Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників


НазваФормування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників
Дата конвертації06.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентацииФормування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників. Такими є: визначення суспільного і соціального сенсу поняття «компетентність» та її необхідності, диференційоване врахування ціннісних орієнтацій, потреб і запитів учнів, осмислення, засвоєння змісту предметів, творче використання наявних знань, вивчення, одержання трудових навичок з майбутньої професії, доведення до досконалості виконання професійних операцій в умовах сучасної промисловості, розвиток професійних здібностей і високої кваліфікації робітника, його професійної мобільності, готовності до інноваційної діяльності, творчого зростання.

 • Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників. Такими є: визначення суспільного і соціального сенсу поняття «компетентність» та її необхідності, диференційоване врахування ціннісних орієнтацій, потреб і запитів учнів, осмислення, засвоєння змісту предметів, творче використання наявних знань, вивчення, одержання трудових навичок з майбутньої професії, доведення до досконалості виконання професійних операцій в умовах сучасної промисловості, розвиток професійних здібностей і високої кваліфікації робітника, його професійної мобільності, готовності до інноваційної діяльності, творчого зростання.

 • Процес засвоєння знань, що є професійно значимими для учнів ПТНЗ, є досить складним через значне інформаційне навантаження і, водночас, позбавлений емоційності у сприйнятті навчального матеріалу. Важливою умовою формування базових професійних компетенцій учнями професійно-технічних навчальних закладів є як розуміння специфіки змісту технічних дисциплін викладачами-гуманітаріями, так і оновлення підходів до викладання спеціальних дисциплін. Таким чином, якість формування в майбутніх кваліфікованих робітників професійних компетенцій пов'язана із здатністю сприймати навчальний матеріал і водночас оволодівати культурними надбаннями людства.Ураховуючи актуальність проблеми нами обрано тему курсової роботи «Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ».

 • Ураховуючи актуальність проблеми нами обрано тему курсової роботи «Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ».

 • Об’єкт дослідження: процес навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 • Мета дослідження – виявити перспективні напрями формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників .

 • Гіпотеза дослідження: формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників підвищує рівень ефективності навчального процесу як з боку вчителя так і учня.

 • Завдання дослідження :

 • Проаналізувати літературні джерела, законодавчу та нормативну бази відповідно до теми курсової роботи.

 • Виявити перспективні напрями формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ.

 • Методи дослідження: Теоретичний аналіз формування базових професійних компетенцій в процесі визначення об’єкта, мети, предмету та завдань дослідження, ефективних шляхів, оцінки результатів і викладу теоретичних питань.Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів:

 • Наша робота складається з наступних розділів та підрозділів:

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ І ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПТНЗ.

 • 1.1 Умови формування базових професійних компетнцій в ПТНЗ.

 • 1.2 Перспективні напрями формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ

 • РОЗДІЛ ІІ

 • ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПТНЗ

 • 2.1 Стан професійної  підготовки учнів у ПТНЗ відповідно до діючого стандарту з конкретних професій

 • 2.2 Сучасне освітнє середовище та особливості його використання в ПТНЗ

 • ВИСНОВОК

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • ДОДАТКИДо перспективних напрямів формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ відповідно до вимог Державного стандарту з конкретних професії слід віднести: створення належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом професійної самореалізації особистості, задоволення її потреб у професійних освітніх послугах, надання якісної професійно-технічної підготовки впродовж усього життя з урахуванням вимог ринку праці, забезпечення трудоресурсної безпеки країни.

 • До перспективних напрямів формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ відповідно до вимог Державного стандарту з конкретних професії слід віднести: створення належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом професійної самореалізації особистості, задоволення її потреб у професійних освітніх послугах, надання якісної професійно-технічної підготовки впродовж усього життя з урахуванням вимог ринку праці, забезпечення трудоресурсної безпеки країни.

 • Існуюча система підготовки робітничих кадрів в Україні має бути приведена у більш сучасну та ефективну відповідність до потреб економіки країни та потреб у робочій силі у всіх професійних сферах. Одним із шляхів вирішення цього завдання є формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників.Сучасний етап розвитку українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й як до зовсім нової якості.

 • Сучасний етап розвитку українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й як до зовсім нової якості.

 • Створення та забезпечення функціонування інформаційно-освітнього середовища (ІОС), орієнтованого, в першу чергу, на інтеграцію наявних засобів інформатизації освіти, є одним із ефективних шляхів інформатизації освітньої галузі.

 • Поняття “освітній простір” дуже часто зустрічається в психолого-педагогічній літературі.

 • Так, в Національній доктрині розвитку освіти дається така характеристика освітнього простору: “Освітній простір – це сфера освітньої галузі, що найбільшою мірою визначає рівень розвитку людини, суспільства, нації та держави; відтворює і нарощує її інтелектуальний, духовний та економічний потенціал. Визначальною ознакою сучасного освітнього простору є системне реформування, підтримка інноваційного розвитку поступовий перехід до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й як до зовсім нової якості – від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти педагогічних технологій гуманітарного типу”.У процесі становлення ІОС у навчальному закладі необхідно створити  такі передумови:

 • У процесі становлення ІОС у навчальному закладі необхідно створити  такі передумови:

 • -  впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес;

 • -  потреба в якісному та оперативному забезпеченні потреб учасників навчального процесу в навчальній (освітній) інформації;

 • -  необхідність навчання роботі учасників навчально-виховного процесу в умовах інформаційного суспільства;

 • -  обов’язковість встановлення оперативного зв’язку між суб’єктами освітньої діяльності з метою розв’язання завдань управління освітою;

 • -  підвищення соціальної значущості освіти.

 • У свою чергу, уявлення про освітній простір є підставою для визначення єдиного інформаційного освітнього простору як простору спільної освітньої діяльності на основі сучасних інформаційних технологій, систем і засобів навчання.

 • У межах ІОС стає можливим :

 • -  інтеграція наявних інформаційних ресурсів і на цій основі відпрацювання єдиної політики найбільш раціонального використання інформаційних засобів, розв’язання проблеми підготовки педагогічних і управлінських кадрів системи освіти до впровадження нових інформаційних технологій у професійну діяльність;

 • -  оптимальне, раціональне використання всіх видів ресурсів, включаючи матеріальні та інформаційні;

 • -  розв’язання актуальної для системи освіти проблеми – проблеми інформаційного забезпечення;

 • -  узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та нових освітніх технологій;

 • -  удосконалення механізмів управління системою неперервної освіти.ВИСНОВОК

 • ВИСНОВОК

 •  

 • Отже, можна зробити висновок, що нині йде активний пошук нової моделі освіти. Традиційна система освіти була розрахована на набуття аналітичних і інтелектуальних знань, вмінь і навичок їхнього використання. Виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей освіти, перестановки акценту зі знань фахівця на його людські, особистісні якості, що постають водночас і як ціль, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності. Нова освітня парадигма за пріоритет професійної освіти розглядає орієнтацію на інтереси особи, на становлення її ерудиції, розвитку самостійності у здобутті знань тобто на компетентнісний підхід до освіти. Це досить яскраво ілюструє той факт, що Міністерство освіти та науки України розпочало розробку нових стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій саме на основі компетентнісного підходу.

 • Виконуючи роботу, я дослідив, що формування базових професійних компетенцій в ПТНЗ та використання комп’ютерних технологій має широку перспективу подальшого розвитку.

 • Сучасні тенденції розвитку неперервної професійно-технічної освіти спонукають до мобільності, диференційованого підходу до організації підготовки кваліфікованих робітників, гнучкості в розробці та оновленні навчальних планів і програм. За цих умов особливої актуальності набуває питання про загальноосвітні, культурологічні, екологічні, правові й інші знання, без яких професійна освіта нині неможлива. Отже, виникає потреба переорієнтації навчальних планів, включення до них нових предметів, котрі давали б учням знання з новітніх технологій, іноземних мов, основ філософії, розуміння різних культур тощо. Отже, навчальні плани і програми мають відповідати не тільки технічним вимогам відповідних галузей виробництва, а й забезпечувати загальну підготовку, що необхідна для індивідуального культурного розвитку особистості.Схожі:

Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників icon«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз»
Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних...
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників icon«Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій в птнз»
Кожний із названих підходів не вичерпує наукового аналізу проблеми професійної компетентності повністю; всі ці підходи знаходяться...
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconЗакон України "Про загальну середню освіту" стверджує: "Завдання загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей І обдарувань". Освіта ХХІ ст освіта для людини
Одним з найважливіших чинників формування життєво творчих компетенцій є вивчення історії в школі
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconПоняття про конфлікт та причини його виникнення А. О. Молдованова
Формування професійних компетенцій керівника загальноосвітнього навчального закладу щодо визначення сутності конфліктів та причин...
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconДипломна робота Використання навчальних елементів для формування професійних умінь учнів з основ підприємництва Мета дослідження
Використання навчальних елементів для формування професійних умінь учнів з основ підприємництва
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників icon2 доктори наук; 2 доктори наук
Формування професійних компетенцій та національно державної свідомості педагогічних працівників засобами суспільно-гуманітарної освіти...
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconОсновні завдання дослідження З’ясувати вимоги галузі до виробничих компетенцій письмового перекладача
Розробити рекомендації вузам щодо ефективнішого формування компетенцій, необхідних для галузі
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconКомпетéнтність проінформованість, обізнаність, авторитетність
Компетентнісний підхід спрямованість педагогічного процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей...
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconІ. Перевірка базових знань і вмінь учнів І. Перевірка базових знань і вмінь учнів
Перевірити, чи у введеному тексті кількість відкритих дужок відповідає кількості закритих
Формування і розвиток базових професійних компетенцій учнів вимагає урахування певних чинників iconІнноваційні тенденції розвитку змісту шкільної освіти в єс “педагогічні інновації в зарубіжній школі”
Розвиток людських ресурсів високої якості передбачає формування у них так званих «новітніх базових навичок»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка