Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій


НазваЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Загальне та операційне середовище підприємства

 • Вдовенко Юрій


Загальне та операційне середовище підприємства

 • 1. Фактори операційного середовища, їх характеристика: споживачі, постачальники ресурсів, конкуренти, робоча сила, міжнародна діяльність, законодавство

 • 2. Фактори загального середовища і їх характеристика: науково-технічний прогрес, стан економіки, соціально-культурні фактори, політичні фактори

 • 3. Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • 4. Моніторинг слабких сигналів

 • 5. Особливості зовнішнього середовища в УкраїніФактори операційного середовища, їх характеристика

 • Споживачі (клієнти)

 • Аналіз покупців має за завдання складання профілю тих, хто купляє продукт, який реалізується підприємством.Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • Профіль покупця складається за наступними ознаками:

 • географічне розміщення;

 • демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльності);

 • соціально-психологічні характеристики (положення в суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички);

 • відношення покупця до продукту – чому він купляє цей продукт, як його оцінює (споживчий ринок, ринок виробників).Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • 2) Постачальники

 • юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами для виробництва конкретних товарів.Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • При вивченні постачальників необхідно звертати увагу на:

 • вартість товару, який постачається;

 • гарантія якості товару;

 • часовий графік постачання;

 • пунктуальність і обов’язковість виконання умов постачальником;Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • 3) Конкуренти

 • Вивчення конкурентів направлено на те, щоб виявити слабкі і сильні сторони конкурентів і на базі цього побудувати власну стратегію конкурентної боротьби.Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • 4) Посередники

 • це юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку.

 • До них належать:

 • торговельні посередники;

 • фірми-спеціалісти з питань організації руху товарів;

 • агентства, що надають різного роду послуги.Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • 5) Контактні аудиторії –

 • будь-яка група людей, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до організації або може справити на неї певний вплив.Фактори операційного середовища, їх характеристика

 • До них належать:

 • фінансові кола (банки, інвестиційні компанії, акціонери фірми);

 • засоби масової інформації;

 • державні органи влади;

 • громадські організації;

 • внутрішні контактні аудиторії (працівники підприємства, члени ради директорів).Фактори загального середовища і їх характеристика

 • Під час проведення аналізу загального макросередовища необхідно оцінити вплив наступних факторів:

 • 1) економічного (загальний рівень економічного розвитку; рівень безробіття; умови одержання кредитів; величина заробітної плати; зміни цін; заощадження населення);Фактори загального середовища і їх характеристика

 • 2) політико-правового (вивчення законів і інших нормативних актів, які встановлюють норми і межі відносин, дає підприємству можливість визначити для себе допустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими суб’єктами права і прийнятні методи відстоювання власних інтересів);Фактори загального середовища і їх характеристика

 • 3) науково-технічного (можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції, для вдосконалення існуючої продукції і для модернізації технології виготовлення і збуту продукції);Фактори загального середовища і їх характеристика

 • 4) демографічного (вплив на бізнес таких процесів, як відношення людей до праці і якості життя, діючі у суспільстві звичаї, демографічна структура, ріст населення, мобільність людей).

 • Особливість полягає в тому, що ця складова впливає і на макрооточення, і на внутрішнє середовище підприємства.

 • Демографічний фактор відіграє вирішальну роль при формуванні споживчих переваг, від яких залежить величина споживчого попиту;Фактори загального середовища і їх характеристика

 • 5) культурного (духовний розвиток окремих людей і суспільства, рівень культури споживача, історичні традиції, звички, спосіб життя, рівень освіти, сімейний стан);Фактори загального середовища і їх характеристика

 • 6) екологічного (раціональне використання та відтворення природних ресурсів, забруднення довкілля).Фактори загального середовища і їх характеристика

 • Під час вивчення загального середовища необхідно мати на увазі:

 • 1) всі компоненти макрооточення сильно впливають один на одного;

 • 2) ступінь впливу окремих складових макрооточення на різні підприємства різна і залежить від розміру підприємства, галузевої приналежності, територіального розміщення.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Після визначення найвпливовіших факторів зовнішнього середовища підприємства, необхідно отримати про них всю можливу інформацію.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Джерела первинної інформації про конкурентів:

 • канали розподілу продукції;

 • постачальники сировини;

 • споживачі продукції;

 • рекламні агентства, торгові агенти, маркетингові фірми, що обслуговують конкурента;

 • торговельні та інші професійні асоціації, до яких входить конкурент;

 • інженерний, торговий та управлінський персонал конкурента;

 • спеціальні аналітичні служби і секретні агенти.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Вторинна інформація про конкурента містить дані, що пройшли аналітичну обробку:

 • звіти про виробничо-господарську діяльність;

 • аналітичні звіти (статті) про діяльність конкурента, які надруковано у пресі;

 • довідкові видання про кон'юнктуру ринку;

 • державні нормативно-правові акти, які впливають на діяльність конкурента;

 • оголошення конкурента про найм персоналу на роботу, продаж, оренду тощо;

 • думки споживачів про продукцію конкурента;

 • матеріали арбітражної хроніки.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Пошук інформації здійснюють за допомогою:

 • - сканування середовища (пошук сформованої інформації);

 • - моніторингу середовища (відстеження поточної та нової інформації);

 • - прогнозування (спроби створити інформацію про майбутній стан середовища).Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Методи сканування і моніторингу:

 • спостереження,

 • опитування (анкетування) – метод Дельфі,

 • експеримент.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Для результативного вивчення компонентів створюється спеціальна система відстеження зовнішнього середовища.

 • Така система повинна здійснювати як проведення спеціальних спостережень, пов’язаних з якими-небудь особливими подіями, так і проведення регулярних спостережень за станом важливих для підприємства зовнішніх факторів.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Найбільш поширеними способами спостережень є:

 • аналіз матеріалів, опублікованих в періодичних виданнях, книгах, інших інформаційних виданнях;

 • участь у професійних конференціях;

 • аналіз досвіду діяльності підприємства;

 • вивчення думки співробітників підприємства;

 • проведення зібрань і обговорень всередині підприємства.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Прогнозування розвитку підприємства – це наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Процес прогнозування базується на певних принципах, головними з яких є:

 • цілеспрямованість – змістовий опис поставлених дослідницьких завдань;

 • системність – побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, що характеризуються ієрархією та послідовністю;Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • наукова обґрунтованість – усебічне врахування вимог об’єктивних законів розвитку суспільства, використання світового досвіду;

 • інформаційна єдність – використання інформації на однаковому рівні узагальнення й цілісності ознак;

 • адекватність об’єктивним закономірностям розвитку – виявлення та оцінка стійких взаємозв’язків і тенденцій розвитку об’єкта;Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • послідовне вирішення невизначеності – ітеративна процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до визначення можливих напрямків розвитку;

 • альтернативність – виявлення можливості розвитку об’єкта за умови різних траєкторій, різноманітних взаємозв’язків і структурних співвідношень.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Методи прогнозування поділяються на:

 • фактографічні;

 • евристичні.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Фактографічні методи

 • екстраполяції;

 • функцій;

 • кореляційних моделей;

 • регресійних моделей.Сканування і прогнозування зовнішнього середовища

 • Евристичні методи:

 • експертних оцінок;

 • “мозкової атаки”;

 • морфологічного аналізу;

 • побудови “дерева цілей”;

 • інформаційного моделювання.Моніторинг слабких сигналів

 • В умовах зростання рівня конкуренції успіх діяльності підприємства залежить від швидкості реагування на постійні зміни у зовнішньому середовищі.

 • Необхідне формування на підприємствах організаційно-економічних умов, які б давали змогу адаптуватися до мінливості ринкових реалій, забезпечувати стабільні техніко-економічні показники функціонування та розвитку.Моніторинг слабких сигналів

 • Нестабільність умов господарювання вимагає від підприємств постійної уваги до змін оточення, пристосування планів і прогнозів, структур і способів організації виробництва до нових вимог ринкового середовища.

 • Функція управління впливом цих факторів стає однією з умов забезпечення стійкої роботи підприємства.Моніторинг слабких сигналів

 • Реакції на зміни зовнішнього середовища підприємства являють собою заходи у відповідь на очевидні і конкретні події, значимість яких підприємство може оцінити.

 • Сила та швидкість реакції залежить від своєчасності виявлення перших змін і від їхніх темпів.Моніторинг слабких сигналів

 • Вибір методу реакції залежить від швидкості розвитку конкретної ситуації і від наявної інформації — рівня інформованості підприємства.

 • Очевидні і конкретні проблеми, виявлені в результаті спостереження, називають сильними сигналами.Моніторинг слабких сигналів

 • При високому рівні нестабільності, коли внутрішня й зовнішня ситуації змінюються досить швидко, підприємству бракує часу для своєчасного ухвалення рішення, з’являється необхідність готувати рішення на основі слабких сигналів.Моніторинг слабких сигналів

 • Першим етапом обробки слабкого сигналу є моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища регіону, у результаті чого до системи надходить первинна і вторинна інформація з різних джерел.Моніторинг слабких сигналів

 • На другому етапі, реалізується ідентифікація “слабкого сигналу”, тобто визначення його сутності.

 • Цей етап надає можливість виявити, чим може стати вихідне явище: силою чи слабкістю, можливістю чи погрозою.

 • На цьому еатпі застосовуються технології інтелектуального аналізу даних та експертної оцінки.Моніторинг слабких сигналів

 • Третій етап включає попередню оцінку значущості сигналу для процесу життєдіяльності.

 • Якщо це погроза, то наскільки сильна, а якщо можливість, то наскільки вона зможе збільшити сукупний потенціал регіону.

 • Цей етап реалізується при регулярному аналізі результатів моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища.Моніторинг слабких сигналів

 • Четвертий етап засновано на методиці І.Ансофа та полягає у визначенні рівня поінформованості про ситуацію, пов'язану зі “слабким сигналом”.

 • Залежно від рівня поінформованості, вибирається метод аналізу та прогнозу заданого явища, що являє собою п'ятий етап проходження сигналу по системі.Моніторинг слабких сигналів

 • На шостому етапі, застосовується комплекс наявних методів аналізу і прогнозу соціально-економічних явищ і процесів, що формується з урахуванням поінформованості системи про задане явище.Моніторинг слабких сигналів

 • У рамках сьомого етапу виробляється реакція на вплив “слабкого сигналу”.

 • Цей етап реалізується із застосуванням технологій прийняття управлінських рішень.

 • На сьомому етапі здійснюється прогнозування результатів реалізації реакції на вплив „слабкого сигналу”.Моніторинг слабких сигналів

 • Найважливішим принципом механізму забезпечення стійкої роботи підприємства є стан постійного чекання сигналів про кризу, що насувається, і негайна реакція на ці сигнали.Моніторинг слабких сигналів

 • Для вироблення адекватних реакцій необхідно оцінити відносну силу сигналу. Очевидно, що чим сильнішим є сигнал, тим менше часу має підприємство для відповідної реакції.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Культура - Під культурою розуміють домінуючу у суспільстві систему цінностей, вірувань, звичаїв і установок. Кожне суспільство має свою культуру, яка вливає на стиль повсякденного життя.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • На сучасному етапі розвитку економіки України відбуваєть перелом свідомості людей ті їх відношення до приватного бізнесу.

 • З 1994 року почалась приватизація державних підприємств, що сприяло формуванню у суспільстві позитивного відношення до приватної власності та приватного бізнесу.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Після утворення незалежної України почалось відродження української культури, був прийнятий закон про національну мову.

 • Останнім часом проводиться політика підтримки відчизняного виробника. Але поки що суспільство в великій мірі віддає перевагу іноземним товарам.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Економіка. Економіку України можна охарактерезувати, як перехідну.

 • Іде перебудова усієї економчної системи, відбуваються реформи.

 • Зараз в економіці країни спостерігається зростання інфляційних процесів, та поступове знецінення національної грошової одиниці.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Податкова система країни є дуже складною та заплутаною і потребує реформування.

 • Економічне законодавство країни не сприяє легалізації доходів підприємств та зменшення сектору тіньової економіки.

 • По підрахункам експертів Україна має приблизно 70% тіньового капіталу.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Є позитивні процеси, що відбуваються в економіці країни: це активне залучення іноземних інвесторів, збільшення внутрішнього ринку країни, та збільшення на ньому частки товарів власного виробництва.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Політика. Політична ситуація в країні нестабільна.

 • Повна соціальна незахищеність населення.

 • Основною проблемою є високий рівень корумпованості влади.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Технологія. Більшість технологій є морально та фізично устарівшими, які потребують переоснащення або заміни.

 • Спостерігається повсякчасне скорочення "життєвого циклу" технологій, що пов'язано із винекненням нових більш дешевих та якісних технологій.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Україна має великий військово-промисловий комплекс, який має передові технології і може бути перебудований і використовуватися в мирних цілях.

 • Висуваються вимоги до покращення якості товарів, збільшення їх конкурентоспроможності та відповідності світовим стандартам якості.Особливості зовнішнього середовища на Україні

 • Зовнішнє середовище в Україні є складним і нестабільним,що ускладнює діяльність підприємств: зубожіння населення, протистояння влади, зміни уряду, велика кількість і слабкість політичних партій, незавершена суперечлива приватизація, залежність в енергоносіях, поглиблення економічної кризи, несприятлива екологія, тіньова економіка, знецінення моральних якостей.Схожі:

Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики: взаємозвязок, складність, рухливість, невизначеність Зовнішнє середовище, його...
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconПланування діяльності підприємства і роль в ньому перспективного планування Вдовенко Юрій
Проблеми планування на підприємстві в умовах трансформації економічної системи країни
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconМісія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С
...
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconПолітична, юридична та інституційна структура проектів ппп – досвід України Вдовенко Юрій
Світовий банк: Програма "Реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в Україні"
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconМоніторинг виконання після укладення угоди Юрій Вдовенко
Це процес періодичного, систематичного і критичного спостереження за подіями, пов’язаними із реалізацією Проекту, яке надає уповноваженим...
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconТема лекції: Загальні положення фармацевтичного маркетингу. Створення служби маркетингу та маркетингове середовище фармацевтичного підприємства
...
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconЗагальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С
Соб; визначити роль кожної соб І кожного підрозділу у реалізації корпоративної стратегії; визначити розміри І способи розподілу ресурсів...
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconЛюдина та навколишнє середовище. Екологія людини
Об’єктом вивчення екології людини вважають систему «людина навколишнє середовище», в якій людина виступає як на організмовому, так...
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconДослідження впливу упаковки на рівень конкурентоспроможності товару Конкурентоспроможність підприємства
Відсутність деструктивного негативного впливу на зовнішнє середовище при утилізації
Загальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій iconАвтор: д м. н., професор
Об’єктом вивчення екології людини вважають систему «людина навколишнє середовище», в якій людина виступає як на організмовому, так...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка