Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу


НазваМісце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 • Найважливіша і визначальна роль у формуванні цивілізованої системи соціально-трудових відносин належить державі.

 • Вона виступає одночасно у двох ролях:

 • держава як носій публічної влади

 • держава як соціальний партнер.


Держава як носій публічної влади

 • Держава як носій публічної влади має повноваження, що поділяються на: законодавчі, виконавчі і судові.

 • Держава ухвалює закони, якими повинні керуватися суб'єкти соціального діалогу, у тому числі легалізує їх правосуб'єктність, процедури їхньої взаємодії. Вона забезпечує виконання законів за допомогою актів керування, контролю і нагляду у сфері праці. Крім того, вона має судову систему, що включає органи юрисдикції, які беруть участь у розгляді економічних спорів та інших справ, зокрема трудових конфліктів.

 • Як законодавець держава повинна гарантувати дотримання законодавства у сфері соціально-трудових відносин.

 • Як арбітр вона уповноважує свої виконавчі органи організовувати взаємодію з профспілками та організаціями роботодавців, створювати сприятливі умови для ведення колективних переговорів, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) тощо;

 • надає свої представницькі функції органам виконавчої влади, яку представляють:

 • - на державному рівні - Кабінет Міністрів України;

 • - на галузевому рівні - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

 • - на територіальному рівні - обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад.

 • Як власник засобів виробництва, через відповідну систему управління ними, держава має проводити діалог з профспілками та організаціями роботодавців, аби створити певний соціальний клімат, необхідний для проведення докорінної ринкової перебудови.Держава як соціальний партнер

 • Держава як соціальний партнер може розглядатися у двох аспектах:

 • як роботодавець

 • як роботодавець держава в особі адміністрації державних підприємств поряд з іншими роботодавцями бере участь у ринковій конкуренції.

 • як партнер у правовому механізмі соціального співробітництва, носій загальнодержавних інтересів.

 • як представники інтересів держави в системі соціального діалогу сьогодні, відповідно до чинного законодавства, виступають виконавчі органи державної влади різних рівнів.

 • Сучасне законодавство включає функцію держави у сформованій системі соціального діалогу як учасника переговорного процесу в особі Уряду, місцевих органів виконавчої влади, що виконують функції суб'єкта формування соціальної політики і гаранта дотримання законодавчих норм, інтересів суспільства для:

   • установлення принципів і правил ведення колективних переговорів;
   • виконання функції роботодавця в необхідних випадках.
  • у даний час органи виконавчої влади виступають однією зі сторін Генеральної угоди, угод, що укладаються на галузевому та регіональному рівнях.


 • Принципи соціального діалогу лежать в основі реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, зайнятості, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці, соціального захисту населення, соціального страхування, пенсійного забезпечення.

 • Міністерство праці та соціальної політики, як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з цих питань, у межах своїх повноважень забезпечує координацію роботи по створенню необхідних умов для ефективного функціонування та розвитку системи соціального діалогу.

 • Ця діяльність міністерства носить багатовекторний характер.

 • Насамперед вона стосується вдосконалення нормативно-правової бази для регулювання соціально-трудових відносин, адаптації вітчизняного законодавства до міжнародних трудових норм і стандартів, ратифікованих Україною конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці.ПРО ПРАКТИЧНІ КРОКИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 • І. Сучасний стан соціального діалогу.

 • Створена та діє відповідна нормативно-правова база, якою забезпечується застосування ратифікованих Україною конвенцій МОП та створені умови для розвитку соціального діалогу, забезпечення діяльності організацій роботодавців та профспілок.

 • Зокрема, діють Закони України:

 • „Про колективні договори і угоди”,

 • „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”,

 • „Про організації роботодавців”,

 • „Про порядок вирішення колективних трудових спорів, конфліктів”.

 • Сьогодні в Україні створені і діють 156 всеукраїнських профспілок і профоб’єднання та 21 всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців.

 • Соціальний діалог здійснюється у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, примирних процедур. • Залучення професійних спілок та організацій роботодавців до процесу прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, забезпечується відповідно до:

 • Закону України „Про Кабінет Міністрів України” ;

 • (абзац 2 пункту 2 статті 20 Закону) „Кабінет Міністрів України сприяє розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводить консультації із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та здійснення державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту”

 • Регламенту Кабінету Міністрів України;

 • Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України:

 • - повноважні представники соціальних партнерів беруть участь у засіданнях урядових комітетів і Кабінету Міністрів України під час розгляду цих питань;

 • - всі законодавчі та нормативно-правові акти, які стосуються соціально-трудових відносин, розробляються за участю об’єднань профспілок та роботодавців. • Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки ;

 • Відповідно до пунктів 1, 2 Заключних положень Генеральної угоди Сторони домовилися:

 • „1. Здійснювати соціальний діалог з питань проведення державної соціально-економічної політики, в тому числі під час розроблення проектів актів законодавства, які стосуються економічних і соціально-трудових відносин, соціального захисту населення, і розглядати їх за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб’єктами Угоди, та Сторони профспілок у порядку згідно з додатками 5 та 6, відповідно до Рекомендації МОП № 113 щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та національному масштабі.

 • 2. Не допускати внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та прийняття ним актів законодавства, які стосуються соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників і роботодавців без проведення попереднього соціального діалогу”. • розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 285-р „Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні”

 • Відповідно до п.1 плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають забезпечити підготовку і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України актів законодавства, які стосуються захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників і роботодавців, а також тих, що спрямовані на подолання наслідків фінансово-економічної кризи, з дотриманням процедури погодження, визначеної Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки.

 • постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1068 „Про доповнення Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади”

 • Постановою Уряду передбачено, що у разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. • Одним з ефективних механізмів реалізації соціального діалогу є співпраця соціальних партнерів у рамках тристоронніх органах.

 • - створені та діють:

 • Національна тристороння соціально-економічна рада при Президентові України;

 • територіальні тристоронні соціально-економічні ради;

 • - управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється на тристоронній основі;

 • - діяльність Українського координаційного комітет сприяння зайнятості населення побудована на принципах соціального діалогу.

 • Укладення колективних договорів та угод різних рівнів є ключовим елементом становлення та функціонування системи соціального партнерства.

 • - на національному рівні діє Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008-2009 роки;

 • - на регіональному рівні укладено 27 угод;

 • - на галузевому рівні – 90 угод;

 • - на виробничому рівні – понад 94 тис. колективних договорів, колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин охоплено понад 9,0 млн. чоловік (83,9 %).

 • (за даними Держомстату на 31 грудня 2009 року)2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

 • Широкий та системний діалог на державному, галузевому та регіональному рівнях має бути спрямований на забезпечення прискореного подолання та попередження бідності в державі, зокрема серед працюючих, реформування системи оплати праці, соціального захисту, пенсійного страхування, забезпечення ефективної зайнятості.

 • З цією метою необхідно забезпечити:

 • - залучення всеукраїнських профспілок та профоб’єднань і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців до вироблення соціальної та економічної політики держави;

 • - конструктивну взаємодію органів виконавчої влади, всеукраїнських профспілок та профоб’єднань і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців під час підготовки проектів державних програм, законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються соціально-економічних і трудових відносин шляхом проведення консультацій;

 • - зміцнення інститутів соціального діалогу на всіх рівнях;

 • - сприяння укладенню Генеральної угоди, галузевих, регіональних угод та колективних договорів;

 • - вдосконалення законодавства України щодо забезпечення прав та гарантій діяльності соціальних партнерів у відповідності з конвенціями МОП, ратифікованими Україною;

 • - реформування судової системи, зокрема запровадження трудових судів.3. НАУКОВО-ОСВІТНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • Нині в Україні функціонує єдиний вищий навчальний заклад, який готує фахівців з питань соціального діалогу – Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України.

 • В інших вищих навчальних закладах України немає програм, присвячених вивченню питань соціального діалогу.

 • На замовлення Міністерства праці та соціальної політики здійснюються науково-дослідні роботи Інститутом соціально-трудових відносин Мінпраці (м. Луганськ).

 • Одними з останніх науково-дослідних робіт, над якими працює Інститут, є:

 • - визначення концептуальних підходів щодо підвищення мотивації вітчизняних соціальних партнерів галузевого рівня до їх інституціонального забезпечення (відповідно до практики галузевого діалогу у країнах ЄС);

 • - порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acguis Європейського Союзу у сфері соціального діалогу;

 • - участь незалежних профспілок у соціальному діалозі на національному та виробничому рівнях, зокрема, під час формування спільних представницьких органів. • На звернення співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії державного управління запроваджено цикл короткострокових тематичних семінарів для представників сторін соціального діалогу.

 • За сприяння Міжнародної організації праці, Національної тристоронньої соціально-економічної ради проведено низку навчальних семінарів «Організація роботи територіальної тристоронньої соціально-економічної ради в умовах становлення та розвитку інститутів соціального діалогу в Україні».

 • З метою підвищення науково-освітнього забезпечення розвитку соціального діалогу соціальні партнери планують передбачити відповідні зобов'язання у новій Генеральній угоді, по якій розпочато колективні переговори і вже є певні напрацювання у цьому напрямку.Схожі:

Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу icon1. Демократичне врядування Демократичне врядування
Взято участь у проведенні відеоконференції „Роль науки І галузевої освіти «Державне управління» в інституціоналізації національної...
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconІнформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп
Роль науки і галузевої освіти "Державне управління" в інституціоналізації соціального діалогу в Україні «Роль науки і галузевої освіти...
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconМетою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні
Натомість соціальний діалог та процедури добровільного примирення, особливо в кризовий період, сприяли зниженню соціальної напруги...
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconАналіз основних тенденцій наукового дискурсу про розвиток соціального діалогу в Україні

Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconПрограма з соціального діалогу
Питань, що становлять взаємний інтерес, у сфері економічної та соціальної політики
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconТехнології формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави
Консолідуючим чинником українського народу має стати національна ідея як форма державного самоусвідомлення народу, показник того,...
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconПрезентація національної Мережі
Екуменічного Соціального Тижня у Львові на тему «Довіра. Відповідальність. Філантропія»
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconПрограма для учасників Місце проведення: м. Київ Місце проведення: м. Київ
Зібрати в Україні команди провідних університетів країн-учасниць євро-2012, та найкращих внз україни для налагодження співпраці,...
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconЗакон України "Про освіту"
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Місце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу iconСексуальні домагання і насилля
Сексуального характеру. Уміння протистояти сексуальним домаганням-важливий кроку розбудові рівноправних стосунків із протилежною...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка