Концептуальні засади забезпечення


НазваКонцептуальні засади забезпечення
Дата конвертації16.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАРМАЦІЇ


Вступ

 • Ефективна діяльність фармацевтичних підприємств в довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку і підвищення конкурентоспроможності можливі лише на базі науково-технічного прогресу, який на рівні підприємства реалізується у вигляді інновацій. • Будучи стрижнем науково-технічного прогресу, інновація являє собою техніко-економічний процес, який завдяки практичному використанню продуктів розумової праці – ідей і винаходів, приводить до створення кращих за властивостями, нових видів продукції та нових технологій.1. Сутність та особливості інноваційно-інвестиційних процесів у фармації.

 • У відповідності з міжнародними стандартами інновація визначається „як кінцевий результат» інноваційної діяльності, який втілився у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринок, нового або удосконаленого технічного процесу • Виходячи з сутності нововведення, можна виділити такі його типи:

 • · Технологічні;

 • · Технічні;

 • · Продуктові;

 • Критерій новизни нововведень дає змогу розподілити їх в основному за двома типами: радикальні нововведення (тобто базові) та модифікаційні • Виділяють п'ять типів інновацій:

 • 1. Випуск нового продукту або відомого продукту нової якості.

 • 2. Упровадження нового, досі не відомого в даній галузі методу виробництва.

 • 3. Проникнення на новий ринок збуту відомий чи невідомий.

 • 4. Отримання нових джерел сировини чи напівпродуктів.

 • 5. Організаційна перебудова, зокрема створення монополії чи її ліквідація. • Інновації першого порядку, які передбачають локальне оновлення окремих елементів системи (наприклад, розробка нової упаковки лікарського засобу);

 • · Інновації другого порядку, які передбачають зміну кількісних властивостей системи. До цього рівня інновацій належать інновації, що спрямовані на збільшення продуктивності або кількісної інтенсивності процесів, а також пов'язані із впровадженням у виробництво добре відомих генеричних лікарських засобів • Інновації третього порядку, які передбачають перегрупування складових частин системи з метою покращення її функціонування (розробка нових форм, розширення фармакдії, впровадження нових методів аналізу існуючих лікарських засобів).

 • · Інновації четвертого порядку, які передбачають адаптивні зміни елементів системи з метою забезпечення їх оптимальної взаємодії (наприклад, удосконалення організаційної структури підприємства, впровадження інформаційних технологій, маркетингових, логістичних підходів в управління).

 • · • Інновації п'ятого порядку, які передбачають якісні зміни, що виходять за межі простих адаптованих змін (наприклад впровадження нових принципів технологічних процесів з метою поліпшення фармакологічного ефекту лікарських засобів; освоєння генеричних препаратів нового покоління; створення підприємством власної товаропровідної мережі, що забезпечує вихід на нові ринки або ринкові сегменти);

 • · • Інновації шостого порядку, які передбачають якісні зміни первісних властивостей системи без зміни функціонального принципу (наприклад, розробка і впровадження у виробництво оригінальних ЛЗ, при виробництві яких використовуються традиційні технологічні принципи; реорганізація виробництва у відповідності з вимогами GMP, GCP, GLP і стандартами ISO , освоєння нових для фармацевтичних підприємств видів виробництва: харчових домішок, ветеринарних препаратів);

 • · • Інновації сьомого порядку, які передбачають вищі зміни у функціональних властивостях системи і її функціональних принципах (розробка і впровадження у виробництво оригінальних препаратів із використанням принципово нових технологічних підходів);А Краснокутським і А.Лагуновою запропоновані класифікації у фармацевтичному секторі:

 • 1. Інновації, пов'язані з терапевтичними перспективами:

 • · Нові ефективні методи лікування ( нові лікарські засоби; нові показання для існуючих лікарських засобів);

 • · Суттєве поліпшення і модернізація лікарських засобів (високий показник ефективності лікування; загальна економія коштів); • 2. Інновації, пов'язані з технічними властивостями:

 • Удосконалення технології виробництва лікарських засобів;

 • Покращення системи виробництва лікарських засобів (економія на витратах; підвищення безпеки). • В загальному вигляді інноваційний процес можна представити так:

 • Фундаментальні (теоретичні) дослідження > прикладні дослідження (які обов»язкові включають маркетингові, патентно-інформаційні дослідження і техніко-економічне обґрунтування) > розробки > проектування > будівництво > освоєння > промислове виробництво > маркетинг > збут. • Науковий ефект – це ефект, одержаний внаслідок створення наукової продукції в процесі наукової праці і пов'язаний з приростом наукової інформації.

 • Науково-технічний ефект відбивається в нарощуванні науково-технічної інформації і його найважливішими рисами і новизна, теоретичний рівень і можливість реалізації.

 • Технічний ефект – це ефект, який пов'язаний із розвитком виробництва на базі впровадження дослідно-конструкторських розробок.детальна структура кожного із етапів розробки та впровадження ОЛЗ і ГЛЗ представлено на рис.

 • Наукові дослідження.

 • Визначення напрямків наукових досліджень

 • Формування гіпотези і визначення її припустимості

 • Попередньо маркетингові дослідження

 • Патентно-інформаційні дослідження • Проведення наукових досліджень

 • Розробка програми досліджень

 • Синтез біологічно активних сполучень

 • Визначення точної хімічної структури ключових сполучень

 • Основний фармакологічний і біохімічний скринінг

 • Первісні доклінічні дослідження сполук

 • Визначення можливостей широкомасштабного синтезу сполук

 • Відбір перспективного сполук2. Розробка

 • Технологічні і біофармацевтичні дослідження

 • Обґрунтування складу лікарського засобу

 • Розробка технології лікарської форми

 • Розробка методів контролю якості

 • Підготовка техніко-економічного обгрунтуванняДоклінічні дослідження

 • Оцінка біодоступності, фармакокінетики, токсичності лікарського засобу

 • Розробка проекту аналітичного нормативного документу (АНД)

 • Розробка технологічного регламенту

 • Затвердження нормативно-технологічної документації і надання її в уповноважений орган для одержання дозволу на проведення клінічних досліджень ЛЗ.Клінічні дослідження

 • Експертиза матеріалів

 • Аналіз ефективності і безпечності ЛЗ

 • Узагальнення результатів клінічних досліджень

 • Одержання дозволу на промисловий випускОсвоєння, промислове виробництво, маркетинг і збут ЛЗ

 • Дослідження потреби в ЛЗ

 • Підготовка виробництва

 • Формування попиту на ЛЗ

 • Виробництво ЛЗ

 • Стимулювання збуту • Постмаркетингові дослідження ЛЗ (ІУ фаза клінічних випробувань)Спрощені доклінічні дослідження

 • Проведення обмежених фармакологічних досліджень (гостра токсичність, специфічна активність)

 • Розробка проекту аналітичного нормативного документу (АНД)

 • Розробка технологічного регламенту

 • Затвердження нормативно-технічної документації і надання її в уповноважений орган для одержання дозволу на проведення клінічних досліджень ЛЗ • Обмежені клінічні дослідження або доведення біоеквівалентності ЛЗСередня тривалість і витрати по етапах розробки і впровадження на ринок оригінальних препаратів в Україні за даними експертних оцінок

 • Встановлено, що середня тривалість розробки і впровадження на ринок ОЛЗ в Україні оцінюється на рівні 3,8 – 5,8 років. Середня вартість, пов'язаних зі створенням і виводом на ринок ОЛЗ визначається на рівні 260-370 тис. грн..

 • Середня тривалість розробки і виводу на ринок ГЛЗ в Україні в 2,5-3,5 рази нижча у порівнянні з ОЛЗ і дорівнює 1,3-1,7 року.

 • Середня вартість інноваційного процесу, пов'язаного зі створенням ГЛЗ, нижча, ніж ОЛЗ, в 2,3-2,5 роки і в середньому становить 90-160 тис. грн.. • Під інноваційною діяльністю слід розуміти діяльність, спрямовану на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення і оновлення номенклатури і покращення якості ЛЗ, що виробляються, удосконалення технології їх виготовлення з метою подальшої і ефективної реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках. • Діяльність, яка пов'язана з інвестиціями саме в інновації, називається інноваційно-інвестиційною діяльністю

 • 1. Попередні ринкові дослідження і формування цілей інноваційної діяльності

 • 2. Аналіз альтернативних інноваційних проектів • Проекти, що враховують існуючу ринкову кон”юктуру

 • Проекти, що базуються на кон»юктур-них перевагах підприємствах

 • Проекти, в основу яких покладені пошу кові наукові дослідження2. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів у фармацевтичному виробництві.

 • Основними є:

 • · Розробка нових ліків та технологій для їх виробництва;

 • · Розробка нових технічних;

 • · Розробка нових виробничих технологій для виробництва генериків;

 • · • Конструкторські розробки нового фармацевтичного обладнання;

 • Розробка нових стандартів та нормативних правил;

 • Маркетинг. • Фармвиробництво у всьому світі належить до наукомістних галузей, фармгалузь за об'ємом інвестицій в НДДКР від продажу складає 13,9%. Впереді аерокосмічна галузь (30,9%). Хімічна галузь – 6,3%.Така ситуація пов'язана з високою наукоємкістю фармацевтичного виробництва. • Протягом останнього десятиріччя на світовий фармацевтичний ринок було виведено понад 360 препаратів, які містять нові хімічні субстанції. Кількість дослідницьких проектів, що здійснюються у фармацевтичній сфері, зросла за останні роки лише на 2,7%. Однією з об'єктивних причин, що сприяло зростанню наукоємкості фармацевтичного виробництва у світі, стала швидка зміна загальної картини захворюваності населення: поява нових захворювань і зміна клінічної картини перебігу вже відомих захворювань. • Якщо в минулому основні завдання фармацевтичних досліджень включали , перш за все, розробку лікарських засобів для лікування гіпертонії, безсоння, психічних розладів, то сьогодні основними напрямками досліджень є розробка засобів для лікування атеросклерозів, дегенеративних захворювань ЦНС і кістково-м'язової системи, порушень імунної системи, астми, вірусних інфекцій в т.ч. СНІД та ін. • вони повинні будуть перейти в нову епоху з новою маркетинговою стратегією, що заснована на виробництві широкого спектру лікарських засобів, розрахованих на більш вузькі групи споживачів, в тому числі препаратів, що призначені для людей з певним видом генетичного коду.порівняльна характеристика інноваційно-виробничого потенціалу фармацевтичної промисловості трьох країн. • інноваційно-виробничий потенціал вітчизняної промисловості у 3-4 рази менший, ніж у Польщі.

 • Значно нижча ніж в інших країнах платня витрат на НДДКР у відсотках від збуту, яка становить лише 3%.

 • життєздатність і перспектива економічного розвитку фармацевтичного виробництва в значній мірі визначаються масштабами та якістю наукових досліджень і рівнем технологій, що застосовуються. • інвестиції в новації, вкладення коштів конкурентної боротьби, перенасиченості у розробку нової техніки, технології, наукові дослідження стимулюють трендовий розвиток, оскільки підприємства починають розробку і впровадження новацій з надією отримати додатковий прибуток. • , для фармацевтичного виробництва характерним є тривалий інвестиційний лаг (термін окупності інвестицій), який для брендових оригінальних препаратів оцінюється закордоном на рівні 12-14 років. Українські фахівці вважають що середній термін окупності витрат, пов'язаних з розробкою і виводом на ринок ОЛЗ, дорівнює 5,3-7,8 рокам. Для генеричних препаратів термін окупності витрат не перевищує 2,5-3 роки. • Період окупності інвестиційних витрат в значній мірі залежить від місткості ринку і гостроти конкурентної боротьби на ньому. Швидка окупність вкладень у нові препарати (з моменту їх виходу на ринок) може бути досягнуто лише за рахунок великих обсягів реалізації, тому більш значні витрати, пов'язані з розробкою дійсно конкуренто-спроможних препаратів, можуть окупатися значно швидше в порівнянні з меншими витратами, пов'язаними з освоєнням розповсюджених генеричних препаратів.Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційно-інвестиційних процесів у фармації.

 • На відміну від західних фармацевтичних компаній характерною для вітчизняних фармацевтичних виробників залишається низька питома вага працівників, зайнятих патентною і науково-дослідницькою роботою, яка в середньому не перевищує 0,1%. Для порівняння в компанії Mark Kc цей показник дорівнює 14,3%, в компанії Asta – 15,8%, Sherino – 17%, BASF – 9,8%, Cention – 27,7%. • Слід підкреслити позитивну тенденцію зростання кількості одержаних патентів в галузі фармації по розділу МПК (медикаменти для терапевтичних, стоматологічних або гігієнічних цілей).

 • Щороку їх кількість складає понад 300. А питома вага впровадження патентів, авторських свідоцтв знаходиться на низькому рівні, тобто досить актуальною залишається проблема активізації процесів комерціалізації документів інтелектуальної власності. • Дослідження стану задоволеності потреб населення України в лікарських засобах виявило, що по деяких фармакотерапевтичних групах сьогодні виробництво зовсім відсутнє: засоби для неінгаляційного наркозу, створені засоби, антидепресанти і т.д.

 • Аналіз асортиментної політики українських хіміко-фармацевтичних підприємств дозволяє визначити тип їх інноваційної стратегії переважно як модифікаційний, оскільки за експеримент ними оцінками від 85% до 90% вироблених препаратів є генеричними. • Причиною цього є той факт, що, по-перше, в Україні, на сьогодні, не існує державної програми по визначенню і фінансовій підтримці пріоритетних напрямків розвитку і створення нових лікарських засобівї.

 • По-друге, низька привабливість бізнесу наукових розробок пов'язана із високою їх вартістю. Більшість фармацевтичних підприємств України є незначними за розміром і не мають достатніх фінансових ресурсів для проведення на відповідному рівні НДДКР. • По-третє, віддача від інвестицій, вкладених в проведення НДДКР по створенню нових лікарських засобів, відбувається тільки через досить тривалий період. • По-четверте, для українських виробників внаслідок обмеженості грошових коштів проблемою є активне просування оригінального препарату на ринок. Для того, щоб препарати мали попит, необхідно своєчасно донести інформацію про них лікарям, провізорам і т.д. У протилежному випадку лікарі призначають імпортні лікарські засоби, в той час як вітчизняна промисловість освоїла виробництво препаратів-аналогів, що не поступаються їм за якістю. • По-п'яте, через падіння життєвого рівня і скорочення платоспроможності попиту населення України віддає перевагу більш дешевим генеричним препаратам.

 • українські виробники ЛЗ працюють переважно з генеричними препаратами І і ІІ поколінь (на відміну від західних країн, де виробляється в головному генерики нових поколінь ІІІ-ІУ); • 1. Стратегія „нарощування», яка передбачає використання власного науково-технічного потенціалу і залучення зарубіжного досвіду. При раціональному поєднанні результатів поступово відбувається нарощування конкурентноспроможної продукції і освоюються високі технології. • 2. Стратегія „позичання „, яка полягає в тому, щоб спираючись на дешеву робочу силу і використовуючи частину науково-технічного потенціалу власної країни, освоювати випуск наукомісткої продукції, що раніше вироблялася в розвинутих індустріальних країнах. • 3. Стратегія „переносу» що полягає у використанні зарубіжного потенціалу шляхом закупівлі ліцензій для освоєння виробництва продукції нових поколінь, що користуються попитом на зарубіжних ринках. В подальшому в країні створюється і розвивається власний науково-технічний і промисловий потенціал • 4. Система державного регулювання інноваційно-інвестиційних процесів з переходом до ринкової економіки основний вплив на інноваційний процес може здійснювати сам ринок, але необхідну регулюючу, координуючу і стимулюючу роль повинна виконувати і держава. • економічний ефект від ряду інновацій має спряжений характер, оскільки проявляється в багатьох сферах.

 • тривалість інвестиційного лагу і відповідно терміну окупності інвестицій в інноваційну проекти у фармації.

 • велика кількість ризиків, що супроводжують інноваційну діяльність.5. Інноваційно-інвестиційний потенціал хіміко-фармацевтичного підприємства.

 • . Головними елементами інноваційного потенціалу організацій називаються:

 • · Організаційна структура;

 • · Технологія;

 • · Виробничі приміщення;

 • · • Організація праці;

 • · Рухомість персоналу;

 • · Стиль управління;

 • · Система інформування персоналу;

 • · Психологічний клімат.НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИСхожі:

Концептуальні засади забезпечення iconКонцептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій
В таких умовах гострою є потреба розбудови дієвого та ефективного управління суспільним розвитком, що базується на співпраці державних...
Концептуальні засади забезпечення iconПрограма до 2010 року (1996) Комплексна державна програма енергозбереження (до 2010 року) (1997)
Концептуальні засади державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (енергоефективності)...
Концептуальні засади забезпечення iconКонцептуальні засади трансформації владних інститутів, процесу вироблення і здійснення публічної політики

Концептуальні засади забезпечення iconКонцептуальні засади формування професійної компетентності фахівця туризму Лозовецька Валентина Терентіївна

Концептуальні засади забезпечення iconLifelong Learning
Концептуальні засади та особливості навчання іноземної мови на початковому етапі (березень)
Концептуальні засади забезпечення iconКабаченко Надія Василівна
Концептуальні засади здійснення державної політики щодо бездомних 25. 00. 01 теорія та історія державного управління Кафедра соціальної...
Концептуальні засади забезпечення iconКонцептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади забезпечення iconКонцептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади забезпечення iconКонцептуальні засади технологій раннього навчання М. Зайцева м е т а: Навчання дітей грамоти
Внутрішньо він готовий до інтелектуальної і фізичної та напруженої праці, володіє необхідними для розвитку дитини методичними рішеннями,...
Концептуальні засади забезпечення iconМетодичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення Актуальність дослідження
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка