Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання


НазваНавчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання
Дата конвертації16.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрограмаНавчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню

 • здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання;

 • уміння застосовувати основні поняття, закони, принципи та правила фізики для постановки та розв’язання стандартних фізичних задач;

 • здатність визначати межі застосування законів фізики та межі прийнятності фізичних моделей та теорій;

 • здатність застосовувати набуті знання та вміння для розв’язання нестандартних навчальних та практичних задач.Документи, які визначають зміст тесту з фізики

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь “ Природознавство” (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24).

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7-11 класи (Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист МОНУ № 1/11-3580 від 22ю08.2001 р.).

 • Програми для профільних класів. Фізика. 10-11 класи (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист від 19.12.2003 р. № 1/11-5304; Програма універсального і технологічного профілю). • Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбулося 12 травня 2009 року

 • У тестуванні з фізики взяли участь 32142 особи (84,1 %) • ХАРАКТЕРИСТИКА

 • СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ

 • ТЕСТУ З ФІЗИКИ

 • 2009 • Кількість завдань, які стосуються кожного розділу програми, була пропорційна до кількості годин, відведених на вивчення цього матеріалу.

 • До тестів були включені завдання різних рівнів складності від найпростіших до достатньо складних.

 • Тестовий зошит був складений

 • за співвідношеннями кількостей завдань:

 • Легкі 20 %

 • Середньої складності 60 %

 • Складні 20 % • Тестування тривало 150 хвилин.

 • Тест складався з 35 завдань.

 • У тесті відображено п'ять тематичних блоків відповідно до вимог чинної програми з фізики.

 • У тесті представлено розрахункові, графічні, якісні, експериментальні, комбіновані завдання.Розподіл завдань з фізики за тематичними блоками (змістовними лініями)Кількісні характеристики завдань тесту ЗНО з фізикиДо тесту було включено завдання трьох форм

 • Кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-25) складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один правильний. За виконання завдання можна отримати 0 або 1 бал. Завдання вважається виконаним правильно, якщо обрано та позначено в бланку А правильний варіант відповіді.

 • Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (26-28) складається з інструкції та поданої в двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами − утворити логічні пари. За кожну правильно позначену логічну пару можна отримати 1 бал. Максимальна кількість балів за правильно виконане завдання становить 4 бали.

 • У результаті виконання завдань відкритої форми з короткою відповіддю (29-35) потрібно вписати отриманий числовий результат у бланк відповідей відповідно до вимог його заповнення. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується лише числова відповідь тієї розмірності, що вказана в умові завдання. За виконання кожного такого завдання можна отримати 0 або 2 бали. • Максимальна кількість балів, яку можна було набрати, правильно розв'язавши всі завдання тесту з фізики, становить 51 бал.Статистичні характеристики тесту 2009 рокуРозподіл учасників тестування за набраними тестовими баламиРозподіл учасників тестування за 100-200- бальною шкалоюРозподіл учасників тестування за інтервалами за 100-200-бальною шкалоюРозподіл результатів учасників за 12-бальною шкалою оцінюванняРозподіл результатів учасників за рівнями навчальних досягненьАналіз тестових завдань

 • Статистичні характеристики тестових завдань визначаються окремо для кожного типу тестових завдань:

 • складність тестового завдання;

 • дискримінативність. • Складність тестового завдання – успішність учасників тестування у виконанні цього завдання (визначається як відношення кількості балів, що набрали всі учасники тестування за виконання даного завдання до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання, у %) .Розподіл тестових завдань за коефіцієнтом складності • Дискримінативність характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень (визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої груп).Розподіл тестових завдань з фізики за коефіцієнтом розподільної здатності • Аналіз тестового зошита - 2009Розподіл тестових завдань за змістовними лініямиТематичний блок “Механіка” Середня складність завдань теми – 28 %

 • Легке завдання

 • Складне завдання

 • Дуже складне завданняТематичний блок “Механіка” Середня складність завдань теми – 28 % Найбільш складним виявилось завдання (7 %):

 • 30. У мішку з піском масою 1 кг, що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м, застряє куля масою 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010 м/с. Визначте кут, на який відхилиться підвіс від вертикалі. Вважайте, що g = 10 м/с2. Відповідь запишіть у градусах.

 • Відповідь: 600Тематичний блок “Молекулярна фізика та термодинаміка” Середня складність завдань теми – 23 %

 • Складне завдання

 • Дуже складне завданняТематичний блок “Молекулярна фізика та термодинаміка” Середня складність завдань теми – 23 % Дуже складними виявилися завдання (4%, 10%):

 • 30. Визначте кількість теплоти,

 • яку отримав ідеальний газ під час

 • процесу, зображеного на графіку.

 • Урахуйте, що внутрішня енергія

 • ідеального газу залежить тільки від його температури.

 • Відповідь запишіть у джоулях. Відповідь: 200 Дж

 • 10. Відносна вологість повітря

 • в закритому балоні дорівнювала

 • 60 % за температури 30 0С. Визначте відносну вологість повітря в балоні

 • після охолодження повітря до 11 0С.

 • Відповідь: 20 %Тематичний блок “Електрика та магнетизм” Середня складність завдань теми – 28 %

 • Оптимальна складність завдання

 • Складне завдання

 • Дуже складне завданняТематичний блок “Електрика та магнетизм” Середня складність завдань теми – 28 % Найбільш складним виявилось завдання (5 %):

 • 31. Електричне коло складається

 • з гальванічного елемента (1) з

 • внутрішнім опором 0,5 Ом,

 • магазину резисторів (2), реостата

 • (3) та амперметра (4). Проведено

 • два досліди (див. фотографії).

 • Визначте кількість теплоти,

 • що виділялася за 1 хв у обмотці

 • реостата під час досліду 1. Опір

 • реостата в обох дослідах однаковий.

 • Результат запишіть у джоулях.Тематичний блок “Електрика та магнетизм” Середня складність завдань теми – 28 % Оптимальним виявилось завдання (51 %):

 • 11. Уважаючи електричне поле у проміжку між контактами батареї гальванічних елементів “Крона” однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами становить 6 мм.

 • Відповідь: 1,5 кВ/мТематичний блок “Коливання і хвилі. Оптика” Середня складність завдань теми – 35 %

 • Оптимальна складність завдання

 • Складне завдання

 • Дуже складне завданняТематичний блок “Коливання і хвилі. Оптика” Середня складність завдань теми – 24 % Найбільш складними виявилися завдання ( 6%, 4%):

 • 33. У електричному колі, зображеному

 • на рисунку, внутрішній опір джерела струму

 • дорівнює 1 Ом, повний опір реостата дорівнює

 • 6 Ом, активний опір катушки дорівнює 2 Ом.

 • Спочатку ковзний контакт реостата знаходився

 • в крайньому лівому положенні, а ключ –

 • у положенні 1. Коли ключ перевели в положення 2,

 • у конденсаторі та котушці виникли вільні електромагнітні коливання.

 • Визначте, у скільки разів збільшиться початкова амплітуда коливань,

 • якщо встановити опір реостата рівним 3 Ом та повторити дослід.

 • Відповідь: 1,534. На рисунку показано пучок монохроматичного світла, що проходить через дифракційну гратку Д, яка має 1250 штрихів на один міліметр. Визначте довжину хвилі світла. Вважайте, що = 1,41. Відповідь запишіть у нанометрах.

 • 34. На рисунку показано пучок монохроматичного світла, що проходить через дифракційну гратку Д, яка має 1250 штрихів на один міліметр. Визначте довжину хвилі світла. Вважайте, що = 1,41. Відповідь запишіть у нанометрах.

 • Відповідь: 564 нмТематичний блок “Коливання і хвилі. Оптика” Середня складність завдань теми – 24 % Оптимальним виявилось завдання (45 %):

 • 18. У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1,7 кГц. Визначте довжину хвилі, якщо швидкість звуку в повітрі 340 м/с.

 • Відповідь: 20 смТематичний блок “Квантова фізика. Елементи теорії відносності” Середня складність завдань теми – 29 %

 • Оптимальна складність завдання

 • Дуже складне завданняТематичний блок “Квантова фізика. Елементи теорії відносності” Середня складність завдань теми – 29 % Найбільш складним виявилось завдання (4 %):

 • 35. Монохроматичне світло падає на поверхні двох різних металів. Для першого з них робота виходу електронів дорівнює 1,1 еВ, а для другого вона дорівнює 2,9 еВ. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають із другого металу, якщо для першого металу ця швидкість дорівнює 1000 км/с. Вважайте, що маса електрона дорівнює 9*10-31 кг, 1 еВ = 1,6*10-19 Дж. Відповідь запишіть у кілометрах за секунду.

 • Відповідь: 600 км/сТематичний блок “Квантова фізика. Елементи теорії відносності” Середня складність завдань теми – 29 % Оптимальним виявилось завдання (57 %):

 • 25. У наслідок ядерної реакції між ядрами Дейтерію

 • і Молібдену утворилося ядро Технецію . Укажіть, яка частинка утворилася в результаті цієї реакції.

 • Відповідь:

Отримані результати тестування свідчать про

 • Отримані результати тестування свідчать про

 • те, що тест є дієвим інструментом педагогічного

 • вимірювання.

 • Однак, крива розподілу результатів учасників

 • тестування з фізики має значну лівосторонню

 • асиметрію, що свідчить про те, що тест виявився

 • складним, але має хорошу розподільну здатність.Низький рівень Вінницька область – 5,23 % Житомирська область – 6,22 % Хмельницька область – 6,46 %Середній рівень Вінницька область – 33,93 % Житомирська область – 37,05 % Хмельницька область – 38,85 %Достатній рівень Вінницька область – 51,85 % Житомирська область – 48,95 % Хмельницька область – 45,89 %Високий рівень Вінницька область – 8,99 % Житомирська область – 7,77 % Хмельницька область – 8,80 %Рейтингове місце областей серед адміністративно-територіальних одиниць України у 2009 р.Рейтингове місце областей серед адміністративно-територіальних одиниць України (2009 р.)Середня якість навчальних досягнень (у %) з фізики по регіонуАпеляційні звернення

 • До апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти надійшло 5 618 заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

 • Фізика 65 – заяв ( 0,2 % від загальної кількості учасників зовнішнього оцінювання із цього предмета);

 • Відповідно до висновків технічної та предметної експертиз 5036 учасникам відмовлено в задоволенні апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 582 учасникам рішеннями апеляційної комісії результати змінено:

 • – 361 учаснику – після проведення технічної та предметної перевірок їхніх бланків відповідей;

 • – 166 учасникам оцінено роботи, що були анульовані через неправильно вказані ними варіанти тестових зошитів;

 • – 55 учасникам відновлено результати анульованих робіт у зв’язку з відсутністю документально зафіксованих фактів порушень процедури проходження тестувань. • Зовнішнє незалежне оцінювання

 • з фізики у 2010 роціСтруктура тесту

 • Загальна кількість завдань тесту – 37

 • На виконання тесту з фізики у 2010 році

 • відведено 180 хвилин (3 години)Кількісний розподіл завдань тесту за тематичними блоками та складністюХарактеристика тестових завдань з фізики

 • Тест із фізики складається з тестових завдань таких форм:

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначено жодного варіанта відповіді взагалі.

 • 2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, – утворити логічні пари – між прізвищами вчених, фізичними величинами, назвами формул, пристроїв, названими і розміщеними в одній колонці, з науковим доробком вчених, формулами, визначеннями, твердженнями, характеристиками тощо, названими і розміщеними в іншій колонці.

  • Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) у бланку відповідей навпроти кожної цифри (від 1 до 4).
  • 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.


Кількісний розподіл завдань за формами та тематичними блокамиОрієнтовний кількісний розподіл завдань за типами завдань та тематичними блокамиОцінювання завдань різної форми тесту з фізики

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 тестовий бал.

 • 2. Завдання на встановлення відповідності – 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.

 • 3. Завдання з короткою відповіддю – 0 або 2 тестових бали.

 • Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту, – 53.Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту не використовуються.

 • Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту не використовуються.

 • Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з фізики в аудиторії не можуть бути присутні вчителі математики, фізики,

 • інформатики.

 • Відповіді на завдання автоматично обробляються після сканування бланка відповідей.

 • Під час підготовки до тестування з фізики рекомендується використовувати підручники і посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.Рекомендації вчителям щодо підготовки учнів до ЗНО

 • Вивчення програмового матеріалу з фізики, що передбачає розвивальну мету.

 • Актуалізація знань з вивченого матеріалу.

 • Ознайомлення учнів з програмовими вимогами.

 • Демонстрація випускникам всіх форм тестових завдань.

 • Проведення, по можливості, домашніх, самостійних, контрольних робіт із використанням тестів.Рекомендації учням щодо тактики виконання тестів

 • Тренуйтесь. Засікайте час виконання тестів, обмежуйте його.

 • Пропускайте важкі або незрозумілі завдання.

 • Думайте тільки про поточне завдання.

 • Читайте завдання до кінця.

 • Заплануйте два кола.Куди звертатися за інформацією?

 • www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти

 • www.vintest.org.ua – сайт Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО)

 • 8 (0432) 65 65 35 – телефон гарячої лінії

 • ВРЦОЯОСхожі:

Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconУроку: Закріпити знання учнями формул для обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда та куба; Вчити застосовувати теоретичні знання на практиці
Виховувати інтерес до предмету, бажання використовувати дані знання в життєвих ситуаціях
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconФормування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку
Комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми...
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconФункціональні залежності в курсі алгебри і фізики Функціональні залежності в курсі алгебри і фізики
Формування вмінь застосовувати отримані знання при розв´язуванні типових и нестандартних задач в курсі алгебри і фізики
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconРозширити й поглибити знання учнів про розмноження організмів; Розширити й поглибити знання учнів про розмноження організмів
Розмноження це властивість, що притаманна всім живим організмам відтворювати собі подібних
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconУзагальнення і повторення вивченого з теми “ Дієслово ”
«Дієслово»; вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; правильно вживати дієслова у мовленні, знаходити вивчені орфограми...
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconТема. Інтеграл та його застосування
Узагальнити знання й уміння учнів з теми, показати можливість застосування інтеграла в різних галузях фізики, економіки, техніки....
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconЗдатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації
Компетентність володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне відношення до неї і предмету діяльності
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання icon1."Теоретичні знання Правил дорожнього руху" "Теоретичні знання Правил дорожнього руху"
Ленінського району отримали право представляти місто Харків в обласному огляді роботи загонів юних інспекторів руху
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconУроку: Узагальнити знання учнями про площі прямокутника та квадрата; Вчити застосовувати дані знання на практиці
Кожному з Вас для того, щоб отримати дозвіл почати роботу потрібно назвати один з термінів, одиниць вимірювання, які вивчали на попередньому...
Навчальні досягнення учнів з фізики, які підлягають оцінюванню здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання iconПовторити, закріпити й систематизувати знання учнів з теми; виробити навички застосовувати властивості кореня квадратного до розв’язування вправ


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка