Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс


НазваMicrosoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипКонкурс


Умови приведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011-2012 навчальному році


Місце та терміни проведення

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться поетапно:
 • І етап (ліцейний)– 08 грудня 2011 року.

 • 05 січня 2012 року здача науково-дослідницьких робіт в відділом науково-дослідницької роботи з обдарованою учнівською молоддю "Мала академія наук"

 • ІІ етап (обласний):

5 лютого 2012 року написання контрольних робіт з базових дисциплін.

12 лютого 2012 року - захист науково-дослідницьких робіт.
 • II етап проводиться відділом науково-дослідницької роботи з обдарованою учнівською молоддю "Мала академія наук" Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на базі Хмельницької гуманітарно - педагогічної академії. • За результатами участі команди ліцею - інтернату

у ІІ етапі Конкурсу у 2011 році районним/міським філіям МАН, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, у 2012 році надаються два додаткових місця (тобто маємо право представити по дві роботи на будь-яку секцію) + одну додаткову на секцію історії (за результатами перемоги ліцеїста 35 групи Колча О. у заочному обласному конкурсі юних істориків – вчитель Гринько А.І.)

Документація II етапу конкурсу-захисту

 • Всі роботи подаються на Конкурс тільки у форматі

Microsoft Office Word 2003
 • заявки на участь у І-IIІ етапах конкурсу-захисту в друкованому та електронному вигляді на одному електронному носії (CD, DVD-диск) (Додатки 3,4);

 • у разі представлення на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у І етапі ІІ-ІІІ місця за відсутності І або II місць відповідно, разом з заявкою подається пояснення, завірене відповідним органом управління освітою;

 • списки учасників II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту по відділеннях на електронному носії (CD, DVD-диск) (Додаток 5);

 • науково-дослідницькі роботи (два примірники – один для журі, другий – для захисту учасника)та тези науково-дослідницьких робіт (до \ кожної роботи) в друкованому та електронному вигляді (Додаток 6);

 • тези науково-дослідницьких робіт всіх учасників II етапу від районних/міських філій та наукових товариств територіального відділення МАН на електронному носії (CD, DVD-диск);

 • паспорти експонатів, за їх наявності (Додаток 7);

 • анкети учасників II етапу конкурсу-захисту та чотири фотографії 3x4 (Додаток 8);

 • Відгук, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів з певної галузі)Під час реєстрації подаються такі документи:

 • Наказ по ліцею-інтернату "Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України".

 • На кожного учасника конкурсу:

 • посвідчення члена Малої академії наук України, завірене відповідним органом управління освітою;

 • паспорт (для учасників до 16 років - свідоцтво про народження);

 • учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену директором навчального закладу, яка перекривається печаткою на одну третю;

 • медичну довідку про щеплення та відсутність інфекційних захворювань.

У випадку недотримання цих вимог учасники до участі у конкурсі- захисті не допускаються
 • Науково-дослідницькі роботи учасників II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що подані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.Умови визначення результатів конкурсуПеревірка рівня знань з базових дисциплін буде проводитись за трьома рівнями складності: 1 та 2 рівні - тестуванням, 3 рівень - виконання творчих контрольних завдань* Тривалість контрольної роботи 3 годиниЗахист науково-дослідницьких робіт

 • Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

 • Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

 • Порядок захисту та дебатів визначається журі секцій.У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих розв'язків, положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

 • Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

  • Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.
  • Робота має відповідати стандартам дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 (“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”) бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000.


Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс

 • Комп'ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, TIMES NEW ROMAN, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу А-4

 • Поля : ліве, верхнє та нижнє – не меньше 20 мм; праве – не меньше – 10 мм.

 • Всі сторінки, враховуючи тези та додатки нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

(тези і додатки у загальний об'єм роботи не входять).

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 20 (для гуманітарних напрямів 25 )друкованих сторінокТитульний аркуш

Зразок оформлення титульного аркуша:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

УЧНІВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО “ПОШУК” СЛАВУТСЬКОГО ОБЛАСНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ В ГАЛУЗІ НАУКИ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ_____________

СЕКЦІЯ_______________

_______________________________________________________________________________

(тема)

Виконав _______________________

(Прізвище, ім'я, по батькові автора)

учень _____ класу ________________

_________________________________

(повна назва навчального закладу)

Науковий керівник ________________

____________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, посада, місце роботи;

для вчителів - категорія, звання)

2012 р.

Тези

 • У тезах (текст обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

 • У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника.

(зразок при потребі взяти в мене)

Тези до наукових робіт секції іноземних мов оформляються двома мовами – державною та мовою дослідження.

Зміст роботи

 • Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.Вступ

 • У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.

 • У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.Основна частина

 • В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.Висновки

 • Висновки містять стислий виклад результатів розв'язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.Список використаних джерел

 • У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).

 • Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).Додатки

 • У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.

 • Слово ДОДАТОК – пишеться великими літерами • У кінці відгуку на роботу автору необхідно зробити приписку – робота перевірена на наявність вірусів , керівник роботи прізвище,(підпис)Під час проведення контрольної роботи забороняється :

 • Мати при собі мобільні телефони (відповідальні, які поїдуть з дітьми повинні їх зібрати у дітей)

 • Користуватися допоміжною літературою, логарифмічними лінійками, калькуляторами, таблицями.

 • Спілкуватися з іншими учнями.

 • Порушувати громадський порядок чи ставити питання.

 • Пересуватися, шуміти у коридорах під час контрольних робіт.Для проведення конкурсу :

 • Кожен учасник здає по одному зошиту в клітинку для контрольної роботи.

 • Мати чернетки (чисті листки) для розв'язання завдань контрольної роботи.

 • Мати бейдж (взяти у мене)

 • Довідку про санепідстан (взяти у секретаря)

 • Свідоцтво про народження чи паспорт.

 • Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт .

 • Подання апеляцій в цьому розділі програми не передбаченоСхожі:

Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconПрограмний пакет Microsoft Office. Текстовий редактор Microsoft Word
У складному документі відбувається поєднання об’єктів (тексту, графіки І т п.). В ньому вони поєднуються І зберігаються. Кожен об’єкт...
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconОснови редагування документів за допомогою програми Microsoft Word. Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word

Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconЛекція №5 Основи редагування документів за допомогою програми Microsoft Word. Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word. Основні розділи лекції
Основи редагування документів за допомогою програми Microsoft Word. Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconЛекція №3 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconЛекція №7 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconЛекція №5 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconОсновні розділи лекції Загальна характеристика пакету Microsoft Office
Загальна характеристика пакету Microsoft Office і його використання у роботі медика
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconЛекція №6. Використання розширених можливостей текстового редактора Microsoft Word у роботі фармацевта Основні розділи Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Використання розширених можливостей текстового редактора Microsoft Word у роботі фармацевта
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconПрограма Microsoft Office PowerPoint 2007
Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2007
Microsoft Office Word 2003 заявки на участь у І-IIІ етапах конкурс iconТекстовий редактор та можливості його використання Текстовий процесор Word Призначений для системного опрацювання текстів
Він входить до складу комплексу програмних продуктів Microsoft Office і є найбільш досконалим серед існуючих програмних засобів створення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка