Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу


НазваЛекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу
Дата конвертації04.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу.


Після обстеження, встановлення діагнозу і визначення первинних проблем пацієнта сестра формулює мету догляду, очікувані результати і терміни, а також методи, засоби, способи, тобто сестринські дії, які необхідні для досягнення поставленої мети.

 • Після обстеження, встановлення діагнозу і визначення первинних проблем пацієнта сестра формулює мету догляду, очікувані результати і терміни, а також методи, засоби, способи, тобто сестринські дії, які необхідні для досягнення поставленої мети.

 • Постановка мети догляду повинна відповідати ви­значеним вимогам: мета і завдання повинні бути реальними і досяжними, з конкретними термінами для їх досягнення.На кожну мету і очікуваний результат має бути відведений час для оцінки.

 • На кожну мету і очікуваний результат має бути відведений час для оцінки.

 • Його тривалість залежить від природи проблеми, етіології захворювання, загального стану пацієнта і встановленого лікування.

 • Існують дві мети: короткотермінова і довготермінова.

 • Короткотермінова - це мета, яка повинна бути досягнена за короткий період часу, звичай­но за 1-2 тижні. Вона ставиться, як правило, у гострій фазі захворювання.

 • Довготермінова — це мета, яка досягається за більш тривалий період часу (понад два тижні). Вона звичайно спрямована на попередження рецидивів захворювань, ускладнень, їх профілактику, реабілітацію і соціальну адаптацію, здобуття знань про здоров'я. Виконання цієї мети найчастіше припадає на період після виписки пацієнта. • Під час формулювання мети необхідно враховувати:

 • дію (виконання) ,

 • критерій (дата, час, відстань, очікуваний результат)

 • Умови (за допомогою чого або кого).Планування

 • Після визначення мети і завдань з догляду медична сестра складає план догляду за пацієнтом — письмове керівництво з догляду.

 • План догляду за пацієнтом – це докладне перерахування спеціальних дій медичної сестри, необхідних для проведення сестринського догляду, що записується в сестринську історію хвороби.Третій етап сестринського процесу складається з чотирьох стадій:

 • Третій етап сестринського процесу складається з чотирьох стадій:

  • Встановлення пріоритетів.
  • Розробка результатів.
  • Розробка сестринських втручань.
  • Занесення плану в документи.


СТАДІЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ

 • Необхідно встановити пріорітетність потреб хворого, використовуючиієрархію потреб людини та пріорітети самого хворого.СТАДІЯ 2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАПИСАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Результати повинні бути пов'язані з реакціями людини. Формулювання сестринського діагнозу визначають існуючі або потенційні реакції, які розглядаються як проблематичні для пацієнта. Це допускає, що альтернативні реакції були б бажанішими. Результати повинні бути орієнтовані на пацієнта.

 • Медична сестра орієнтується на поведінку пацієнта. Результат догля­ду дає можливість розглянути, що пацієнт буде робити і коли, якою мірою це буде завершене.

 • Результати догляду повинні бути зрозумілими і стислими.

 • Результати догляду повинні описувати поведінку, яку можна оцінити і спостерігати.

 • Результати повинні бути реалістичними.

 • Результати догляду повинні мати обмеження в часі.

 • Результати повинні визначатися пацієнтом і медсестрою разом.Розробка сестринських втручань

 • Сестринські втручання можуть бути розроблені різними шляхами, включаючи побудову гіпотез і методику "мозкового штурму .

 • Третя стадія включає запис сестринського втручання, де вказано, як медсестра допоможе пацієнту досягнути намічених результатів.

 • Ці втручання ґрунтуються на:

  • інформації, отриманій під час інтерв'ю;
  • послідовній взаємодії медсестри, пацієнта і його сім'ї.


СТАДІЯ 3. СЕСТРИНСЬКІ ВТРУЧАННЯ

 • Вибір найбільш ефективного і від­повідного втручання залежить від:

 • точного визначення потреб людини;

 • розуміння того, що будь-який медичний діагноз і лікування можуть вплинути на людину і планований результат;

 • знання можливих видів втручань, які необхідні для вирішення конкретної проблеми.Розробка сестринського втручання

 • Як тільки були встановлені діагноз і результати, приймаються рішення про те, як досягнути результатів і забезпечити здоров'я пацієнтові. Розробка успішних сестринських втручань залежить від спроможності медсестри знаходити і вибирати альтернативи, які будуть найбільш успішні. При визначенні можливих альтернатив особл ною буде тактика побудови гіпотез і "мозкового штурму"Основні характеристики втручань

 • Бажано, щоб сестринські втручання мали такі характернистикаи:

 • Погоджувалися з планом догляду.

 • Ґрунтувались на наукових принципах.

 • Були індивідуальні для кожної конкретної ситуації.

 • Використовували можливості навчання пацієнта.

 • Використовувались для забезпечення терапевтичного і безпечного оточення.

 • Включали використання відповідних джерел.1. Погодження.

 • 1. Погодження.

 • Сестринські втручання не повинні вступати в конфлікт з терапевти­чними, рішеннями інших членів медичної бригади. Якщо мета медсест­ри та інших медичних працівників перехрещується, результатом цього, звичайно, є безладдя. Дуже важливо, щоб працівники різних підрозді­лів обговорювали свою мету і визначали підходи для досягнення цієї мети. Для забезпечення безперервності догляду всі розбіжності в дум­ках повинні бути усунені.

 • 2. Наукова основа.

 • Другою характеристикою втручання є використання наукового по­яснення для підтримки сестринського рішення і формування основи для сестринських дій. Наукове обґрунтування такої діяльності залежить від бази знань медсестри, яка включає в себе природні та гуманітарні нау­ки. Наступні приклади демонструють сестринські втручання і пов'язані з ними наукові принципи.3. Індивідуалізація.

 • 3. Індивідуалізація.

 • При розробці втручання медсестра вибирає підходи, які найбільш прийнятні для конкретних фізичних і емоційних потреб людини. Наве­демо основні правила, які слід використати при розробці індивідуаль­них сестринських втручань.

 • Приділяйте основну увагу етіологічним факторам сестринського діаг­нозу.

 • Заохочуйте пацієнта і його сім'ю до вибору альтернатив.

 • Враховуйте сильні і слабкі сторони пацієнта і його сім'ї.

 • Зважайте на строковість і серйозність ситуації.

 • Зосередження на етіологічних факторах.

 • Етіологічні фактори конкретизують походження реакції людини і забезпечують направлення конкретних сестринських втручань. Знання медсестрою пацієнта і його проблеми визначає формулювання індивіду­ального сестринського втручання.Заохочення пацієнта.

 • Заохочення пацієнта.

 • Після встановлення сестринських діагнозів за допомогою пацієнта формулюються результати заохочення пацієнта. Визначення цих резуль­татів підвищує можливість індивідуалізації сестринських втручань. Та­ким чином, при формулюванні сестринських втручань необхідна участь пацієнта. Це підтверджує те, що заплановані втручання зрозумілі, при­йнятні для пацієнта. Часто пацієнти більш активно беруть участь в до­гляді, якщо їх ідеї враховуються.

 • Сильні і слабкі сторони.

 • При встановленні індивідуальних сестринських втручань необхідно враховувати сильні і слабкі сторони пацієнта і його сім'ї. Необхідно ви­значити ресурси пацієнта і використати їх при плануванні догляду. Сильні сторони можуть включати мотивацію, розум, підтримку сім'ї номічні засоби.

 • Необхідно також визначити слабкі сторони пацієнта. Відсут мотивації, достатнього рівня інтелекту, підтримки сім'ї, матеріал засобів або освіти можуть служити факторами, які перешкодж одужанню. Також до слабких сторін можна віднести хронічну хво ослабленість, депресію, соціальну ізоляцію або мовний бар'єр.

 • Терміновість і серйозність ситуації.

 • Інколи на сестринське втручання можуть вплинути термінові серйозність ситуації. Це відбувається, якщо зміна людської реакції: принести шкоду пацієнту або іншим людям.Навчання

 • 4. Можливість навчання.

 • Процес навчання пацієнта охоплює набуття нових знань і нави* також пов'язаних з цим змін у поведінці. Сестринські втручання, нуті в процес навчання, включають:

 • оцінка потреб пацієнта в навчанні;

 • визначення готовності пацієнта до навчання;

 • ідентифікація факторів, які впливають на здатність пацієн навчання;

 • розвиток індивідуальних, реальних і досяжних результатів

 • визначення стратегії допомоги пацієнту і сім'ї в досягненні Е них результатів;

 • доступно і розумно розраховувати розхід матеріалу, викор вуючи відповідні засоби;

 • оцінити прогрес пацієнта в досягненні результатів;

 • — при необхідності змінити план. Оцінка потреби в навчанні.

 • Під час першої фази визначення сестринського процесу меде збирає дані для оцінки індивідуальних потреб навчання пацієнта. . Необхідно заохочувати пацієнта визначати потреби, які він вважає важливими.Фактори, які впливають на здатність до навчання

 • існуючі знання,

 • рівень освіти,

 • вік,

 • енергійність,

 • ста здоров'я,

 • спосіб життя.Пацієнти повинні також мати мотивацію навчання.

 • Пацієнти повинні також мати мотивацію навчання.

 • з більшою готовністю навчатються того, що більш важливе.

 • Пацієнт повинен бути фізично та емоційно готовим для навчання. Медсестра повинна запланувати використання втручань, спрямованих на позбавлення від болю, страху, втоми, перед тим, як робити спробу втягти пацієнта в навчання.

 • Спосіб життя пацієнта може вплинути на здатність до навчання. Це особливо помітно при розгляді низьких соціально-економічних груп і людей певної культури.

 • Проблеми навчання пацієнта можуть бути пов'язані з браком досвіду у медичної сестри.

 • Проблеми: не всі пацієнти хочуть одержувати інформацію , відмовлятися визнавати потребу в набутті знань про свою хворобу.Розробка індивідуальних результатів

 • Результати навчання кожного пацієнта включають в себе знання, ставлення і навички.

 • Наприклад, медсестрі необхідно навчити пацієнта поводження зі стомою. В результаті навчання пацієнт повинен:

 • описати, як операція змінила шлунково-кишковий тракт (знання);

 • пояснити, як стома вплине на його взаємини з дружиною (ставлення);

 • перерахувати засоби, необхідні для догляду за стомою (знання);

 • очищати ділянку стоми і накладати кишеню (навичка);

 • — промивати стому (навичка).Визначення стратегій навчання

 • Стратегії навчання, які використовуються медсестрою, повинні бут розроблені з врахуванням індивідуальних потреб пацієнта.

 • Позитивних результатів можна досягти, використовуючи письмові матеріали та аудіовізуальні засоби (з наступним обговоренням).

 • Якщо результатом стає набуття навички, то його найлегше досяг­нути шляхом демонстрації, обговорення, практики і закріплення прой­деного. Найважче впливати на ставлення.

 • Однак рольове моделювання, обговорення і досвід вирішення про­блем допоможуть пацієнту прийняти нове ставлення до проблеми.

 • Медсестра може вибрати безліч підходів, залежно від потреб паці­єнта, мети навчання, оточуючого середовища, доступних джерел, часу.Освіта.

 • Медсестра повинна визначити конкретні стратегії і джерела, які вимагаються для досягнення індивідуальних результатів навчання. Шви­дкість навчання повинна відповідати спроможності пацієнта і визнача­тися, виходячи з попередніх знань пацієнта. Навчання також полегшу­ється, якщо медсестра виявляє теплоту і участь у ставленні до пацієн­та. Матеріал краще засвоюється, коли:

 • в процесі навчання задіяно більше органів чуття (слух , зір і т.д.);

 • повторюються факти і навички;

 • у того, хто навчається, є можливість застосувати інформацію;

 • забезпечується негайний зворотний зв'язок.

 • Незалежно від стратегії, використаної в процесі навчання, на нього вплинуть взаємовідносини медсестри і пацієнта.5. Забезпечення терапевтичного і безпечного оточення

 • При плануванні втручання четверта характеристика розглядається як задоволення фізичних і емоційних потреб пацієнта.

 • Створення безпечного оточення — це задоволення фізіологічних потреб пацієнта хист від можливого пошкодження.

 • Фізіологічні потреби — повітря, їжа, відпочинок, вода — бути задоволені раніше, ніж потреби більш високого рівня.Пацієнти, які зазнають особливого ризику пошкодження, — це діти, літні люди, ослаблені або ті, які перебувають під наркозом. Існує безліч сестринських дій для створення безпечного оточення таким людям. Най­частіше використовуються наступні.

 • Пацієнти, які зазнають особливого ризику пошкодження, — це діти, літні люди, ослаблені або ті, які перебувають під наркозом. Існує безліч сестринських дій для створення безпечного оточення таким людям. Най­частіше використовуються наступні.

 • Для літніх людей:

 • закріплювати при необхідності ременем;

 • розмістити тумбочку так, щоб хворий міг її досягнути (для лежа­чого хворого);

 • спостерігати за пацієнтом під час куріння;

 • провести інструктаж про можливі місця ризику в будинку;

 • допомогти пацієнту у ванній, ретельно перевіривши температу­ру води.

 • Для дітей (навчіть батьків):

 • як зробити будинок безпечним для дитини;

 • піднімати бильце дитячого ліжечка;

 • закріплювати сітку безпеки над дитячим ліжечком;

 • не залишати небезпечні предмети там, де їх можуть досягнути діти.

 • Пацієнт під анестезією:

 • перевіряти основні життєві параметри кожні 15 хвилин;

 • тримати піднятими бокові поручні весь час;

 • — стежити за можливими ознаками блювання.ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАПИСАННЯ СЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

 • 1. Сестринські втручання повинні фіксуватися датою і підписом

 • Після всіх сестринських втручань має стояти дата, щоб мож визначити час їхнього здійснення. Сестринські втручання повин ' підписані, щоб відобразити особисту відповідальність медсестри пацієнтом і перед законом. Підпис також дозволяє співробітникам-

 • забезпечити зворотний зв'язок, демонструючи ефективність чання;

 • отримати пояснення;

 • отримати логічне обґрунтування втручання.

 • Сестринські втручання повинні включати точні дієслова і вказч конкретні дії для досягнення бажаних результатів.

 • Сестринські втручання повинні вказувати хто, що, де, коли як часто буде здійснювати зазначені дії.

 • Сестринські втручання повинні бути розроблені індивідуальне пацієнта.Ознайомлення з планом догляду

 • Пацієнта.

 • Як і у випадку з первинною оцінкою, наш спосіб планованого д ду повинен давати можливість пацієнту брати участь у вирішенн тань догляду за ним. Якщо пацієнт не в змозі брати участь у и процесі, зі складеним вами планом можна ознайомити його і його сім”ю

 • Інших членів бригади.ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНУ

 • ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНУ

 • СЕСТРИНСЬКИХ ВТРУЧАНЬ

 • Існують такі різновиди сестринських втручань: незалежні, залежні, взаємозалежні. Вибір втручання грунтується на потребах пацієнта.Незалежне сестринське втручання передбачає дії, здійснювані ме­дичною сестрою за власною ініціативою, яка керується власним розу­мінням, без прямої вимоги з боку лікаря або вказівок від інших спеціа­лістів. Наприклад: навчання пацієнта навичок самодогляду, розслаблю­ючий масаж, поради пацієнту щодо його здоров'я, організація дозвілля пацієнта, навчання членів сім'ї методів догляду за хворим тощо.

 • Незалежне сестринське втручання передбачає дії, здійснювані ме­дичною сестрою за власною ініціативою, яка керується власним розу­мінням, без прямої вимоги з боку лікаря або вказівок від інших спеціа­лістів. Наприклад: навчання пацієнта навичок самодогляду, розслаблю­ючий масаж, поради пацієнту щодо його здоров'я, організація дозвілля пацієнта, навчання членів сім'ї методів догляду за хворим тощо.

 • Залежне сестринське втручання виконується на підставі письмо­вих розпоряджень лікаря і під його спостереженням. Медична сестра відповідає за виконувану роботу. Тут вона виступає в ролі сестри-вико-навця. Наприклад: підготовка пацієнта до діагностичного обстеження, виконання ін'єкцій, фізіотерапевтичних процедур тощо. • Взаємозалежне сестринське втручання передбачає спільну діяль­ність медичної сестри з лікарем та іншими спеціалістами (фізіотерапев­том, дієтологом, інструктором з лікувальної фізкультури, працівника­ми соціальної допомоги). Відповідальність медичної сестри однаково ве­лика для всіх видів втручання.Проводячи четвертий етап сестринського процесу, медична сестра забезпечує здійснення двох стратегічних напрямків:

 • Проводячи четвертий етап сестринського процесу, медична сестра забезпечує здійснення двох стратегічних напрямків:

 • спостереження і контроль за реакцією пацієнта на призначення ліка­ря з фіксацією отриманих результатів у сестринській історії хвороби;

 • спостереження і контроль за реакцією пацієнта на виконання се­стринських дій з догляду, пов'язаних із постановкою сестринсь­кого діагнозу, і реєстрація отриманих результатів у сестринській історії хвороби. • Нерідко медична сестра працює в умовах дефіциту часу, який пов'язаний з неукомплектова-ністю сестринського персоналу, великою кількістю пацієнтів у відділен­ні тощо. У цих умовах медична сестра повинна визначити:

 • що повинно бути виконане негайно;

 • що повинно виконуватися згідно з наміченим планом;

 • що може бути зроблено, якщо залишиться час;

 • що можна і потрібно передати наступній зміні.Здійснення плану сестринських втручань

 • Існує три стадії здійснення сестринського процесу:

 • підготовка;

 • втручання;

 • занесення в документацію.Стадія 1. Підготовка

 • Перша стадія фази здійснення полягає в підготовці медсестри до початку втручання.

 • Цій підготовці передує серія дій: перегляд сестринських втручань, встановлених під час етапу плануання.

 • аналіз необхідних сестринських знань, і навичок.

 • визначення можливих труднощів, пов'язаних з конкретними сестринськими діями.

 • визначення і забезпечення необхідними ресурсами, підготовка обладнання, необхідного для запланованих видів діяльності.Аналіз знань і навиків, які вимагаються.

 • Аналіз знань і навиків, які вимагаються.

 • Після перегляду втручання в плані догляду медсестра повинна ви-шти рівень знань і вид навиків, які необхідні для здійснення втручання. Це дозволяє медсестрі визначити людину, яка зможе найбільш кваліфіковано виконати дії, які вимагаються.

 • Визначення можливих ускладнень.

 • Початок деяких сестринських процедур може містити потенційний ризик для пацієнта. Медсестрі необхідно знати всі можливі ускладнен­ня, пов'язані з її діяльністю.

 • Забезпечення необхідних ресурсів.

 • При підготовці до початку сестринських втручань потрібно уточни­ти наявність певних ресурсів, а саме: часу, персоналу і обладнання.

 • Час.

 • Існує безліч факторів часу, які можуть вплинути на здатність мед­сестри здійснити план. Насамперед медсестра повинна ретельно вибра­ти відповідний час для початку втручання.

 • Персонал.

 • Медсестра повинна оцінити, яка кількість персоналу повинна брати участь у здійсненні втручання.Обладнання.

 • Обладнання.

 • При підготовці сестринського втручання потрібно також враховува­ти своєчасне визначення і доступність необхідного обладнання. І знову, від медсестри вимагається глибоке розуміння встановлених сестринсь­ких дій. Це дозволяє заздалегідь передбачати, яке обладнання знадо­биться в процесі роботи.

 • Підготовка необхідного середовища.

 • Успішне здійснення сестринських втручань вимагає середовища, в якому пацієнт почуває себе комфортабельно і безпечно.

 • Комфорт.

 • При створенні комфортабельного середовища необхідно враховува­ти як фізичні, так і психологічні компоненти. Фізичні компоненти ство­рюються безпосереднім оточенням (наприклад, кімната і простір, уса­мітнення, шум, запах, освітлення, температура).

 • Медсестра повинна також враховувати психологічні мотиви, готую­чись до здійснення сестринських дій. Часто це вимагає навичок міжосо-бового спілкування для створення середовища, в якому пацієнт почував би себе комфортабельно, висловлюючи свої потреби, страхи, почуття, неспокій і розпач.Безпека

 • Медсестрі потрібно враховувати безліч факторів, якщо вона хоче створити безпечне середовище, а саме:

 • вік пацієнта;

 • ступінь рухливості;

 • сенсорний брак;

 • рівень свідомості або орієнтації.Вік.

 • Вік.

 • При аналізі віку, відомо, наймолодші і найстарші зазнають найбіль­шо ризику одержання пошкоджень. Однак будь-яке незнайоме сере-вище може бути небезпечним для пацієнта.

 • Грудні і маленькі діти не можуть висловити відчуття болю або опі-. До того ж маленькі діти прагнуть досліджувати середовище і пред-ти навколо себе. Отже, медсестра, готуючись робити процедури, по-нна переконатися, що дитина в безпеці.

 • Ступінь рухливості.

 • На ступінь рухливості пацієнта впливає захворювання або травма, зовні-іі обмежувачі, такі, як шина, а також необхідність збереження рівноваги.

 • Сенсорна недостатність.

 • Пацієнти зі зниженим візуальним, слуховим, нюховим, смаковим з тактильним сприйняттям піддаються ризику одержання пошкоджень, гдсестра повинна адаптувати навколишнє середовище, щоб забезпе-ти безпеку пацієнта.

 • Рівень свідомості (орієнтації).

 • Пацієнти зі зниженим рівнем свідомості або з порушенням орієнта-і часто потребують підвищеної уваги або втручання для створення зпеки. Пацієнти можуть знаходитися в летаргії, ступорі, дезорієнта-. Такі реакції вимагають від медсестри оглянути оточення для запобі­гши пошкодженням. • Стадія 2. Втручання.

 • Основною частиною цієї стадії є початок здійснення сестринських втру-нь, розроблених для задоволення фізичних і емоційних потреб людини.

 • Стадія 3. Документація.

 • Здійснення сестринських втручань повинно завершуватися повним 'очним занесенням у документацію подій, які відбулись в цій стадії стринського процесу.

 • Делегування відповідальності за надання допомоги.. П'ЯТИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 • . П'ЯТИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 • Метою цього етапу є оцінка реакції пацієнта на сестринський до­гляд, аналіз якості одержаної допомоги, оцінка отриманих результатів і підведення підсумків. Оцінка ефективності і якості догляду повинна про­водитися старшою і головною медичними сестрами.Підсумкова оцінка плану догляду складається з чотирьох взаємоза­лежних складових:

 • Підсумкова оцінка плану догляду складається з чотирьох взаємоза­лежних складових:

  • Оцінка ходу роботи і її результатів в світлі бажаних результатів до­гляду.
  • Визначення ефективності планованого сестринського догляду.
  • Подальша оцінка і планування у випадку невдачі в досягненні бажаного результату.
  • Критичний аналіз ходу роботи і внесення необхідної корекції.
 • П'ятий етап здійснюється для того, щоб проаналізувати на ступне:

  • Успішне просування пацієнта до запланованої мети і навпаки.
  • Досягнення бажаних результатів і навпаки.
  • Необхідність додаткової допомоги.
  • Будь-які несподівані результати або незадоволені потреби, які були упущені при оцінці.
Схожі:

Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconТретій, четвертий і п”ятий етапи медсестринського процесу: Бількевич Н. А
Вона переходить до третього етапу сестринського процесу планування сестринської допомоги
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconПерший і другий етапи сестринського процесу Лектор доц. Н. Я. Верещагіна
Розуміння теоретичних основ медсестринського процесу необхідне для його ефективного впровадження
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconЛекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconЛекція з курсу одонтореставрації Тема:,, Реставрація фронтальної групи зубів План лекції Покази до реставрації. Головні параметри імітації коронок зубів
Етапи реставрації каріозних порожнин ІІІ-ІV класу з використанням композитиних матеріалів
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconФізичне обстеження стану здоров’я пацієнта в рамках медсестринського процесу Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Даний метод використовує мову як засіб спілкування людей, обміну думками і взаєморозуміння слово, окрім функції засобу взаємного...
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconТернопільський державний медичний університет Кафедра внутрішньої медицини Поняття медсестринського процесу
Конкретно він розуміє використання наукових методів визначення медико-санітарних потреб пацієнта і суспільства і на цій основі добір...
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconЕтапи реалізації проекту: І етап підготовчо-формувальний (2013р.)
Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconЗаконодавчого процесу Етапи законодавчого процесу Суб’єкти права законодавчої ініціативи Процедура проходження законопроектів Інформація про проходження законопроектів
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів...
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу icon"Аналіз результатів Міжнародного конкурсу "Бобер 2010" у Вільнянському районі
Вільнянського району : Вільнянської зош І-ІІІ ст. №3, Дніпровської зош І-ІІІ ст., Кіровської зош І-ІІІ ст., Купріянівської зош І-ІІІ...
Лекція №25. ІІІ, ІV та V етапи медсестринського процесу iconЛекція "Основні етапи розвитку соціології та базові ідеї розуміння суспільства"
Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М. 1998

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка