути.

 • Розрізняють формальні і неформальні соціальні інститути.

 • Загальна ознака формальних інститутів – взаємодія між суб’єктами здійснюється на основі формально обумовлених правил, законів, регламентацій, положень.

 • Неформальні – грунтуються на особистих зв’язках, взаємних симпатіях, безпосередньому спілкуванні.

 • Прикладом формального соціального інституту може бути суд. Соціальні норми уособлюються в даному випадку в юридичних законах. Спеціалізованим закладом є суд як установа. Спеціалізовані суб’єкти соціального інституту – судді, прокурори, адвокати. Здійснення соціального контролю відбувається через санкції (покарання за скоєний злочин).- регулятивна функція;

 • - регулятивна функція;

 • - функція відтворення, безперервності суспільних відносин;

 • - інтегративна функція;

 • - комунікативна функція.Соціальна організація - соціальна група, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих структур.

 • Соціальна організація - соціальна група, орієнтована на досягнення взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих структур.- організації з виробництва товарів і послуг (промислові, сільськогосподарські, сервісні підприємства і фірми, фінансові установи, банки);

 • - організації з виробництва товарів і послуг (промислові, сільськогосподарські, сервісні підприємства і фірми, фінансові установи, банки);

 • - організації в галузі освіти (дошкільні, шкільні, вищі навчальні заклади, заклади додаткової освіти);

 • - організації в галузі медичного обслуговування, охорони здоров'я, відпочинку, фізичної культури і спорту (лікарні, санаторії, туристичні бази, стадіони);

 • - науково-дослідні організації;

 • - органи законодавчої, виконавчої влади.Схожі:

Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconМова нації, народності
Етнос історично сформована на певній території стійка сукупність людей, що мають загальні, відносно стабільні особливості мови, культури...
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів icon2,5-3,0% усіх новонароджених мають вр: -2,5-3,0% усіх новонароджених мають вр
Це накопичення мутацій у геномі популяцій людей, які призводять до проявів різних форм спадкової патології( моногенної, хромосомної,...
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconКомунікацію ми розглядаємо як одну з форм взаємодії людей у процесі спілкування, слід враховувати, що бібліотеки відіграють важливу роль у формуванні інформаційного аспекту соціального комунікування
Включення бібліотекознавства у комплекс наук про соціальні комунікації ставить перед науковцями цієї галузі нові завдання щодо вироблення...
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconКонституційне право Конституційно-правові норми закріплюють: устрій держави, правовий статус людини і громадянина
Норми кримінального права є загальнообов’язковими до виконання. Здебільшого вони виступають як норми-заборони, як пересторога певних...
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconЗакон України "Про громадянство" 18. 01. 2001р. Загальна Декларацію прав людини 10 грудня 1948 р. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини 16 грудня 1966 р. (ратифіковано 1991 р)
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини 16 грудня 1966 р. (ратифіковано 1991 р)
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconВіра Нанівська Міжнародний центр перспективних досліджень 1 грудня 2001 року Київ Історично склалися два підходи до донорської допомоги у процесі трансформації
Перший підхід "інтеграційний", полягає на відповідальності донорів за результати
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconОзнайомити учнів з видами правил суспільного життя, ознаками правової норми; Вчитися виробляти вміння аналізувати правову ситуацію
Соціальні норми – це правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі історичного розвитку, регулюють різні сфери суспільних...
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconФлора – сукупність видів рослин, що історично склалась, які проживають на певній території
Флора сукупність видів рослин, що історично склалась, які проживають на певній території
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconЕтика взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Етика взаємодії з громадськістю та змі
Набір принципів, переконань та цінностей, якими мають керуватися всі державні службовці, при взаємодії з громадськістю
Це сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її членів iconДва кути мають спільну сторону. Чи означає це, що: Два кути мають спільну сторону. Чи означає це, що


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка