Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин


НазваТема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин
Дата конвертації04.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Тема 7. Світовий ринок праці


Тема 7. Світовий ринок праці

 • 7.1. Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин

 • 7.2. Сутність та особливості формування світового ринку праці

 • 7.3. Сегменти та структура світового ринку праці, їх характеристика та динаміка розвитку

 • 7.4. Особливості розвитку світового ринку праці

 • 7.5. Україна на світовому ринку праціПоняття міграція

 • Міграція (лат. migratio) означає переміщення, переселення.

 • Міграція робочої сили — це:

 • 1) переселення працездатного населення з одних держав до інших строком більше ніж на рік, викликане причинами економічного чи іншого характеру;

 • 2) переміщення найманих працівників через кордони в пошуках роботи; 3) процес організованого або стихійного переміщення працездатного населення з країни до країни, викликаний причинами економічного характеру;

 • 4) стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національними ланками світового господарства. Економічною основою його є взаємопов'язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку;7.2. Сутність, структура та особливості формування світового ринку праці

 • Світовий (міжнародний) ринок праці — це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту.

 • Світовий ринок праці виступає як загальна сукупність трудових ресурсів, що пропонуються та купуються в різних країнах на основі попиту і пропозиції.Сутність, структура та особливості формування світового ринку праці

 • Виникнення і розвиток міжнародного ринку робочої сили обумовлений факторами:

 • зростання міжнародної мобільності двох головних факторів виробництва — капіталу і праці.

 • циклічний фактор,

 • впровадження нових інформаційних технологій,

 • структурні зміни в економіці,

 • посилення міждержавної

 • міжфірмової конкуренції.Фактори впливу на розвиток світового ринку праці

 • Циклічні кризи

 • Нова стратегія фірм на ринку зайнятості:

 • а) зменшення витрат шляхом збільшення робочого часу (США в 90-х – 41 год. + 4,4 год. понаднормових)

 • б) стримування рівня заробітної плати (зарплата 18% працюючих у США у 1999 р. не сягала офіційного рівня бідності);

 • Перерозподіл праці на користь сектору кваліфікованої праці за рахунок вимивання місць з сектору низькокваліфікованої робочої сили (ОЕСР – 50-60% вакансій припадає на перший сектор, 10-15% робочих місць оновлюється)

 • Розширення прав підприємців з найму та звільнення робочої силиФактори довгострокового впливу

 • Поступове старіння населення на необхідність впровадження пенсійних реформ (розширення пенсійного віку)

 • Досягнення кращих результатів економічної діяльності за рахунок підвищення продуктивності праці (скорочення кількості працюючих)

 • Структурні зміни в економіці країн

 • Посилення міждержавної та міжфірмової конкуренціїЧинники впливу на формування ринку праці

 • 1. Чисельність населення

 • Темпи приросту населення світу досягли свого максимуму у 1960-70-х рр. (2% на рік) і скоротилися до 1,17% на рік протягом 2000-х рр. (до 2050-х рр. – 0,36% на рік)

 • Зменшуватиметься чисельність населення розвинених країн, навіть з урахуванням міграції

 • Збільшення показнику урбанізації населення – від 76% у Латинській Америці та 72% у Європі до 41% в Азії та 39% в Африці)

 • 4. В Індії, Пакистані, Нігерії та ДРК приріст населення до 2050 р. перевищить цифру у 100 млн. осіб, ряд країн втратять населення (Росія – 33 млн., Україна – 15 млн., Японія – 25 млн., Німеччина – 8,4 млн., Польща – 7,7 млн.). Крім цього, розвинені країни стикаються з проблемою швидкого старіння свого населення.

Населення світу за регіонами, 1950-2050 рр., млн.осіб

Чинники впливу на формування ринку праці

 • 2. Посилення соціальної орієнтації світової економіки,

 • демократизація трудових відносин,

 • 3. Інтернаціоналізація вимог до відтворення робочої сили,

 • стандартизація умов життя і праці людей у різних частинах планети,

 • 4. Розвиток та вдосконалення особистості на основі загальнолюдських цінностей.Характеристики сучасного світового ринку праці

 • 1. Зростає нерівномірність розміщення робочої сили по країнах та відмінності в їх відтворенні на національному рівні;

 • 2. Зростає мобільність капіталу та праці, попит пред’являється і на іноземну робочу силу;

 • 3. Поглиблюється взаємозалежність між національними ринками праці;

 • 4. Посилюється мобільність різних категорій міжнародних мігрантів, що чинить вплив на рівень доходів, як в країнах експортерах, так і в країнах-імпортерах робочої сили;

 • 5. Модифікується структура та характер конкуренції на міжнародному ринку праці;

 • 6. Зростає попит на категорію висококваліфікованих кадрів.Порівняно нові риси ринку праці

 • 1) суттєво збільшився лаг між проходженням економікою промислово розвинутих країн нижчої кризової точки і початком поліпшення ситуації на ринку робочої сили (зараз – 11 місяців).

 • 2) нетиповою для фази пожвавлення є мляве зниження таких показників використання робочої сили, як чисельність змушених працювати неповний робочий тиждень, а також чисельність тих, хто претендують на робочі місця, але припинили активні пошуки роботи.

 • 3) ситуація на ринку праці впродовж останнього десятиліття характеризується різким звуженням можливостей для звільнених повернутися на попереднє місце роботи;

 • 4) посилення соціальної орієнтації світової економіки;

 • 5) демократизація трудових відносин;

 • 6) інтернаціоналізація вимог до відтворення робочої сили;

 • 7) стандартизація умов життя і праці людей у різних частинах планети;

 • 8) розвиток та вдосконалення особистості на основі загальнолюдських цінностей.Кількісні виміри міграційних процесів

 • кількість емігрантів, що виїхали з конкретної країни за певний проміжок часу;

 • кількість іммігрантів, що прибули до країни;

 • співвідношення емігрантів і іммігрантів (міграційне сальдо);

 • кількість емігрантів (іммігрантів) за професіями, спеціальностями, галузями, віком тощо;

 • питома вага іммігрантів в загальній чисельності зайнятих у країні взагалі і в окремих галузях.

 • середня оплата (погодинна, місячна, річна) іммігрантів взагалі і в розрізі окремих галузей та її співвідношення з оплатою праці резидентів;

 • річна сума та питома вага приватних переказів емігрантів в платіжному балансі країни тощо.Сутність, структура та особливості формування світового ринку праці

 • На сьогодні сформувалися й активно функціонують кілька регіональних ринків праці:

 • Південноамериканський,

 • Північноамериканський,

 • Європейський,

 • Близькосхідний,

 • Африканський7.3. Сегменти та структура світового ринку праці, їх характеристика та динаміка розвитку

 • У структурі міжнародного ринку праці вирізняються сегменти.

 • Перший сегмент охоплює робочу силу, яка характеризується відносно постійною зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим рівнем кваліфікації й зарплати, а також доволі чіткою ієрархією кваліфікації.

 • Це загалом привілейований шар працівників з розвинутих країн, а також країн із середнім рівнем розвитку (Сінгапур, Тайвань, Гонконг).

 • Слід згадати й інший, щоправда нечисленний, шар зайнятих у різних міжнародних організаціях (ООН, спеціалізованих органах ООН, Міжнародному валютному фонді, СОТ, ЮНЕСКО та ін.).

 • Рух даної категорії мігрантів активізувався на початку 1990 рр., особливо до країн ЄС, що пояснювалось стрімким розвитком сектору ІКТ.Сегменти світового ринку праці

 • Наймання працівників у такі організації відбувається на чисто міжнародній основі і, як правило, з урахуванням лише професійної придатності. Цей ринок праці має певну тенденцію до розширення з огляду на зростання міжнародних зв'язків та загострення глобальних проблем.

 • На поч. 1990-х рр. – 1/4 загального обсягу мігрантів до США становили висококваліфіковані;

 • Резиденти з Азії складають найбільший сегмент міжнародних мігранті, 34% - висококваліфіковані, які прямують до країн ЄС.

 • У 1990 і 2000р. Канада та США прийняли 65% висококваліфікованих мігрантів з усього світу;

 • В 2001р. кожний 10-й (з вищою освітою), народжений у країнах, що розвиваються, проживав у країнах Західної Європи, Північної Америки та в АвстраліїСегменти світового ринку праці

 • Другий сегмент міжнародного ринку праці — робоча сила, яка походить з районів світу з відносно низьким рівнем економічного розвитку

 • Серед цих працівників треба вирізнити специфічний загін так званої нелегальної робочої сили, чималі потоки якої спрямовуються в індустріальні країни, зокрема США.

 • До цієї категорії працівників можна приєднати також «екологічних біженців», котрі через катастрофічні природні умови (наприклад, посуха) змушені покидати свої насаджені місця, шукати роботу в інших країнах та регіонах.

 • Працівники, що пересуваються між країнами нелегально, по суті не мають юридичних і політичних прав. За необхідності приватні компанії легко можуть позбавитись їх, вдаючись до депортації.Сегменти світового ринку праці

 • Третій сегмент – робоча сила поділена за віковими й професійними особливостями, ознаками тієї або іншої культури, традиції, а також національними, расовими та статевими ознаками.

 • Четвертий сегмент, який пов'язаний з використанням висококваліфікованих спеціалістів (наукових працівників, інженерів, аналітиків систем та ін.), а також фахівців у галузі інформатики, менеджерів і тощо.

 • Специфіка - завдяки розвинутій мережі телекомунікацій певна частина інтелектуальної робочої сили може брати участь у виробничому процесі, що здійснюється на будь-якій відстані від місця її перебування.

 • П’ятий сегмент – жіноча робоча сила

 • Формується шостий сегмент– це «транснаціональна робоча сила». Цим професійним кадрам притаманна висока міжнародна мобільність: вони готові в будь-який момент задовольнити попит на робочу силу з боку підприємств, розташованих у різних районах світу. Такі групи утворилися, наприклад, у країнах Азії, Західної Європи, Африки, в районі мексикансько-американського кордону.7.4. Особливості розвитку світового ринку праці

 • 1. За останнє 10-ття економічне зростання більшою мірою привело до зростання продуктивності праці і меншою – до зростання зайнятості.

 • 2. Продуктивність праці у світовому масштабі збільшилася на 26%, а чисельність працюючих у світі виросла лише на 16,6%.

 • 3. Безробіття вдарило перш за все по молодих людях (від 15 до 24 рр). У 2006 р. у світі налічувалося 86,3 млн. безробітних молодих людей – 44% загальної чисельності безробітних у світі.

 • 4. Розрив у рівні зайнятості чоловіків і жінок залишається значним. У 2006 р. частка працюючих жінок, старших за 15 років, склала лише 48,9% (порівняно з 49,6% в 1996 р.). Рівень зайнятості чоловіків становив 75,7% в 1996 році і 74% в 2006 р.Особливості розвитку світового ринку праці

 • 5. У 2006 р. частка сектора послуг у глобальній зайнятості зросла з 39,5 до 40% і вперше перевищила частку сільського господарства, яка знизилася з 39,7 до 38,7%. У промисловому секторі працюють 21,3% загальної чисельності працюючих.

 • 6. Збільшення протягом 2009 р. на 64 млн. осіб кількості людей, що живуть за межею бідності

 • 7. Зростання безробіття країнах в цілому на величину від 0,5% (Ірландія, США, Ісландія) до 1% (Іспанія, країни Балтії). По світу – на 1,5%, до 8,7% (7,2% у 2008 р.)Тенденції в зайнятості на регіональному рівні

 • Рівень безробіття:

 • 1. Найсуттєвіше зниження рівня безробіття відбулося в країнах з розвинутою економікою і державах ЄС (в період з 2005 - 2006 рр. знизився на 0,6% і склав 6,2%)

 • 2. Рівень безробіття в країнах Східної Азії склав 3,6%, залишаючись, таким чином, найнижчим у світі.

 • 3. Рівень безробіття в країнах Південної Азії склав 5,2%, в країнах Південно-Східної Азії і Тихого Океану – 6,6%.

 • 4. В країнах Ближнього Сходу і Північної Африки, як і раніше фіксується найвищий рівень безробіття у 2006 р. - 12,2%

 • 5. В СНД рівень безробіття серед молоді склав 18,6%. В більшості країн серед безробітних молодих людей більше жінок, ніж чоловіків.

Рівень безробіття в регіонах світу, в цілому та серед молоді, 2007 р. (МОП)Розподіл зайнятих на групи за статусом, 2007 р.Міжнародна асоціація професіоналів в області аутсорсингу

 • IAOP (International Association of Outsourcing Professionals)— Міжнародна асоціація професіоналів в області аутсорсингу – міжнародна організація, що формує галузеві стандарти та підтримує розвиток аутсорсингу . Вона об'єднує понад 40 000 клієнтів, консультантів та постачальників послуг, асоціація допомагає компаніям підвищити ефективність процесу аутсорсингу, покращити показник залучення міжнародних інвестицій та розширити можливості використання послуг аутсорсингу в бізнесі.Динаміка ринку ІТ-послуг в Україні в 2008 р

Співвідношення витрати-прибуток при оренді персоналу

7.5. Україна на світовому ринку праці

 • Демографічна ситуація в Україні в 2008 р.

 • А) На 1 січня 2009 р., в Україні, чисельність наявного населення становила 46 143 тис. осіб.

 • Б) Упродовж січня–грудня 2008 р. кількість населення зменшилась на 229 тис. осіб, або 5 осіб на кожну 1000 жителів

 • В) Загальне природне скорочення населення – 243 864 осіб. Природний рух міського населення: -3,9 осіб на 1000 жителів, сільського -8,3 на 1000 жителів.

 • Г) Число прибулих в Україну на постійне проживання зросло з 22,3 тис. осіб до 24,9 тис. осіб, а кількість  вибулих за межі країни зросла  з 15,6 тис. до 16,6 тис. осіб.

 • Д) Серед прибулих 79% становили іммігранти з країн СНД і 21% – з інших країн.

 • Е) Серед вибулих 66% виїхали до країн СНД і 34% – до інших країн.Безробіття в Україні протягом 2008 – 2009 рр.Вплив зміни витрат домогосподарствВплив зміни доходів домогосподарствПопит та пропозиція робочої сили в Україні в 1999-2009 рр.Рівень безробіття за методологією МОП у 1-у півріччі 2009 р., % до економічно активного населення, для України – у віці від 15 до 70 рр.Безробітні, визначені за методологією МОП

 • Особи віком 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом основним умовам:

 • а) не мали роботи (прибуткового заняття);

 • б) активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом названого періоду з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

 • в) були готові приступити до роботи впродовж 2-х найближчих тижнів, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному підприємстві.

 • До категорії безробітних відносяться також особи, які не шукають роботу через те, що вже її знайшли і мають домовленість про початок роботи через певний проміжок часу, а також ті, які  проходять навчання за направленням державної служби зайнятості.Cередній рівень заробітної плати в Україні та країнах ЄС, євроДоходи українських мігрантів, дол. США на місяцьЗаробітки мігрантів у 2007 р.Безробіття в Україні протягом 2000 – 2010 рр. за методикою МОПСхожі:

Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconТема 15. Світовий валютний ринок Тема 15. Світовий валютний ринок 15 Сутність та функції світового валютного ринку
Тнб, валютні біржі, брокерські фірми, що забезпечують функціонування валютних ринкових механізмів
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconТема Світовий ринок товарів та послуг Тема Світовий ринок товарів та послуг

Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconТема 13. Міжнародна трудова міграція Тема 13. Міжнародна трудова міграція
Економічною основою його є взаємопов'язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconТема Міжнародна трудова міграція Тема Міжнародна трудова міграція Сутність, причини і види міжнародної трудової міграції

Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconІнформації про ринок праці Оцінка готовності розпочати працю Порівняння привабливості ринку праці за кордоном, у Варшаві, Любліні з ринком праці у своєму повіті
Вибрані психологічні чинники ріщень щодо вибору фаху серед молоді люблінського воєводства
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconРозробка міжнародного стандарту з iso 26000. Роль України. 27 вересня 2007
Міжнародна організація стандартизації, світовий лідер з розробки міжнародних стандартів
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин icon1. Вивезення товарів, виготовлених (вироблених І перероблених) у даній країні
Світове господарство сукупність національних економік, які беруть участь у міжнародному розподілі праці та взаємодіють через систему...
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconПрофесійна освіта забезпечує вихід випускників професійних навчальних закладів на ринок праці Професійне навчання кадрів на виробництві
Ефективна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації затребуваних ринком праці кваліфікованих робітників і молодших...
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconТе, що я чую, я забуваю. Те, що я чую, я забуваю
З року в рік у нашій країні ринок праці поповнюють десятки тисяч молодих спеціалістів-бухгалтерів. А чи користується попитом бухгалтер...
Тема Світовий ринок праці Тема Світовий ринок праці Міжнародна міграція як форма міжнародних економічних відносин iconРинок праці- це економічний механізм, який дає людям Ринок праці- це економічний механізм, який дає людям


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка