Закон України "Про загальну середню освіту" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"


НазваЗакон України "Про загальну середню освіту" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"
Дата конвертації06.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


 • ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ:

 • РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЗАСОБАМИ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • 2011 рік


Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”

 • Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”

 • Закон України “Про загальну середню освіту”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11 2000 р. “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”

 • Концепція загальноосвітньої середньої освіти (12-річна школа)

 • Національна доктрина розвитку освіти, яку затверджено Указом Президента України від 17.04.2002 р.

 • Державні стандарти загальноосвітньої школи, затверджені Урядом у січні 2004 р.

 • Наказ МОНУ “Про затвердження критеріїв оцінювання

 • навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” № 371 від 05.05.2008

 • Наказ МОНУ “Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки від 26 .05.2008 № 461КОМПЕТЕНТНІСТЬ – спеціальним шляхом структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються у процесі навчання. Вони дозволяють людині визначити, тобто ідентифікувати і розв'язувати незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, що є характерними для певної сфери діяльності.

 • КОМПЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості.МОЖЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ФОРМУВАННІ ГРУП КОМПЕТЕНТНОСТЕЙЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

 • Виховання повноправного громадянина – патріота України, який здатен орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством.

 • Формування в учнів самосвідомості та власної ідентичності на різних рівнях.

 • Формування загальнолюдських та національних цінностей, а також цінностей демократії.

 • Оволодіння молоддю базовими знаннями про головні явища, події, процеси та тенденції в історії України та світу.

 • Розвиток історичного, творчого та критичного мислення.

 • Розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і як предмета, формування у них власних освітніх запитів

 • Розвиток загальної культури учнів, прилучення їх до духовних і культурних надбань людської цивілізації.

 • Набуття школярами ключових та предметних компетентностей.Хронологічна – передбачає уміння учнів орієнтуватися в історичному часі

 • Хронологічна – передбачає уміння учнів орієнтуватися в історичному часі

 • Напрями набуття:

 • розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;

 • співставляти історичні події, явища з періодами (епохами), орієнтуватися в наукової періодизації історії;

 • використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу

 • Просторова – передбачає уміння учнів орієнтуватися в історичному просторі

 • Напрями набуття:

 • співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами

 • користуючись картою визначати причини та наслідки історичних подій, процесів, основні тенденції розвитку міжнародних відносин та місця в них України;пов’язані з геополітичними чинниками і факторами навколишнього середовища;

 • характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості • Мовленнєва - будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних подій і явищ Напрями набуття: Усно: розповідати про історичні події й явища та описувати їх, давати усний відзив на відповідь однокласника, оцінювати власну відповідь; готувати повідомлення, доповіді та виступати перед однокласниками; брати участь в дискусії, аргументувати з посиланням на джерело власну позицію; Письмово: писати коротке оповідання про подію; складати різні типи планів, формулювати доречні питання до історичних текстів;писати есе з викладенням власної позиції; ; готувати аналітичні доповіді, реферати складати тези, розгорнутий та опорний конспект і будувати відповідь на цій основі; давати письмову рецензію на текст, відповідь чи виступ інших учнів Усно і письмово: надавати усну та письмову історичну характеристику подіям, явищам, видатним діячам; складати таблиці і схеми і будувати відповідь на основі схеми чи таблиці висловлювати власну точку зору, формулювати і захищати власну позицію під час усної і письмової дискусії

РІВНІ ОПАНУВАННЯ ЗМІСТОМ ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ

 • ПЕРШИЙ РІВЕНЬ. Характеризується тим, що учні можуть:

 • Називати дати, головні факти, хронологічні межі періоду, основні риси подій та процесів, що відбувалися, історичних діячів;

 • Показувати на карті території та місця, пов'язані з тими чи іншими подіями та процесами.

 • ДРУГИЙ РІВЕНЬ. Характеризується тим, що учні можуть, відтворюючи інформацію вчителя чи іншого джерела:

 • Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни;

 • Описувати історичні події та явища у логічній та сюжетній послідовності;

 • Складати прості хронологічні та синхронологічні таблиці.

Перевірка рівня сформованості навчальної компетентності

 • Перевірка рівня сформованості навчальної компетентності

 • № 1.

 • Прочитайте наведені 4 документи та визначте чи існували, на вашу думку, об’єктивні причини для депортації частини населення Криму, послідовно відповідаючи на питання та виконуючи завдання:

 • І рівень:

 • Коли і де відбувалися події, описані в документах?

 • Яке відношення мають автори документів до цих подій?

 • ІІ рівень:

 • Як відбувалась депортація кримських татар та представників інших народів Криму?

 • Складіть синхроністичну таблицю воєнних подій Другої світової та Великої Вітчизняної війни, що відбувалися одночасно з депортацією татар.

 • ІІІ рівень:

 • Визначте причини та наслідки депортації татар і представників інших народів Криму.

 • Охарактеризуйте мотиви радянської влади щодо виселення татар та представників інших народів Криму і способи здійснення депортації населення.

 • Порівняйте погляди різних авторів документів щодо участі татар у Великій Вітчизняній війні.

 • ІV рівень:

 • Критично проаналізуйте, узагальніть та співставте різні точки зору щодо участі татар у Великій Вітчизняній війні. Визначте і аргументуйте власну позицію щодо депортації татар і представників інших народів Криму.

ПРАВИЛА – ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 • Головним є не предмет, якому Ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте.

 • На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль.

 • Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявними знаннями.

 • Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально – пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися.

 • Слід частіше використовувати питання “Чому?”

 • Пам'ятайте, що насправді знає той, хто показує, а не той, хто застосовує на практиці.

 • Привчайте учнів думати та діяти самостійно.

 • Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами.

 • Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання.

 • Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань.

 • У процесі навчання обовязково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня.

 • Визначайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку.

 • Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмету.Схожі:

Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,...
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон «Про освіту»; закон «Про загальну середню освіту»; закон «Про вищу освіту»
Указ президента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова...
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України «Про освіту» (ст. 35) Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 04. 2000 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
Охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням у 2012/2013 навчальному році
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України «Про освіту» (ст. 35) Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 04. 2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
Охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням у 2011/2012 навчальному році
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України \"Про загальну середню освіту\" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. \"Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання\" iconЗакон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»
Державний стандарт базової та повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка