Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної”


НазваЗасідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної”
Дата конвертації07.04.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної”

06 лютого 2013 рокуКожний навчальний рік є етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного вчителя.Зміст середньої освіти є складною багаторівневою системою, що складається з 7 освітніх галузей, десятків навчальних предметів і сотень виховних заходів. Це 12 тисяч тем уроків, які повинен опановувати український учень протягом усього шкільного курсу навчання. • Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378), із спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) компетентностей

Держаний освітній стандарт

зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.

Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів.

Ст.30 Закону України

“Про загальну середню освіту”

Стандарт освіти – це система основних показників, що є складовими державної норми освіченості. Освітній стандарт відображає суспільний ідеал, враховує можливості реальної особистості та системи освіти щодо досягнення цього ідеалу

Новий Державний стандарт складається

Порівняй!

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 2011 року (далі - Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі - загальноосвітні заклади) і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.

Зміст освітніх галузей, їх складові, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідають завданням основної і старшої школи у їх послідовному взаємозв’язку. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами і курсами, програми яких затверджує МОНмолодьспорт.  Визначальним для системи вітчизняної загальної середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.Протягом навчання в основній школі учні здобувають базову загальну середню освіту, що разом із початковою є основою загальноосвітньої підготовки, формує в них готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти в основній школі для всіх учнів єдиний.Порівняй!

 • діяльнісний підхід

 • компетентнісний підхід

 • особистісно зорієнтований підхідДіяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

 • До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентностіОсобистісно зорієнтований підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні. Забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.  У новому Державному стандарті розкриваються такі поняття:

 • громадянська компетентність

 • діяльнісний підхід

 • загальнокультурна компетентність

 • здоров’язбережувальна компетентність

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

 • Ключова компетентність

 • Ключова компетенція

 • Компетентнісний підхід

 • Компетентність

 • Компетенція

 • Комунікативна компетентність

 • Міжпредметна естетична компетентність

 • Міжпредметна компетентність

 • Навчальна програмаОсвітні галузі

 • “Мови і літератури“

 • "Суспільствознавство"

 • "Мистецтво"

 • "Математика"

 • "Природознавство"

 • "Технології"

 • "Здоров’я і фізична культура"Формування предметних (галузевих) компетентностейОсвітня галузь «Мови і літератури»

 • Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтаційОсвітня галузь складається з мовного і літературного компонентів.

 • До мовного компонента належать українська мова, мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення), іноземні мови

До літературного - українська література, світова література і літератури національних меншинМовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.   Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів.Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблемСтратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях.   Для мовного компонента важливими є також такі предметні компетентності, як мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).  Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної культури.  Запорука успішного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – професіоналізм педагога. ПАМ᾽ЯТАЙМО СЛОВА О. ГОНЧАРА:

“БУТИ У ВІЧНОМУ ПОШУКОВІ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ШУКАТИ ЕНЕРГІЮ СЛОВА В ЕНЕРГІЇ ДУШІ”

Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічно ї роботи в сучасній школі:

 • функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти);

 • функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);

 • управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесуСхожі:

Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconЗагальні відомості про викладача
У 1992 році закінчила Дрогобицький педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю "Російська мова, російська та світова література",...
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconОсобливості викладання іноземної мови у початковій школі Кількість годин
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 1-4 класи, 2011 р
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconЗ досвіду роботи вчителя англійської мови Захарченко Вікторії Михайлівни
Ефективність навчання іноземної мови у 1 класі відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconВітаємо учасників семінару: вчителів російської мови та світової літератури
Мета : розкрити можливості створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу дитини на уроках світової літератури
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconНакази Накази
України, з української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, російської мови, однієї...
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconШкільне методичне об’єднання вчителів іноземної філології
Ман, олімпіадах, проведенні позакласних заходів; виявлення та активна робота з обдарованими учнями; використання диференційованого...
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconНовітні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної

Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconКомікс як засіб навчання іноземної мови дітей дошкільного віку
...
Засідання творчої групи вчителів російської мови за фахом з проблеми “Підготовка вчителя до викладання російської мови як другої іноземної” iconРосійська мова Навчальний план, за яким російська мова вивчається в інваріантній складовій
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка