Енергозбереження Підготувала Коц Юлія


НазваЕнергозбереження Підготувала Коц Юлія
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Енергозбереження

 • Підготувала

 • Коц Юлія


Енергозбереження — дії для зменшення кількості використовуваної енергії.Енергозбереження є пріоритетним напрямком енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В останній час ці чинники набувають все більшого значення у зв'язку із загальною нестабільністю у регіонах видобутку ПЕР, напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо подальшого зростання цін на енергоресурси. Розвинені країни світу, у першу чергу, країни ЄС, які вже досягли значних успіхів у вирішенні проблем енергоефективності, продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення та розробку заходів щодо енергозбереження, що є позитивним прикладом для України.

 • Енергозбереження є пріоритетним напрямком енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В останній час ці чинники набувають все більшого значення у зв'язку із загальною нестабільністю у регіонах видобутку ПЕР, напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо подальшого зростання цін на енергоресурси. Розвинені країни світу, у першу чергу, країни ЄС, які вже досягли значних успіхів у вирішенні проблем енергоефективності, продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення та розробку заходів щодо енергозбереження, що є позитивним прикладом для України.Зміст:

 • Переваги енергозбереження.

 • Комплексна державна програма енергозбереження України.

 • Енергозберігаючі матеріали та конструкції.

 • Механізм стимулювання енергозбереження.

 • Галузева програма енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті на 2006 – 2010 роки.Переваги енергозбереження

 • З результатів розрахунків проведених на базі прогнозних даних проекту енергетичної стратегії України до 2030 року виходить, що в країні за рахунок енергозбереження до 2020 року можна досягти економії енергоносіїв у загальному обсязі порядку 470 млн. т у.п., що відповідає зменшенню витрат на їх імпорт близько 38 млрд. дол.Чиста економія (із врахуванням витрат на енергозбереження) може скласти у 2020 році близько 15 млрд. дол. Такі переваги відповідають зниженню енергоємності ВВП більш ніж у 4,8 рази.

 • Чиста економія (із врахуванням витрат на енергозбереження) може скласти у 2020 році близько 15 млрд. дол. Такі переваги відповідають зниженню енергоємності ВВП більш ніж у 4,8 рази.

 • Інші переваги енергозбереження складаються у зменшенні техногенного навантаження на навколишнє середовище: зменшення обсягів викидів СО2 у 2020 році може досягти 207 млн. т, що поліпшить умови життя населення країни, а також забезпечить можливість торгувати квотами і одержувати додаткові дивіденди на впровадження новітніх технологій і взагалі на соціально-економічний розвиток країни.Крім того, енергозбереження в енергетиці дозволить зекономити у 2020 році близько 323 млрд. кВт год. електроенергії, що дозволить не вводити в експлуатацію електрогенеруючих потужностей у 37 ГВт і зменшити потреби в інвестиціях для галузі на 74 млрд. дол.

 • Крім того, енергозбереження в енергетиці дозволить зекономити у 2020 році близько 323 млрд. кВт год. електроенергії, що дозволить не вводити в експлуатацію електрогенеруючих потужностей у 37 ГВт і зменшити потреби в інвестиціях для галузі на 74 млрд. дол.Комплексна державна програма енергозбереження України.

 • Основою проведення енергозберігаючої політики в нашій державi є КДПЕ України.

 • Виходячи з iснуючого стану енергозабезпечення та рiвня ефективностi використання ПЕР в Українi у квiтнi 1995 р. Президент та Кабiнет Мiнiстрiв України прийняли рiшення про заходи щодо розробки Комплексної державної програми енергозбереження України.Мета КДПЕ України - на основi аналiзу iснуючого стану та прогнозiв розвитку економiки розробити основнi напрямки державної полiтики енергозбереження, що передбачало створення нормативно-правової бази енергозбереження, формування сприятливого економiчного середовища, створення цiлiсної та ефективної системи державного управлiння енергозбереженням. Стратегiчною метою Програми є виведення України з енергетичної та економiчної кризи i вихiд на рiвень передових країн в енергоспоживаннi.

 • Мета КДПЕ України - на основi аналiзу iснуючого стану та прогнозiв розвитку економiки розробити основнi напрямки державної полiтики енергозбереження, що передбачало створення нормативно-правової бази енергозбереження, формування сприятливого економiчного середовища, створення цiлiсної та ефективної системи державного управлiння енергозбереженням. Стратегiчною метою Програми є виведення України з енергетичної та економiчної кризи i вихiд на рiвень передових країн в енергоспоживаннi.Головними завданнями КДПЕ є визначення загального iснуючого та перспективного потенцiалу енергозбереження, розробка основних напрямкiв його реалiзацiї у матерiальному виробництвi та сферi послуг, створення програми першочергових та перспективних заходiв i завдань з пiдвищення енергоефективностi та освоєння практичного потенцiалу енергозбереження.

 • Головними завданнями КДПЕ є визначення загального iснуючого та перспективного потенцiалу енергозбереження, розробка основних напрямкiв його реалiзацiї у матерiальному виробництвi та сферi послуг, створення програми першочергових та перспективних заходiв i завдань з пiдвищення енергоефективностi та освоєння практичного потенцiалу енергозбереження.Програма здiйснюватиметься в три етапи:

 • Програма здiйснюватиметься в три етапи:

 • Перший проходив з 1997 р. В цей перiод особлива увага придiлялася припиненню невиправданого споживання палива та енергiї, забезпеченню впровадження в життя некапiталоємних енергозберiгаючих заходiв. Це дало можливiсть зменшити на 10-15% витрати ПЕР i вiдповiдно зберегти понад 200 млн. дол. США.

 • Другий етап (1998-2000 рр.) пов'язаний з впровадженням заходiв з пiдвищення енергоефективностi iснуючого технiчного та технологiчного потенцiалу, що дозволить зберегти ще 15-25% вiд необхiдного обсягу ПЕР та близько 300 млн. дол. США.

 • Третiй етап, який завершиться в 2010 р., обумовлений структурною перебудовою економiки України, що дозволить зменшити потреби в ПЕР до 30%, стабiлiзувати їх споживання та досягти оптимального рiвня само-енергозабезпечення. Валютнi витрати зменшуватимуться на 4,7 млрд. дол. США.Енергозберігаючі матеріали та конструкції.

 • Матерiали та конструкцiї, якi використовуються в енергозбереженнi, розподiляються на двi групи:

 • матерiали та конструкцiї для створення власне енергозберiгаючих технiки та технологiй;

 • матерiали та конструкцiї для утеплення будинкiв i споруд.Для запобiгання втратам тепла через вiкна поряд з трьохшаровим склiнням зараз широко використовуються склопакети. Вiконнi системи на основi склопакетiв розподiляються на три групи: пластиковi, алюмiнiєвi та дерев'янi.

 • Для запобiгання втратам тепла через вiкна поряд з трьохшаровим склiнням зараз широко використовуються склопакети. Вiконнi системи на основi склопакетiв розподiляються на три групи: пластиковi, алюмiнiєвi та дерев'янi.Для пiдвищення енергозберiгаючих властивостей вiкон на них доцiльно наносити теплозахисний шар Low-Е покриття. Такi плiвки на основi конструкцiй багатошарового полiстиролового покриття можуть селективно вiдбивати тепло та пропускати свiтло. Вони забезпечують економiю електроенергiї взимку та влiтку, а також i кращу видимiсть. Плiвки вiдбивають тепловi сонячнi променi та зменшують нагрiвання примiщення до 80%, що зменшує витрати на кондицiювання. Взимку плiвка вiдбиває знову у примiщення до 30% тепла, яке може бути втрачено через вiкно.

 • Для пiдвищення енергозберiгаючих властивостей вiкон на них доцiльно наносити теплозахисний шар Low-Е покриття. Такi плiвки на основi конструкцiй багатошарового полiстиролового покриття можуть селективно вiдбивати тепло та пропускати свiтло. Вони забезпечують економiю електроенергiї взимку та влiтку, а також i кращу видимiсть. Плiвки вiдбивають тепловi сонячнi променi та зменшують нагрiвання примiщення до 80%, що зменшує витрати на кондицiювання. Взимку плiвка вiдбиває знову у примiщення до 30% тепла, яке може бути втрачено через вiкно.Механізм стимулювання енергозбереження

 • Відсутність у підприємств стимулів до зниження витрат і обмежень витратної частини дозволяє перекладати на споживачів їх невиробничі витрати. Енергозбереження є ключовим завданням комунальних перетворень. Можна ефективно виробити енергію в сучасній котельні з високим ККД, а потім змарнувати її в опалюваних будинках.Галузева програма енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті на 2006 – 2010 роки

 • Галузева програма енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті на 2006 – 2010 роки (далі – Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.05 № 324 “Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”(п. 313).Програма, що відповідає політичним пріоритетам Європейського Союзу у сфері енергозбереження, визначає стратегічні завдання, напрями та механізми впровадження заходів з раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, покращення енергоефективності та застосування альтернативних палив у всіх підгалузях транспортного комплексу України.

 • Програма, що відповідає політичним пріоритетам Європейського Союзу у сфері енергозбереження, визначає стратегічні завдання, напрями та механізми впровадження заходів з раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, покращення енергоефективності та застосування альтернативних палив у всіх підгалузях транспортного комплексу України.Схожі:

Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconРго “ Перший кластер з енергозбереження ” “енергозбереження в апк”
Використання енерго ефективних технологій при будівництві та реконструкції приміщень с/г призначенння
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconТеатр Давньої Греції Підготувала Нагорна Юлія Зміст
Давньогрецький театр нагадував театральний стадіон. Вистава йшла під відкритим небом на круглому майданчику- орхестрі
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconУрок-екскурсія для 5 класу. Підготувала: Антибура Юлія Петрівна, вчитель історії Хортицького центру. Запорізький дуб
Дякую за увагу! До нових зустрічей на уроках історії рідного краю, де нас чекає ще чимало подорожей та екскурсій
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconМельник Юлія Василівна, Мельник Юлія Василівна
Сформувати у дитини (дитячого колективу) стійкі соціально-психологічні характеристики, які дозволять успішно засвоїти навчальну програму...
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconЕнергозбереження-впровадження нових технологій Енергозбереження, впровадження нових технологій
За розрахунками вчених, зниження питомої енергомісткості національного доходу України вдвоє збереже споживання енергії в 2000 р у...
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconРобота учня 11 класу Енергозбереження-впровадження нових технологій Енергозбереження, впровадження нових технологій
За розрахунками вчених, зниження питомої енергомісткості національного доходу України вдвоє збереже споживання енергії в 2000 р у...
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconЧорнобиль місто – привид підготувала учениці 9 класу Пилиповицької зош І-ІІІ ст. Ганношина Юлія
В місті функціонували судноремонтний, чавунно-ливарний заводи, цегельна, фабрика народних промислів, річковий порт, широка мережа...
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія icon168 проектів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві в Україні 168 проектів з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві в Україні
Західні регіони України і Полісся реалізують проекти з переходу на використання в якості палива відходів деревини і торфу
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconТоргівля людьми Підготували учениці 10 – а класу: Рожкова Аліна, Ємельянова Юлія та Лізогубова Наталя
Підготували учениці 10 а класу: Рожкова Аліна, Ємельянова Юлія та Лізогубова Наталя
Енергозбереження Підготувала Коц Юлія iconВиконала учениця 5-б пацьора Юлія


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка